Studijos

Atgal

Doktorantūros temos

2017 metų patvirtintų doktorantūros temų ir vadovų sąrašas

Eil.
Nr.
Disertacinio darbo (temos)
pavadinimas
Disertacinio darbo (temos)
pavadinimas anglų kalba
Vadovas
 Fizikos kryptis - 02P
1. Lazeriu struktūrintų grafeno ir molibdeno disulfido elektrinių bei optinių savybių tyrimas

Investigation of the electrical and optical properties in laser structured graphene and molybdenum disulphide

G. Astromskas

2. Dvimačių medžiagų savybių priklausomybės nuo lanksčių padėklų deformacijų tyrimas Investigation of two dimensional material properties on the flexible substrates, producing structural deformations

G. Astromskas

3.

Nanodalelių dinamikos tyrimai išorės ir patalpų ore mažai energijos naudojančiuose pastatuose

Investigation of nanoparticle dynamics in outdoor and indoor environment in low-energy buildings

S. Byčenkienė

4.

Stabiliųjų izotopų santykio masių spektrometrijos metodo taikymas streso poveikio ląstelei tyrimams

Investigation of stress related effects on cell using stable isotope ratio mass spectrometry methods

A. Garbaras

5.

Dviejų bangos ilgių dvigubo impulso lazerinės spinduliuotės sąveika su medžiaga

Laser-matter interaction by dual-wavelength double-pulse irradiation

M. Gedvilas

6.

Nepusiausvyrinių krūvininkų dinamikos tyrimai A3B5 puslaidininkiniuose nanodariniuose

Investigation of Nonequilibrium Carrier Dynamics in A3B5 Semiconductor NanoStructures

J. Gradauskas

7.

Radionuklidų aktyvumo matavimo metodų plėtra ir taikymas tyrimams srityje nuo 1 mBq iki 1 GBq

Development of radionuclide activity measurement methods and application for the studies in the range from 1 mBq to 1 GBq

A. Gudelis

8.

Dujoms jautrių plonų sluoksnių tyrimai naudojant mikrobangų rezonansinius metodus

Investigation of thin gas-sensitive layers using microwave resonance methods

Ž. Kancleris

9.

Tarpmazginių atomų dinamikos tyrimai jonų pluoštelių kanaliavimo metodais

Investigation of interstitial atom dynamics by ion beam channeling

V. Kovalevskij

10.

Vektorinių impulsų pluoštų sąveika su medžiaga ir jos taikymai lazeriniam mikroapdirbimui

Light-matter interaction of vector pulsed beams and its applications for laser micromachining

S. Orlovas

11.

Dvimačiai metapaviršiai su kontroliuojama geometrine faze vektorinių impulsinių pluoštų generavimui

Two-dimensional metasurfaces with geometrical phase for generation of vector pulse beams

S. Orlovas

12.

Radioanglies sklaidos atmosferoje ir kaupimosi biosferoje tyrimas branduolinio objekto aplinkoje

Study of radiocarbon dispersion in the atmosphere and its accumulation in the biosphere in the vicinity of nuclear facility

V. Remeikis

13.

Organinės prigimties atmosferos aerozolio susidarymo procesų tyrimas stabiliųjų izotopų santykio masių spektrometrijos metodu

The study of organic aerosol formation process in the atmosphere using stable isotope ration mass spectrometry

V. Remeikis

14.

Tiesiogiai užaugintų metalų bei jų oksidų įtakos grafeno lakštų ir sandūros savybėms tyrimas

Investigation of an influence of directly deposited metals and metal oxides on the properties of graphene sheets and the interfaces

A. Šetkus

15.

Didelį pirmosios fotosistemos kvantinį našumą lemiantys faktoriai

Determining features of the high quantum efficiency of photosystem I.

G. Trinkūnas

16.

Aerozolio masės spektrometrijos duomenų modeliavimo metodų plėtra ir taikymas

Development and application of data methods for aerosol mass spectrometry

V. Ulevičius

17.

Vyksmų koherentiškumas ir relaksacija baltyminėse terpėse ir modelinėse sistemose

Coherent dynamics and relaxation in proteins and model systems

L. Valkūnas

18.

Žvaigždėdaros sričių morfologija diskinėse galaktikose

Star formation region morphology in disk galaxies

V. Vansevičius

19.

Žvaigždėdaros istorija mažos masės diskinėse galaktikose

Star formation history in low mass disk galaxies

V. Vansevičius

20.

Feromagnetinių oksidų/grafeno nanostruktūrų magnetovaržinių savybių tyrimas

Investigation of magnetoresistive properties of ferromagnetic oxides/graphene nanostructures

N. Žurauskienė

21.

Metalas-superlaidininkas sistemos tyrimas stipriuose impulsiniuose magnetiniuose laukuose

Investigation of metal-superconductor system in strong pulsed magnetic field

S. Balevičius

 Chemijos kryptis - 03P

1.

Nanostruktūrinių dangų bei tepamų medžiagų įtaka triboplėvelių formavimuisi

Influence of nanostructural properties of coatings and lubricating materials on tribofilm formation

S. Asadauskas

2.

Polimerinių struktūrų pokyčių dėl tribologinių procesų tyrimai

Studies of polymer structure transformation by tribological processes

S. Asadauskas

3.

Fiziko-cheminės 1,2-bis(1-piridinioil)etileno darinių savybės

Physico-chemical properties of the 1,2-bis(1-pyridiniumyl)ethylene derivatives

O. Eicher-Lorka

4.

Titano suboksido nanodarinių sintezė, charakterizavimas ir taikymai

Synthesis, characterisation and application of titanium suboxide nanocompounds

A.Jagminas

5.

Efektyvių elektrocheminių sistemų, skirtų šviesos energijos konversijai ir akumuliavimui, tyrimai

Investigation of effective electrochemical systems for solar energy conversion and accumulation

J. Juodkazytė

6.

Naujos kartos polimetalinių katalizatorių kūrimas ir taikymas kuro elementuose

Development of the new generation polymetal catalysts and their application for fuel cells

V. Kepenienė

7.

Gamtinio molio ir grafeno kompozitų savybių vertinimai taikant juos inžineriniuose barjeruose aplinkosauginiams tikslams

Assessment of natural clay and graphene composite properties for their application in engineering barriers for environmental protection

G. Lujanienė

8.

Lakiųjų organinių junginių kaip potencialių biožymenų ligų diagnostikai ir monitoringui tyrimas

Study of volatile organic compounds (VOC’s) as potential biomarkers for disease diagnosis and monitoring

E. Naujalis

9.

Adsorbuotų molekulių ant metalo paviršiaus virpesinė spektroelektrochemija

Vibrational spectoelectrochemistry of molecules adsorbed on metal surface

G. Niaura

10.

Binarinių ir trinarinių lydinių gavimas cheminio nusodinimo būdu

Obtaining of binary and ternary alloys by means of electroless deposition

E. Norkus

11.

Aktyvios korozinės apsaugos sistemos cinko paviršiams

Active corrosion protection systems for a zinc surface

R. Ramanauskas

12.

Daugiakomponenčių katalizatorių formavimas, tyrimas ir taikymas kuro elementuose

Formation, investigation and application of multi-component catalysts for fuel cells

Z. Sukackienė

13.

Naujos medžiagos žemos temperatūros kuro elementams

Novel materials for low-temperature fuel cells

L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

 Medžiagų inžinerijos kryptis - 08T

1.

Įtempimai optinėse dangose: jų susidarymo mechanizmai bei priklausomybės nuo plonų sluoksnių struktūros ir formavimo technologinių parametrų

Stress in optical coatings: development mechanism, dependence on composition and thin film formation technology

R. Drazdys

2.

Netiesinių efektų, indukuotų ultratrumpais lazerinės spinduliuotės impulsais, ir jų sukeltos pažaidos neigiamos dispersijos optinėse dangose tyrimas

Investigation of damage and nonlinear effects induced by ultrashort laser pulses in negative dispersion optical coatings

R. Drazdys

3.

Naši lazerinė abliacija bioinspiruotų trimačių funkcinių paviršių kūrimui

Efficient laser ablation for bio-inspired three-dimensional functional surfaces

M. Gedvilas

4.

Funkcinių mikrodarinių formavimas, panaudojant lazerines technologijas

Formation of functional microstructures utilising laser technologies

G. Račiukaitis

5.

Itin trumpus šviesos impulsus generuojančių skaidulinių lazerių sukūrimas ir tyrimai

Design and research of the ultra-short light pulse fiber lasers

K. Regelskis

6.

Didelės smailinės ir vidutinės galios Nd:YVO4,  Yb:YAG ir Cr3+:BeAl2O4 kristalų lazerių kūrimas

High peak and average power lasers based on Nd:YVO4,  Yb:YAG and Cr3+:BeAl2O4crystals

A. Rodin

7.

Sluoksniuotų darinių su grafenu formavimas ir jų taikymas detekcijai

Development of graphene based layered structures for detection

A. Šetkus

8.

Sintezės sąlygų įtaka vienatomių molibdeno disulfido sluoksnių plėvelių savybėms

Study of relationship between the synthesis conditions and the properties of molybdenum disulphide atomic-layer films

A. Šetkus

9.

Sluoksniuotų nanodarinių su feromagnetiniais metalų lydiniais ir Heuslerio junginiais auginimas ir tyrimas

Growth and investigation of nanolayered structures based on metallic ferromagnetic alloys and Heusler compounds

B. Vengalis

 Elektros ir elektronikos inžinerijos kryptis - 01T

1.

Pjezoelektrinių virpesių pasyvaus ir aktyvaus slopinimo elektrooptiniuose elementuose tyrimas ir taikymas

Investigation and application of passive and active piezoelectric ringing suppression in electro-optic elements

A. Baškys

2.

Vektorinio valdymo metodų taikymas sinchroniniam varikliui su pastoviais magnetais

Investigation and application of vector control methods of permanent synchronous motor

A. Baškys

3.

Akytasis silicis ir kiti puslaidininkių nanodariniai fotoelektronikai

Porous Silicon and other Semiconductor NanoStructures for the PhotoElectronics

J. Gradauskas

4.

Rezistorinių jutiklių integruotų su ruporine antena tyrimas ir taikymas

Development and application of resistive sensor integrated with horn antenna

Ž. Kancleris