Apie mus

Atgal

LMT kvietimai teikti paraiškas

Atnaujinta: 2019-03-01 12:15

Kvietimų teikti paraiškas kalendorius

Kilus klausimų dėl paraiškų pildymo, pateikimo per DMS
 • Inovacijų ir technologijų tarnybos vadovas Marius VINCIŪNAS
  Saulėtekio al. 3, A422 kab., tel. (8 5) 264 9211, marius.vinciunas@ftmc.lt

 • Projektų vadybininkė Milda TAMOŠIŪNAITĖ
  Saulėtekio al. 3, A420 kab., tel. (8 5) 264 9363, milda.tamosiunaite@ftmc.lt

Nauji kvietimai


Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos projektams vykdyti 2020-2021 metais
 
Lietuvos mokslo taryba skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas 2020–2021 metais vykdyti bendrus mokslo projektus. Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 3 d. 15.45 val.
 
Remiamos mokslo kryptys
 • informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės, mechatroninės, robototechninės, plazminės, optoelektroninės, sensorinės ir kt.);
 • energetika ir energetinis efektyvumas;
 • ekologija ir racionali gamtonauda;
 • gyvybės mokslai, naujos labiausiai paplitusių ligų gydymo ir profilaktikos technologijos, biotechnologijų, bioinžinerijos ir genetikos tyrimai;
 • naujosios medžiagos;
 • socialiniai ir humanitariniai mokslai;
 • gynybinės technologijos.
Remiamos projektų veiklos
Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos trumpalaikius vizitus į Ukrainą (iki 1 mėn.), bendrų seminarų, konferencijų ir susitikimų Lietuvoje organizavimą ir bendrų straipsnių (leidinių) bei bendrų renginių medžiagos techninį rengimą ir leidybą. Lėšos moksliniams tyrimams neskiriamos, finansuojamos tik sklaidos ir mobilumo veiklos.
 
Galimi pareiškėjai ir partneriai  
Paraišką teikia projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Ukrainos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Partneris turi būti Ukrainos mokslo ir studijų institucija. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Šiam konkursui paraiškų negali teikti Lietuvos–Ukrainos programos projektų vykdytojai, kurių projektams skirtas finansavimas 2018–2019 m., jei paraiškos teikiamos su tuo pačiu partneriu iš Ukrainos.
 
Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos abiejose šalyse, Lietuvos pareiškėjai paraiškas teikia Tarybai. Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje. Kartu su paraiška teikiamas ir neatsiejama paraiškos dalimi laikomas papildomas privalomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas.
 
Lietuvos dalyvių paraiškų rengimas ir vertinimas
 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 2 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. Projekto trukmė iki 2 metų.
 2. Projekto pabaiga turi būti planuojama kovo–gruodžio mėnesiais.
 3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 4. Finansuojamos išlaidos:
4.1. Lietuvos tyrėjų kelionės į partnerio instituciją Ukrainoje ir sveikatos draudimo išlaidos.
4.2. Lietuvos tyrėjų dienpinigiai ir pragyvenimo Ukrainoje išlaidos.
4.3. Bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų Lietuvoje organizavimo išlaidos, atvykstančių mokslininkų ir kitų tyrėjų kelionių išlaidos Lietuvoje.
 1. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 2. Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
 3. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosios taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje 2016–2020 metų programa.
Daugiau informacijos: Lietuvos mokslo taryba
Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti
Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo ir technologijų ministerija) ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programos kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams, įgyvendinamiems kartu su Latvijos ir Kinijos (Taivano) tyrėjais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2019 m. gegužės 31 d. 15.45 val.
 
Kvietimo aprėptis
Kvietimas skirtas teikti paraiškas bendriems mokslo projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.
 
Remiamos projekto veiklos
Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektams vykdyti. Tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos susijusios veiklos, įskaitant vizitus į tarptautinio projekto partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei kviestines paskaitas.
 
Galimi pareiškėjai ir partneriai
Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir bendro projekto partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
Jei bendras projektas jau buvo finansuotas pagal 2015 m., 2016 m., 2017 m. ar 2018 m. kvietimą, būtina pakeisti bent vienos šalies visą projekto vykdytojų grupės sudėtį.
 
Dėmesio! Programos trišalis komitetas, siekdamas skatinti tyrėjus intensyviau plėsti ryšius šiose šalyse, 2019-03-05 suformulavo papildomą konkurso sąlygą, padėsiančią didinti projektų vykdytojų įvairovę: šios programos finansavimą ankstesniais metais (2015–2018) laimėję ir projektus vykdę tyrėjai teikdami paraiškas 2019 m. konkursui turi suformuoti naują partnerių grupę, t.y. pakeisti bent vienos šalies visą projekto vykdytojų grupės sudėtį.
 
Paraiškų teikimo tvarka
Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.
Paraiška Tarybai teikiama anglų kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2019 m. gegužės 31 d. 15.45 val. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas privalomas papildomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas, bei priedai, nurodyti paraiškos formoje.
 
Daugiau informacijos: Lietuvos mokslo taryba
Kvietimas teikti paraiškas studentų mokslinei praktikai 2019 metais

Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose (2019-07-01 - 2019-08-31).

Dalyviai:
 • studentas (I ir II pakopos, išskyrus vientisųjų ir II pakopos studijų paskutinįjį kursą), kurio paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra ne mažesnis nei 8.0; visą veiklų laikotarpį turintis galiojančią studijų sutartį, ir
 • praktikos vadovas (mokslininkas ar doktorantas).

Paraiškos priimamos iki 2019-03-22.
DMS reikalingas įgaliojimas ir elektroninis (mobilus) parašas.

I pakopos paskutinio kurso studentas galės dalyvauti projekto veiklose, jeigu per 14 dienų nuo dotacijos sutarties pasirašymo pateiks su universitetu sudarytą studijų sutartį dėl II pakopos studijų.

Kvietimas: https://lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/kalendorinis-kvietimu-planas/2287/kvietimas-477 

2019-02-28 FTMC informacinio renginio ketinantiems teikti paraiškas medžiaga: intranete