Doktorantūra

Atgal

Klimato kaitos prognozių kiekybinis saugos poveikis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiams

N 002 Fizika / Physics
dr. Rita Plukienė 

LT - Klimato kaitos prognozių kiekybinis saugos poveikis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiams

Doktorantūros tematika susijusi su FTMC vykdoma ilgalaike mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa „Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos“.  Radioaktyviųjų atliekų charakterizavimas bei ilgalaikė evoliucija yra labai svarbūs parametrai radioaktyvių atliekų tvarkymo strategijai, tačiau kintančios klimatinės sąlygos gali įnešti papildomas paklaidas tiek laikino saugojimo saugai, tiek situacijos geologinėje saugykloje ilgalaikiam prognozavimui.

Planuojami atlikti RBMK tipo reaktoriaus naudoto branduolinio kuro (NBK) bei aktyvuotų konstrukcinių elementų mobilių radionuklidų kokybinį vertinimą bei  neapibrėžtumo tyrimus esant skirtingiems aplinkos kaitos scenarijams: 1) laikinam saugojimui ir paviršinėms RA saugykloms: veikiant smarkiomis audroms, potvyniams, jūros lygio kilimui, vėjo intensyvumo, temperatūros pokyčiams; 2) požeminiams objektams:  ledo kaupimuisi ant filtrų/ventiliacijos, potvynis, dalinis erdvinis  persiskirstymas del  žemės drebėjimų, dėl ledynų ciklų paviršinio barjero sluoksnio pažeidimas, ir kt.

Užtikrinat RA  saugojimo branduolinę ir radiacinę saugą bei naudojamo saugojimo metodo konservatyvumui įvertinti planuojama sukurti  dirbtiniu intelektu  pagrįstą modelį, leisiantį patikrinti/kontroliuoti  NBK, branduolinio grafito, metalinių konstrukcijų charakteringų parametrų pokyčius pakitus atliekų  laikymo sąlygoms (padidėjus H2O kiekiui)  pagal neutronų, gama srautus ir temperatūrą, radionklidų išėjimo greičius. Numatyta ištirti laikinę NBK, grafito, metalinių konstrukcijų aktyvumą nulemiančių nuklidų evoliuciją atkreipiant dėmesį į didžiausiu mobilumu pasižyminčius radionuklidus, pakitus aplinkos salygoms. Bus atlikta Vakarų reaktorių technologijų apžvalga bei suderinamumo taikant RBMK radiaktyviųjų atliekų saugojimui analizė, įvertinti kriterijai geologinio kapinyno salygomis.

EN - Quantitative safety impacts of climate change forecasts on radioactive waste management facilities

The topic of the doctoral thesis is related to the long-term research and experimental development program "Environmentally friendly energy and environmental technologies" carried out by FTMC. Radioactive waste characterization and long-term evolution are very important parameters for all radioactive waste management strategy and climate change conditions may introduce additional uncertainties both for the safety of temporary storage and for long-term prediction of the situation in the geological repository.

It is planned to carry out a quantitative and qualitative assessment of inventory of the spent nuclear fuel (SNF) and neutron activated structural elements of the RBMK type reactor identifying most mobile radionuclides and assessing the uncertainties related to different environmental change scenarios: severe storms/flash flooding, sea level rise, wind intensity, tornado, temperature change, ice accumulation on filters/ventilation  for interim storage, shallow/surface LLW repositories and  flooding, partial spatial diversity, damage to the surface barrier layer to due to glacial cycles, loading (earthquakes, seismic) for underground facilities. In order to ensure the nuclear and radiation safety of temporary storage and e geological storage facility it is planned to create a model based on artificial intelligence, which would allow checking/controlling the changes in the basic parameters of SNF, nuclear graphite, and metal structures under the different waste storage conditions according to neutron, gamma fluxes and temperature obtaining radionuclide release rates.

It is planned to identify main radionuclides important in the long-time scale that determine the activity of SNF, graphite, and metal structures, paying attention to the radionuclides with the highest mobility and mostly sensitive to environmental conditions change. An overview of Western radioactive waste management practice and compatibility of application for RBMK radioactive waste case will be carried out as well.