Studies

Back

Investigation of sorption properties of biological waste and their application to industrial and environmental water treatment

N 003 Chemija / Chemistry
dr. Rūta Druteikienė 

EN - Investigation of sorption properties of biological waste and their application to industrial and environmental water treatment

Biomass from agriculture, the food industry, and forestry waste is a valuable resource with a high potential for reuse. The usage of the resulting biological waste as an adsorbent for wastewater or water treatment would reduce water pollution and the total amount of agricultural waste and possible environmental pollution from waste transportation, processing, or disposal. Indeed, the food industry and agriculture (growing crops and harvesting crops) generate a lot of waste that can be used for wastewater treatment. Waste biomass can be used as: i) initial, untreated adsorbent, ii) modified natural sorbents; or (iii) raw material for synthesizing activated carbon adsorbents by carbonization. Knowledge about the sorption properties of biomass would provide prerequisites for their use in determining the concentrations of pollutants (heavy metals, organic compounds, radioactive elements) in industrial and environmental waters and for using biosorbents for water purification.

LT - Biologinių atliekų sorbcijos savybių tyrimas ir jų taikymas pramoninio ir aplinkos vandens valymui

Žemės ūkio, maisto pramonės ir miškininkystės atliekų biomasė yra vertingas išteklius, turintis didelį pakartotinio panaudojimo potencialą. Susidarančių biologinių atliekų, kaip adsorbento, panaudojimas nuotekų ar vandens valymui, sumažintų vandens taršą ir bendrą žemės ūkio atliekų kiekį bei galimą aplinkos taršą dėl atliekų transportavimo, perdirbimo ar šalinimo. Iš tiesų, maisto pramonėje ir žemės ūkyje (auginant augalus ir nuimant derlių) susidaro daug atliekų, kurias galima panaudoti nuotekų valymui. Atliekų biomasė gali būti naudojama kaip: i) pradinis, neapdorotas adsorbentas, ii) modifikuoti biologiniai sorbentai; arba iii) žaliava, skirta aktyvintosios anglies adsorbentų sintezei karbonizacijos būdu. Žinios apie biomasės sorbcines savybes sudarytų prielaidas jų panaudojimui nustatant teršalų (sunkiųjų metalų, organinių junginių, radioaktyviųjų elementų) koncentracijas pramonės ir aplinkos vandenyse ir panaudoti biosorbentus vandens valymui.