Studies

Back

Isotopic ratios of aerosols for air pollution observation and its assessment as source indicators

N 002 Fizika / Physics
dr. Agnė Mašalaitė-Nalivaikė 

EN - Isotopic ratios of aerosols for air pollution observation and its assessment as source indicators

Atmospheric aerosol particles play an important role in many environmental processes, influencing climate change processes and human health. However, the real impact of atmospheric aerosols on climate change and health is called into question by a lack of knowledge about their sources, composition, properties, and mechanisms of formation. Therefore, it is important to develop new research and methods as well as tools that would serve to confirm or refute scientific hypotheses about the nature of atmospheric phenomena and to create models that describe the processes taking place in the atmosphere, assessing global and local changes in the environment around us.

LT - Aerozolio dalelių izotopiniai santykiai oro taršos stebėjimui ir jų, kaip šaltinių rodiklių, įvertinimas

Atmosferos aerozolio dalelės vaidina svarbų vaidmenį daugelyje aplinkos procesų, darydamos įtaką klimato kaitos procesams ir žmonių sveikatai. Tačiau abejones apie tikrąjį atmosferos aerozolių poveikį klimato kaitai ir sveikatai kelia žinių apie jų šaltinius, sudėtį, savybes ir formavimosi mechanizmus trūkumas. Todėl aktualu plėtoti mokslinius tyrimus ir kurti naujus tyrimo metodus bei priemones, kurie pasitarnautų patvirtinant ar paneigiant mokslines hipotezes apie atmosferinių reiškinių prigimtį, ir kuriant modelius, aprašančius procesus, vykstančius atmosferoje, vertinančius globalius bei vietinius pokyčius mus supančioje aplinkoje.