Mokslas

Atgal

Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos

PROGRAMĄ VYKDO:
Aplinkotyros skyrius
Branduolinių tyrimų skyrius
Fizikinių technologijų skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS
prof. dr. Vidmantas Remeikis
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
 • Vykdyti teorinius, eksperimentinius ir skaitmeninio modeliavimo tyrimus naujiems ir inovatyviems aplinkosaugos metodams kurti, branduolinės ir radiacinės saugos bei mikropriemaišų sklaidai aplinkoje vertinti.
 • Plėtoti aplinkos būklės vertinimopriemones ir technologijas, kurti aplinkos pokyčius detektuojančius prietaisų prototipus pramonės, transporto ir energetikos sektorių tvariai plėtrai. 

PROGRAMOS UŽDAVINIAI:

 1. Radioaktyviųjų atliekų charakterizavimo, tvarių tvarkymo ir šalinimo būdų sukūrimas pasirengiant panaudoto branduolinio kuro, didelio aktyvumo atliekų ir kitų  ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų patalpinimui į atliekynus, ypatingą dėmesį skiriant Ignalinos AE iškylančių eksploatavimo nutraukimo problemų aplinką tausojantiems sprendimams.

  Teoriniais modeliais ir skaitmeniniais eksperimentais pagrįstų radioaktyviųjų atliekų charakterizavimo, tvarkymo ir šalinimo būdų bei technologijų plėtra pasirengiant panaudoto branduolinio kuro, didelio aktyvumo atliekų ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų patalpinimui į atliekynus yra svarbus branduolinio kuro ciklo etapas užtikrinant branduolinės energetikos radiacinę saugą. Tyrimų uždaviniuose ypatingas dėmesys skiriamas Ignalinos AE iškylančių eksploatavimo nutraukimo problemoms spręsti. Bus tobulinami eksperimentiniais matavimais pagrįsti metodai, leidžiantys optimizuoti, grupuoti ir perskirstyti pavojingas ir radioaktyvias atliekas, sprendžiant branduolinių objektų eksploatavimo nutraukimo problemas bei kuriant naujas, moksliškai pagrįstas, tausojančias aplinką bei rentabilias atliekų tvarkymo technologijas, kurios papildys nacionalinę Radioaktyviųjų atliekų (toliau – RA) tvarkymo programą įgyvendinant Europos Komisijos atliekų tvarkymo direktyvą. 

 2. Branduolinės ir kitų energetikos objektų saugos ir poveikio aplinkai tyrimai, pavojingų medžiagų sklaidos aplinkoje ir per inžinerinius barjerus vertinimo priemonių ir technologijų sukūrimas.

 3. Vystyti aplinkos būklės kaitos dėl energetikos ir pramonės sektorių ūkio veiklos daugiakriterinius vertinimo metodus ir diegti technologijas, kuriant ir tobulinant oro kokybės ir turinčių poveikį tvariai aplinkai teršalų matavimo įrangą šaltinių kilmės, sklaidos, vyksmų ir evoliucijos charakterizavimui vietiniu ir regioniniu mastu.

  Šis ilgalaikės programos uždavinys orientuotas į inovatyvių ir išmanių taršos vertinimo metodų kūrimą ir taikymą charakterizuojant energetikos sektoriuje naudojamų kuro rūšių poveikį aplinkos būklei ir klimato kaitos švelninimui. Bus tiriamas aerozolio juodosios anglies savybių pokytis, nulemtas augančiu biomasės naudojimu, ir vystomi daugiakriteriniai taršos šaltinių kilmės nustatymo metodai. Bus tiriami procesai aerozolio dalelėse, sudėtyje turinčiose organinių junginių ir juodosios anglies, atmosferinių aerozolio dalelių sudėties, ir koncentracijų sąryšiai su jų pagrindiniais šaltiniais ir dinamiką kontroliuojančiais vyksmais. Bus įvertintas tiek bendras organinės ir juodosios anglies turinčių aerozolio dalelių kiekies, tiek ir ištirta santykinė vietinių ir regioninių pirminių ir antrinių dalelių šaltinių svarba taikant perspektyvius matavimo metodus ir integruojant molekulinių žymenų metodais pagrįstą analizę. Tai pagerins efektyvių oro taršos kontrolės ir klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos strategijų kūrimą ir leis integruoti Lietuvoje generuojamas naujas pažangias oro kokybės užtikrinimo žinias į globalinį mokslinių tyrimų tinklą ir projektus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas technologijų taikymui ir diegimui aplinkos oro ir patalpų mikroklimato kokybės vertinimo ir kontrolės sistemose. 

 4. Plėtoti masių spektrometrijos metodus medžiagotyroje, biologijoje ir aplinkotyroje, kurti ir taikyti atmosferos mikropriemaišų cheminės ir izotopinės sudėties tyrimų metodus bei naujas technologijas aplinkos oro taršos ir klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių srityse.

 5. Plėtoti naujas technologijas mikrobangų dažnių ruože, skirtas mikrobangoms aptikti, komunikacijai ir mikrobangų poveikiui nustatyti bei priemonėms, apsaugančioms nuo jo, ir šių tyrimų pagrindu kurti modernius prietaisus, metodus ir priemones, kuriančias prielaidas tvariai aplinkai realizuoti.

 6. Kurti žmogui ir aplinkai pavojingų medžiagų aptikimo metodus, taikant integruotas autonominio veikimo cheminio ir fizinio poveikio skaitmeninimo priemones, paremtas pažangiomis puslaidininkinėmis technologijomis vystomomis inovatyviomis sistemomis.

  Autonominės daugiafunkcinės sistemos, tinkančios detektuoti ir atpažinti charakteristikas, signalizuojančias apie aplinkos būklės kitimą žmogaus išgyvenimui pavojinga linkme, kūrimas bei tyrimai apima tris susijusias veiklas, vykdomas nuosekliai, bet grįžtant prie ankstesniųjų etapų dėl naujų, iki tol neatskleistų fundamentinių žinių bei pritaikymo principų. Visos veiklos fokusuotos į išmaniųjų sistemų esminių problemų sprendimą dėl to, jog tokie prietaisai, sujungti su intelektualiomis duomenų analizės sistemomis, kuria išmaniųjų prietaisų platformą, lengvai pritaikomą Žaliojo kurso tiksluose iškeltoms aplinkosaugos bei pramoninių procesų valdymo problemoms spręsti. Programos uždavinys skaidomas į keletą susijusių užduočių, vykdomų žymiai persiklojančiais etapais. 

 7. Branduolinės spektrometrijos tyrimo metodų plėtra medžiagų moksle, inovatyvioje pramonėje ir aplinkotyroje, lazerio šviesa inicijuotų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių kūrimas ir taikymo sprendimai.