Doktorantūra

Atgal

Doktorantūros temos 2021

Nr.

Kryptis

Vadovas

Temos pavadinimas LT

Temos pavadinimas EN

N 002 Fizika

1.

N 002

Steponas Ašmontas 

Trijų kationų perovskitinių sluoksnių auginimas ir jų optoelektroninių savybių tyrimas tandeminiams saulės elementams

Triple cation perovskite layer fabrication and investigation of their optoelectronic properties for tandem solar cells

2.

 

N 002

Gintautas Bagdžiūnas 

Magnetinio lauko poveikis elektronų pernašai per bio-polimerus

Magnetic field influence on electron transport in bio-polymers

3.

N 002

Steigvilė Byčenkienė 

Oro kokybės prognozės modelio tikslinimas taikant parametrizaciją ir tikslinius matavimus

Improving air quality forecast by modelling and real-time measurement data parametrization

4.

N 002

Steigvilė Byčenkienė 

Aerozolio dalelių skaitinės koncentracijos ir dydžio pasiskirstymo tyrimai

Investigation of particle number concentration and size distribution at urban environment

5.

N 002

Steigvilė Byčenkienė 

Su COVID-19 susijusių ekonominės veiklos apribojimų poveikio oro kokybei tyrimas

Investigation of impact of the lockdown measures during COVID-19 on air quality

6.

N 002

Steigvilė Byčenkienė 

Asmeninės ekspozicijos juodąja anglimi lygio naudojantis skirtingomis miesto transporto rūšimis tyrimas

Research of personal exposure to black carbon using different intra-urban transport modes

7.

N 002

Jonas Gradauskas

Tiesioginė karštųjų krūvininkų įtaka fotovoltaikoje

Direct impact of hot carriers in photovoltaics

8.

N 002

Vidmantas Gulbinas 

Krūvininkų ir jonų judėjimas perovskitiniuose sluoksniuose ir prietaisuose

Charge carrier and ion motion in perovskite layers and devices

9.

N 002

Renata Karpič 

Nauji upkonversiniai kvantiniai taškai 2D medžiagų pagrindu optiniam biologinių objektų itin didelės skiriamosios gebos vaizdavimui

Novel upconverting 2D material-based quantum dots for super-resolution optical bio-imaging

10.

N 002

Andrejus Michailovas

Netiesinių bangos ilgio keitiklių, sinchroniškai kaupinamų GHz dažnio ultratrumpųjų impulsų sekomis tyrimai

Research of nonlinear wavelength converters synchronously pumped by GHz bursts of ultrafast pulses

11.

N 002

Andrejus Michailovas 

Ultratrumpų impulsų multiplikavimas, stiprinimas ir apjungimas naudojant koherentinius ir nekoherentinius metodus

Ultrashort pulse multiplication, amplification and combining by means of coherent and noncoherent techniques

12.

N 002

Vaidas Pačebutas

Ultra plonų bismuto sluoksnių technologija ir tyrimai

Investigation and technology of ultrathin bismuth layers

13.

N 002

Rita Plukienė

RBMK ir BWR naudoto branduolinio kuro charakterizavimo neapibrėžčių įvertinimas

Uncertainty evaluation for RBMK and BWR spent fuel characterisation

14.

N 002

Artūras Plukis

Aktyvacijos bei paviršinės taršos komponenčių nustatymas radioaktyviosiose atliekose visoms atominės elektrinės technologinio proceso grandims bei nuklidinio vektoriaus optimizavimas

Identification of neutron activation and surface contamination terms for all chains of technological processes of nuclear power plant and nuclide vector optimization

15.

N 002

Gediminas Račiukaitis

Elektringų dalelių greitinimas lazerinėje plazmoje silpnai difraguojančiais susieto erdvinio-laikinio skirstinio ultratrumpais lazerio impulsais

Laser wakefield acceleration of charged particles with spatially-temporal coupled quasi-non-diffracting ultra-short laser pulses

16.

N 002

Paulius Ragulis

Metamedžiagų ir metapaviršių tyrimai ir taikymai mikrobangų ir terahercų dažnių ruožuose

Investigation and application of metamaterials and metasurfaces in microwave and terahertz frequency range

17.

N 002

Evaldas Stankevičius

Plazmoninių darinių formavimas metalo paviršiuje naudojant lazerines technologijas

Formation of plasmonic structures on metal surface using laser technologies

18.

N 002

Artūras Ulčinas

Mikro- ir nanolygmens biologiškai suderinamų paviršių raštų formavimas erdvėje lokalizuotais terminiais ir fotoniniais laukais

Micro- and nanoscale patterning of biocompatible surfaces by spatially confined thermal and photonic fields

19.

N 002

Leonas Valkūnas

Fotoindukuoti vyksmai ir jų valdymo galimybės molekulinėse sistemose

Photoinduced processes and their control ability in molecular systems

20.

N 002

Vladas Vansevičius

Žvaigždžių spiečių evoliucija Andromedos galaktikos diske

Evolution of star clusters in the disk of the Andromeda galaxy

21.

N 002

Aurimas Vyšniauskas

Krūvio transporto savybių gerinimas mėlynuose perovskitiniuose šviestukuose

Improving the charge transport in blue perovskite light-emitting diodes

22.

N 002

Nerija Žurauskienė

Feromagnetinių nanodarinių magnetinių savybių tyrimas biojutiklių taikymams

Investigation of magnetic properties of ferromagnetic nanostructures for biosensing applications

23.

N 002

Zigmas Balevičius 

Stipriosios sąveikos tarp plazmoninių ir eksitoninių sužadinimų baltymuose tyrimai spektrinės elipsometrijos metodu

Study of strong coupling regime between plasmon and exciton of labelled antibody by spectroscopic ellipsometry

24.

N 002

Egidijus Auksorius 

Pilnojo lauko optinės koherentinės tomografijos vystymas ir jos taikymas biomedicininių objektų vaizdinimui

Development of optimised optical coherence tomography and its application to biomedical imaging

N 003 Chemija

1.

N 003

Svajus Asadauskas

Lipidų ir biokeraminių medžiagų įtaka trinties ir dilimo procesams

Influence of lipids and bioceramic materials on friction and wear processes

2.

N 003

Svajus Asadauskas

Polimerų bei antrinių žaliavų panaudojimas kompozitams

Utilization of polymers and secondary raw materials for composites

3.

N 003

Aldona Balčiūnaitė

Anodo/katodo medžiagų kūrimas ir taikymas kuro elementams

Development of anode/cathode materials and application for fuel cells

4.

N 003

Jurga Juodkazytė

Medžiagos fotoelektrocheminei energijos konversijai: sintezė, tyrimai ir taikymas

Materials for photoelectrochemical energy conversion: synthesis, analysis and application

5.

N 003

Eimutis Juzeliūnas

Ultraplonų metalų oksidų sluoksnių, suformuotų ALD metodu ant lengvųjų metalų lydinių, antikorozinės savybės

Anticorrosion performance of ultrathin films of metal oxides formed by ALD on lightweight alloys

6.

N 002

Eimutis Juzeliūnas

Fotoelektrocheminis silicio nusodinimas joniniuose skysčiuose

Photoelectrochemical deposition of silicon from ionic liquids

7.

N 003

Virginija Kepenienė

Pt neturinčių katalizatorių sintezė ir taikymas alkoholių oksidacijos reakcijai

Synthesis and application of Pt-free catalysts for the oxidation reaction of alcohols

8.

N 003

Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė

Skenuojančios elektrocheminės mikroskopijos taikymas gyvų ląstelių elektroporacijos tyrimuose

Scanning electrochemical microscopy as a tool for the investigation of the electroporation in living cells

9.

N 003

Eugenijus Norkus

Binarinių ir trinarių lydinių gavimas cheminio nusodinimo būdu

Electroless deposition of binary and ternary alloys

10.

N 003

Rasa Pauliukaitė

Dėvimų elektrocheminių jutiklių kūrimas ir savybių tyrimai

Development and characterisation of wearable electrochemical sensors

11.

N 003

Milda Petrulevičienė

Fotoelektrochemiškai aktyvių plonasluoksnių dangų formavimas, modifikavimas ir tyrimas

Formation, modification and investigation of photoelectrochemically active thin films

12.

N 002

Arūnas Ramanavičius

Afiniškumo sąveika grįstų jutiklių kūrimas

Development of Affinity Sensors

13.

N 003

Arūnas Ramanavičius

Elektros laidžių polimerų taikymas biologiniuose jutikliuose

Conducting polymers for sensor design

14.

N 003

Zita Sukackienė

Nikelio ir jo lydinių cheminis nusodinimas

Electroless deposition of nickel and its alloys

15.

N 003

Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės

Novel materials for metal-air batteries: synthesis, characterization, and properties

16.

N 003

Arūnas Stirkė 

Impulsinio elektrinio lauko poveikio sukelto osmosinio streso tyrimas mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelėse

An investigation of the pulsed electric field induced osmotic stress on yeast Saccharomyces cerevisiae cells

T 008 Medžiagų inžinerija

1.

T 008

Zigmas Balevičius

Atominio storio sluoksnio nusodinimo taikymas nanofotoninių struktūrų formavimui

Application of the atomic layer deposition for nanophotonic structures

2.

T 008

Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė

Tekstilės medžiagų cheminis, fizinis bei nanotechnologinis funkcionalizavimas

Chemical, physical and nano-technological functionalisation of textile materials

3.

T 008

Alexandr Belosludtsev

Mišrių metalų ir dielektrinių optinių dangų formavimas ir tyrimai

Preparation and investigation of metal-dielectric coatings

4.

T 008

Renata Butkutė 

VECSEL tipo lazerių A3B5 kvantinių darinių pagrindu formavimas ir tyrimas

Growth and investigation of A3B5 quantum structures for VECSELs

5.

T 008

Paulius Gečys

Trimačių fazinių elementų formavimas lydytame kvarce tiesioginio lazerinio rašymo ir lazeriu asistuoto cheminio ėsdinimo technologijomis

Formation of 3D phase elements in fused silica by direct laser writing and laser assisted chemical etching technologies

6.

T 008

Paulius Gečys

3D optinių paviršių formavimas skaidriose medžiagose lazeriniu frezavimu

Formation of 3D optical surfaces in transparent materials via laser milling technology

7.

T 008

Paulius Gečys

Lazerinis skaidrių terpių frezavimas nuo apatinės bandinio pusės ultratrumpaisiais impulsais

Laser-based rear-side milling of transparent materials by ultrashort pulses

8.

T 008

Mindaugas Gedvilas

Nanogardelių tiesioginis lazerinis rašymas panaudojant ultratrumpus impulsus

Direct laser writing of nanogratings using ultra-short pulses

9.

T 008

Simonas Indrišiūnas

Funkcinių paviršių formavimas daugiapluoščio ir interferencinio lazerinio apdirbimo metodais

Formation of functional surfaces using laser interference ablation and multi-beam parallel processing

10.

T 008

Genrik Mordas

Adityvios lazerinės gamybos metodai ir medžiagos kompozitų formavimui

Laser-based additive manufacturing methods and materials for composite formation

11.

T 008

Karolis Ratautas

Selektyvus metalinių mikro struktūrų formavimas ant skaidraus dielektriko paviršiaus, panaudojant kombinuotas ultratrumpųjų impulsų lazerines ir chemines technologijas

Selective formation of metallic microstructures on transparent dielectrics utilising combined ultrashort pulse laser and chemical technologies

12.

T 008

Arūnas Šetkus

Vertikaliai formuojamų darinių iš dvimačių medžiagų tyrimai ir taikymai

Bottom-up grown structures with two-dimensional materials: investigation and application