Mokslas

  • Titulinis
  • Mokslas
  • Mokslo projektai
  • Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras
Atgal

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras

Projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonę „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“.


Inovatyvios chemijos centras (INOCHEM) (Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-08-0001)
Inovatyvios chemijos centras (INOCHEM)
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-08-0001
 
Projekto vykdytojai: Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) ir Vilniaus universitetas (VU)
Projekto vykdymo laikotarpis: 2018 - 2020 m.
Projekto vadovas: habil. dr. R. Ramanauskas

Projekto santrauka

Inovatyvios chemijos centras (INOCHEM) - lokalizuota mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūra aukštos pridėtinės vertės cheminėms medžiagoms ir technologijoms kurti ir tirti.

Projekto tikslas - išplėtoti atviros prieigos inovatyvios chemijos centro INOCHEM MTEPI infrastruktūrą, kuri sudarys sąlygas aktyviau vystyti aukšto lygio MTEPI veiklą ir dalyvauti tarptautinių ir regioninių mokslinių tyrimų iniciatyvų projektuose.

Kuriamiems naujiems aukštųjų technologijų gaminiams reikia vis aukštesnius reikalavimus atitinkančių šiuolaikinių medžiagų. Tačiau tam, kad būtų galima sukurti ir apibūdinti sudėtingos struktūros medžiagas, reikalinga unikali sintezės ir analizės MTEPI įranga. Projekto įgyvendinimo metu ketinama Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) ir Vilniaus universiteto (VU) laboratorijas aprūpinti reikiama MTEPI įranga, kuria bus galima šiuolaikiniais metodais sintetinti sudėtingos struktūros medžiagas, gauti jų sluoksnius, membranas ar dangas ir analizuoti susintetintų medžiagų rodiklius ir savybes.

Išplėtota inovatyvios chemijos MTEPI įranga naudosis FTMC ir VU tyrėjai, kiti Lietuvos ir užsienio tyrėjai (per atvirą prieigą), verslo įmonės, studentai (įgydami praktinių gebėjimų dirbti su MTEPI įranga). INOCHEM leis koordinuoti cheminiais tyrimais suinteresuotas Lietuvos mokslo ir studijų institucijas ir jų dalyvavimą tarptautiniuose tinkluose, palaikyti ryšį su kitų šalių universitetais, institutais ir pramonės įmonėmis, aktyviau dalyvauti tarptautinių ir regioninių iniciatyvų projektuose. Projektu išplėtotos MTEPI įrangos visuma įgalins aktyvesnį turimos MTEP infrastruktūros panaudojimą vystant Sumanios specializacijos prioritetines kryptis.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.
PUSLAIDININKIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRAS (PTC) (Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-08-0002)
Puslaidininkių technologijų centras (PTC)
Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-08-0002
 
Projekto vykdytojai: Vilniaus universitetas (VU) ir Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC)
 
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016-10-27
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-06-30
Projekto sąmatinė vertė: 4 996 909.00 EUR
Partneriui FTMC tenkanti dalis: 2 482 009.95 EUR
Projekto vadovas: Prof., habil.dr. Gintautas Tamulaitis (VU)
Projekto FTMC dalies vadovas: dr(hp). Arūnas Šetkus
 
Investicinio projekto santrauka

Investicinis projektas yra skirtas išvystyti aukštosioms technologijoms skirtą „Puslaidininkių technologijų centrą (PTC)“, projektą vykdant pagal VP1 priemonės „MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ 01.1.1-CPVA-V-701 veiklą „9.2. atviros prieigos MTEP infrastruktūros, reikalingos dalyvauti tarptautinių ir (ar) regioninių iniciatyvų projektuose, atnaujinimas, kūrimas ir plėtra, investicijas į mokslinės įrangos atnaujinimą ir modernizavimą apžvelgus galimas alternatyvas”.

Projekto tikslas - Sudaryti sąlygas kurti mokslines žinias ir teikti aukšto mokslinio lygio paslaugas gaminant puslaidininkines medžiagas ir jų darinius bei kuriant optoelektroninių produktų prototipus nanotechnologijų, fotonikos ir energiją tausojančių prietaisų kūrimo srityse.

Uždavinys - Modernizuoti atviros prieigos Puslaidininkių technologijos centro (PTC) MTEPI bazę, siekiant aktyvesnio jos panaudojimo tarptautinėse ar regioninėse mokslinių tyrimų iniciatyvose bei inovatyvių produktų kūrime. Taip bus suformuotas išbaigtas mokslinių tyrimų paslaugų paketas, skirtas pilnam ciklui nuo idėjos iki prototipo realizuoti.  Tai taip pat leis vykdyti aukštesnės technologinės parengties lygio tyrimus siekiant aktyvesnio jos naudojimo sumanios specializacijos kryptyje: Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos.

Projekto partneriai, VU ir FTMC, valdantys PTC šiuolaikinę vienoje vietoje lokalizuotą technologinę infrastruktūrą, kuri apima organinių ir neorganinių puslaidininkinių medžiagų ir darinių auginimo technologijas, jų struktūrinių, optinių ir elektrinių savybių tyrimo bazę bei įrangą elektronikos ir optoelektronikos prietaisų prototipams gaminti, įgys trūkstamą įrangą ir pagerins turimos įrangos parametrus. Centras, būdamas vienas iš pagrindinių sumanios specializacijos krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų „Fotoninės ir lazerinės technologijos“ bei „Funkcinės medžiagos ir danga“  veiksmų planų įgyvendintojų, leis mokslininkams orientuoti tyrimus link eksperimentinės plėtros ir taikymų. Projekto rezultatais naudosis PTC ir atviros prieigos principu išorės tyrėjai, verslo įmonės, atlikdamos produktų tobulinimą išnaudodamos PTC turimus aparatūrinius pajėgumas ir mokslinį potencialą, bei tyrėjai, įgydami praktinių gebėjimų dirbti su aukštųjų technologijų įranga.

Puslaidininkių technologijų centras (PTC) – šiuolaikinė vienoje vietoje lokalizuota technologinė infrastruktūra, kuri apima organinių ir neorganinių puslaidininkinių medžiagų ir darinių auginimo technologijas, jų struktūrinių, optinių, ir elektrinių savybių tyrimo bazę bei elektronikos prietaisų kūrimo priemones su planarinės technologijos ir komponentų korpusavimo galimybėmis. PTC pagrindą sudaro kelios proveržio technologijų grupės iš VU ir FTMC, kurias sieja bendri tikslai kurti optoelektroninius prietaisus ir pagaminti tokių prietaisų prototipus, visapusiškai ištirti ir pademonstruoti jų praktinio pritaikymo galimybes.

PTC tikslas yra suteikti prieigą prie moderniausios mokslinės infrastruktūros, atitinkančios tyrėjų ir aukštųjų technologijų įmonių, dirbančių fotonikos, nanotechnologijų ir energiją tausojančių prietaisų kūrimo srityse, poreikius.

Todėl projekto partneriai – VU ir FTMC - planuoja įgyvendinti projektą, kuriuo siekiama sukurti infrastruktūrą, sudarančią technologinę platformą, skirtą gaminti puslaidininkines medžiagas ir jų darinius bei jų pagrindu kurti optoelektroninių produktų prototipus, kurti technologijas, skirtas gaminti viduriniosios ir tolimosios  infraraudonosios spinduliuotės emiterius ir detektorius, specialios paskirties regimosios srities ir ultravioletinius šviestukus bei lazerinius diodus, organinės optoelektronikos komponentus.

Projekto tikslinės grupės - VU ir FTMC mokslininkai ir kiti tyrėjai, dirbantys PTC infrastruktūros bazėje; kitų Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų, mokslo centrųmokslininkai ir tyrėjai; Lietuvos ir užsienio verslo tyrėjai; netiesiogiai – II, III studijų pakopos studentai. Jų poreikiai - turėti geresnes funkcines ir eksperimentines galimybes, pasiekti aukštesnį technologinės parengties lygį ir kt.

Projektas papildo VU ir FTMC anksčiau įgyvendintus projektus plėtojant integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Saulėtekis" MTEP infrastruktūrą – yra nuosekli jau atliktų investicijų tąsa.

Projektas yra nuosekli VU ir FTMC anksčiau įgyvendintų projektų plėtojant integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) "Saulėtekis" MTEP infrastruktūrą tąsa ir leistų efektyviau išnaudoti jau veikiančią PTC MTEP infrastruktūrą Saulėtekio al., Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre. Be to, PTC tyrimų tematika atitinka, o mokslinių tyrimų rezultatai prisidės prie Sumanios specializacijos prioritetinės krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos" prioritetų „Fotoninės ir lazerinės technologijos“ bei „Funkcinės medžiagos ir danga“  veiksmų planuose nustatytų technologijų, produktų, procesų ir (arba) metodų įgyvendinimo.

Veiklų aspektu, plėtojama ne nauja įranga  ar MTEP infrastruktūra, o formuojami pilnų mokslinių tyrimų paslaugų paketai, siekiant, kad tyrimus pilnai būtų galima atlikti vienoje vietoje nepasitelkiant trečiųjų šalių iš užsienio ir išlaikant teises į visą intelektinę nuosavybę. Ankstesnių projektų atveju buvo plėtojama fizinė infrastruktūra (patalpos, naujos laboratorijos), įsigyta dalis bazinės MTEP įrangos. Šiuo projektu siekiama užpildyti spragas vykdomų technologinių procesų grandinėse, sudaryti naujas galimybes atlikti unikalius tyrimus, kurti inovatyvius prietaisus ar jų elementus.

Pagrindinis projekto rezultatas bus išplėtota PTC MTEPI infrastruktūra, leisianti kurti naujas žinias, užtikrinančias tarptautinį pripažinimą ir naujus gaminius, kurie ne tik padės išlaikyti MTEPI infrastruktūrą, bet ir sudarys sąlygas PTC tapti aukštųjų technologijų pramonės Lietuvoje židiniu. Efektyviai išnaudojant PTC infrastruktūrą ir mokslinį potencialą puslaidininkių fizikos ir puslaidininkinių darinių srityje mokslininkams bus sudarytos sąlygos sukurti proveržį prototipų kūrime ir jų komercinime, aktyviau dalyvauti tarptautinėse ir regioninėse mokslinių tyrimų programose.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.