Studies

Back

PhD studies themes 2021

No.

Field

Scientific Supervisor

Themes LT

Themes EN

Physics - N 002

1.

 

N 002

Steponas Ašmontas 

Trijų kationų perovskitinių sluoksnių auginimas ir jų optoelektroninių savybių tyrimas tandeminiams saulės elementams

Triple cation perovskite layer fabrication and investigation of their optoelectronic properties for tandem solar cells

2.

 

N 002

Gintautas Bagdžiūnas 

Magnetinio lauko poveikis elektronų pernašai per bio-polimerus

Magnetic field influence on electron transport in bio-polymers

3.

 

N 002

Steigvilė Byčenkienė 

Oro kokybės prognozės modelio tikslinimas taikant parametrizaciją ir tikslinius matavimus

Improving air quality forecast by modelling and real-time measurement data parametrization

4.

N 002

Steigvilė Byčenkienė 

Aerozolio dalelių skaitinės koncentracijos ir dydžio pasiskirstymo tyrimai

Investigation of particle number concentration and size distribution at urban environment

5.

N 002

Steigvilė Byčenkienė 

Su COVID-19 susijusių ekonominės veiklos apribojimų poveikio oro kokybei tyrimas

Investigation of impact of the lockdown measures during COVID-19 on air quality

6.

N 002

Steigvilė Byčenkienė 

Asmeninės ekspozicijos juodąja anglimi lygio naudojantis skirtingomis miesto transporto rūšimis tyrimas

Research of personal exposure to black carbon using different intra-urban transport modes

7.

N 002

Jonas Gradauskas

Tiesioginė karštųjų krūvininkų įtaka fotovoltaikoje

Direct impact of hot carriers in photovoltaics

8.

N 002

Vidmantas Gulbinas 

Krūvininkų ir jonų judėjimas perovskitiniuose sluoksniuose ir prietaisuose

Charge carrier and ion motion in perovskite layers and devices

9.

N 002

Renata Karpič 

Nauji upkonversiniai kvantiniai taškai 2D medžiagų pagrindu optiniam biologinių objektų itin didelės skiriamosios gebos vaizdavimui

Novel upconverting 2D material-based quantum dots for super-resolution optical bio-imaging

10.

N 002

Andrejus Michailovas

Netiesinių bangos ilgio keitiklių, sinchroniškai kaupinamų GHz dažnio ultratrumpųjų impulsų sekomis tyrimai

Research of nonlinear wavelength converters synchronously pumped by GHz bursts of ultrafast pulses

11.

N 002

Andrejus Michailovas 

Ultratrumpų impulsų multiplikavimas, stiprinimas ir apjungimas naudojant koherentinius ir nekoherentinius metodus

Ultrashort pulse multiplication, amplification and combining by means of coherent and noncoherent techniques

12.

N 002

Vaidas Pačebutas

Ultra plonų bismuto sluoksnių technologija ir tyrimai

Investigation and technology of ultrathin bismuth layers

13.

N 002

Rita Plukienė

RBMK ir BWR naudoto branduolinio kuro charakterizavimo neapibrėžčių įvertinimas

Uncertainty evaluation for RBMK and BWR spent fuel characterisation

14.

N 002

Artūras Plukis

Aktyvacijos bei paviršinės taršos komponenčių nustatymas radioaktyviosiose atliekose visoms atominės elektrinės technologinio proceso grandims bei nuklidinio vektoriaus optimizavimas

Identification of neutron activation and surface contamination terms for all chains of technological processes of nuclear power plant and nuclide vector optimization

15.

N 002

Gediminas Račiukaitis

Elektringų dalelių greitinimas lazerinėje plazmoje silpnai difraguojančiais susieto erdvinio-laikinio skirstinio ultratrumpais lazerio impulsais

Laser wakefield acceleration of charged particles with spatially-temporal coupled quasi-non-diffracting ultra-short laser pulses

16.

N 002

Paulius Ragulis

Metamedžiagų ir metapaviršių tyrimai ir taikymai mikrobangų ir terahercų dažnių ruožuose

Investigation and application of metamaterials and metasurfaces in microwave and terahertz frequency range

17.

N 002

Evaldas Stankevičius

Plazmoninių darinių formavimas metalo paviršiuje naudojant lazerines technologijas

Formation of plasmonic structures on metal surface using laser technologies

18.

N 002

Artūras Ulčinas

Mikro- ir nanolygmens biologiškai suderinamų paviršių raštų formavimas erdvėje lokalizuotais terminiais ir fotoniniais laukais

Micro- and nanoscale patterning of biocompatible surfaces by spatially confined thermal and photonic fields

19.

N 002

Leonas Valkūnas

Fotoindukuoti vyksmai ir jų valdymo galimybės molekulinėse sistemose

Photoinduced processes and their control ability in molecular systems

20.

N 002

Vladas Vansevičius

Žvaigždžių spiečių evoliucija Andromedos galaktikos diske

Evolution of star clusters in the disk of the Andromeda galaxy

21.

N 002

Aurimas Vyšniauskas

Krūvio transporto savybių gerinimas mėlynuose perovskitiniuose šviestukuose

Improving the charge transport in blue perovskite light-emitting diodes

22.

N 002

Nerija Žurauskienė

Feromagnetinių nanodarinių magnetinių savybių tyrimas biojutiklių taikymams

Investigation of magnetic properties of ferromagnetic nanostructures for biosensing applications

23.

N 002

Zigmas Balevičius 

Stipriosios sąveikos tarp plazmoninių ir eksitoninių sužadinimų baltymuose tyrimai spektrinės elipsometrijos metodu

Study of strong coupling regime between plasmon and exciton of labelled antibody by spectroscopic ellipsometry

24.

N 002

Egidijus Auksorius 

Pilnojo lauko optinės koherentinės tomografijos vystymas ir jos taikymas biomedicininių objektų vaizdinimui

Development of optimised optical coherence tomography and its application to biomedical imaging

Chemistry - N 003

1.

N 003

Svajus Asadauskas

Lipidų ir biokeraminių medžiagų įtaka trinties ir dilimo procesams

Influence of lipids and bioceramic materials on friction and wear processes

2.

N 003

Svajus Asadauskas

Polimerų bei antrinių žaliavų panaudojimas kompozitams

Utilization of polymers and secondary raw materials for composites

3.

N 003

Aldona Balčiūnaitė

Anodo/katodo medžiagų kūrimas ir taikymas kuro elementams

Development of anode/cathode materials and application for fuel cells

4.

N 003

Jurga Juodkazytė

Medžiagos fotoelektrocheminei energijos konversijai: sintezė, tyrimai ir taikymas

Materials for photoelectrochemical energy conversion: synthesis, analysis and application

5.

N 003

Eimutis Juzeliūnas

Ultraplonų metalų oksidų sluoksnių, suformuotų ALD metodu ant lengvųjų metalų lydinių, antikorozinės savybės

Anticorrosion performance of ultrathin films of metal oxides formed by ALD on lightweight alloys

6.

N 002

Eimutis Juzeliūnas

Fotoelektrocheminis silicio nusodinimas joniniuose skysčiuose

Photoelectrochemical deposition of silicon from ionic liquids

7.

N 003

Virginija Kepenienė

Pt neturinčių katalizatorių sintezė ir taikymas alkoholių oksidacijos reakcijai

Synthesis and application of Pt-free catalysts for the oxidation reaction of alcohols

8.

N 003

Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė

Skenuojančios elektrocheminės mikroskopijos taikymas gyvų ląstelių elektroporacijos tyrimuose

Scanning electrochemical microscopy as a tool for the investigation of the electroporation in living cells

9.

N 003

Eugenijus Norkus

Binarinių ir trinarių lydinių gavimas cheminio nusodinimo būdu

Electroless deposition of binary and ternary alloys

10.

N 003

Rasa Pauliukaitė

Dėvimų elektrocheminių jutiklių kūrimas ir savybių tyrimai

Development and characterisation of wearable electrochemical sensors

11.

N 003

Milda Petrulevičienė

Fotoelektrochemiškai aktyvių plonasluoksnių dangų formavimas, modifikavimas ir tyrimas

Formation, modification and investigation of photoelectrochemically active thin films

12.

N 002

Arūnas Ramanavičius

Afiniškumo sąveika grįstų jutiklių kūrimas

Development of Affinity Sensors

13.

N 003

Arūnas Ramanavičius

Elektros laidžių polimerų taikymas biologiniuose jutikliuose

Conducting polymers for sensor design

14.

N 003

Zita Sukackienė

Nikelio ir jo lydinių cheminis nusodinimas

Electroless deposition of nickel and its alloys

15.

N 003

Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės

Novel materials for metal-air batteries: synthesis, characterization, and properties

16.

N 003

Arūnas Stirkė 

Impulsinio elektrinio lauko poveikio sukelto osmosinio streso tyrimas mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelėse

An investigation of the pulsed electric field induced osmotic stress on yeast Saccharomyces cerevisiae cells

Material Engineering - T 008

1.

T 008

Zigmas Balevičius

Atominio storio sluoksnio nusodinimo taikymas nanofotoninių struktūrų formavimui

Application of the atomic layer deposition for nanophotonic structures

2.

T 008

Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė

Tekstilės medžiagų cheminis, fizinis bei nanotechnologinis funkcionalizavimas

Chemical, physical and nano-technological functionalisation of textile materials

3.

T 008

Alexandr Belosludtsev

Mišrių metalų ir dielektrinių optinių dangų formavimas ir tyrimai

Preparation and investigation of metal-dielectric coatings

4.

T 008

Renata Butkutė 

VECSEL tipo lazerių A3B5 kvantinių darinių pagrindu formavimas ir tyrimas

Growth and investigation of A3B5 quantum structures for VECSELs

5.

T 008

Paulius Gečys

Trimačių fazinių elementų formavimas lydytame kvarce tiesioginio lazerinio rašymo ir lazeriu asistuoto cheminio ėsdinimo technologijomis

Formation of 3D phase elements in fused silica by direct laser writing and laser assisted chemical etching technologies

6.

T 008

Paulius Gečys

3D optinių paviršių formavimas skaidriose medžiagose lazeriniu frezavimu

Formation of 3D optical surfaces in transparent materials via laser milling technology

7.

T 008

Paulius Gečys

Lazerinis skaidrių terpių frezavimas nuo apatinės bandinio pusės ultratrumpaisiais impulsais

Laser-based rear-side milling of transparent materials by ultrashort pulses

8.

T 008

Mindaugas Gedvilas

Nanogardelių tiesioginis lazerinis rašymas panaudojant ultratrumpus impulsus

Direct laser writing of nanogratings using ultra-short pulses

9.

T 008

Simonas Indrišiūnas

Funkcinių paviršių formavimas daugiapluoščio ir interferencinio lazerinio apdirbimo metodais

Formation of functional surfaces using laser interference ablation and multi-beam parallel processing

10.

T 008

Genrik Mordas

Adityvios lazerinės gamybos metodai ir medžiagos kompozitų formavimui

Laser-based additive manufacturing methods and materials for composite formation

11.

T 008

Karolis Ratautas

Selektyvus metalinių mikro struktūrų formavimas ant skaidraus dielektriko paviršiaus, panaudojant kombinuotas ultratrumpųjų impulsų lazerines ir chemines technologijas

Selective formation of metallic microstructures on transparent dielectrics utilising combined ultrashort pulse laser and chemical technologies

12.

T 008

Arūnas Šetkus

Vertikaliai formuojamų darinių iš dvimačių medžiagų tyrimai ir taikymai

Bottom-up grown structures with two-dimensional materials: investigation and application


PhD studies themes in 2020

No.

Field

Scientific Supervisor

Themes LT

Themes EN

MSCA doctoral student position

1.

Physics

I. Kašalynas 

Tyrimas difrakcinės optikos integruotos su THz detektoriais bei šaltiniais

Diffractive optics integration with THz detectors and emitters

Physics - N 002

1.

N 002

A. Alkauskas 

Taškinių defektų poliniuose puslaidininkiuose optinių linijų skaičiavimas ab-initio metodais

Optical lineshapes of point defects in polar semiconductors from ab-initio calculations

2. 

N 002

A. Alkauskas 

Nespindulinės krūvininkų pagavos skaičiavimų ab-initio teorijos vystymas

Development of the ab-initio theory of nonradiative carrier capture

3. 

N 002

S. Ašmontas 

Perovskitų sluoksnių ir darinių kūrimas ir tyrimas fotovoltaikai

Development and investigation of perovskites layers and structures for photovoltaics 

4. 

N 002

Z. Balevičius 

Plazmoninių struktūrų optinių savybių tyrimas koherentinės spinduliuotės generavimui ir absorberiams

Study of optical properties of plasmonic nanostructures for coherent emission generation and absorbers

5. 

N 002

S. Byčenkienė 

Atmosferos aerozolio submikroninės frakcijos dinamikos tyrimai ir šaltinių kilmės nustatymas

Source apportionment and dynamics investigation of atmospheric submicron aerosol

6. 

N 002

Ž. Ežerinskis 

Optinių ir masių spektrometrinių izotopinės analizės metodų plėtra aplinkos tyrimuose

Development of optical and mass spectrometric methods for isotopic analysis in environmental research

7. 

N 002

A. Garbaras 

Sieros junginių dinamika ir balansas aplinkos sanduose

Sulphur compound dynamics and balance in the environment

8. 

N 002

V. Gulbinas 

Perovskitinės kvantinio skaidymo medžiagos ir jų taikymas saulės elementams

Quantum cutting materials and their application for solar cells 

9. 

N 002

V. Karpus 

Optinė bismidų anizotropija, sąlygota bismuto atomų spontaninio susitvarkymo

Optical anisotropy of bismides induced by spontaneous ordering of bismuth atoms

10. 

N 002

S. Orlovas 

Dvimačių metapaviršių ir jų metaatomų tyrimas fotoninių elementų kūrimui

Investigation of two-dimensional metasurfaces and their metaatoms for development of photonic elements

11. 

N 002

S. Orlovas 

Vektorinių elektromagnetinių pluoštų sąveika su metapaviršiais pagrįstais geometrinės fazės valdymu

Interaction of vector electromagnetic beams with metasurfaces based on the geometrical phase control

12. 

N 002

K. Plauškaitė-Šukienė 

Aerozolio masės spektrometrijos duomenų modeliavimo metodų plėtra ir taikymas aerozolio dalelių tyrimams

Development and application of an aerosol mass spectrometry data modelling methods for the investigation of aerosol particles

13. 

N 002

G. Račiukaitis 

Elektringų dalelių greitinimas lazerinėje plazmoje silpnai difraguojančiais susieto erdvinio-laikinio skirstinio ultratrumpais lazerio impulsais

Laser wakefield acceleration of charged particles with spatially-temporal coupled quasi-non-diffracting ultra-short laser pulses

14. 

N 002

A. Rodin 

Femtosekundinių SWIR bangos ilgių ruožo lazerių tyrimai taikant superkontinuumą, OPCPA ir SRA

Investigation of femtosecond SWIR wavelength range lasers using supercontinuum, OPCPA, and SRA *

15. 

N 002

A. Stirkė 

Bioelektriniai reiškiniai dumblių ląstelėse

Bioelectrics in algal cells

16. 

N 002

A. Stirkė 

Receptoriaus ir jo ligando sąveikos ant ląstelių paviršiaus tyrimas

Investigation of receptor ligand interaction on the cell surface

17. 

N 002

E. Šermukšnis 

Karštųjų elektronų mikrobangė fliuktuacinė spektroskopija laidžiose puslaidininkinėse protakose

Spectroscopy of hot-electron microwave fluctuations in conductive semiconductor channels

18. 

N 002

G. Trinkūnas 

Dinaminės netvarkos poveikis fotosistemų kvantiniam našumui

Dynamic disorder impact on quantum efficiency of photosystems

19. 

N 002

L. Valkūnas 

Dvimatė koherentinė molekulinių darinių elektroninė spektroskopija

Two-dimensional coherent electronic spectroscopy of molecular aggregates *

20. 

N 002

V. Vansevičius 

Astronominių objektų atpažinimas dangaus apžvalgose

Recognition of astronomical objects in sky surveys *

21.

N 002

K. Zubovas 

Dujų srautų galaktikų centruose skaitmeninis modeliavimas

Numerical modelling of gas flows in galaxy centres

22.

N 002

N. Žurauskienė 

Lanksčių lantano perovskitų struktūrų magnetovaržinių savybių tyrimas

Investigation of magnetoresistive properties of fexible lanthanium perovskites structures

23.

N 002

E. Auksorius 

Didelio vaizdinimo gylio optinės koherentinės tomografijos vystymas ir jos taikymai biomedicininių objektų vaizdinimui

Development of deep-tissue optical coherence tomography and its application to biomedical imaging
24.

N002

E. Auksorius 

Super-rezoliucinės optinės koherentinės mikroskopijos vystymas ir jos taikymas biomedicininių objektų vaizdinimui

Development of super-resolution optical coherence microscopy and its application to biomedical imaging
25. N 002 K. Plauškaitė-Šukienė  Mikroplastiko skaidymo iš nuotekų vandens tyrimai  Investigations of microplastic decomposition from wastewater
25. N 002

V. Stankevič ✉

Elektromagnetinių procesų tyrimas metalų suvirinimo magnetiniais impulsais procese naudojant milžiniškos magnetovaržos jutiklius

The investigation of electromagnetic processes during magnetic pulse welding using colossal magnetoresistance sensors

Chemistry - N 003

1.

N 003

S. Asadauskas 

Lipidų ir biokeraminių medžiagų įtaka trinties ir dilimo procesams

Influence of lipids and bioceramic materials on friction and wear processes

2. 

N 003

S. Asadauskas ✉

Plastikų ir gumos perdirbimo į kompozitines medžiagas bei jų degradacijos tyrimai

Investigation of plastics and rubber recycling into composite materials and their degradation

3. 

N 003

A. Balčiūnaitė ✉

Anodo/katodo medžiagų kūrimas ir taikymas kuro elementuose

Development of anode/cathode materials for fuel cells

4. 

N 003

Z. Balevičius 

Biocheminių baltymų imobilizavimo protokolų biosuderinamumo ir jautrumo tyrimas plazmoniniams ir Blocho paviršinių bangų biojutikliams

Biocompatibility and sensitivity comparison of biochemical protocols for proteins immobilisation on the plasmonic and Bloch surface waves biosensors

5. 

N 003

E. Juzeliūnas 

Ultraplonų metalų oksidų sluoksnių, suformuotų ALD metodu ant lengvųjų metalų lydinių, antikorozinės savybės

Anticorrosion performance of ultrathin films of metal oxides formed by ALD on lightweight alloys

6.

N 003

E. Juzeliūnas 

Fotoelektrocheminis silicio nusodinimas joniniuose skysčiuose

Photoelectrochemical deposition of silicon from ionic liquids

7. 

N 003

V. Kepenienė 

Naujų, efektyvių katalizatorių sintezė ir taikymas alkoholių oksidacijos reakcijai

Synthesis and application of efficient catalysts for the oxidation reaction of alcohols

8. 

N 003

L. Mikoliūnaitė 

Magneto-plazmoninių nanodalelių sintezė ir taikymas SERS analizei

Synthesis and application of magnetoplasmonic nanoparticles for SERS analysis

9. N 003 I. Morkvėnaitė-Vilkončienė ✉

Skenuojančios elektrocheminės mikroskopijos taikymas biologinių jutiklių tyrimuose

Scanning electrochemical microscopy in the development of biosensors

10. 

N 003

E. Norkus 

Binarių ir trinarių lydinių gavimas cheminio nusodinimo būdu

Electroless deposition of binary and ternary alloys 

11. 

N 003

Z. Sukackienė 

Nikelio ir jo lydinių cheminis nusodinimas

Electroless deposition of nickel and its alloys

12.

N 003

L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė 

Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės

Novel materials for metal-air batteries: synthesis, characterization and properties

13. 

N 003

L. Vilčiauskas 

Kompozitinių elektrodų vandeninių jonų įterpimo baterijoms kūrimas, formavimas, charakterizavimas ir optimizavimas

Design, formation, characterization and optimization of composite electrodes for aqueous ion insertion batteries

14.

N 003

R. Pauliukaitė ✉

 

Minimizuoto prietaiso elektrocheminių signalų nuskaitymui kūrimas ir tyrimai Development and characterisation of a minimised devise for signal aquisitions of electrochemical sensors
15. N 003

A. Ramanavičius ✉

Elektros laidžių polimerų taikymas biologiniuose jutikliuose

Conducting polymers for sensor design

16.

N 003

I. Matulaitienė ✉

Adsorbuotų biomolekulių tyrimas daugiabangės paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos metodu

Multiwavelength Surface-enhanced Raman spectroscopic study of adsorbed biomolecules at metal surfaces

17. N 003 A. Stirkė  Impulsinio elektrinio lauko apdorojimo poveikis koloidinėms baltymų savybėms Effect of pulsed electric field processing on colloidal properties of proteins
18. N 003 A. Stirkė  Lazerio indukuojamos ląstelių optoporacijos tyrimas

Investigation of laser-induced cell optoporation

Material Engineering - T 008

1.

T 008

A. Belosludtsev 

Metalinių – dielektrinių dangų gamyba ir tyrimai 

Preparation and investigation of metal-dielectric coatings

2. 

T 008

P. Gečys 

3D optinių paviršių formavimas skaidriose medžiagose lazerinio frezavimo technologija

Formation of 3D optical surfaces in transparent materials via laser milling technology

3. 

T 008

M. Gedvilas ✉

Našus lazerinis poliravimas bei spalvotų paviršių kūrimas

Efficient laser polishing and surface colouring

4. 

T 008

V. Jukna ✉

Geometrinės fazės elementų kūrimas, jų tobulinimas ir pritaikymas medžiagų apdirbimui

Geometrical phase element research, development and application to material processing

5. 

T 008

G. Mordas ✉

Tiesioginio Lazerinio Metalo Sukepinimo technologijos optimizavimas ir taikymas

Optimisation and Application of the Direct Laser Metal Sintering Technology 

6. 

T 008

G. Mordas ✉

Pažangios keramikos 3D lazerinis spausdinimas

3D Laser Printing of Smart Ceramics

7. 

T 008

G. Račiukaitis 

Lazeriu asistuotas selektyvus metalų nusodinimas ant lanksčių polimerų elektronikai

Laser-assisted selective metal deposition on flexible polymers for electronics 

8. 

T 008

K. Regelskis 

Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio ir dažninių šukų šviesos šaltiniai

High-repetition pulse rate and Frequency comb light sources 

9. 

T 008

E. Stankevičius 

Plazmoninių savybių turinčių darinių formavimas naudojant lazerines technologijas

Formation of structures having plasmonic properties using laser technologies

10.

T 008

R. Trusovas 

Grafeno kvantinių taškų formavimas impulsine lazerine spinduliuote

Graphene Quantum Dots Formation by Pulsed Laser Irradiation 

Dėl detalesnės informacijos susisiekite su temos vadovu / For more information, please contact the theme supervisor

PhD studies themes in 2019

No.

PhD studies themes (LT)

PhD studies themes (EN)

Research supervisors*

Physics - N002

1.

Nanogardelių tiesioginis lazerinis rašymas panaudojant ultratrumpus impulsus

Direct laser writing of nanogratings using ultra-short pulses

M. Gedvilas

2.

Karštųjų krūvininkų dinamikos tyrimai A3B5 puslaidininkių nanodariniuose

Investigation of Hot Carrier Dynamics in A3B5 Semiconductor NanoStructures

J. Gradauskas

3.

Spektroskopinių savybių pokyčiai sąlygoti 2D medžiagų ir organinių junginių sąveika

 

Changes in spectroscopic properties determined by the interaction of 2D materials and organic compounds

R. Karpič

4.

Grafenas/AlGaN/GaN darinių, skirtų terahercinės spinduliuotės jutikliams, optinis ir elektrinis tyrimas

Study of optical and electrical properties of Graphene/AlGaN/GaN structures designed for terahertz sensors

I. Kašalynas

5.

AlGaN/GaN/SiC darinių, skirtų terahercinės spinduliuotės generacijai, optinis tyrimas

Study of optical properties of AlGaN/GaN/SiC heterostructures designed for terahertz emission

I. Kašalynas

6.

ZnMgO plonų sluoksnių ir heterodarinių optinė spektroskopija

Optical spectroscopy of ZnMgO thin films and heterostructures

R. Nedzinskas

7.

Ultrasparčių fotosrovių dvimatėse pereinamųjų metalų dichalkogenidų medžiagose po femtosekundinių lazerio impulsų sužadinimo tyrimai

Investigation of ultrafast photocurrents in two-dimensional transition metal dichalcogenides after femtosecond laser pulse excitation

A. Krotkus

8.

Vektorinių impulsinių pluoštų sąveika su medžiaga ir jos taikymai lazeriniam mikroapdirbimui

Light-matter interaction of vector pulsed beams and its applications for laser micromachining

S. Orlovas

9.

Aerozolio masės spektrometrijos duomenų modeliavimo metodų plėtra ir taikymas atmosferos ir patalpų oro dalelių tyrimams

Development and application of an aerosol mass spectroscopy data modelling methods for the investigation of atmospheric and indoor air particles

K. Plauškaitė-Šukienė

10.

Nanodalelių generacija panaudojant lazerinę spinduliuotę ir jų taikymas elektrocheminėje analizėje ir paviršiaus sustiprintoje Ramano sklaidos spektroskopijoje

Generation of nanoparticles using laser radiation and their use in electrochemical analysis and surface enhanced Raman spectroscopy

G. Račiukaitis

11.

Karštųjų elektronų mikrobangų fliuktuacinė spektroskopija laidžiose puslaidininkinėse protakose

Spectroscopy of hot-electron microwave fluctuations in conductive semiconductor channels

E. Šermukšnis

12.

Tribologiniai procesai nanometrų lygmens kontakte ir jų valdymo galimybės

Tribological processes at the nanoscale contact and the possibilities for their control

A. Ulčinas

13.

Daugiasluoksnių skulptūrinių dangų optinių ir struktūrinių savybių teorinis modeliavimas

Theoretical modelling of multilayer sculptured coatings optical and structural properties

T. Tolenis

14.

Dvimatė koherentinė molekulinių darinių elektroninė spektroskopija

Two-dimensional coherent electronic spectroscopy of molecular aggregates

L. Valkūnas

15.

GaAsBi šviestukai, lazeriai bei jų tyrimai

GaAsBI-based torches, lasers and their investigations

G. Valušis

16.

Artimojo lauko ir poliarizacijai jautri spektrinė THz vaizdinimo technologija medicinos reikmėms

Near- field and polarization sensitive spectroscopic THz imaging technology for medical needs

G. Valušis

17.

Žvaigždžių spiečiai ir nykštukinės galaktikos dangaus apžvalgose

Star clusters and dwarf galaxies in sky surveys

V. Vansevičius

18.

Florescuojančių klampos sensorių fotofizikinio mechanizmo tyrimas ir valdymas

Investigation and control of photophysical action mechanism in fluorescent viscosity sensors

A. Vyšniauskas

19.

Feromagnetinių oksidų/grafeno nanostruktūrų magnetovaržinių savybių tyrimas

Investigation of magnetoresistive properties of ferromagnetic oxides/graphene nanostructures

N. Žurauskienė

20.

Atmosferos aerozolio submikroninės frakcijos dinamikos tyrimai ir šaltinių kilmės nustatymas

Source apportionment and dynamics investigation of atmospheric submicron aerosol  
21.

Oro taršos modeliavimo sistemos WRF-CHEM įdiegimas ir taikymas regiono oro kokybės tyrimams: vystymasis, simuliavimas, vertinimas

Implementation and initial application of air pollution modelling system WRF-CHEM for regional air quality research: development, simulation, evaluation
 S. Byčenkienė
22. Radionuklidų ir izotopų panaudojimas aplinkos procesams tirti Application of radionuclides and isotopes to study environmental processes  G. Lujanienė

Chemistry - N003

1.

Poliuretaninių ir jiems artimų polimerinių darinių bei jų degradacijos tyrimai

Investigation of polyurethane and related polymeric compositions and their degradation

S. Asadauskas

2.

Nanostruktūrų bei tepamųjų medžiagų įtaka trinties ir dilimo procesams

Influence of nanostructures and lubricating materials on friction and wear processes

S. Asadauskas

3.

Nanolapelinės struktūros efektyvių hibridinių elektrokatalizatorių vandens skaldymo reakcijoms sintezė ir tyrimas

Synthesis and characterization of effective nanoplatelet electrocatalysts for water splitting

A. Jagminas

4.

Gamtinio molio ir grafeno kompozitų savybių vertinimai taikant juos inžineriniuose barjeruose aplinkosauginiams tikslams

Assessment of Natural clay and Graphene composite properties for their application in engineering barriers for environmental protection

G. Lujanienė

5.

Chitozano-grafeno oksido nanokompozitų tyrimai ir jų taikymai aplinkosaugoje

Investigation of chitosan-graphene oxide nanocomposites and their application in environmental protection

G. Lujanienė

6.

Toksinių medžiagų bei elektrinio lauko poveikio mielių Saccharomyces cerevisiae ląstelių gyvybingumui tyrimai

The influence of toxicity and electric field on the viability of yeasts Saccharomyces cerevisiae

I. Morkvėnaitė-Vilkončienė

7.

Binarinių ir trinarių lydinių gavimas cheminio besrovio nusodinimo būdu

Obtaining of binary and ternary alloys by means of electroless deposition

E. Norkus

8.

Naujų kompozitinių medžiagų sintezė ir taikymas nelaidžių paviršių dengimui

Synthesis of novel conducting composite materials and their application to non-conducting surfaces

R. Pauliukaitė

9.

Nanotechnologijų taikymai bereagenčių elektrocheminių jutiklių kūrimui

Application of nanotechnology for development of plafrom for label-free electrochemical sensors

R. Pauliukaitė

10.

Vario ir vario oksidinių paviršių katalizinis aktyvumas CO2 elektrocheminei redukcijai

Electrocatalytic activity of Cu and Cu oxide electrodes in electroreduction of CO2

R. Ramanauskas

11.

Nano struktūrizuotų darinių taikymas dujų jutikliuose

Gas sensors based on nanostructured polymers

A. Ramanavičius

12.

Konjuguotų polimerų taikymas fermentiniuose jutikliuose

Enzymatic sensors based on conjugated polymers

A. Ramanavičius

13.

Naujos medžiagos žemos temperatūros kuro elementams

Novel materials for low-temperature fuel cells

L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

14.

Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės

Novel materials for metal-air batteries: synthesis, characterization and properties

L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

15.

Naujų medžiagų tinkamų vandeninėms Na-jonų energijos kaupimo sistemoms paieška, charakterizavimas ir taikymai

Search, characterisation and application of novel materials for aqueous Na-ion energy storage systems

L. Vilčiauskas

16.

Analizės efektyvumo gerinimo galimybių tyrimai, modifikuojant dujų chromatografijos sistemas

Research on possibilities for analysis efficiency improvement by modifying gas chromatography systems

E. Naujalis 

17.

Fiziko-cheminės 1,2-bis(1-piridinioil)etileno darinių savybės 

Physico-chemical properties of the 1,2-bis(1-pyridiniumyl)ethylene derivatives

O. Eicher-Lorka 

18.

Elektrocheminis silicio nano-mikro-architektūrų formavimas išlydytose druskose

Electrochemical formation of silicon nano-micro-architectures in molten salts

E. Juzeliūnas 

19.

Biomolekulių struktūros ir sąveikos elektrocheminėje fazių riboje tyrimas paviršiaus sustiprintos infraraudonosios spektroskopijos metodu

Structure and interactions of biomolecules at electrochemical interface probed with surface enhanced infrared absorption spectroscopy

 G. Niaura

20.

Nanodalelių sintezė ir charakterizavimas tiksliniams taikymams

Synthesis and characterization of nanoparticles for functional applications  

 A. Jagminas

21.

Elektrocheminio impedanso spektroskopijos taikymas biologinio jutiklio toksiškumo tyrimuose

Electrochemical impedance spectroscopy in biosensor toxicity investigation  I. Morkvėnaitė-Vilkončienė

Materials Engineering - T008

1.

Bismidiniai tarppajuostiniai prietaisai ir lazeriai viduriniosios infraraudonosios srities taikymams

Bismide-based intersubband devices and laser for mid-infrared application

J. Devenson

2.

3D optinių paviršių formavimas skaidriose medžiagose lazerinio frezavimo technologija

Formation of 3D optical surfaces in transparent materials via laser milling technology

P. Gečys

3.

Dviejų bangos ilgių dvigubo impulso lazerinės spinduliuotės sąveika su medžiaga

Laser-matter interaction by dual-wavelength double-pulse irradiation

M. Gedvilas

4.

Geometrinės fazės elementų kūrimas, jų tobulinimas ir pritaikymas medžiagų apdirbimui

Geometrical phase element research, development and application to material processing

V. Jukna

5.

Van der Valso heterostruktūrų kūrimas ultra plonų sluoksnių saulės elementams

The development of van der Waals heterostructures for ultra-thin solar cell application

R. Kondrotas

6.

Lazerinio metalo dalelių sukepinimo technologijos vystymasis ir taikymas

Development and application of laser metal particles sintering technology

G. Mordas

7.

Statybinių modulių adityvios gamybos technologija

Additive manufacturing of the building modules

G. Mordas

8.

Lazeriu asistuotas selektyvus dielektrikų padengimas metalu

Laser-assisted selective metal deposition on dielectrics

G. Račiukaitis

9.

Impulsų formavimas optinėse skaidulose panaudojant netiesinius reiškinius

Pulse shaping in optical fibers using nonlinear phenomena

K. Regelskis

10.

Šviesos neapgręžiamojo perdavimo ir optinio dažnio keitimo tyrimai

Investigation of non-reciprocal light transmission and optical frequency conversion

K. Regelskis

11.

Tekstilinės medžiagų dengimo organiniais laidžiais polimerais tyrimai

Investigation of textile materials coated with organic conductive polymers

A. Sankauskaitė

12.

Optinių dangų šviesos nuostolių tyrimas lazerinėse sistemose

Investigation of optical coatings light losses in laser systems

T. Tolenis

13.

Skulptūrinių plonų sluoksnių formavimas ant kristalinių padėklų ir jų tyrimai lazerinėse sistemose

Formation of sculptured thin films on crystal substrates and investigation in laser systems

T. Tolenis

14.

Funkcinės biomedžiagų paviršių modifikacijos panaudojant nanoinžinerinius metodus

Functional modifications of biomaterial surfaces using nanoengineering techniques

R. Valiokas

*For more information contact the research supervisor

PhD studies themes in 2018

No

PhD studies themes

Research supervisors

Physics - 02P

1.

Excitation and study of optical Tamm plasmon-polariton surface states using photonic crystals

Z. Balevičius

2.

Dynamics of electronic processes in organic and hybrid photovoltaic materials

M. Franckevičius

3. 

Investigation of Nonequilibrium Carrier Dynamics in A3B5 Semiconductor NanoStructures

J. Gradauskas

4.

Role or energy and spatial traps in carrier motion in organic and hybrid solar cells

V. Gulbinas

5.  

Investigation of heterostructures containing bismide layers by terahetz spectroscopy

A. Krotkus

6.

Investigation of chitosan-graphene oxide nanocomposites and their application in environmental protection

G. Lujanienė

7. 

Two-dimensional metasurfaces with geometrical phase for generation of vector pulse beams

S. Orlovas

8. 

RBMK spent fuel characterisation and evolution in long time scale until disposal 

R. Plukienė

9. 

Neutron activation and surface contamination terms identification and nuclide vector optimization

V. Remeikis

10. 

Tribological processes at the nanoscale contact and the possibilities for their control

A. Ulčinas

11. 

Development and application of a data modelling methods for aerosol mass spectrometry

V. Ulevičius

12. 

Graphene optics for terahertz range

G. Valušis

13. 

Investigation of magnetoresistive properties of ferromagnetic oxides/graphene nanostructures

N. Žurauskienė

Chemistry - 03P

1. 

Influence of nanostructural properties of coatings and lubricating materials on tribofilm formation

S. Asadauskas

2. 

Studies of polymer structure transformation by degradation processes

S. Asadauskas

3. 

Investigation of effective electrochemical systems for artificial photosynthesis

J. Juodkazytė

4. 

Investigation of natural clay and graphene composite properties and their application in environmental protection

G. Lujanienė

5. 

Shell-isolated nanoparticles-enhanced Raman spectroscopy characterisation of adsorbed biomolecules at electrochemical interface

G. Niaura

6. 

Investigation of the processes of electroless deposition of binary and ternary alloys

E. Norkus

7. 

Probing aggregation of proteins by sum-frequency generation spectroscopy

S. Strazdaitė

8. 

Novel materials for low-temperature fuel cells

L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

9. 

Novel materials for metal-air batteries: synthesis, characterization and properties

L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

Materials Engineering - 08T

1. 

Laser-matter interaction by dual-wavelength double-pulse irradiation

M. Gedvilas

2. 

Metal mikroparticles optimization for additive manufacturing

G. Mordas

3. 

Laser-assisted catalytic metal deposition on dielectrics

G. Račiukaitis

4. 

Terahertz time-domain ellipsometer

A. Urbanovič

5. 

Growth and investigation of nanolayered structures based on metallic ferromagnetic alloys and Heusler compounds

B. Vengalis

Electrical and Electronic Engineering - 01T