Struktūra

Metrologijos skyrius

Skyriaus vadovas dr. Evaldas Naujalis
tel. +370 5 261 2758

Skyriaus kokybės vadybininkė inžinierė Eglė Baniulienė 

Atlieka mokslinius tyrimus metrologijos srityje. Tobulina esamus bei kuria naujus matavimo metodus bei technologijas, rūpinasi jų diegimu. Vykdo Lietuvos nacionalinio metrologijos instituto funkcijas. Išlaiko ir kuria valstybinius etalonus, atkuriančius matavimo vienetus šiose metrologijos srityse:
 • termometrijos;
 • laiko ir dažnio;
 • elektros ir magnetizmo;
 • medžiagos kiekio;
 • jonizuojančiosios spinduliuotės;
 • ilgio matavimų.
Užtikrina atkuriamų fizikinių dydžių vienetų verčių sietį su tarptautine vienetų sistema SI; atlikdamas kalibravimo ir matavimo darbus, perduoda šias vertes Lietuvos mokslo bei valstybinėms įstaigoms ir ūkio subjektams, o tikslaus laiko vertę perduoda internetu atvirai visiems vartotojams. Kartu su UAB „Baltstamp“ užtikrina autorizuotų laiko žymų tiekimą Lietuvos ir užsienio vartotojams. Vykdo aplinkos radioaktyvumo stebėseną. Dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose tarplaboratoriniuose palyginimuose, rengia mokymus ir tarplaboratorinius palyginimus, skirtus Lietuvos laboratorijoms. Teikia konsultacijas matavimų klausimais. Viešai skelbia geriausias savo kalibravimo ir matavimo galimybes.
Skyriuje įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema pagal tarptautinį standartą LST EN ISO 17025.

Laboratorijos:

SKYRIAUS DARBUOTOJAI

Kokybės politikos pareiškimas

Profesinė praktika Metrologijos skyriuje. Aš patvirtinu Metrologijos skyriaus (MS) nusistatymą vykdyti įsipareigojimus, kuriuos teikia Nacionalinio metrologijos instituto (NMI) ir nacionalinius etalonus išlaikančios įstaigos vardas. MS veikla tenkina aukščiausius profesinius reikalavimus. Pareiškiu, kad MS personalas, laikydamasis profesinės etikos taisyklių, visuomet atlieka savo pareigas sąžiningai ir mandagiai bei tinkamai elgiasi su klientais.

MS, vykdydamas savo veiklą, užtikrina savo užsakovams, kad visuomet naudoja patikrintus ir įteisintus metodus.

Pas mus dirba tik aukštos kvalifikacijos personalas, turįs reikiamus profesinius įgūdžius. Mes nesinaudojame nekompetentingų asmenų paslaugomis. Laboratorijos kelia tinkamus reikalavimus visiems paslaugų ir prekių tiekėjams bei darbui svarbiems subrangovams.

MS paslaugų lygis. MS įsipareigoja tinkamai vykdyti Lietuvos NMI funkcijas, nustatytas šalies teisės. MS laboratorijos įsipareigoja teikti tyrimų, bandymų, kalibravimų paslaugas, tenkinančias aukščiausius reikalavimus, keliamus valstybinių etalonų laboratorijoms. Kiekvienu tyrimo ar kalibravimo atveju užsakovas yra aiškiai informuojamas apie paslaugų, kurios jam gali būti suteiktos, lygį, įskaitant neapibrėžtis ir kalibravimui ar tyrimui naudojamų etalonų sietį.

Nuolatinė MS etalonų sietis su BIPM ir kitų šalių nacionaliniais etalonais užtikrinama kalibravimu bei tarplaboratoriniais palyginimais.

Kokybės vadybos sistemos tikslai. Įdiegdamas kokybės vadybos sistemą, MS siekia užtikrinti:

 • geriausią galimą paslaugų kokybę visose MS veiklos srityse, taip pat ir vykdant Lietuvos NMI funkcijas;
 • darbuotojų motyvaciją ir jų vidinį bei išorinį mokymą;
 • kiekvieno rezultato, MS darbuotojų paskelbto mokslinėje spaudoje, patikimumą;
 • savalaikį, teisingą ir nešališką visų prisiimtų klientui įsipareigojimų vykdymą;
 • kalibravimo ir tyrimų rezultatų patikimumą.

Laikydamiesi šių principų, mes siekiame:

 • užtikrinti darnų Lietuvos metrologijos sistemos veikimą;
 • išlaikyti patikimos ir nuolat gerinančios savo paslaugų kokybę kalibravimo ir tyrimų įstaigos reputaciją;
 • išvengti neleistino išorinio spaudimo bei kalibravimo ar tyrimų darbų, kurie galėtų sukelti abejonių dėl pateikiamų rezultatų teisingumo, galimybės;
 • išvengti neatitiktinių darbų ir skundų;
 • dalyvaujant tarptautinėje veikloje, Tarpusavio pripažinimo susitarime (MRA) ir kitose programose, kelti išduodamų kalibravimo liudijimų ir tyrimų protokolų autoritetą;
 • įgyti nacionalinių ir užsienio akreditacijos tarnybų pripažinimą;
 • nuolat gerinti kokybės sistemą, taigi ir techninį darbą.

Personalo supažindinimas su kokybės sistemos dokumentacija. Visas MS laboratorijų personalas, susijęs su kalibravimo ar tyrimų darbais arba veikla, nuo kurios priklauso laboratorijų darbo kokybė, yra supažindinamas su kokybės sistemos dokumentacija, politikomis, pareiginiais nurodymais bei procedūromis, kurias reikės vykdyti.

Įsipareigojimas dėl standarto ISO/IEC 17025 reikalavimų vykdymo. Įsipareigoju Metrologijos skyriuje plėtoti bei įgyvendinti vadybos sistemą ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą. Įsipareigoju, kad Metrologijos skyriaus veikloje būtų laikomasi ISO/IEC 17025 reikalavimų. Tuo tikslu mūsų personalas įdiegė kokybės vadybos sistemą, kurios politikos ir principai išdėstyti FTMC Metrologijos skyriaus kokybės vadove.

Metrologijos skyriaus vadovas                Dr. Evaldas Naujalis

Palyginimai
Tarptautiniai palyginimai ir profesiniai testai:
 • EURAMET Project No. 1341: „Comparison on Calibration of Multimeter“;
 • COOMET.EM-SX: „Supplementary Comparison of Resistance at 100 Ω and 100 kΩ“;
 • JRC IRMM 2016 ENV57/MetroERM: „Cs-137, Cs-134 and I-131 measurement in air filters”;
 • IAEA-TEL-2016-03: „World-wide open Proficiency Test on determination of anthropogenic radionuclides in water and biota”;
 • EURAMET.T-K9: „Realizations of the ITS-90 from the Ar triple point to the Zn freezing point“;
 • CCQM-P148: „High Polarity Analytes in Biological Matrix: Determination of Urea and Uric Acid in Human Serum“
 • CCRI(II)-S12.H-3: „Comparison of methods for the calculation of the activity and standard uncertainty of a tritiated-water source measured using the LSC-TDCR method“;
 • Nordic-Baltic gamma-intercomparison GammaSpec2017: „Massic activity 137Cs < 200 Bq/kg“;
 • EURAMET.QM-S11 „Elements in River Water”;
 • EURAMET Project No. 1437 “The follow-up interlaboratory comparison of the radionuclide calibrators”;
 • IAEA-TEL-2018-03 „World-wide proficiency test on determination of anthropogenic and natural radionuclides in water, soil sample and surface contamination measurement”.
 • CCTF-K001.UTC: „Calculation of the reference time scale UTC (Coordinated Universal Time)“
Įranga

Temperatūros vieneto etalono laboratorijos:

 • temperatūros skalės ITS-90 pamatinių taškų celės ;
 • platinos varžos etaloniniai termometrai;
 • etaloniniai termoelektriniai termometrai;
 • didelio tikslumo termometrų varžos ir įtampos matavimo priemonės,
 • stabilios temperatūros palaikymo vonios (termostatai) ir metrologinės krosnys;
 • metrologinės priemonės, skirtos ūkio subjektų pamatinių etalonų ir darbinių matavimo priemonių kalibravimui.

Laiko ir dažnio etalono laboratorijos:

 • cezio atominis laikrodis „Hewlett Packard HP5071A“;
 • cezio atominis laikrodis „Agilent HP5071A“;
 • dvi laiko signalų palyginimo sistemos TTS-2;
 • laiko signalų palyginimo sistema TTS-5;
 • trys universalieji dažniamačiai SR620;
 • NTP serveris „Datum Inc Tymserve“;
 • NTP serveris „Symmetricom“;
 • spektro analizatorius „Rohde&Schwartz 9 kHz ... 3 GHz FSP“;
 • skaitinis oscilografas su atmintimi „Agilent Technologies DSO9254A“.

Elektros dydžių etalonų laboratorijos:

 • pirminis įtampos etalonas „Hypres“;
 • antriniai Zenerio įtampos etalonai;
 • daugiafunkcinis kalibratorius Fluke 5720A;
 • multimetrai Fluke 8508A ir Agilent 3458A;
 • nanovoltmetras Keithley 2182A;
 • 1 Ω ir 10 kΩ antriniai varžos etalonai;
 • precizinis dekadinių etaloninių rezistorių rinkinys nuo 0,001 Ω iki 1 TΩ;
 • varžos matavimo tiltai 6010Q ir 6000B (gamintojas - „Measurements International“);
 • alyvos vonios Hart Scientific 7015 ir Meatest M301;
 • oro termostatai.

Jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos laboratorijos:

 • pirminiai etalonai: trigubų ir dvigubų sutapčių santykių skaitiklis (TDCR); 4π β-γ sutapčių dujų proporcinis skaitiklis;
 • antriniai etalonai: gama spektrometras su gryno Ge detektoriumi (HPGe); šulinio tipo jonizacinės kameros – radionuklidų kalibratoriai Fidelis (NPL) ir Capintec CRC-15R; blyksninių tirpalų skaitiklis Quantulus.
Paslaugos
 • Pamatinių temperatūrų celių palyginimas ir metrologinių charakteristikų tyrimas;
 • etaloninių platinos varžos termometrų metrologinių charakteristikų tyrimas ir kalibravimas ITS-90 skalės pamatinėse temperatūrose (celėse);
 • platinos varžos termometrų, termoelektrinių termometrų (termoporų), stiklinių termometrų kalibravimas palyginimo metodu;
 • elektroninių termometrų ir temperatūros matavimo sistemų derinimas ir kalibravimas;
 • taplaboratorinių palyginimų akredituotoms laboratorijoms šalyje organizavimas.

  Kalibravimo galimybes termometrijos srityje galima rasti čia, šalių sąraše pasirinkus Lietuvą ir paspaudus "Display .PDF file".

 • Itin tikslių generatorių bei dažniamačių, GPS imtuvų, o taip pat tachografų patikros prietaisų, chronometrų ir t.t. kalibravimas;
 • tikslaus laiko skleidimas internetu. Paslauga nemokama; galima pasinaudoti kompiuterio nustatymuose įrašius interneto laiko serverio adresą laikas.pfi.lt;
 • legalios ir apskaitomos skaitmeninės laiko žymos teikimas (paslauga teikiama kartu su UAB „Baltstamp“; nemokamai galima gauti tam tikrą laiko žymų skaičių per mėnesį). Plačiau – http://baltstamp.lt/lt/.

  Kalibravimo galimybes laiko ir dažnio srityje galima rasti čia, šalių sąraše pasirinkus Lietuvą ir paspaudus "Display .PDF file".

 • Etaloninių rezistorių bei varžynų, ommetrų ir varžos matavimo tiltų, nuolatinės ir kintamos įtampos šaltinių, voltmetrų, kalibratorių ir multimetrų kalibravimas.

  Kalibravimo galimybes elektros dydžių srityje galima rasti čia, šalių sąraše pasirinkus Lietuvą ir paspaudus "Display .PDF file".

 • Dozės kalibratorių, naudojamų Lietuvos ligoninėse, kalibravimas;
 • radionuklidų aktyvumą matuojančių įrenginių ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kalibravimas laiduojant sietį su valstybiniu etalonu;
 • aplinkos ėminių paėmimas netoli technogeninių šaltinių, radionuklidų kokybinės ir kiekybinės sudėties nustatymas, dozių vertinimas;
 • kalibravimo rinkinių su reikiamo aktyvumo radionuklidais paruošimas.
Projektai
 • Priemonės „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ projektas Nr. 01.2.2-MITA-K-702-09-0036 „Išmaniosios eismo kontrolės sistemos“ (2020-2021), FTMC projekto dalies vadovas - dr. Rimantas Miškinis.

  Metrologijos skyriaus Laiko ir dažnio etalono laboratorija drauge su mažąja bendrija "CC Technologijos" vykdo projektą "Išmaniosios eismo kontrolės sistemos", finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę "01.2.2-MITA-K-702 MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas". Vykdant šį projektą, numatoma panaudoti jau įvykdyto programos "EUREKA" projekto „TEISINIO LAIKO SKLEIDIMO SISTEMA - LTDS" rezultatus. Kuriamoje sistemoje numatoma panaudoti naują laiko sinchronizavimo algoritmą ir technines priemones, užtikrinančias ypač patikimą ir tikslų laiko matavimą bei nuolatinę sistemos laiko sietį su laiko skale UTC(LT), kurią atkuria ir palaiko FTMC Laiko ir dažnio etalono laboratorijos atominiai laikrodžiai. Tuo tikslu naudojamasi palydovinėmis navigacijos sistemomis GPS, Galileo ir GLONASS, o duomenys perduodami ketvirtosios kartos mobiliojo ryšio tinklais. Tikimasi, kad įdiegus numatytas naujoves bus sukurta naujos kartos mobili EKS, kurią bus galima greitai perkelti į kitą kelio ruožą, kas leis tokias sistemas taikyti kur kas plačiau ir lanksčiau nei dabar. Taigi šio projekto vykdymas prisidės prie eismo saugumo gerinimo. 
  Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.  • Priemonės „Eksperimentas“ projektas Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0120 In combo metodų kūrimas junginių saugumui žmogaus ir aplinkos atžvilgiu įvertinti bei jais paremtų produktų prototipų vystymas" (2020-2022), FTMC projekto dalies vadovas - doc. dr. Evaldas Naujalis;
 • Tričio ir radioanglies pernaša iš paviršinės radioaktyviųjų atliekų saugyklos į pažemio atmosferą (2011-2012);
 • Aplinkos bei atmosferos užterštumo radionuklidais Lietuvoje įvertinimas (2012-2017);
 • programos „Eureka“ projektas VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-033: „Teisinio laiko skleidimo sistema“. Projekto partneriai – firma „PikTime“ (Lenkija), Varšuvos nacionalinis gynybos universitetas, Lenkijos MA Poznanės superkompiuterių centras ir UAB „BaltStamp“ (Lietuva);
 • programos „EUROSTARS 2“ projektas E!10640 UWB_SENS: „Pasyviųjų PAB jutiklių, naudojančių itin plačiajuosčius hiperboliškai moduliuoto dažnio signalus, sistema”. Projekto partneriai – GVR Trade (Šveicarija) ir UAB „MitSoft“ (Lietuva). Vykdymo laikotarpis – nuo 2016 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Svarbiausios publikacijos
 1. Ali Santoro, M.C.; Anagnostakis, M.J.; Boshkova, T.; Camacho, A.; Fornaciari Iljadica, M.C.; Collins, S.M.; Diaz Perez, R.; Delgado, J.U.; Đurašavić, M.; Duch, M.A.; Elvira, V.H.; Gomes, R.S.; Gudelis, Arūnas; Gurau, D.; Hurtado Bermudez, S.; Idoeta, R.; Jevremović, A.; Kandić, A.; Korun, M.; Karfopolous, K.; Laubenstein, M.; Long, S.; Margineanu, R.M.; Mitsios, I.; Mulas, D.; Nikolić, J.K.; Pantelica, A.; Peyres Medina, V.; Pibida, L.; Potiriadis, C.; Silva, R.L.; Siri, S.; Šešlak, B.; Verheyen, L.; Vodenik, B.; Vukanac, I.; Wiedner, H.; Zorko, B. Determining the probability of locating peaks using computerized peak-location methods in gamma-ray spectra as a function of the relative peak-area uncertainty. Applied radiation and isotopes. ISSN 0969-8043. 2020, vol. 155, art. no. 108920, p. 1-6.
 2. Vagner, Milita; Plaušinaitienė, Valentina; Lukose, Rasuole; Keršulis, Skirmantas; Talaikis, Martynas; Knašienė, Birutė; Stanionytė, Sandra; Kubilius, Virgaudas; Motiejuitis, Karolis; Šaltytė, Zita; Niaura, Gediminas; Naujalis, Evaldas; Žurauskienė, Nerija. PI-MOCVD technology of (La, Sr)(Mn, Co)O3: From epitaxial to nanostructured films. Surface and coatings technology. ISSN 0257-8972. 2020, vol. 385, art. no. 125287, p. 1-8.
 3. Adliene, D.; Griciene, B.; Skovorodko, K.; Laurikaitiene, J.; Puiso, J. Occupational radiation exposure of health professionals and cancer risk assessment for Lithuanian nuclear medicine workers. Environmental research. ISSN 0013-9351. 2020, vol. 183, art. no. 109144, p. 1-10.
 4. Skovorodko, Kirill; Bareikė, Milda; Gudelis, Arūnas; Gricienė, Birutė. Occupational exposure in a PET/CT facility using two different automatic infusion systems. Physica medica. ISSN 1120-1797. 2020, vol. 77, p. 169-175.
 5. Remeikis, Vidmantas; Plukienė, Rita; Plukis, Artūras; Barkauskas, Vytenis; Gudelis, Arūnas; Druteikienė, Rūta; Gvozdaitė, Rasa; Juodis, Laurynas; Duškesas, Grigorijus; Lagzdina, Elena; Germanas, Darius; Ridikas, D.; Krutovcov, S. Characterisation of RBMK-1500 graphite: A method to identify the neutron activation and surface contamination terms. Nuclear engineering and design. ISSN 0029-5493. 2020, vol. 361, art. no. 110501, p. 1-10.
 6. Lukošė, Rasuolė; Plaušinaitienė, Valentina; Vagner, Milita; Žurauskienė, Nerija; Keršulis, Skirmantas; Kubilius, Virgaudas; Motiejuitis, Karolis; Knašienė, Birutė; Stankevič, Voitech; Šaltytė, Zita; Skapas, Martynas; Selskis, Algirdas; Naujalis, Evaldas. Relation between thickness, crystallite size and magnetoresistance of nanostructured La1−xSrxMnyO3±δ films for magnetic field sensors. Beilstein journal of nanotechnology. ISSN 2190-4286. 2019, vol. 10, p. 256-261.
 7. Deivis Plaušinaitis, Birutė Knašienė, Aleksandr Prokopchik, Evaldas Naujalis, Adrián Vicent Claramunt. Simultaneous detection of Mn, Co, Ni, and Cu using ion chromatography coupled with ICP-MS with a special focus on the determination of 59Ni in corrosion deposits. Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. ISSN 0236-5731. 2018, vol. 316, iss.1, p. 257-265.
 8. Bruggeman M., Collins S.M., Done L., Đurašević M., Duch M.A., Arūnas Gudelis, Hyža M., Jevremović A., Kandić A., Korun M., Ilie S., Lee J.M., Lee K.B., Luca A., Margineanu R.M., Pantelica A., Serrano I., Šešlak B., Tugulan L.C., Verheyen L., Vodenik B., Vukanac I., Zeng Z., Zorko B.. Systematic influences on the areas of peaks in gamma-ray spectra that have a large statistical uncertainty. Applied radiation and isotopes. ISSN 0969-8043. 2018, vol. 134, p. 51-55.
 9. Philippe Cassette, Timotheos Altzitzoglou, Andrei Antohe, Mario Rossi, Arzu Arinc, Marco Capogni, Raphael Galea, Arūnas Gudelis, Karsten Kossert, K.B. Lee, Juncheng Liang, Youcef Nedjadi,; Pilar Oropesa Verdecia, Tanya Shilnikova, Winifred van Wyngaardt, Tomasz Ziemek, Brian Zimmerman. Results of the CCRI(II)-S12.H-3 supplementary comparison: Comparison of methods for the calculation of the activity and standard uncertainty of a tritiated-water source measured using the LSC-TDCR method. Applied radiation and isotopes. ISSN 0969-8043. 2018, vol. 134, p. 257-262.
 10. Rasa Godliauskienė, Vytautas Tamošiūnas, Evaldas Naujalis. Polychlorinated dibenzo-p-dioxins/furans and dioxin-like polychlorinated biphenyls in food and feed in the Lithuanian market. Toxicological & environmental chemistry. ISSN 0277-2248. vol. 99, iss. 1 (2017), p. 65-77.

 

Pateikite atsiliepimą

Kviečiame užsakovus parašyti, ką apie mus mano.Susisiekite

Aš ne robotas