Inovacijos ir paslaugos

Projektai

Fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų ir technologijų perdavimo veiklos skatinimas
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0004
Trukmė: 2018-2020
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras yra viena didžiausių taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus atliekanti mokslo įstaiga Lietuvoje. Centre atliekami unikalūs tyrimai lazerinių technologijų, optoelektronikos, branduolio fizikos, organinės chemijos, bio ir nanotechnologijų, elektrocheminės medžiagotyros, funkcinių medžiagų, elektronikos ir kitose mokslo kryptyse. Siekiant paskatinti aktyvesnį komercinį potencialą turinčių MTEP veiklų vykdymą bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą, įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas, kurio tikslas - pertvarkyti Fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų ir technologijų perdavimu užsiimančio padalinio veiklą, siekiant aktyvesnio komercinį potencialą turinčių MTEP veiklų vykdymo bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo. Uždavinys - sukurti valdymo bei administravimo sistemą ir padalinį, skirtus intelektinės veiklos kuriamas naujas žinias ir rezultatus ekonomiškai efektyviai perkelti į inovacijas bei jas perduoti abipusiškai naudingomis sąlygomis verslui arba visuomenės poreikiams tenkinti. 2018 - 2021 metais, įgyvendinant projektą, siekiama tobulinti žinių ir technologijų perdavimo funkcijas vykdančių darbuotojų kompetencijas ir ugdyti praktinius įgūdžius, sukurti realiai funkcionuojančią sistemą, kuri leistų sustiprinti intelektinės veiklos rezultatų valdymą ir aktyvesnį komerciškai pritaikomų MTEP rezultatų komercinimą.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto vykdytojas: