Doktorantūra

2011 m. apgintos disertacijos


Andriaus Devižio daktaro disertacija
Autorius: Andrius Devižis
Disertacijos pavadinimas: „Ultraspartus optinis krūvininkų dreifo zondavimas konjuguotųjų polimerų plėvelėse “.
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: habil.dr. Vidmantas GULBINAS
 
Anotacija:
Konjuguotieji polimerai kaip funkcinės medžiagos gali būti panaudoti įvairiuose prietaisuose: organiniuose šviestukuose, organiniuose lauko tranzistoriuose, organiniuose saulės elementuose. Šio darbo tikslas - nustatyti fotogeneruotų krūvininkų pernašos dėsningumus π – konjuguotuose polimeruose panaudojant naują žadinimo-zondavimo metodą pagrįstą išoriniu elektriniu lauku indukuota antrosios optinės harmonikos generacija. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pernašos dinamikai. Molekulinių darinių fizikos laboratorijoje buvo įrengta matavimų schema ir įvertintas metodo tinkamumas krūvio pernašos tyrimams. Buvo atlikti krūvio pernašos matavimai trijuose skirtinguose konjuguotuosiuose polimeruose.
Nustatyta, kad fotogeneruotų krūvininkų judris tuoj po sužadinimo yra daug didesnis lyginant su stacionaria judrio verte, o krūvio pernašos dinamiką lemia konjuguoto polimero struktūrinė hierarchija, krūvininkų judėjimas yra daugialypis, susidedantis iš greito judėjimo viena polimero grandine ar konjuguotais polimero grandinės segmentais ir lėto šokavimo tarp atskirų polimero grandinių.
Pirmą kartą detaliai išnagrinėta šviesa sugeneruotų krūvininkų pernašos dinamika konjuguotuose polimeruose. Darbo rezultatai suteikia žinių apie fundamentalius krūvininkų pernašos mechanizmus konjuguotuose polimeruose, kurios gali būti panaudotos kuriant organinius elektronikos prietaisus.
 
Metai: 2011
Audriaus Pašiškevičiaus daktaro disertacija
Autorius: Audrius Pašiškevičius
Disertacijos pavadinimas: „Vanadžio oksidinių junginių sintezė ir tyrimas rentgeno fotoelektronų spektroskopijos metodu“.
Mokslo sritis: Fizika 02 P.
Mokslinis vadovas: habil. dr. Vladimiras BONDARENKA, dr. Sergej GREBINSKIJ
 
Anotacija:
Vanadžio oksidinių junginių sintezė ir tyrimas rentgeno fotoelektronų spektroskopijos metodu.

Metai: 2011

Marijaus Briko daktaro disertacija
Autorius: Marijus Brikas
Disertacijos pavadinimas: „Silicio ir metalų mikroapdirbimas didelio impulsų pasikartojimo dažnio pikosekundiniais lazeriais“.
Mokslo sritis: Medžiagų inžinerija 08 T
Mokslinis vadovas: Dr. Gediminas RAČIUKAITIS
 
Anotacija:
Disertacijos tikslas yra ištirti didelio impulsų pasikartojimo dažnio pikosekundinių lazerių pritaikomumą medžiagų mikroapdirbimui, bei išaiškinti tokių lazerių spinduliuotės sąveikos su metalais ir siliciu ypatybes.
Eksperimentiškai buvo ištirta abliacijos slenksčio ir akumuliacijos koeficiento priklausomybė nuo lazerio impulso trukmės siliciui ir metalams. Sukurtas ir eksperimentiškai patvirtintas modelis optimalioms fokusavimo sąlygoms surasti, siekiant maksimalios abliacijos spartos. Didelei impulso energijai, medžiagos nugarinimo efektyvumas mažėja dėl ekranuojančio plazmos poveikio.
Įvairių impulso trukmių lazeriai buvo panaudoti silicio gręžimui bei pjovimui. Paviršiaus spektroskopijos metodais, nustatyta, kad pjovimo metu silicis yra legiruojamas anglimi iki 5 µm gylio iš atmosferoje esančio anglies dvideginio, o susidariusi silicio karbido fazė įtakoja lazerinio pjovimo kokybę silicio bandinio gylyje.
Taikant didelio impulsų pasikartojimo dažnio pikosekundinius lazerius sudėtingos formos detalių gamybai, rasti sąryšiai tarp paviršiaus šiurkštumo bei proceso parametrų. Pjaunant lazeriu stentus iš Nitinolio, šilumos nukreipimas nuo ruošinio riboja galimą panaudoti lazerio vidutinę galią ir tuo pačiu pasiekiamą efektyvųjį pjovimo greitį;
Vykdant sidabro ir aukso abliaciją pikosekundiniu lazeriu skystyje, generuojamos siauro dydžių skirstinio nanodalelės, kurios sudaro stabilius koloidinius tirpalus.

Metai: 2011

Oliver Liebfried daktaro disertacija
Autorius: Oliver Liebfried
Disertacijos pavadinimas: „Elektromagnetinių procesų tyrimas elektromagnetinėse svaidyklėse naudojant milžiniškos magnetovaržos jutiklius “.
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Saulius BALEVIČIUS (Fizinių ir technologijos mokslų centras), prof. dr. Markus LOEFFLER (Gelzenkircheno taikomųjų mokslų universitetas), dr. Markus SCHNEIDER (Saint-Louiso Prancūzijos-Vokietijos tyrimų institutas)
 
Anotacija:
Elektromagnetinių procesų tyrimas elektromagnetinėse svaidyklėse naudojant milžiniškos magnetovaržos jutiklius.

Metai: 2011

Mikhail Grishin daktaro disertacija
Autorius: Mikhail Grishin
Disertacijos pavadinimas: „Nuolatinai kaupinamų regeneracinių lazerinių stiprintuvų dinamika “.
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: prof.habil.dr. Vidmantas GULBINAS
 
Anotacija:
Šioje disertacijoje tiriami nuolatinai kaupinami regeneraciniai stiprintuvai su ilgos relaksacijos trukmės lazerine terpe. Tikslas buvo išanalizuoti bendrus tokių sistemų sudėtingos dinamikos dėsningumus pasireiškiančios aukštų dažnių diapazone ir surasti būdą pasiekti maksimalias išėjimo impulsų energijas išlaikant jų stabilumą. Analitiškai aprašomos pagrindinės optimizuotų ir stabiliame režime veikiančių stiprintuvų charakteristikos, tokios kaip optimalūs pradinis ir galutinis stiprinimo koeficientai, maksimali išėjimo impulso energija, rezonatoriuje išsklaidytoji galia, daugelio praėjimų B-integralas ir rezonatoriaus apėjimų skaičius, su kuriuo gaunama maksimali išėjimo impulso energija. Nustatytos egzistuojančių dinaminių režimų (stabilaus, kvaziperiodinio ir chaotinio) sritys valdančiųjų parametrų erdvėje. Išsiaiškinta, kad nestabilaus veikimo sritis mažėja, kai užkrato impulso energija didėja. Sukurtas ir išplėtotas stabilumo diagramų metodas, kuris ne tik suformuoja sisteminį požiūrį į regeneracinio stiprinimo dinamikos optimizavimą, bet ir leidžia nustatyti užkrato energijos dydį, pakankamą stabiliam veikimui palaikyti. Nustatytos darbinės charakteristikos kritiniame impulsų pasikartojimo dažnių diapazone, kur neegzistuoja analitiniai sprendiniai ir nestabilumai yra labiausiai tikėtini. Teoriniai rezultatai patvirtinti eksperimentiškai diodais kaupinamoje pikosekundinėje Nd:YVO4 lazerinėje sistemoje. Pademonstruota, kad užkrato impulso energijos padidinimas susiaurina kritinį pasikartojimo dažnių diapazoną ir tokiu būdu leidžia visiškai išnaudoti sistemos galimybes.
Raktiniai žodžiai: lazeris, regeneracinis stiprintuvas, lazerio dinamika, kietojo kūno lazeris, ultratrumpieji impulsai, lazerio stabilumas 

Metai: 2011

Nerijaus Slavinskio daktaro disertacija
Autorius: Nerijus Slavinskis
Disertacijos pavadinimas: „Trumpų impulsų kokybės moduliacijos išilgai diodais kaupinami kietojo kūno minilazeriai: generavimas, charakterizavimas ir panaudojimas“.
Mokslo sritis: Medžiagų inžinerija 08 T
Mokslinis vadovas: prof.habil.dr. Aleksandr DEMENTJEV
 
Anotacija:
Disertacija skirta diodais kaupinamų kietojo kūno lazerių su aktyviąja ir pasyviąja kokybės moduliacija generacijos dinamikos detalesnei skaitmeninei analizei, lazerio impulsų laikinių ir erdvinių parametrų charakterizavimui ir sukurtų minilazerių panaudojimo galimybių demonstracijai. Generacijos dinamikos detalesniai skaitmeniniai analizei, darbe pristatomas sukurtas bėgančiųjų bangų modelis, kuriame atsižvelgiama ne tik į daugelį procesų vykstančių lazerio aktyviajame elemente, bet ir į rezonatoriaus konfigūraciją bei kaupinimo šaltino parametrus. Pateikiami skaitinio modeliavimo rezultatai demonstruojantys šio modelio privalumus lyginant su dažniausiai naudojamu taškiniu lazerio modeliu. Naudojant taškinį lazerio modelį yra nagrinėjama generuojamų impulsų laikinio tirtėjimo problema pasyvios kokybės moduliacijos lazeriuose ir pasiūlyti mažinimo būdai naudojant skirtingus kaupinimo būdus. Darbe taip pat pateiktas naujas, antraisiais momentais pagrįstas, pluošto charakterizavimo judančiu peiliu metodas. Nagrinėjamos lazerių impulsų spūdos galimybės tetrachlorido CCL4 skystyje ir pademonstruota, kad naudojant užkrato signalą galima gauti trumpesnius (< 60 ps) ir stabilesnius optinius impulsus. Darbe pademonstruotos sukurtų minilazerių pritaikymo galimybės: aprašomas netiesinio lūžio rodiklio kvarciniame stikle matavimas Z-skenavimo metodu ir gautų duomenų apdorojimo procedūra įskaitant naudojamų impulsų erdvinę ir laikinę formą; aprašomi eksperimentai, kuriuose sukurti minilazeriai taikomi popieriaus paviršiaus valymui bei LIPS diagnostikai.

Metai: 2011

Andriaus Garbaro daktaro disertacija
Autorius: Andrius Garbaras
Disertacijos pavadinimas: „Atmosferos aerozolio dalelių kilmės ir sklaidos tyrimas stabilių izotopų masių spektrometrijos metodu“.
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Vidmantas REMEIKIS
Anotacija:

Disertacija skirta aerozolio dalelėse esančios elementinės ir organinės anglies kilmės identifikavimui, naudojant izotopų santykio masių spektrometrijos metodus. Pagrindinis darbo tikslas – organinių medžiagų ir juodosios anglies atmosferos aerozolio dalelėse kilmės, dalelių sudėties ir formavimosi tyrimai bei naujų tyrimo metodų plėtra. Disertacijoje siekiama išryškinti stabilios ir radioaktyvios anglies izotopų santykio metodo taikymo galimybes, išskiriant gamtinės ir antropogeninės kilmės aerozolio dalelių šaltinius. Buvo renkamos įvairaus dydžio aerozolio dalelės foninėse Lietuvos ir Airijos vietovėse bei naudojant laboratorinį variklio stendą. Sukurtas ir eksperimentiškai realizuotas būdas jūrinės ir kontinentinės iškastinio kuro ir biomasės deginimo kilmės atmosferos aerozolio dalelių šaltiniui identifikuoti. Iš anglies izotopų santykio verčių nustatyta, jog elementinės anglies pirmtakai aerozolio dalelėse buvo degimo produktai, tuo tarpu organinės anglies šaltinis – augaliniai lakūs organiniai junginiai. Galiausiai parodyta, kad švariame ore virš Šiaurės Rytų Atlanto vandenyno dominuoja (80 %) jūrinis biogeninis submikroninis anglingų dalelių šaltinis, tuo tarpu kontinentinėse oro masėse yra vidutiniškai 30 % jūrinės kilmės, 40 % iš iškastinio kuro ir 30 % iš biomasės susidariusių aerozolio dalelių.
Metai: 2011

Mariaus Treiderio daktaro disertacija
Autorius: Marius Treideris
Disertacijos pavadinimas: „Hibridinių nanodarinių formavimas ir tyrimas“.
Mokslo sritis: Medžiagų inžinerija 08 T.
Mokslinis vadovas: Doc. habil. dr. Irena ŠIMKIENĖ
Anotacija:

Pastarąjį dešimtmetį, intensyviai vystantis nanotechnologijoms, ženkliai išaugo technologinių metodų, įgalinančių suformuoti darinius, kuriuose elementų dydžiai būtų tarp 1 ir 100 nm, paieška. Šiai specifinei nanostruktūrinių medžiagų grupei skiriamas ypatingas dėmesys dėl naujų fizikinių reiškinių ir ypač - praktinių taikymų, kuriuos atveria šie dariniai. 
Šiame darbe aptariamos elektrocheminės technologijos, skirtos kontroliuojamos morfologijos porėtojo silicio formavimui. Suformuoti hibridiniai por-Si dariniai su metalais. Sukurta biomolekulių įterpimo į porėtuosius silicio darinius technologija bei tirta biomolekulių sąveika su kietakūniais padėklais. Nagrinėjami GaP nanodarinių formavimo elektrocheminio ėsdinimo būdu dėsningumai bei jų taikymo galimybės dujų sensoriuose. Įsisavinta nanoporėtųjų dielektrinių terpių ir hibridinių nanodarinių formavimo technologija bei tirtos jų savybės.
Metai: 2011

Mindaugo Gedvilo daktaro disertacija
Autorius: Mindaugas Gedvilas
Disertacijos pavadinimas: „Plonų metalų sluoksnių savitvarkos lazerio spinduliuotės poveikyje tyrimas ir modeliavimas“.
Mokslo sritis: Medžiagų inžinerija 08 T
Mokslinis vadovas: Dr. Gediminas RAČIUKAITIS
Anotacija:

Disertacijos darbo tikslas yra suprasti pagrindinius fizikinius mechanizmus, lemiančius raibulių susidarymą. Išmokti kontroliuoti raibulių formavimąsi. Panaudoti raibulių formavimąsi difrakcinių gardeliu gamybai. Rasti sąlygas, kada raibulių formavimosi galima išvengti, siekiant sumažinti kodinės stiklinės liniuotės periodą. Ištirti galimą raibulių formavimąsi skirtingų metalų dangose.
Šioje daktaro disertacijoje pristatomi eksperimentiniai ir teoriniai rezultatai naujo savi-organizacijos reiškinio metalo dangos ant stiklo padėklo nanosekundinio lazerio į juostą sufokusuoto pluošto spinduliuotės poveikyje.
Pristatomas naujas difrakcinių gardelių formavimo metodas panaudojant metalo savitvarką.
Siekiant suprasti kas inicijuoja raibulių formavimąsi ir ar jis įmanomas visiems metalams, dangos apdribimas persiklojančiais lazerio impulsais aštriai į juostą sufokusuotu lazerio pluoštu išbandytas skirtingiems metalams. Skirtingas dangos elgesys stebimas kiekvienam metalui. 
Nagrinėjami pagrindiniai fizikiniai mechanizmai sukeliantys griežtai periodinių raibulių formavimąsi. Parodoma, kad raibulių formavimosi pradžia atsiranda dėl Plato-Reilio nestabilumo cilindrinės užvartos susidarymo metu. Taip pat parodoma, kad Marangoni konvekcija skystame metale yra pagrindinė jėga, lemianti nusistovėjusį periodinių raibulių formavimąsi.
Metai: 2011

Ninos Prokopčiuk daktaro disertacija
Autorius: Nina Prokopčiuk
Disertacijos pavadinimas: „Tikimybinių metodų taikymas apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote dozių vertinimui“.
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: Dr. Tatjana NEDVECKAITĖ
Anotacija:

Šios daktaro disertacijos tikslas - įvertinti galimą jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai (tame tarpe gyvūnijai ir augalijai) branduolinės energetikos objektų aplinkoje (Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos atveju - vertinant galimą poveikį žmogui, ir IAE aušintuvo Drūkšių ežero atveju - vertinant galimą poveikį gėlavandenės ekosistemos biotai), taikant tikimybinius metodus; nustatyti, ar ši veikla, įvertinus jos pobūdi ir poveikį aplinkai, atitinka Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje galiojančius standartus, yra leistina pasirinktoje vietoje dabartiniu laikotarpiu arba ateityje.
Darbe buvo taikomos 2 pagrindinės programos: RESRAD-OFFSITE ir ERICA., naudojant vietines sąlygas atitinkančius parametrų verčių išbarstymą, taikant tikimybinę (koreliacinę, regresinę, jautrio ir kt.) analizę.
Nustatyta, kad, įrengus papildomus apsauginius barjerus, Maišiagalos saugyklos aplinkoje metinė efektinė gyventojų apšvitos dozė yra ženkliai mažesnė lyginant su apribotosios dozės dydžiu, 95 procentilė nesiekia higienos normose patvirtintos 1mSv per metus ribinės dozės dydžio. 
Ignalinos AE aušintuvo Drūkšių ežero gėlavandenės ekosistemos biotos standartizuotųjų organizmų apšvitos dozės galia dėl IAE nuotekų ir radionuklidų sklaidos vandens keliu iš hipotetinio Stabatiškės radioaktyviųjų atliekų kapinyno rodo, kad apšvitos dozės galia dėl antropogeninės kilmės radionuklidų jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio neviršija Europos Sąjungoje siūlomo reglamentuojamo 10 μGy/val. dozės galios lygio. 
Atsižvelgiant į cheminę ir terminę taršą, ežeras naudotinas tolimesniam branduolinės energetikos vystymui.
Metai: 2011

Tatjanos Gric daktaro disertacija
Autorius: Tatjana Gric
Disertacijos pavadinimas: „Elektromagnetinių laukų ir dispersinių charakteristikų skaičiavimai atviruosiuose bangolaidžiuose iš spinduliuotę sugeriančių medžiagų“.
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Liudmila NICKELSON (Fizinių ir technologijos mokslų centras), prof. dr. Artūras JUKNA (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
Anotacija:

Elektromagnetinių laukų ir dispersinių charakteristikų skaičiavimai atviruosiuose bangolaidžiuose iš spinduliuotę sugeriančių medžiagų.
Metai: 2011