Mokslas

Atgal

Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos

PROGRAMĄ VYKDO:
Aplinkotyros skyrius
Branduolinių tyrimų skyrius
Medžiagų struktūrinės analizės skyrius
Fizikinių technologijų skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS - prof. dr. Vidmantas Remeikis
Norminiai etatai skirti programai – 60.
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
 • Vystyti naujas technologijas branduolinės energetikos saugumo gerinimo bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kryptyse.
 • Ugdyti mokslinę kompetenciją aplinkos fizikos ir chemijos, naujų medžiagų technologijų, aplinkos užterštumo bei klimato kaitos tyrimų srityse.
 • Tirti pramonės, transporto ir energetikos sektorių įtaką tvariai aplinkai, plėtoti aplinkos kokybės vertinimo principus, priemones ir technologijas. Kurti inovatyvias, aplinkos pokyčius detektuojančių prietaisų technologijas bei prototipus, diegti juos Lietuvos aukštųjų technologijų įmonėse.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

 • Aplinkos taršos mažinimas, pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijų, nuo charakterizavimo iki galutinio sutvarkymo, mokslinių pagrindų sukūrimas bei technologijų plėtra, ypatingą dėmesį skiriant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo problemų sprendimui.
 • Radioaktyviųjų atliekų perdirbimo technologijų mokslinis pagrindimas siekiant sumažinti atliekų pavojingumą ir tūrį (atliekų homogenizavimas ir pavojingiausių radionuklidų pašalinimas).
 • Pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų pakuočių ir atliekynų inžinerinių barjerų degradavimo teorinis ir eksperimentinis tyrimas.
 • Plėtoti naujas technologijas, skirtas mikrobangų detekcijai ir priemonėms, eliminuojančioms jų poveikį, ir šių tyrimų pagrindu kurti modernius prietaisus bei praktinio pritaikymo metodus ir priemones, kuriančias prielaidas tvariai aplinkai.
 • Kurti integruotas autonominio veikimo lakiųjų komponentų detekcijos priemones, tirti ir tobulinti jų veikimo principus bei metodus, pritaikyti jas aplinkos poveikį detektuojančioms sistemoms bei integruoti į saugios aplinkos pokyčius stebinčius prietaisus arba jų modulius.
 • Vystyti aplinkos būklės kaitos dėl energetikos, įskaitant biomasės ir atliekų naudojimą, sektoriaus veiklų vertinimo metodus ir diegti aerozolio technologijas, kuriant ir tobulinant patalpų mikroklimato kokybės vertinimo prietaisus bei vystant aplinką tausojančią energetiką.
 • Plėtoti branduolinės spektroskopijos metodus bei diegti plonasluoksnes ir didelių energijų jonų pluoštelių technologijas pramonėje ir aplinkotyroje.
 • Plėtoti masių spektrometrijos metodus medžiagotyroje, biologijoje ir aplinkotyroje. Atmosferos mikropriemaišų cheminės ir izotopinės sudėties tyrimų taikymas bei naujų technologijų ir metodikų kūrimas, tiriant fizikinius ir cheminius vyksmus atmosferoje, veikiančius klimato kaitą ir žmogui artimą aplinką.