Inovacijos ir paslaugos

Klasteriai

Fizinių ir technologijos mokslų centras yra šių asociacijų narys:
 • Fizinių ir technologinių mokslų institutų asociacija
  Asociacijos nariais be Centro yra VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ ir VšĮ „Mokslo ir technologijų parkas“. Asociacija savo veikla siekia visuomenei naudingų tikslų - tarptautinio bendradarbiavimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, sveikatos priežiūros, informacijos sklaidos. Vienas iš pagrindinių uždavinių - skatinti ir koordinuoti asociacijos narių mokslinės produkcijos kūrimą ir jos perdavimą iš mokslo verslo subjektams, plėtoti išradybinę ir patentinę veiklą, kurti atvirosios prieigos infrastruktūros centrus bei bendras mokslines laboratorijas. Šių tikslų įgyvendinimui vykdomas ES lėšomis finansuojamas projektas „Trijų besijungiančių institutų (fizikos, chemijos, puslaidininkių fizikos) veiklos efektyvumo gerinimas”. Daugiau informacijos >>>
 • Vilniaus slėnių asociacija
  Asociacijos nariais taip pat yra Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, VšĮ „Saulėtekio
  slėnis“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“. Asociacija siekia: koordinuoti, efektyviai planuoti ir įgyvendinti integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Saulėtekis“ bei kitų Vilniuje kuriamų ir įkurtų mokslo, studijų ir verslo centrų plėtros programas; plėstis ir siekti, kad Asociacijos nariai jungtų mokslo ir studijų institucijas, verslo subjektus bei kitus juridinius asmenis, įgyvendinančius uždavinius ir priemones, įvardintas Slėnių programose; įgyvendinti Slėnių tikslus, atstovauti ir derinti veiklos pagrindu kylančius mokslo, studijų ir verslo interesus, užtikrinti efektyvų valdymą, koordinuoti plėtrą; siekiant efektyviai naudoti turimą turtą, mokslinius rezultatus ir išteklius organizuoti atvirąją prieigą prie Slėniuose sukurtos mokslo tiriamosios infrastruktūros; užtikrinti horizontalų bendradarbiavimą tarp Lietuvos integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų, Europos Sąjungos ir užsienio šalių partnerių bei tarptautinių organizacijų.
 • Lietuvos lazerių asociacija
  Asociacijos nariai yra Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedra, UAB „Altechna“, UAB „EKSMA“, UAB „Ekspla“, UAB „ELAS“, UAB Mokslinė-gamybinė firma „Šviesos konversija“, UAB „Optida“, UAB „Optronika“, UAB „Standa“, UAB „Teravil“. Asociacijos pagrindinis tikslas yra bendradarbiauti ir sutelkti narių pastangas kryptingai veiklai, kad lazerių ir šviesos technologijų sektorius (mokslas, studijos, pramonė) taptų vienu iš esminių Lietuvos konkurencingumo dėmenų. Daugiau informacijos >>>

Fizinių ir technologijos mokslų centras taip pat yra glaudžiai susijęs su šiais mokslo ir technologijų parkais:

 • VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ 
  Parko tikslas - teikti paramą įmonėms, veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse, komercializuoti mokslo ir studijų įstaigų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti verslo, mokslo ir studijų integraciją fizinių ir technologinių mokslų srityje, tuo būdu prisidedant prie eksporto skatinimo,šalies konkurencingumo didinimo ir žinių pagrindu plėtojamos ekonomikos kūrimo. Parkas gali atlikti savo veiklos sričių technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas - inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines ir kitas paslaugas. Parkas dalyvauja mokslinių ir tiriamųjų centrų bei bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrime.
  Daugiau informacijos  >>>

 • Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris (LITEK) apjungia įvairias įmones bei organizacijas, veikiančias lazerinių ir su jomis susijusių inžinerinių technologijų srityse. LITEK nariais yra Fizinių ir technologijos mokslų centras, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas (klasterio koordinatorius), įvairios MVĮ, vystančios ir plėtojančios optomechaninių komponentų gamybą, optines dangas, metalo apdirbimą, 3D spausdinimą, prototipų kūrimą, lazerinių sistemų kūrimą, apdirbimo sistemų montavimą ir kt. Pagrindinis klasterio tikslas yra sukurti dinamišką veiklos centrą, didinantį lazerinių ir su jomis susijusio inžinerinių technologijų sektoriaus tarptautinį konkurencingumą bei atskirų narių žinias ir materialinę gerovę.
  Daugiau informacijos >>>

 

 • VšĮ „Mokslo ir technologijų parkas”
  Parkas įsteigtas 1993 m. Puslaidininkių fizikos instituto, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Vilniaus Universiteto iniciatyva. Parko veiklos: naujų technologijų ir produktų kūrimas bei diegimas, patentinė veikla, mokslo įstaigų atliekamų tyrimų rezultatų komercializavimas, jų ir verslo įmonių ryšių stiprinimas ir technologinio verslo inkubavimas. Parko patalpose sėkmingai veikia tokios aukštų technologijų įmonės kaip UAB „Teravil” (2010 metais pripažinta kaip sparčiausiai auganti lazerinių komponentų įmonė), UAB „Elteros projektai“ (elektroninių sistemų gamintojai ir instaliuotojai), UAB „Dizi” (skaitmeninių formatų pritaikymas erdviniams objektams), Rėksnio IĮ (lazerinių optinių elementų konstravimas ir gamyba), UAB „Lexita” (IT sprendimai).
 

Fizinių ir technologijos mokslų centras yra 2019 m. įkurtos Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos steigėjas: 

Stipriausi šalies mokslo tyrimų centrai - Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), Lietuvos energetikos institutas (LEI), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) bei Fizikos instituto Mokslo ir technologijų parkas – įkūrė Mokslinių tyrimų ir technologijų organizaciją. Ji veiks asociacijos teisėmis, siekdama sutelkti šalies taikomojo mokslo potencialą, plečiant aukštos pridėtinės vertės pramonės sektorių ir kartu išlaikant centrų organizacinį lankstumą. 
 
Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos (angl.: Research and technology organizations – RTO) yra neuniversitetinių mokslo institutų ar centrų veiklas koordinuojančios institucijos, kurios siekia aukštųjų technologijų pramonės ir kitų ūkio sričių, bei inovacijų plėtros.  RTO siekia komercializuoti mokslo žinias, paversti jas naujais produktais ar didelės pridėtinės vertės technologijomis bei paslaugomis. Konkrèčios veiklõs formos labai priklauso nuo šalies/regiono mokslinio potencialo lygmens, ūkio struktūros bei aukštos pridėtinės vertės kūrimo tradicijų. 
 
Šiandien Mokslinių tyrimų ir technologijų organizaciją sudaro 4 nariai: 3 dideli mokslo centrai bei Mokslo ir technologijų parkas. Tačiau organizacija yra atvira ir kviečia prisijungti visus, kuriems nesvetimi aukščiau išdėstyti tikslai, principai bei vertybės. 
 
Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos kontaktai:
prof. Gintaras Valušis, Fizinių ir technologijos mokslų centro direktorius
tel. +370 5 264 9211