Doktorantūra

Atgal

Pereinamųjų metalų oksidų sintezė, apibūdinimas ir taikymas elektrokatalizinėms ir fotoelektrokatalizinėms reakcijoms

N 003 Chemija / Chemistry
prof. habil. dr. Eugenijus Norkus 
 
LT - Pereinamųjų metalų oksidų sintezė, apibūdinimas ir taikymas elektrokatalizinėms ir fotoelektrokatalizinėms reakcijoms 

Efektyvus saulės šviesos energijos panaudojimas yra itin aktuali tema atsinaujinančios energetikos srityje. Fotoelektrochemija bei fotokatalizė yra mokslo sritys, kuriose nagrinėjamos įvairių medžiagų savybės generuoti elektros srovę apšvietus jas tam tikro bangos ilgio šviesa. Taip pat įvertinamas šių medžiagų pritaikymas įvairioms reakcijoms vykdyti, pvz., vandens skaidymui iki H2 ir O2, arba įvairių ištirpusių taršalų oksidacijai. Būtent pereinamųjų metalų oksidai (TiO2, WO3, t.t.) šiuo metu plačiai taikomi šioje srityje dėl jų tinkamų puslaidininkinių savybių, elektrocheminio stabilumo bei prieinamumo. Sintetinant šias medžiagas įvairiais būdais gaunamos skirtingos sluoksnių paviršiaus morfologijos, storiai, struktūrinės bei optinės savybės. Taip pat galimas modifikavimas sudarant heterojungtis su kitais pereinamųjų metalų oksidais, chalkogenidais, ir t.t.  Vystant tyrimus šia tema bus siekiama sukurti modifikuotus pereinamųjų metalų oksidų fotoanodus ar fotokatodus, kurie pasižymėtų geromis fotoelektrocheminėmis savybėmis bei būtų jautrūs ne tik UV, bet ir regimąjai ar baltai šviesai.

EN - Synthesis and characterization of transition metal oxides based materials for application in electrocatalytic and photoelectrocatalytic reactions 

Efficient utilization of sunlight is a key objective in the renewable energy field. Photoelectrochemistry and photocatalysis are fields that are focused on materials which have the capability to generate electrical current when illuminated with light of a certain wavelength. These materials are also used in certain photo-/electrocatalytic processes, such as water splitting to produce H2 and O2 or pollutant degradation in aqueous media. In particular, transition metal oxides (e.g., WO3, TiO2) are a subject of active research due to their favorable semiconductor properties, electrochemical stability, as well as relative abundance. Various surface morphologies, thicknesses, optical and structural properties can be obtained by using different syntheses. Modification by creating heterostructures with other transition metal oxides, chalcogenides, etc., is also possible. When performing research on this topic, the aim will be to synthesize modified transition metal oxide based photoanodes or photocathodes that have good photoelectrochemical properties and are sensitive to UV and visible/white light.