Studijos

Atgal

Doktorantūros temos

Paskelbtas Fizika N 002*, Chemija N 003* ir Medžiagų inžinerija T 008* krypčių doktorantūros temų 2019 m. konkursas.
 
Būsimi doktorantų vadovai privalo pateikti temų paraiškas konkursui. Nepatvirtintos temos negalės būti vykdomos. Konkurse gali dalyvauti tik FTMC darbuotojai.
 
Dokumentai:
Siekiant pritraukti doktorantus iš užsienio, prašome užpildyti doktorantūros temų paraiškas lietuvių ir anglų kalbomis.
 
Užpildytą paraiškos formą iki 2019 m. kovo mėn. 7 d. pateikti FTMC Doktorantūros skyriui: skenuotą su parašais atsiųsti el. paštu kristina.plauskaite@ftmc.lt. Jei neturite galimybės atsiųsti skenuoto varianto, galite atnešti paraišką į C424 arba D417 kab. (Saulėtekio al. 3, Vilnius).
 
Atkreipiame dėmesį, kad patvirtindami siūlomas doktorantūros temas jūs prisiimate atsakomybę už temos aktualumą ir įgyvendinamumą.
 

2018 m. doktorantūros temos

Nr.

Temos pavadinimas LT

Temos pavadinimas EN

Vadovas

Fizika 02P 

1.

Tamm‘o plazmonų-poliaritonų optinių būsenų žadinimas bei tyrimas naudojant fotoninius kristalus

Excitation and study of optical Tamm plasmon-polariton surface states using photonic crystals

Z. Balevičius

2.

Elektronų ir vyksmų dinamika organinėse ir hibridinėse fotovoltinėse sistemose

Dynamics of electronic processes in organic and hybrid photovoltaic materials

M. Franckevičius

3. 

Nepusiausvyrųjų krūvininkų dinamikos tyrimai A3B5 puslaidininkių nanodariniuose

Investigation of Nonequilibrium Carrier Dynamics in A3B5 Semiconductor NanoStructures

J. Gradauskas

4.

Energinių ir erdvinių gaudyklių įtaka krūvininkų judėjimui organiniuose ir hibridiniuose Saulės elementuose

Role or energy and spatial traps in carrier motion in organic and hybrid solar cells

V. Gulbinas

5.  

Heterodarinių su bismidų sluoksniais tyrimas terahercinės spektroskopijos metodais

Investigation of heterostructures containing bismide layers by terahetz spectroscopy

A. Krotkus

6.

Chitozano-grafeno oksido nanokompozitų tyrimai ir jų taikymai aplinkosaugoje

Investigation of chitosan-graphene oxide nanocomposites and their application in environmental protection

G. Lujanienė

7. 

Kontroliuojamos geometrinės fazės dvimačiai metapaviršiai vektorinių impulsinių pluoštų generavimui

Two-dimensional metasurfaces with geometrical phase for generation of vector pulse beams

S. Orlovas

8. 

RBMK naudoto branduolinio kuro radioaktyviosios spinduliuotės charakterizavimas ir evoliucijos iki utilizavimo tyrimas

RBMK spent fuel characterisation and evolution in long time scale until disposal 

R. Plukienė

9. 

Aktyvacijos ir paviršinės taršos komponentų nustatymas radioaktyviosiose atliekose  bei nuklidinio vektoriaus optimizacija

Neutron activation and surface contamination terms identification and nuclide vector optimization

V. Remeikis

10. 

Tribologiniai procesai nanometriniame kontakte ir jų valdymo galimybės

Tribological processes at the nanoscale contact and the possibilities for their control

A. Ulčinas

11. 

Aerozolio masės spektroskopijos duomenų modeliavimo metodų plėtra ir taikymas

Development and application of a data modelling methods for aerosol mass spectrometry

V. Ulevičius

12. 

Grafeno optika terahercinės spinduliuotės sričiai

Graphene optics for terahertz range

G. Valušis

13. 

Feromagnetinių oksidų/grafeno nanostruktūrų magnetovaržinių savybių tyrimas

Investigation of magnetoresistive properties of ferromagnetic oxides/graphene nanostructures

N. Žurauskienė

Chemija 03P 

1. 

Dangos nanostruktūros bei tepamųjų medžiagų įtaka triboplėvelių formavimuisi

Influence of nanostructural properties of coatings and lubricating materials on tribofilm formation

S. Asadauskas

2. 

Polimerinių struktūrų pokyčių dėl degradacijos procesų tyrimai

Studies of polymer structure transformation by degradation processes

S. Asadauskas

3. 

Efektyvių elektrocheminių sistemų, tinkamų dirbtinei fotosintezei, tyrimai

Investigation of effective electrochemical systems for artificial photosynthesis

J. Juodkazytė

4. 

Gamtinio molio ir grafeno kompozitų savybių tyrimai ir taikymas aplinkosaugoje

Investigation of natural clay and graphene composite properties and their application in environmental protection

G. Lujanienė

5. 

Adsorbuotų biomolekulių elektrocheminėje fazių riboje charakterizavimas nanodalelių, padengtų apsauginiu sluoksniu, sustiprinta Ramano spektroskopija

Shell-isolated nanoparticles-enhanced Raman spectroscopy characterisation of adsorbed biomolecules at electrochemical interface

G. Niaura

6. 

Binarinių ir trinarinių lydinių cheminio nusodinimo procesų tyrimas

Investigation of the processes of electroless deposition of binary and ternary alloys

E. Norkus

7. 

Baltymų agregacijos tyrimas suminio dažnio generacijos spektroskopijos metodu

Probing aggregation of proteins by sum-frequency generation spectroscopy

S. Strazdaitė

8. 

Naujos medžiagos žemos temperatūros kuro elementams

Novel materials for low-temperature fuel cells

L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

9. 

Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės

Novel materials for metal-air batteries: synthesis, characterization and properties

L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

Medžiagų inžinerija  08T 

1. 

Dviejų bangos ilgių dvigubo impulso lazerinės spinduliuotės sąveika su medžiaga

Laser-matter interaction by dual-wavelength double-pulse irradiation

M. Gedvilas

2. 

Metalo mikrodalelių optimizavimas adityviai gamybai

Metal mikroparticles optimization for additive manufacturing

G. Mordas

3. 

Lazeriu asistuotas katalitinis dielektrikų padengimas metalu

Laser-assisted catalytic metal deposition on dielectrics

G. Račiukaitis

4. 

Laikinės skyros terahercinis elipsometras

Terahertz time-domain ellipsometer

A. Urbanovič

5. 

Sluoksniuotų nanodarinių su feromagnetiniais metalų lydiniais ir Heuslerio junginiais auginimas ir tyrimas

Growth and investigation of nanolayered structures based on metallic ferromagnetic alloys and Heusler compounds

B. Vengalis

Elektros ir elektronikos inžinerija 01T