Studies

Back

PhD studies themes 2023

No.

Field

Supervisor

Theme LT

Theme EN

N 002 Physics

1.

N 002

dr. Egidijus Auksorius

Optinė koherentinė tomografija su skaitmenine adaptyviąja optika

Optical coherence tomography with computational adaptive optics

2.

N 002

dr. Egidijus Auksorius

Greitos optinės koherentinės tomografijos vystymas su optimizuota vaizdų detekcija

Development of fast optical coherence tomography system with efficient and speckle-free image detection

3.

N 002

dr. Gintautas Bagdžiūnas

Chiralinės molekulinės sistemos magnetiniame lauke

Chiral molecular system in magnetic field

4.

N 002

dr. Marius Franckevicius

Elektroninių vyksmų dinamika plačiatarpiuose puslaidininkiuose

Dynamics of electronic processes in wide-bandgap semiconductors

5.

N 002

dr. Arūnas Gudelis

Elektrono pagavos būdu skylančių radionuklidų standartizavimas blyksninių tirpalų spektrometrijos metodais

Standardization of radionuclides decaying by the electron capture mode applying liquid scintillation counting methods

6.

N 002

dr. Agnė Mašalaitė-Nalivaikė

Aerozolio dalelių izotopiniai santykiai oro taršos stebėjimui ir jų, kaip šaltinių rodiklių, įvertinimas

Isotopic ratios of aerosols for air pollution observation and its assessment as source indicators

7.

N 002

dr. Andrejus Michailovas

Vidutinės infraraudonosios srities ultratrumpųjų impulsų lazerių, skirtų netiesiniam bangos ilgio keitimui, tyrimai

Research of middle infrared spectral range ultrashort pulse lasers and their application for nonlinear wavelength conversion

8.

N 002

dr. Linas Minkevičius

Terahercinė vaizdinimo sistema, pagrįsta spinduliuotės pluoštelio formavimo metodais

THz imaging system based on advanced optical beam-forming methods

9.

N 002

dr. Sergejus Orlovas

Lazeriu pagamintų fotoninių elementų kūrimas ir našumas neparaksialiniame vaizdinime

Design and benchmarks of laser manufactured photonic elements in nonparaxial imaging

10.

N 002

dr. Tadas Paulauskas 

Kvantinių jutiklių platformos ir kvantinio jutimo protokolų kūrimas

Development of a quantum sensor platform and quantum sensing protocols

11.

N 002

dr. Artūras Plukis

Elektronų greitinimas dielektrinėse struktūrose intensyvia optine spinduliuote

Acceleration of electrons in dielectric structures by intense optical radiation

12.

N 002

dr. Artūras Plukis

Izotopų atskyrimo optine spinduliuote metodų plėtra

Development of isotope separation by optical radiation

13.

N 002

dr. Rita Plukienė

Klimato kaitos prognozių kiekybinis saugos poveikis radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiams

Quantitative safety impacts of climate change forecasts on radioactive waste management facilities

14.

N 002

dr. Gediminas Račiukaitis

Elektringų dalelių greitinimas lazerinėje plazmoje silpnai difraguojančiais susieto erdvinio-laikinio skirstinio ultratrumpais lazerio impulsais

Laser wakefield acceleration of charged particles with spatially-temporal coupled quasi-non-diffracting ultra-short laser pulses

15.

N 002

dr. Paulius Ragulis

Energijos rinkimo iš bevielio ryšio tinklų mikrobangų dažnių ruože tyrimai ir analizė

Investigation and analysis of energy harvesting from wireless communication networks in microwave frequency range

16.

N 002

dr. Mikhail Shuba

Elektromagnetinio atsako anglies nanodariniuose modeliavimas

Modelling of the electromagnetic response of carbon based nanostructures

17.

N 002

dr. Saulius Tumėnas

CuPt-tipo atominio susitvarkymo sąlygota optinė bismidų anizotropija

Optical anisotropy of CuPt-ordered bismides

18.

N 002

prof. dr. Gintaras Valušis

Terahercinės puslaidininkinės super-supergardelės kaip THz stiprintuvai

Semiconductor Super-superlattices as Terahertz amplifiers

19.

N 002

prof. dr. Gintaras Valušis 

Fotoninė-elektroninė hibridinė integracija terahercų ir infraraudonosios spinduliuotės jutiklinėms sistemoms

Photonic-electronic hybrid integration for terahertz and infrared sensing systems

20.

N 002

dr. Kastytis Zubovas

Aktyvių galaktikų tėkmių poveikio žvaigždėdarai tyrimas

Analysis of the impact of active galaxy outflows on star formation

21.

N 002

prof. dr. Nerija Žurauskienė

Feromagnetinių nanodarinių formavimas bei jų magnetinių savybių tyrimas magnetovaržinių jutiklių taikymams

Formation of ferromagnetic nanostructures and investigation of their magnetic properties for magnetoresistive sensors applications

N 003 Chemistry

1.

N 003

dr. Aldona Balčiūnaitė

Ekologiški, tvarūs ir perspektyvūs 3D katalizatoriai atsinaujinančiai energetikai

Ecological, sustainable and promising 3D catalysts for renewable energy

2.

N 003

dr. Rūta Druteikienė

Organinių medžiagų poveikis radionuklidų kaupimuisi hidratuotame cemente esant hiperšarminėms sąlygoms

Influence of organic matter on accumulation of radionuclides in hydrated cement under extremely alkaline conditions

3.

N 003

dr. Rūta Druteikienė

Biologinių atliekų sorbcijos savybių tyrimas ir jų taikymas pramoninio ir aplinkos vandens valymui

Investigation of sorption properties of biological waste and their application to industrial and environmental water treatment

4.

N 003

dr. Arūnas Jagminas

2D MXenų sintezė, savybių tyrimas ir taikymų jutikliuose paieška

Synthesis of 2D MXenes, investigation of properties and search for applications in sensors

5.

N 003

dr. Arūnas Jagminas

Hibridinės sudėties MXeno nanodarinių sintezė, tyrimas ir taikymas vandens skaldymui

Synthesis, study and application of hybrid composition MXenes nanoderivatives in water splitting

6.

N 003

dr. Jurga Juodkazytė

Fotoelektrocheminė sintezė: procesų tyrimai ir taikymo galimybės

Photoelectrochemical synthesis: investigation of the processes and application

7.

N 003

dr. Virginija Kepenienė

Perspektyvių elektrokatalitinių medžiagų kūrimas ir taikymas kuro elementuose vykstančioms reakcijoms

Development and application of promising electrocatalytic materials for fuel cell reactions

8.

N 003

doc., dr. Linas Labanauskas

Naujų fosfininių ligandų sintezė ir optimizavimas paladžiu katalizuojamoms reakcijoms

Synthesis and optimization of new phosphine ligands for palladium catalysed reactions

9.

N 003

dr. Wanessa de Cássia Martins Antunes de Melo

Naujų fotoaktyvių nanomedžiagų kūrimas

Development of new photoactive nanomaterials

10.

N 003

dr. Wanessa de Cássia Martins Antunes de Melo 

Biomedicininiam taikymui skirtos metalo oksidų pagrindo nanomedžiagos su integruotu 3D spausdinimu kūrimas

Development of metal-oxide-based nanomaterial with integrated 3D printing for biomedical applications

11.

N 003

dr. Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė

Elektrai laidžių polimerų taikymas biokuro elementuose

Application of conductive polymers for biofuel cells

12.

N 003

habil., dr. Gediminas Niaura

Biomolekulių sąveikos su lipidais tyrimas virpesinės suminio dažnio generacijos spektroskopijos metodu

Interaction of biomolecules with lipids probed by vibrational sum frequency generation spectroscopy

13.

N 003

prof. habil. dr. Eugenijus Norkus

Pereinamųjų metalų oksidų sintezė, apibūdinimas ir taikymas elektrokatalizinėms ir fotoelektrokatalizinėms reakcijoms

Synthesis and characterization of transition metal oxides based materials for application in electrocatalytic and photoelectrocatalytic reactions

14.

N 003

prof. dr. Rasa Pauliukaitė

Laidžių platformų kūrimas ir taikymas elektrocheminiams jutikliams

Development and application of conducting substrates for electrochemical sensors

15.

N 003

prof., dr. Rasa Pauliukaitė

Elektrocheminiai jutikliai aplinkos tyrimams

Electrochemical sensors for environmental applications

16.

N 003

prof., dr. Rasa Pauliukaitė 

Elektrocheminių jutiklių kūrimas ir taikymas veterinarinėje medicinoje

Development of electrochemical sensors for veterinary medicine

17.

N 003

doc., dr. Ieva Plikusienė

Spektrinės elipsometrijos ir kvarco kristalo mikrogravimetrija grįstų biologinių jutiklių kūrimas ir tobulinimas

Development of biosensors based on spectroscopic ellipsometry and quartz crystal microbalance with dissipation methods

18.

N 003

prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius

Fermentinių jutiklių ir biokuro celių kūrimas

Development of Enzymatic Sensors and Biofuel cells

19.

N 003

prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius

Antikūnų nustatymui skirtų imuno-jutiklių kūrimas

Development of immunosensors for determination of antibodies

20.

N 003

dr. Vilma Ratautaitė

Elektrocheminio jutiklio modifikavimas atrankumo pagerinimui

Modification of electrochemical sensor for selectivity improvement

21.

N 003

dr. Linas Vilčiauskas

Naujų suderinamų elektrolitų/elektrodų sistemų tinkamų ateinančios kartos tvarioms Li-, Na- ir Zn-jonų baterijoms paieška, charakterizavimas ir optimizacija

The search, characterization, and optimization of novel compatible electrolyte/electrode systems for the next generation Li-, Na- and Zn-ion batteries

T 008 Materials Engineering

1.

T 008

dr. Alexandr Belosludtsev

Magnetroninio dulkinimo technologijos optimizavimas optinių dangų̨ formavimui

Optimization of magnetron sputtering technology for optical coating formation

2.

T 008

dr. Jan Devenson

Aukšto našumo II-ojo tipo supergardelių detektoriai viduriniosios infraraudonosios spinduliuotės taikymams

High-performance type-II superlattice detectors for mid-infrared applications

3.

T 008

dr. Jan Devenson

Plačiajuosčių vidurinės infraraudonosios spinduliuotės kvantinių kaskadinių lazerių, skirtu spektroskopijos taikymams, projektavimas ir auginimas, naudojant molekulinių pluoštelių epitaksijos technologiją

Molecular beam epitaxy of the broadband emission mid-infrared quantum cascade lasers for spectroscopy applications

4.

T 008

dr. Mindaugas Gedvilas

Nanogardelių tiesioginis lazerinis rašymas panaudojant ultratrumpus impulsus

Direct laser writing of nanogratings using ultra-short pulses

5.

T 008

dr. Mindaugas Gedvilas

Lazerinis metalo plokštelių pjovimas dideliu greičiu mikromechaninių komponentų formavimui

Hight-speed laser cutting of metal plates for the formation of micromechanical components

6.

T 008

dr. Lina Grinevičiūtė

Periodiškai moduliuotų optinių dangų tyrimai ir taikymas lazerio šviesos valdymui

Investigation and application of periodically modulated optical coatings for laser light control

7.

T 008

dr. Genrik Mordas

Lengvų komponentų tyrimai ir jų kūrimas pridėtinės gamybos būdu

Research and development of lightweight components and their fabrication by additive manufacturing

8.

T 008

dr. Vaidas Pačebutas

Bismidiniai sluoksniai ir struktūros vidutinių infraraudonųjų spindulių ir THz emiteriams

Bismid layers and structures for mid-infrared and THz emitters

9.

T 008

dr. Raimondas Petruškevičius

Hibridiniai plazmoniniai dariniai vandenilio dujų jutikliams

Hybrid plasmonic structures for hydrogen gas sensors

10.

T 008

dr. Artūras Ulčinas

Sparti didelio ploto skenuojančio zondo mikroskopija našiam nanometrų lygmens paviršių tyrimui

Fast-scanning large area scanning probe microscopy for high-throughput surface characterization at the nanoscale