Doktorantūra

Atgal

LMT parama doktorantams

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2022 metų II pusmetį gauti

 

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2022 metų II pusmečio išvykoms gauti.

Paraiškų teikimo pabaiga

2022 m. gegužės 16 d. 24 val.

Akademinės išvykos laikotarpis ir trukmė

Pradžia – ne ankstesnė kaip 2022 m. liepos 1 d.

Pabaiga – ne vėlesnė kaip 2022 m. gruodžio 15 d.

Trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą

Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga

Paramos dydis

Iki 1 260 Eur

Bendros nuostatos

Doktorantas neturi būti gavęs paramos akademinei išvykai 2022 m. I pusmetį

Doktorantai, 2018, 2019 ir (ar) 2020  metais gavę paramą akademinei išvykai, į teikiamą paraišką paramai akademinei išvykai 2022 metų II pusmetį gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo)

Paraiškoje galima būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai

Paraiškų teikimo sąlygos

 

Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių pogrupis

Galimi pareiškėjai

1. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių doktorantai, kurie turi doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti publikacijų leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (ang. Journal Impact FactorClarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, ar išduotų patentų;

Remiamos išvykos, kai:

2. Vykstama į mokslo renginį, kurio tematika atitinka rengiamos disertacijos tematiką ir kuriame doktorantas pats pristatys pranešimą;

3. Vykstama į stažuotę, kurioje bus mokomasi naujų metodų, įsisavinamos naujos technologijos ir pan., kuri yra susijusi su rengiamos disertacijos tematika ir kuriai doktorantas turi patvirtinimą iš priimančios institucijos, kad nurodytam laikotarpiui bus sudarytos sąlygos stažuotis bei būsimo stažuotės vadovo (iš priimančios institucijos) įsipareigojimą vadovauti;

Paraiškų teikimo tvarka

4. Paraiška teikiama lietuvių arba anglų kalba (išskyrus institucijos rekomendaciją, kuri teikiama lietuvių kalba);

5. Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt;

6. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

6.1. Doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą akademinei išvykai;

6.2. Paraiškoje nurodytų paskelbtų publikacijų kopijos ar patentų registracijos pažymų kopijos;

6.3. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų rankraščiai ar publikacijų maketai;

6.4. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai;

6.5. Paraiškoje nurodytų pranešimų konferencijose pristatymo faktą įrodantys dokumentai;

6.6. Kai vykstama į konferenciją – patvirtinimas, kad pranešimas įtrauktas į konferencijos programą, arba patvirtinimas, kad pranešimas yra pateiktas renginio organizatoriams;

6.7. Kai vykstama į stažuotę:

6.7.1. Institucijos, į kurią vykstama stažuotis, patvirtinimas, kad nurodytam laikotarpiui bus sudarytos sąlygos stažuotis;

6.7.2. Stažuotės vadovo įsipareigojimas vadovauti;

6.7.3. Stažuotės vadovo gyvenimo aprašymas (CV);

6.7.4. Stažuotės vadovo publikacijų sąrašas;

Reikalavimai paraiškoje pateikiamiems darbams

7. Mokslo darbų tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos tematiką, ir jie turi būti paskelbti doktorantūros studijų laikotarpiu;

8. Pranešimų konferencijose tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos tematiką ir jie turi būti paties doktoranto pristatyti konferencijose, vykusiose doktorantūros studijų laikotarpiu;

9. Mokslo populiarinimo veiklos turi būti vykusios doktorantūros studijų laikotarpiu.

Papildoma informacija

Teikdamas paraišką doktorantas turėtų įvertinti pasaulinę situaciją dėl pandemijos ir galimo renginių perkėlimo ar atšaukimo

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose

Konkursas paramai akademinėms išvykoms gauti bus vykdomas Paramos už studijų rezultatus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo doktorantams reglamento 6 punkte nurodyta tvarka

Doktorantai, pildę paraiškas anglų kalba ir gavę paramą akademinei išvykai, prieš pasirašydami paramos skyrimo sutartį, elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt privalės pateikti identiško turinio paraišką lietuvių kalba (institucijos rekomendacijos atnaujinti nereikia). Nustačius, kad paraiškos anglų kalba turinys neatitinka paraiškos lietuvių kalba turinio, bus vadovaujamasi paraiškoje lietuvių kalba nurodyta informacija

 

Išsamesnę informaciją teikia

dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8:30–17:30 val., V 8:30–16.15 val., pietų pertrauka 12–13 val.