Doktorantūra

Atgal

Ekologiški, tvarūs ir perspektyvūs 3D katalizatoriai atsinaujinančiai energetikai

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Aldona Balčiūnaitė 

LT - Ekologiški, tvarūs ir perspektyvūs 3D katalizatoriai atsinaujinančiai energetikai

Moksliniai tyrimai, susiję su alternatyvių elektros energijos šaltinių paieška ir jų efektyvumo nustatymu pastaruoju metu yra intensyviai vykdomi visame pasaulyje. Tokie tyrimai yra svarbūs tiek fundamentiniu požiūriu, siekiant suprasti vykstančių elektrokatalizinių reakcijų mechanizmą, tiek praktiniu. Naujos efektyvios medžiagos leistų padidinti kuro elementų praktinį panaudojimą. Šio darbo tikslas – ekologiškų, tvarių ir perspektyvių 3D struktūros katalizatorių formavimas, apibūdinimas bei taikymas atsinaujinančiai energetikai.

Darbo metu bus siekiama sukurti daugiafunkcinius katalizatorius, panaudojant netauriuosius metalus su dideliais santykinio paviršiaus plotais. Gautų medžiagų morfologija, struktūra ir sudėtis bus detaliai tiriama, taikant lauko emisijos skenuojančią elektroninę mikroskopiją (FESEM), Rentgeno spindulių energijos dispersinę analizę (EDS), Rentgeno spindulių fotoelektroninę spektroskopiją (XPS), Rentgeno spindulių difrakciją (XRD) bei indukuotos plazmos optinės emisijos spektroskopiją (ICP-OES). Gautų anodo katalizatorių elektrokatalizinis aktyvumas bus įvertinamas skirtingoms reakcijoms (oksidacijos - natrio borhidrido ir/ar, hidrazino, gliukozės ir kt., bei deguonies ir/ar vandenilio peroksido redukcijos), taikant ciklinės voltamperometrijos (CV), chronoamperometrijos (CA) ir chronopotenciometrijos (CP) metodus. 

EN - Ecological, sustainable and promising 3D catalysts for renewable energy

The research and development of alternative power supply sources and the improvement of their performance are extensively studied worldwide. Such research is important from both fundamental and practical aspects to better understanding the mechanistic details of the ongoing electrocatalytic reactions. The aim of the work - the fabrication of ecological, sustainable and promising 3D structured catalysts, their characterization, and application for renewable energy. In this work, the multifunctional catalysts will be created by employing non-noble metals, which have a high surface area. The surface morphology, structure, and composition of the prepared catalysts will be investigated in detail using field emission scanning electron microscopy (FESEM), X-ray energy dispersive analysis (EDS), X-ray diffraction (XRD), and inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). Electrocatalytic activity of the prepared anode catalysts will be evaluated towards different reactions (of sodium borohydride, and/or hydrazine, glucose, etc. oxidation reactions, and of oxygen and/or hydrogen peroxide reduction reaction) using cyclic voltammetry (CV), chronoamperometry (CA), chronopotentiometry (CP).