Doktorantūra

2016 m. apgintos disertacijos


Ernestos Meinorės daktaro disertacija
Autorius: Ernesta Meinorė
Disertacijos pavadinimas: "Submikroninės frakcijos atmosferos aerozolio dalelių fizikinių ir cheminių savybių kaita"
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: dr. Kęstutis Kvietkus

Gynimo data: 2016-07-01

ANOTACIJA:
Disertacijoje nagrinėjama lakių ir pusiau lakių submikroninės frakcijos atmosferos aerozolio dalelių fizikinių ir cheminių savybių kaita. Nustatyta, jog šiltuoju metu laiku organinių junginių komponentė Lietuvoje sudaro nuo 68,8 % iki 77,1 % visų lakių ir pusiau lakių PM1 aerozolio dalelių cheminių komponenčių atitinkamai foninėse (Rūgšteliškio tyrimų stotis, Preilos atmosferos užterštumo tyrimo stotis) ir miesto (Vilnius) vietovėse. Įvertinta tolimosios oro masių pernašos įtaka PM1 aerozolio dalelėse esančių sulfatų, nitratų, amonio, chlorido ir organinių junginių koncentracijos kaitai. Pateikta amonio nitrato ir amonio sulfato indėlio į bendrą nitratų ir sulfatų junginių kiekį analizė. Panaudojant PMF metodą identifikuota organinės komponentės kilmė miesto ir foninėse vietovėse. Taip pat pateiktas patobulintas organinės komponentės tankio pasiskirstymo įvertinimo metodas PM1 aerozolio dalelėse duomenims gautiems lygiagrečiai matuojant su Q-AMS ir SMPS. Skaičiavimai taikant šį metodą parodė, jog dalelėms formuojantis intensyvaus eismo sąlygomis dalelėse mažesnėse už 100 nm medžiagos pasiskirstymo tankis yra mažesnis už 1 g cm-3. Naujai susidariusios dalelės yra nevienalytės, jungiasi į agregatus ir aglomeratus. Trečioje dalyje yra parodyta, jog vulkaninės kilmės rūgštinių sulfatų neutralizacijos atmosferiniu amoniaku laipsnis aerozolio dalelėse priklauso nuo dalelės dydžio ir dalelės mažesnės už 100 nm yra visiškai neutralizuotos.
Metai: 2016
Vytenio Barkausko daktaro disertacija
Autorius: Vytenis Barkauskas
Disertacijos pavadinimas: "Nuklidinės sudėties evoliucijos įtaka RBMK reaktoriaus panaudoto branduolinio kuro branduolinės saugos ir apšvitinto grafito radiacinės saugos charakteristikoms"
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: dr. Artūras Plukis

Gynimo data: 2016-12-20

ANOTACIJA:
Disertacijoje nagrinėjama aktinoidų ir kitų stipria neutronų sugertimi pasižyminčių nuklidų įtaka panaudoto branduolinio kuro kritiškumo saugai, taip pat aktinoidų įtaka RBMK reaktoriaus grafito radiacinės saugos charakteristikoms. Siekiant įvertinti branduolinio kuro sudėties pokyčius dėl degimo reaktoriuje, sukurtas reprezentatyvus geometrinis RBMK reaktoriaus gardelės modelis. Sumodeliuota panaudoto branduolinio kuro nuklidinė sudėtis palyginta su prieinamais eksperimentiniais duomenimis.
Panaudoto branduolinio kuro konteinerio efektinis neutronų daugėjimo koeficientas vertintas atsižvelgiant į panaudoto branduolinio kuro sudėties pokyčius ir įskaitant kuro rinklės ašinį išdegimo profilį. Ilgaamžių aktinoidų susidarymas iš labai mažos koncentracijos pradinės urano priemaišos RBMK reaktoriaus grafite dėl neutroninės aktyvacijos suskaičiuotas atsižvelgiant į vidutinį kuro išdegimą, taip tiksliau įvertinant reaktoriaus neutronų srauto ir spektro charakteristikas.
Metai: 2016

 

 

Irinos Černiukės daktaro disertacija
Autorius: Irina Černiukė
Disertacijos pavadinimas: "Manganitų ir organinių puslaidininkių plonasluoksnių darinių gaminimas ir tyrimas "
Mokslo sritis: Medžiagų inžinerija 08 T
Mokslinis vadovas: doc. dr. Bonifacas Vengalis

Gynimo data: 2016-02-29

ANOTACIJA:
I. Černiukės disertacinis darbas „Manganitų ir organinių puslaidininkių plonasluoksnių darinių gaminimas ir tyrimas“ skirtas lantano manganitų: La0,66Sr0,34MnO3 (LSMO) ir La0,66Ca0,34MnO3 (LCMO) ir grupės organinių puslaidininkių plonųjų sluoksnių, taip pat jų daugiasluoksnių struktūrų gaminimui ir tyrimui. Atskirų sluoksnių gaminimui buvo panaudotos magnetroninio dulkinimo, vakuuminio garinimo ir tirpalo skleidimo technologijos. Nemažai dėmesio autorė skyrė krūvininkų pernašos tarpfazinėse srityse tyrimams. Buvo gauta naujų, įdomių duomenų tiriant atskirų sluoksnių struktūrą, taip pat sudarytų hibridinių organinių-neorganinių diodinių p-n, p-i-n struktūrų elektrines bei magnetovaržines savybes.
Metai: 2016
Rimvydo Venckevičiaus daktaro disertacija
Autorius: Rimvydas Venckevičius
Disertacijos pavadinimas: "Kompaktiško spektroskopinio terahercinio vaizdinimo sprendimai, naudojant GaAs/AlGaAs ir InGaAs puslaidininkinius nanodarinius"
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gintaras Valušis
Mokslinis konsultantas: dr. Irmantas Kašalynas

Gynimo data: 2016-06-20

ANOTACIJA:
Kompaktiško spektroskopinio terahercinio vaizdinimo sprendimai, naudojant GaAs/AlGaAs ir InGaAs puslaidininkinius nanodarinius
Šis darbas skirtas naujų sprendimų paieškai kompaktiškoms kambario temperatūros terahercų dažnių ruožo (THz) vaizdinimo sistemoms. Jis apima visus jos komponentus - emiterius ir stiprintuvus, optiką bei jutiklius.
Šaltinių problematikoje buvo pirmą kartą eksperimentiškai ištirtas heterosandūrinis p-i-n-i GaAs/AlGaAs THz emiteris žadinant jį femtosekundinės trukmės optiniais impulsais. Nustatyta, kad esant tam tikromis sužadinimo sąlygomis, emiteris spinduliuoja didesnę galią nei InGaAs ir InAs paviršiniai THz emiteriai.
Ieškant naujų THz spinduliuotės stiprinimo aplinkų buvo ištirti diodai su plačios minijuostos GaAs/AlGaAs supergardelėmis. Remiantis kontroliuojamos injekcijos teoriniais principais buvo surastos sąlygos kaip tokioje struktūroje sudaryti vienalytį elektrinį lauką reikalingą Blocho stiprinimui pasireikšti. Eksperimentiškai parodyta, jog tokiame darinyje mikrobangų ruože gali būti stebimas Blocho stiprinimo reiškinys.
Šaltinių modų problematikoje TEM01 lazerio moda buvo sėkmingai pritaikyta THz vaizdų užrašymui su didele skiriamąją geba. 
Spektroskopiniam THz vaizdinimui buvo pritaikyti inovatyvūs THz detektoriai – asimetriškai susiaurinti InGaAs diodai. Jie buvo panaudoti sacharozės ir vyno rūgšties bandinių vaizdinimui ir jų sudėties nustatymui dažnių ruože 0.5¬–2.5 THz, ir, panaudojant lauko tranzistorių detektorius, iki 4.2 THz. THz vaizdinimo sistemoms su mažos vidutinės galios optoelektroniniais emiteriais buvo sėkmingai pritaikyti titano mikrobolometriniai jutikliai.
Metai: 2016
Lino Minkevičiaus daktaro disertacija
Autorius: Linas Minkevičius
Disertacijos pavadinimas: "Terahercinių vaizdų užrašymo matricos, veikiančios kambario temperatūroje"
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: prof. dr. Vincas Tamošiūnas
Gynimo data: 2016-06-20
 
ANOTACIJA:
Šis darbas skirtas optimizuotų terahercinio (THz) dažnių ruožo kompaktiškų „peteliškės“ formos InGaAs jutiklių matricų sukūrimui bei jų taikymui terahercinėse vaizdinimo sistemose.
Atsižvelgiant į atskirų metalizuotų sričių anteninius efektus buvo sukurti optimalūs „peteliškės“ tipo InGaAs jutiklių dizainai teraherciniam dažnių ruožui. Remiantis Kelvino zondo, tunelinių srovių mikroskopijos metodais, Synapsys TCAD bei FDTD skaičiavimų rezultatais papildytas jutiklio veikimo teorinis modelis, paaiškinantis terahercinės spinduliuotės detekcijos principą.
Įvertintas jutiklių jautris siekia 6 V/W, o triukšmo ekvivalenti galia 4 nW/Hz bei ištirtas jų veikimas tiesioginės ir heterodininės detekcijos režimuose. THz vaizdinimo eksperimentuose pademonstruotos veikiančios kambario temperatūroje „peteliškės“ tipo jutiklių matricos su integruotais selektyvaus dažnio mažatriukšmiais stiprintuvais leido sutrumpinti vaizdinimo trukmę.
THz vaizdinimo sistemoje panaudojus darbo metu sukurtas kompaktiškas THz kombinuotas zonines plokšteles, kurios pasižymi siauru praleidžiamų dažniu spektru, pavyko pasiekti iki 25 % geresnę sistemos rezoliuciją lyginant su tos pačios skaitinės apertūros komerciniais paraboliniais veidrodžiais. Suformavus šiuos elementus ant „peteliškės“ tipo jutiklio padėklo pavyko padidinti jo atsako amplitudę daugiau nei 20 kartų bei sumažinti vaizdinimo sistemos optinių komponentų skaičių ir palengvinti jos justiravimą.
Metai: 2016
Irmanto Rato daktaro disertacija
Autorius: Irmantas Ratas
Disertacijos pavadinimas: "Neuroninių sistemų slopinimo ir desinchronizavimo algoritmai "
Mokslo sritis: Fizika 02 P
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Kęstutis Pyragas
Gynimo data: 2016-01-22
 
ANOTACIJA:
Disertacijoje nagrinėjama sužadinamų ir virpesinių neuroninių sistemų dinamika ir valdymas. Išskirtinė neuronų savybė yra membranos potencialo virpesių generavimas. Dėl tarpusavio sąveikos neuronų virpesiai sinchronizuojasi. Viena vertus, sinchronizuota (koherentinė) neuronų veikla susijusi su tokiomis smegenų funkcijomis, kaip regėjimas ar atmintis, kita vertus, patologinė sinchronizacija nulemia epilepsijos priepuolius ar Parkinsono ligos simptomus. 
Kai kuriems žmonėms sergantiems Parkinsono liga taikoma giluminė smegenų stimuliacija, kurios metu per implantuotus elektrodus aukštadažnės srovės impulsais veikiamos pasirinktos smegenų sritys. Nors aukštadažnė smegenų stimuliacija tampa standartine procedūra, jos veikimo mechanizmas dar nėra visiškai suprastas.
Disertacijoje pritaikant įvairius perturbacijų metodus, nagrinėjamas aukšto dažnio (AD) poveikis impulso sklidimui neuronu. Parodyta, kad AD stimuliacija efektyviai valdo neuronu sklindančio impulso parametrus. Taip pat disertacijoje yra nagrinėjamas osciliatorių sinchronizacijos valdymas. Pasiūlytas registracijos-stimuliacijos algoritmas, kurio veikimo principas pagrįstas trūkiu grįžtamuoju ryšiu. Šis algoritmas gali veikti sudėtingose situacijose, kai registruojamas signalas yra žymiai silpnesnis už signalą, kuriuo veikiama sistema.
Metai: 2016
Karolio Viskonto daktaro disertacija
Autorius: Karolis Viskontas
Disertacijos pavadinimas: "Nanostruktūrinių darinių, skirtų skaidulinių lazerių modų sinchronizavimui, formavimas ir pritaikymas, eliminuojant laisvos erdvės elementus"
Mokslo sritis: Medžiagų inžinerija 08 T
Mokslinis vadovas: dr. Kęstutis Regelskis
Mokslinis konsultantas: dr. Nerijus Rusteika
Gynimo data: 2016-09-22
 
ANOTACIJA:
Šioje daktaro disertacijoje pateikti doktorantūros studijų metu sukaupti rezultatai, tiriant įvairaus dimensiškumo nanostruktūrinių medžiagų sugėriklių netiesines optines savybes bei taikant juos skaidulinių lazerių modų sinchronizacijai. Šie tyrimai buvo svarbūs kuriant patikimus pikosekundinių impulsų šaltinius mokslinės ir pramoninės paskirties lazerinėms sistemoms. Disertacijos tikslams įgyvendinti, sukurtos visiškai skaidulinės eksperimentinės schemos netiesinių sugėriklio savybių ir laikinių charakteristikų matavimui, kurių dėka buvo galima stebėti tiek trumpalaikius, tiek ir ilgalaikius sugėriklio optinių parametrų pokyčius.
Didžioji disertacijos dalis paskirta puslaidininkinių InGaAs kvantinių duobių (2D) įsisotinančių sugėriklių veidrodžių (SESAM) tyrimams, nustatyti optimalūs netiesiniai parametrai, siekiant užtikrinti patikimą ir ilgalaikį itin trumpų impulsų iterbio skaidulinio lazerio veikimą. Pateikta duomenų apie SESAM degradaciją ir ją sąlygojančius mechanizmus bei nustatyta, kad struktūros modifikavimo pobūdis stipriai priklauso nuo sugėriklio soties parametro verčių, todėl negalima įvertinti jo ilgaamžiškumo atliekant pagreitintus optinio pažeidimo testus. Taip pat, aprašyta mažo soties srauto SESAM struktūra ir sužadintų krūvininkų relaksacijos trukmės mažinimas, implantuojant į ją sunkiuosius (As) ir lengvuosius (H) jonus. 
Išbandyti alternatyvūs vienasienių anglies nanovamzdelių (1D) sugėrikliai ir jų integravimo į iterbio bei tulio/holmio skaidulinius lazerius galimybės. Parodyta, kad siekiant juos pritaikyti tam tikro bangos ilgio skaidulinių lazerių modų sinchronizacijai, reikia parinkti atitinkamą anglies nanovamzdelio diametrą. Ištirtos netiesinės anglies nanovamzdelių sugėriklių savybės ties eksitoninės sugerties spektrine sritimi. Tyrinėtos kitų mažo dimensiškumo struktūrų (švino selenido kvantinių taškų ir sidabro nanoprizmių) netiesinės optinės savybės ir įvertintos jų panaudojimo galimybės skaidulinių lazerių modų sinchronizacijai. 
Raktiniai žodžiai: itin trumpi impulsai, skaidulinio lazerio modų sinchronizacija, įsisotinantis sugėriklis, nanostruktūrinės medžiagos, SESAM, anglies nanovamzdeliai, Iterbio aktyvi terpė, jonų implantacija.
Metai: 2016
Jolitos Jablonskienės daktaro disertacija
Autorius: Jolita Jablonskienė
Disertacijos pavadinimas: "Grafeno - metalo dalelių nanokompozitų formavimas, tyrimas ir taikymas kuro elementuose"
Mokslo sritis: Chemija 03 P
Mokslinis vadovas: dr. Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė
Mokslinis konsultantas: doc. habil. dr. Zenonas Jusys
Gynimo data: 2016-09-23
 
ANOTACIJA:
Pastaraisiais dešimtmečiais kuro elementai yra viena iš veržliausiai besivystančių mokslinių tyrimų krypčių. Pasiekti moksliniai bei technologiniai sprendimai jau leidžia naudoti jų prototipus įvairioms reikmėms. Pastaruoju metu siekiama sukurti alternatyvius Pt mažiau taurių metalų nanokompozitus, galinčius bent dalinai pakeisti Pt, tuo pačiu sumažinant katalizatoriaus savikainą, tačiau neprarandant jo aktyvumo. Todėl pagrindinis darbo tikslas yra suformuoti efektyvius katalizatorius tiriamiems kuro elementams ir sukurti nesudėtingas bei santykinai nebrangias katalizatorių formavimo technologijas. Taikant mikrobangų sintezės būdą, buvo suformuoti kontroliuojamos sudėties PtCo/grafeno (GR) katalizatoriai, kuriuose nusodintos Pt dalelės yra 1-3 nm dydžio. Didžiausiu elektrokataliziniu aktyvumu natrio borhidrido oksidacijai pasižymėjo PtCo/GR, kuriame Pt:Co molinis santykis yra 1:44, o etanolio bei metanolio oksidacijai šarminėje terpėje pasižymi PtCo/GR, kuriame Pt:Co molinis santykis yra 1:7. 
Didžiausiu elektrokataliziniu aktyvumu etanolio oksidacijai rūgštinėje terpėje pasižymi PtCo/GR, kuriame Pt:Co molinis santykis yra 1:3, o metanolio oksidacijai - PtCo/GR katalizatoriai, kuriuose Pt:Co molinis santykis yra 1:3 ir 1:6. 
Susintetinti PtCo/GR katalizatoriai yra perspektyvios katalitiškai aktyvios medžiagos ir gali būti panaudojamos kaip anodo medžiagos tiesioginiuose natrio borohidrido, metanolio ir etanolio kuro elementuose.
Metai: 2016
Rasos Godliauskienės daktaro disertacija
Autorius: Rasa Godliauskienė
Disertacijos pavadinimas: "Patvarių halogenintų organinių teršalų tyrimai maisto produktuose ir pašaruose masių spektrometrijos metodu"
Mokslo sritis: Chemija 03 P
Mokslinis vadovas: dr. Evaldas Naujalis
Gynimo data: 2016-10-21
 
ANOTACIJA:
Patvarūs organiniai teršalai (POT), tokie kaip polichloronti dibenzo-p-dioksinai (PCDD), dibenzofuranai (PCDF), dioksinų tipo ir ne dioksinų tipo polichlorinti bifenilai 
(DT-PCB ir ne DT-PCB) bei polibrominti bifenileteriai (PBDE) itin mažomis koncentracijomis 10-12g/g ar net 10-15g/g gali sukelti neigiamą poveikį žmogus sveikatai, todėl jų nustatymui naudotas jautrus didelės skiriamosios gebos dujų chromatografijos masių spektrometrijos metodas. Tirti maisto produktų ir pašarų mėginiai, panaudojant dvi paruošimo procedūras, tenkina visus analizei keliamus reikalavimus. Darbe įdiegtas ekstrakcijos, gryninimo ir frakcionavimo procedūras, remiantis analizinėmis charakteristikomis, galima taikyti realių maisto produktų ir pašarų analizei naudojant didelės skiriamosios gebos dujų chromatografijos masių spektrometrijos metodą. Išanalizavus dviejų mėginių paruošimo procedūrų charakteristikas, nustatyta, kad automatinis – tikslesnis, kadangi taršos lygis, nustatymo ribos yra mažesnės bei analizės trukmė sutrumpėja iki 80%, lyginant su rankiniu mėginio paruošimo metodu.
Išanalizavus 224 maisto produktus 2007-2014 m. laikotarpiu, įvertinta POT maisto sauga Lietuvoje. Nustatyta, kad daugelis maisto produktų yra saugūs, išskyrus Baltijos jūros žuvį. Nustatytos toleruojamosios dienos, savaitės ir mėnesio ribos ne visais atvejais atitiko Europos sąjungos nustatytus reikalavimus.
Metai: 2016
Simono Kičo daktaro disertacija
Autorius: Simonas Kičas
Disertacijos pavadinimas: "Daugiasluoksnių kintamo lūžio rodiklio sistemų su kontroliuojama dispersija formavimas, charakterizavimas ir taikymai "
Mokslo sritis: Medžiagų inžinerija 08 T
Mokslinis vadovas: dr. Ramutis Drazdys
Mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Kęstutis Staliūnas
Gynimo data: 2016-09-12
 
ANOTACIJA:
Disertacijoje buvo nagrinėtos dispersinės dangos ir jų charakteristikos. Pagrinde tyrinėtos įtempių užgarintuose sluoksniuose valdymo galimybės jonapluoščio dulkinimo technologija, medžiagų mišinių atsparumas trumpiems ir ultratrumpiems impulsams bei galimybės neigiamos dispersijos veidrodžio pagrindu sukurti plokščius fokusuojančius elementus. Tyrimo rezultatai parodė, kad kombinuojant medžiagų maišymo ir atkaitinimo aukštoje temperatūroje metodus galima valdyti įtempius plonuose Nb2O5 ir SiO2 medžiagų mišinių sluoksniuose bei tokiu būdu suprojektuoti daugiasluoksnes dangas, kurių suminiai likutiniai įtempiai po atkaitinimo būtų nykstamai maži. Medžiagų mišinių atsparumo lazerinei spinduliuotei tyrimai parodė, kad tiek nano, tiek femto sekundžių režime pažaidos slenkstis priklauso nuo mišinio draustinių juostų tarpo, kuris tiesiškai didėja įterpiant į mišinį daugiau SiO2 medžiagos. Šių rezultatų pagrindu buvo pademonstruoti UV diapazone veikiantys didelio atspindžio ir lazerinio atsparumo veidrodžiai. Taip pat buvo pastebėta, kad daugiasluoksnėse sudėtingos struktūros dangose pažaidos slenksčio vertės priklauso nuo vidinio elektrinio lauko pasiskirstymo. Atlikus pastarojo optimizaciją pažaidos slenkstis femto sekundžių rėžime padidintas kelis kartus. Atlikus neigiamos dispersijos veidrodžių struktūros modifikaciją nustatyta, kad tokios struktūros geba keisti pluošto fazinius parametrus bei tokiu būdu kompensuoti normalios difrakcijos metu patiriamą išsifazavimą.
Metai: 2016