Doktorantūra

Atgal

Doktorantūros temos

Nr.

Temos pavadinimas LT

Temos pavadinimas EN

Vadovas*

Fizika N002 

1.

Nanogardelių tiesioginis lazerinis rašymas panaudojant ultratrumpus impulsus

Direct laser writing of nanogratings using ultra-short pulses

M. Gedvilas

2.

Karštųjų krūvininkų dinamikos tyrimai A3B5 puslaidininkių nanodariniuose

Investigation of Hot Carrier Dynamics in A3B5 Semiconductor NanoStructures

J. Gradauskas

3.

Spektroskopinių savybių pokyčiai sąlygoti 2D medžiagų ir organinių junginių sąveika

 

Changes in spectroscopic properties determined by the interaction of 2D materials and organic compounds

R. Karpič

4.

Grafenas/AlGaN/GaN darinių, skirtų terahercinės spinduliuotės jutikliams, optinis ir elektrinis tyrimas

Study of optical and electrical properties of Graphene/AlGaN/GaN structures designed for terahertz sensors

I. Kašalynas

5.

AlGaN/GaN/SiC darinių, skirtų terahercinės spinduliuotės generacijai, optinis tyrimas

Study of optical properties of AlGaN/GaN/SiC heterostructures designed for terahertz emission

I. Kašalynas

6.

ZnMgO plonų sluoksnių ir heterodarinių optinė spektroskopija

Optical spectroscopy of ZnMgO thin films and heterostructures

R. Nedzinskas

7.

Ultrasparčių fotosrovių dvimatėse pereinamųjų metalų dichalkogenidų medžiagose po femtosekundinių lazerio impulsų sužadinimo tyrimai

Investigation of ultrafast photocurrents in two-dimensional transition metal dichalcogenides after femtosecond laser pulse excitation

A. Krotkus

8.

Vektorinių impulsinių pluoštų sąveika su medžiaga ir jos taikymai lazeriniam mikroapdirbimui

Light-matter interaction of vector pulsed beams and its applications for laser micromachining

S. Orlovas

9.

Aerozolio masės spektrometrijos duomenų modeliavimo metodų plėtra ir taikymas atmosferos ir patalpų oro dalelių tyrimams

Development and application of an aerosol mass spectroscopy data modelling methods for the investigation of atmospheric and indoor air particles

K. Plauškaitė-Šukienė

10.

Nanodalelių generacija panaudojant lazerinę spinduliuotę ir jų taikymas elektrocheminėje analizėje ir paviršiaus sustiprintoje Ramano sklaidos spektroskopijoje

Generation of nanoparticles using laser radiation and their use in electrochemical analysis and surface enhanced Raman spectroscopy

G. Račiukaitis

11.

Karštųjų elektronų mikrobangų fliuktuacinė spektroskopija laidžiose puslaidininkinėse protakose

Spectroscopy of hot-electron microwave fluctuations in conductive semiconductor channels

E. Šermukšnis

12.

Tribologiniai procesai nanometrų lygmens kontakte ir jų valdymo galimybės

Tribological processes at the nanoscale contact and the possibilities for their control

A. Ulčinas

13.

Daugiasluoksnių skulptūrinių dangų optinių ir struktūrinių savybių teorinis modeliavimas

Theoretical modelling of multilayer sculptured coatings optical and structural properties

T. Tolenis

14.

Dvimatė koherentinė molekulinių darinių elektroninė spektroskopija

Two-dimensional coherent electronic spectroscopy of molecular aggregates

L. Valkūnas

15.

GaAsBi šviestukai, lazeriai bei jų tyrimai

GaAsBI-based torches, lasers and their investigations

G. Valušis

16.

Artimojo lauko ir poliarizacijai jautri spektrinė THz vaizdinimo technologija medicinos reikmėms

Near- field and polarization sensitive spectroscopic THz imaging technology for medical needs

G. Valušis

17.

Žvaigždžių spiečiai ir nykštukinės galaktikos dangaus apžvalgose

Star clusters and dwarf galaxies in sky surveys

V. Vansevičius

18.

Florescuojančių klampos sensorių fotofizikinio mechanizmo tyrimas ir valdymas

Investigation and control of photophysical action mechanism in fluorescent viscosity sensors

A. Vyšniauskas

19.

Feromagnetinių oksidų/grafeno nanostruktūrų magnetovaržinių savybių tyrimas

Investigation of magnetoresistive properties of ferromagnetic oxides/graphene nanostructures

N. Žurauskienė

20.

Atmosferos aerozolio submikroninės frakcijos dinamikos tyrimai ir šaltinių kilmės nustatymas

Source apportionment and dynamics investigation of atmospheric submicron aerosol  S. Byčenkienė
21.

Oro taršos modeliavimo sistemos WRF-CHEM įdiegimas ir taikymas regiono oro kokybės tyrimams: vystymasis, simuliavimas, vertinimas

Implementation and initial application of air pollution modelling system WRF-CHEM for regional air quality research: development, simulation, evaluation
 S. Byčenkienė
22. Radionuklidų ir izotopų panaudojimas aplinkos procesams tirti Application of radionuclides and isotopes to study environmental processes  G. Lujanienė

Chemija N003 

1.

Poliuretaninių ir jiems artimų polimerinių darinių bei jų degradacijos tyrimai

Investigation of polyurethane and related polymeric compositions and their degradation

S. Asadauskas

2.

Nanostruktūrų bei tepamųjų medžiagų įtaka trinties ir dilimo procesams

Influence of nanostructures and lubricating materials on friction and wear processes

S. Asadauskas

3.

Nanolapelinės struktūros efektyvių hibridinių elektrokatalizatorių vandens skaldymo reakcijoms sintezė ir tyrimas

Synthesis and characterization of effective nanoplatelet electrocatalysts for water splitting

A. Jagminas

4.

Gamtinio molio ir grafeno kompozitų savybių vertinimai taikant juos inžineriniuose barjeruose aplinkosauginiams tikslams

Assessment of Natural clay and Graphene composite properties for their application in engineering barriers for environmental protection

G. Lujanienė

5.

Chitozano-grafeno oksido nanokompozitų tyrimai ir jų taikymai aplinkosaugoje

Investigation of chitosan-graphene oxide nanocomposites and their application in environmental protection

G. Lujanienė

6.

Toksinių medžiagų bei elektrinio lauko poveikio mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelių gyvybingumui tyrimai

The influence of toxicity and electric field on the viability of yeasts Saccharomyces cerevisiae

I. Morkvėnaitė-Vilkončienė

7.

Binarinių ir trinarių lydinių gavimas cheminio besrovio nusodinimo būdu

Obtaining of binary and ternary alloys by means of electroless deposition

E. Norkus

8.

Naujų kompozitinių medžiagų sintezė ir taikymas nelaidžių paviršių dengimui

Synthesis of novel conducting composite materials and their application to non-conducting surfaces

R. Pauliukaitė

9.

Nanotechnologijų taikymai bereagenčių elektrocheminių jutiklių kūrimui

Application of nanotechnology for development of plafrom for label-free electrochemical sensors

R. Pauliukaitė

10.

Vario ir vario oksidinių paviršių katalizinis aktyvumas CO2 elektrocheminei redukcijai

Electrocatalytic activity of Cu and Cu oxide electrodes in electroreduction of CO2

R. Ramanauskas

11.

Nano struktūrizuotų darinių taikymas dujų jutikliuose

Gas sensors based on nanostructured polymers

A. Ramanavičius

12.

Konjuguotų polimerų taikymas fermentiniuose jutikliuose

Enzymatic sensors based on conjugated polymers

A. Ramanavičius

13.

Naujos medžiagos žemos temperatūros kuro elementams

Novel materials for low-temperature fuel cells

L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

14.

Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės

Novel materials for metal-air batteries: synthesis, characterization and properties

L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

15.

Naujų medžiagų tinkamų vandeninėms Na-jonų energijos kaupimo sistemoms paieška, charakterizavimas ir taikymai

Search, characterisation and application of novel materials for aqueous Na-ion energy storage systems

L. Vilčiauskas

16.

Analizės efektyvumo gerinimo galimybių tyrimai, modifikuojant dujų chromatografijos sistemas

Research on possibilities for analysis efficiency improvement by modifying gas chromatography systems

E. Naujalis

17.

Fiziko-cheminės 1,2-bis(1-piridinioil)etileno darinių savybės 

Physico-chemical properties of the 1,2-bis(1-pyridiniumyl)ethylene derivatives

O. Eicher-Lorka 

18.

Elektrocheminis silicio nano-mikro-architektūrų formavimas išlydytose druskose

Electrochemical formation of silicon nano-micro-architectures in molten salts

E. Juzeliūnas 

19.

Biomolekulių struktūros ir sąveikos elektrocheminėje fazių riboje tyrimas paviršiaus sustiprintos infraraudonosios spektroskopijos metodu

Structure and interactions of biomolecules at electrochemical interface probed with surface enhanced infrared absorption spectroscopy

 G. Niaura

20.

Nanodalelių sintezė ir charakterizavimas tiksliniams taikymams

Synthesis and characterization of nanoparticles for functional applications  

 A. Jagminas

21.

Elektrocheminio impedanso spektroskopijos taikymas biologinio jutiklio toksiškumo tyrimuose

Electrochemical impedance spectroscopy in biosensor toxicity investigation  I. Morkvėnaitė-Vilkončienė

Medžiagų inžinerija T008

1.

Bismidiniai tarppajuostiniai prietaisai ir lazeriai viduriniosios infraraudonosios srities taikymams

Bismide-based intersubband devices and laser for mid-infrared application

J. Devenson

2.

3D optinių paviršių formavimas skaidriose medžiagose lazerinio frezavimo technologija

Formation of 3D optical surfaces in transparent materials via laser milling technology

P. Gečys

3.

Dviejų bangos ilgių dvigubo impulso lazerinės spinduliuotės sąveika su medžiaga

Laser-matter interaction by dual-wavelength double-pulse irradiation

M. Gedvilas

4.

Geometrinės fazės elementų kūrimas, jų tobulinimas ir pritaikymas medžiagų apdirbimui

Geometrical phase element research, development and application to material processing

V. Jukna

5.

Van der Valso heterostruktūrų kūrimas ultra plonų sluoksnių saulės elementams

The development of van der Waals heterostructures for ultra-thin solar cell application

R. Kondrotas

6.

Lazerinio metalo dalelių sukepinimo technologijos vystymasis ir taikymas

Development and application of laser metal particles sintering technology

G. Mordas

7.

Statybinių modulių adityvios gamybos technologija

Additive manufacturing of the building modules

G. Mordas

8.

Lazeriu asistuotas selektyvus dielektrikų padengimas metalu

Laser-assisted selective metal deposition on dielectrics

G. Račiukaitis

9.

Impulsų formavimas optinėse skaidulose panaudojant netiesinius reiškinius

Pulse shaping in optical fibers using nonlinear phenomena

K. Regelskis

10.

Šviesos neapgręžiamojo perdavimo ir optinio dažnio keitimo tyrimai

Investigation of non-reciprocal light transmission and optical frequency conversion

K. Regelskis

11.

Tekstilinės medžiagų dengimo organiniais laidžiais polimerais tyrimai

Investigation of textile materials coated with organic conductive polymers

A. Sankauskaitė

12.

Optinių dangų šviesos nuostolių tyrimas lazerinėse sistemose

Investigation of optical coatings light losses in laser systems

T. Tolenis

13.

Skulptūrinių plonų sluoksnių formavimas ant kristalinių padėklų ir jų tyrimai lazerinėse sistemose

Formation of sculptured thin films on crystal substrates and investigation in laser systems

T. Tolenis

14.

Funkcinės biomedžiagų paviršių modifikacijos panaudojant nanoinžinerinius metodus

Functional modifications of biomaterial surfaces using nanoengineering techniques

R. Valiokas

*Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu / For more information, please contact the theme supervisor