Mokslas

Atgal

Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija

PROGRAMĄ VYKDO:
Molekulinių darinių fizikos skyrius
Nanoinžinerijos skyrius
Organinės chemijos skyrius
 
PROGRAMOS VADOVAS 
prof. habil. dr. Leonas Valkūnas 
 
PROGRAMOS TIKSLAI:
 • Molekulinės elektronikos ir nanoinžinerijos fundamentinių pagrindų ir technologinių principų vystymas.
 • Mokslinės terpės naujų funkcinių organinių medžiagų sintezei ir fizikocheminių savybių charakterizavimui sukūrimas, mokslinės kompetencijos molekulinės elektronikos, sensorikos, nanomokslo ir nanotechnologijų srityje ugdymas bei mokslinių pagrindų kūrimas ir jų taikymas pažangių technologijų plėtrai. Aukšto tarptautinio lygio moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra bei aukštos kompetencijos palaikymas deklaruotoje mokslo srityje.

PROGRAMOS UŽDAVINIAI
1. Fundamentinių tyrimų srityje vykdyti aukščiausio lygio organinių ir kompozicinių molekulinių darinių homogeninėse ir heterogeninėse terpėse tyrimus, pasitelkiant modernius elektrocheminius, chromatografinius ir spektroskopinius metodus, remiantis molekulinės inžinerijos, cheminės inžinerijos ir nanotechnologijų principais.  Vystomi teorinius vyksmų ir medžiagų savybių aprašymo ir tyrimo metodus.  Šiais tyrimais siekiama prisidėti prie geresnio reiškinių ir medžiagų savybių supratimo, kelti darbuotojų kompetenciją, norint sukurti gerai techniškai aprūpintą molekulinės fizikos ir technologijų centrą, galintį spręsti Lietuvai ir pasauliui aktualius molekulinės elektronikos, cheminių technologijų ir nanoinžinerijos problemas.
 
2. Taikomųjų tyrimų srityje – kurti naujas organines medžiagas, pasižyminčias molekulinei elektronikai ir nanotechnologijoms svarbiomis savybėmis, tobulinti molekulinių struktūrų formavimo technologijas ir nanotechnologijas. Siekti sukurti mokslinės kompetencijos ir technologijų bazę, kuri turėtų tapti atspirties tašku naujų įmonių kūrimui ir jų veiklos palaikymui, suteikiant sudėtingų ir brangių tyrimų paslaugas.
 
3. Eksperimentinės plėtros srityje vykdyti Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų užsakomuosius darbus organinės sintezės srityje, atlikti gamtinių ir organinių medžiagų mišinių chromatografinės analizės užsakomuosius projektus. Vystyti spektroskopinius, elektrocheminius tyrimo metodus bei tobulinti šiems tikslams reikalingą įrangą. Kurti molekulinės elektronikos ir sensorikos elementus, mazgus ir prietaisus. Naujų organinių ir bioorganinių molekulinių darinių pagrindu kurti naujas elektrokatalizės sistemas, konstruoti jutiklius ir biojutiklius, vystyti pavienių ląstelių analizės ir modifikavimo įrenginius, tinkamus molekulinei optoelektronikai skirtų medžiagų charakterizavimui.
2020 metų rezultatai
1. Pastaraisiais metais pasiekta ženkli pažanga kuriant organinius saulės elementus vietoj fullereno naudojant akceptorines organines molekules. Pagrindinis jų privalumas yra mažesnis energijos tarpas ir stipri sugertis tolimoje raudonojoje spektro srityje. Su tuo susijusi problema yra mažas energijos skirtumas tarp donoro ir akceptoriaus HOMO lygmenų. Naudodami kelis pažangius kinetinius tyrimo metodus, aprėpiančius laiko skalę nuo subpikosekundžių iki mikrosekundžių buvo tiriamos visos vyksmų sekos nuo krūvininkų generacijos iki ištraukimo priklausomybės nuo HOMO lygmenų skirtumo. Parodyta, kad nors dėl mažo skirtumo padidėja atviros grandinės įtampa, tačiau tai riboja elementų našumą dėl neefektyvaus skylės perdavimo iš sužadinto akceptoriaus į donorą ir sustiprėjusios geminalinės rekombinacijos.
 
2. Netiesinė mikroskopija išryškina įprastais mikroskopijos metodais nematomą medžiagų struktūrą. Panaudodami du netiesinės mikroskopijos metodus pagrįstus koherentinės antistoksinės Ramano sklaidos (CARS) ir antrosios harmonikos generacijos (SHG) principais, derindami juos su kvantcheminiais skaičiavimais buvo nustatyta ant stiklo nusodintų timino kristalų sandarą. CARS ir SHG derinys, leido padaryti išvadą, kad timino kristale labiausiai tikėtinos yra timino-timino atvirkštinės ir timino-timino simetrinės molekulinės konfigūracijos.
 
3. Toliau tobulinant perovskitinių medžiagų pagrindu kuriamus prietaisus labai svarbu detaliai suprasti krūvininkų transporto reiškinius. Derindami kinetinius fotosrovės, fotoliuminescencijos ir originaliai modifikuotus uždelsto krūvio surinkimo  eksperimentinius metodus, mes įvairiapusiškai ištyrėme krūvininkų judėjimo savybes perovskitimiuose sluoksniuose ir jo priklausomybę nuo temperatūros. Gauti rezultatai parodė, kad krūvininkų judrį žemoje temperatūroje daugiausia lemia energijos barjerai, o ne krūvininkų gaudyklės. Pasiūlyta energijos barjerų koncepcija ženkliai keičia įprastą krūvininkų judėjimo perovskituose modelį ir leidžia tiksliau modeliuoti ir optimizuoti vyksmus kuriamuose prietaisuose. 

4. Eksperimentiškai ir taikant teorinio modeliavimo metodus nagrinėtos tilakoidinės membranos, siekiant suprasti galimus šių sistemų adaptacijos mechanizmus prie skirtingų apšvitos sąlygų. Tam tikslui tiriamos modelinės sistemos, inkorporuojant anteninius kompleksus į liposomas, o taip pat ir pačias lipidines membranas, išskirtas iš detergentais paveiktų augalų, bei išaugintų iš mutantų, turinčių padidintą specialaus baltymo, dalyvaujančio sistemos adaptacija apšvitos sąlygoms, koncentraciją.  Matuojant fluorescencijos spektrų kinetikas plačiame temperatūrų diapazone buvo pademonstruota, jog savireguliacijos reiškinys yra sietinas su nefotocheminiu sužadinimo gesinimo mechanizmu. Šie rezultatai pilnai patvirtino anksčiau jau postuluotą savireguliacijos mechanizmą. Teoriškai pademonstruota, jog stebima ilgabangė fluorescencijos juosta nėra charakteringas gesinimo mechanizmo atspindys, kaip buvo teigiama kitų šios problemos tyrėjų. Teoriškai analizuoti metodai, kurie taikomi spektroskopijoje analizuojant nehomogeninių sistemų spektrus ir jų kinetikas.

5. Panaudojant plazmoninių nanodalelių izoliuotų dielektriko sluoksniu sustiprintą Ramano spektroskopiją (angl. Shell Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Spectroscopy, SHINERS) ištirta mielių ląstelių paviršiaus struktūra, parodyta kokiais privalumais pasižymi SHINERS metodas lyginant su tradicine paviršiaus sustiprinta Ramano spektroskopija (ang. Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS).

6. Panaudojus daugiabangę Ramano spektroelektrochemiją, identifikuoti oksidacijos-redukcijos ir grįžtamojo protonavimo procesai, vykstantys ant polianilinu modifikuotų elektrodų elektrocheminėje sistemoje.

7. Dalinai aprūpinta darbo priemonėmis organinės sintezės laboratorija, užmegztas mokslinis bendradarbiavimas ir pradėta jungtinė tiriamoji veikla su Zelinskio Organinės chemijos instituto Steroidų chemijos skyriumi, susitarta dėl bendrų tyrimų su Prahos universiteto kolegomis. Paviršiaus reiškinių tyrimui skyriaus kolegoms atiduota serija imidazolo darinių. Atlikta eilė užsakomųjų darbų organinių medžiagų sintezės srityje.

8. Buvo atliekama biomarkerių paieška, įvertinimas ir palyginimas augaluose, augančiuose skirtingomis aplinkos sąlygomis. Buvo vykdyti augalinės kilmės ekstraktų biologinių savybių tyrimai, panaudojant toksiškumo ir antioksidacinius testus. Pritaikytas ir optimizuotas skysčių chromatografijos - masių spektrometrijos metodas trehalozės kiekybinei analizei mielių elektroporacijos studijoje.

9. Molekulinės technologijos buvo plėtojamos vykdant keletą į pritaikomus rezultatus orientuotų projektų, dalis kurių palietė ir molekulinių technologijų pritaikymo medicinoje tematiką. Pirmieji publikuoti darbai patvirtina šių žvalgomųjų tyrimų perspektyvumą, kadangi vien taikant nanotechologinius ir cheminius molekulinių darinių organizacijos valdymo principus, pasiekti specifiniai nervinių ir vėžinių ląstelių elgsenos efektai, be įprasto biocheminio stimuliavimo.

10. Toliau bendradarbiauta su ūkio subjektais, tiek Lietuvoje, tiek gaunant kontraktus iš užsienio. Vykdyti du projektai su Lietuvos įmonėmis pagal „Inočekio“ program: 1) su UAB Erumpo: „Mikrolašelių molekulinio pėdsako valdymas biolustų spausdinimo technologiniame procese“, kurio tikslas buvo ištirti piezoelektrinio skysčio mikrospausdinimo būdu ant polimerinio substrato perkeliamų baltymų agregaciją ir sąveikas mikrolašeliuose, nustatyti sąlygas gauti imunodetekcijai reikalingą optimalų baltymų paviršiaus tankį, orientaciją ir lateralinį/topografinį pasiskirstymą. 2) su UAB Ferentis „Lift-off“ litografijos panaudojimas paviršiaus baltyminių struktūrų sintezei“, kurio tikslas susintetinti ir ištirti mikrostruktūrų nukėlimo (angl. lift-off) litografijos metodu formuojamus funkcinius baltyminius darinius ant sintetinių bioimitacinių hidrogelių.
 
11. Suteiktos komercinės paslaugos Oksfordo universitui bei daugianacionalinei farmacijos kompanijai iš JAV. Bendra šių bandomųjų mokslinių tyrimų paslaugų vertė 2020 m. viršijo 15000 Eur. Klientai paslaugas įsigijo ir ankstesniais metais, taip pat planuoja tęstinius užsakymus ateityje bei tęsiamas bendradarbiavimas. Tai įrodo aukštą molekulinių technologijų parengties lygį bei sukuria prielaidas tolimesnei plėtrai.
Publikacijos
 1. Braver, Jakov; Valkūnas, Leonas; Gelžinis, Andrius. Benchmarking the forward–backward trajectory solution of the quantum-classical Liouville equation // Journal of chemical physics. ISSN 0021-9606. eISSN 1089-7690. 2020, vol. 152, iss. 21, art. no. 214116, p. 1-12.
 2. Chelnokova, Irina A.; Golubewa, Lena; Starodubtseva, M. N.; Kulahava, T. A.; Kunitskaya, Y. N.; Bulai, P. M.; Starodubtsev, I. E.; Kharin, Yu. S.; Shuba, M. V. Effect of single-walled carbon nanotubes on the structural, physical, and mechanical properties of rat glial cell surface // Journal of Nanoparticle Research. ISSN 1388-0764. eISSN 1572-896X. 2020, vol. 22, iss. 6, art. no. 144, p. 1-11.
 3. Chernyakova, K.; Ispas, A.; Karpič, Renata; Ecke, G.; Vrublevsky, I.; Bund, A. Formation of ordered anodic alumina nanofibers during aluminum anodizing in oxalic acid at high voltage and electrical power // Surface and coatings technology. ISSN 0257-8972. 2020, vol. 394, art.no. 125813, p.1-6.
 4. Dementjev, Andrej; Rudys, R.; Karpič, Renata; Rutkauskas, Danielis. Optimization of wide-field second-harmonic generation microscopy for fast imaging of large sample areas in biological tissues // Lithuanian journal of physics. ISSN 1648-8504. 2020, vol. 60, no. 3, p. 145-153.
 5. Dementjev, Andrej; Rutkauskas, Danielis; Polovy, Ivan; Mačernis, Mindaugas; Abramavičius, Darius; Valkūnas, Leonas; Dovbeshko, Galina. Characterization of thymine microcrystals by CARS and SHG microscopy // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, art. no. 17097, p. 1-9.
 6. Diethelm, Matthias; Schiller, Andreas; Kawecki, Maciej; Devižis, Andrius; Blülle, Balthasar; Jenatsch, Sandra; Knapp, Evelyne; Grossmann, Quirin; Ruhstaller, Beat; Nüesch, Frank; Hany, Roland . The dynamic emission zone in sandwich polymer light‐emitting electrochemical cells // Advanced functional materials. ISSN 1616-301X. eISSN 1616-3028. 2020, vol. 30, iss. 33, art. no. 1906803, p. 1-10.
 7. Drigo, Nikita; Roldan-Carmona, Cristina; Franckevičius, Marius; Lin, Kun-Han; Gegevičius, Rokas; Kim, Hobeom; Schouwink, Pascal A.; Sutanto, Albertus A.; Olthof, Selina; Sohail, Muhammad; Meerholz, Klaus; Gulbinas, Vidmantas; Corminboeuf, Clémence; Paek, Sanghyun; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Doped but stable: spirobisacridine hole transporting materials for hysteresis-free and stable perovskite solar cells // Journal of the American Chemical Society. ISSN 0002-7863. eISSN 1520-5126. 2020, vol. 142, iss. 4, p. 1792-1800.
 8. Gelžinis, Andrius; Valkūnas, Leonas. Analytical derivation of equilibrium state for open quantum system // Journal of chemical physics. ISSN 0021-9606. eISSN 1089-7690. 2020, vol. 152, iss. 5, art. no. 051103, p. 1-6.
 9. Gnatyuk, Ivan; Dementjev, Andrej; Karpič, Renata; Shcherban, Natalia; Gavrilko, Tetiana; Baran, Jan. CARS imaging of nematic liquid crystal confined to mesoporous silica-based particles // Molecular crystals and liquid crystals. ISSN 1542-1406. eISSN 1563-5287. 2020, vol. 697, iss. 1, p. 1-10.
 10. Golubewa, Lena; Karpič, Renata; Matulaitienė, Ieva; Selskis, Algirdas; Rutkauskas, Danielis; Pushkarchuk, Aliaksandr; Khlopina, Tatsiana; Michels, Dominik; Lyakhov, Dmitry; Kulahava, Tatsiana; Shah, Ali; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Surface-enhanced Raman spectroscopy of organic molecules and living cells with gold-plated black silicon // ACS applied materials & interfaces. ISSN 1944-8244. eISSN 1944-8252. 2020, vol. 12, iss. 45, p. 50971-50984.
 11. Golubewa, Lena; Kulahava, Tatsiana; Kunitskaya, Yuliya; Bulai, Pavel; Shuba, Mikhail; Karpič, Renata. Enhancement of single-walled carbon nanotube accumulation in glioma cells exposed to low-strength electric field: Promising approach in cancer nanotherapy // Biochemical and biophysical research communications. ISSN 0006-291X. eISSN 1090-2104. 2020, vol. 529, no. 3, p. 647-651.
 12. Golubewa, Lena; Rehman, Hamza; Kulahava, Tatsiana; Karpič, Renata; Baah, Marian; Kaplas, Tommy; Shah, Ali; Malykhin, Sergei; Obraztsov, Alexander; Rutkauskas, Danielis; Jankunec, Marija; Matulaitienė, Ieva; Selskis, Algirdas; Denisov, Andrei; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Macro-, micro- and nano-roughness of carbon-based interface with the living cells:towards a versatile bio-sensing platform // Sensors. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 18, art. no. 5028, p. 1-14.
 13. Golubewa, Lena; Timoshchenko, I.; Romanov, O.; Karpič, Renata; Kulahava, T.; Rutkauskas, Danielis; Shuba, M.; Dementjev, Andrej; Svirko, Yu.; Kuzhir, P. Single‑walled carbon nanotubes as a photo‑thermo‑acoustic cancer theranostic agent: theory and proof of the concept experiment // Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, art. no. 22174, p. 1-9.
 14. Gulbinas, Vidmantas. Charge carrier mobility dynamics in organic semiconductors and solar cells // Lithuanian Journal of Physics. ISSN 1648-8504. 2020, vol. 60, no. 1, p. 1-25.
 15. Jasiūnas, Rokas; Gegevičius, Rokas; Franckevičius, Marius; Jašinskas, Vidmantas; Gulbinas, Vidmantas. Energy barriers restrict charge carrier motion in MAPI perovskite films // Advanced optical materials. ISSN 2195-1071. eISSN 2195-1071. 2020, vol. 8, iss. 16, art. no. 2000036, p. 1-8.
 16. Jasiūnas, Rokas; Gegevičius, Rokas; Franckevičius, Marius; Phung, Nga; Abate, Antonio; Gulbinas, Vidmantas. Suppression of electron trapping in MAPbI3 Perovskite by Sr2+ doping // Physica Status Solidi - Rapid Research Letters. ISSN 1862-6254. eISSN 1862-6270. 2020, vol. 14, issue 11, art. no. 2000307, p. 1-5.
 17. Jasiūnas, Rokas; Zhang, Huotian; Yuan, Jun; Zhou, Xuehong; Qian, Deping; Zou, Yingping; Devižis, Andrius; Šulskus, Juozas; Gao, Feng; Gulbinas, Vidmantas. From generation to extraction: a time-resolved investigation of photophysical processes in non-fullerene organic solar cells // Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. eISSN 1932-7455. 2020, vol. 124, no. 39, p. 21283-21292.
 18. Liashenko, Tatiana; Pushkarev, Anatoly; Naujokaitis, Arnas; Pakštas, Vidas; Franckevičius, Marius; Zakhidov, Anvar; Makarov, Sergey. Suppression of electric field-induced segregation in sky-blue perovskite light-emitting electrochemical cells // Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2020, vol. 10, iss. 10, art. no. 1937, p. 1-13.
 19. Mascoli, Vincenzo; Gelžinis, Andrius; Chmeliov, Jevgenij; Valkūnas, Leonas; Croce, Roberta. Light-harvesting complexes access analogue emissive states in different environments // Chemical science. ISSN 2041-6520. eISSN 2041-6539. 2020, vol. 11, iss. 22, p. 5697-5709.
 20. Paddubskaya, Alesia; Rutkauskas, Danielis; Karpič, Renata; Dovbeshko, Galina; Nebogatikova, Nadezhda; Antonova, Irina; Dementjev, Andrej. Recognition of spatial distribution of CNT and graphene in hybrid structure by mapping with coherent anti-Stokes Raman microscopy // Nanoscale research letters. ISSN 1931-7573. eISSN 1556-276X. 2020, vol. 15, art. no. 37, p. 1-7.
 21. Paek, Sanghyun; Roldán-Carmona, Cristina; Cho, Kyung Taek; Franckevičius, Marius; Kim, Hobeom; Kanda, Hiroyuke; Drigo, Nikita; Lin, Kun-Han; Pei, Mingyuan; Gegevičius, Rokas; Yun, Hyung Joong; Yang, Hoichang; Schouwink, Pascal A.; Corminboeuf, Clémence; Asiri, Abdullah M.; Nazeeruddin, Mohammad Khaja. Molecular design and operational stability: toward stable 3D/2D perovskite interlayers // Advanced science. eISSN 2198-3844. 2020, vol. 7, iss. 19, art. no. 2001014, p. 1-11.
 22. Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Kamarauskas, Egidijus; Giraitis, Raimondas; Skapas, Martynas; Selskis, Algirdas; Juškėnas, Remigijus; Niaura, Gediminas; Franckevičius, Marius. Impact of CdS layer thickness on the composition, structure and photovoltaic performance of superstrate CZTSSe solar cells // Solar energy. ISSN 0038-092X. eISSN 0038-092X. 2020, vol. 207, p. 1231-1239.
 23. Petrulevičienė, Milda; Juodkazytė, Jurga; Parvin, Maliha; Tereshchenko, Alla; Ramanavičius, Simonas; Karpič, Renata; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Ramanavičius, Arūnas. Tuning the photo-luminescence properties of Wo3 layers by the adjustment of layer formation conditions // Materials. eISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 12, art. no. 2814, p. 1-14.
 24. Polita, Artūras; Toliautas, Stepas; Žvirblis, Rokas; Vyšniauskas, Aurimas. The effect of solvent polarity and macromolecular crowding on the viscosity sensitivity of a molecular rotor BODIPY-C10 // Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. eISSN 1463-9084. 2020, vol. 22, iss. 16, p. 8296-8303.
 25. Ramanavičius, Simonas; Tereshchenko, Alla; Karpič, Renata; Ratautaitė, Vilma; Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Maneikis, Andrius; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. TiO2-x/TiO2-structure based ‘self-heated’ sensor for the determination of some reducing gases // Sensors. ISSN 1424-8220. 2020, vol.20, iss.1, art.no. 74, p.1-17.
 26. Salim, Muhammed K. M.; Hassanabadi, Ehsan; Masi, Sofia; F. Gualdrón-Reyes, Andrés; Franckevičius, Marius; Devižis, Andrius; Gulbinas, Vidmantas; Fakharuddin, Azhar; Mora-Seró, Iván. Optimizing performance and operational stability of CsPbI3 quantum-dot-based light-emitting diodes by interface engineering // ACS applied electronic materials. eISSN 2637-6113. 2020, vol. 2, iss. 8, p. 2525-2534.
 27. Samukaitė-Bubnienė, Urtė; Mazetyte-Stasinskiene, Raminta; Chernyakova, Katsiaryna; Karpič, Renata; Ramanavičius, Arūnas. Time-resolved fluorescence spectroscopy based evaluation of stability of glucose oxidase // International journal of biological macromolecules. ISSN 0141-8130. eISSN 1879-0003. 2020, vol. 163, p. 676-682.
 28. Streckaite, Simona; Mačernis, Mindaugas; Li, Fei; Kuthanová Trsková, Eliška; Litvin, Radek; Yang, Chunhong; Pascal, Andrew A.; Valkūnas, Leonas; Robert, Bruno; Llansola-Portoles, Manuel J. Modeling dynamic conformations of organic molecules: alkyne carotenoids in solution // The journal of physical chemistry A. ISSN 1089-5639. 2020, vol. 124, iss. 14, p. 2792-2801.
 29. Vagner, Milita; Plaušinaitienė, Valentina; Lukose, Rasuole; Keršulis, Skirmantas; Talaikis, Martynas; Knašienė, Birutė; Stanionytė, Sandra; Kubilius, Virgaudas; Motiejuitis, Karolis; Šaltytė, Zita; Niaura, Gediminas; Naujalis, Evaldas; Žurauskienė, Nerija. PI-MOCVD technology of (La, Sr)(Mn, Co)O3: From epitaxial to nanostructured films // Surface and coatings technology. ISSN 0257-8972. 2020, vol. 385, art. no. 125287, p. 1-8.
 30. van Amerongen, Herbert; Chmeliov, Jevgenij. Instantaneous switching between different modes of non-photochemical quenching in plants. Consequences for increasing biomass production // Biochimica et biophysica acta (BBA) - Bioenergetics. ISSN 0005-2728. eISSN 1879-2650. 2020, vol. 1861, iss. 4, art. no. 148119, p. 1-9.
 31. Vyšniauskas, Aurimas; Kuimova, Marina K. Microviscosity and temperature sensors: The twists and turns of the photophysics of conjugated porphyrin dimers — a SPP/JPP Young Investigator Award paper // Journal of porphyrins and phthalocyanines. ISSN 1088-4246. eISSN 1099-1409. 2020, vol. 24, iss. 11n12, p. 1372-1386.
 32. Bužavaitė-Vertelienė, Ernesta; Valavičius, Audrius; Grinevičiūtė, Lina; Tolenis, Tomas; Lukošė, Rasuolė; Niaura, Gediminas; Balevičius, Zigmas. Influence of the graphene layer on the strong coupling in the hybrid Tamm-plasmon polariton mode // Optics express. ISSN 1094-4087. 2020, vol. 28, no. 7, p. 10308-10319.
 33. Charkova, Tatjana; Zdaniauskienė, Agnė. Synthesis and comparison of gold nanoparticles coated with silicon, manganese and titanium dioxides // Chemija. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2020, vol. 31, no. 4, p. 197-202.
 34. Drabavičius, Audrius; Naujokaitis, Arnas; Stalnionis, Giedrius; Giraitis, Raimondas; Mockus, Zenius; Kanapeckaitė, Stasė; Kalinauskas, Putinas; Nedzinskas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Juškėnas, Remigijus. Photoelectrochemical, Raman spectroscopy, XRD and photoluminescence study of disorder in electrochemically deposited kesterite thin film // Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. eISSN 1873-4669. 2020, vol. 824, art. no. 153853, p. 1-9.
 35. Janulevičius, Matas; Klimkevičius, Vaidas; Mikoliūnaitė, Lina; Vengalis, Bonifacas; Vargalis, Rokas; Šakirzanovas, Simas; Plaušinaitienė, Valentina; Žilinskas, Albinas; Katelnikovas, Artūras. Ultralight magnetic nanofibrous GdPO4 aerogel // ACS Omega. eISSN 2470-1343. 2020, vol. 5, no. 23, p. 14180-14185.
 36. Jonauskė, Vilma; Ramanauskas, Rimantas; Platakytė, Rasa; Niaura, Gediminas; Mikoliūnaitė, Lina; Ishikawa, Kunio; Kareiva, Aivaras. Formation of 2D calcium hydroxyapatite on stainless steel modified with a TiN sublayer // Mendeleev communications. ISSN 0959-9436. eISSN 1364-551X. 2020, vol. 30, iss. 4, p. 512-515.
 37. Judžentienė, Asta; Būdienė, Jurga; Švedienė, Jurgita; Garjonytė, Rasa. Toxic, radical scavenging, and antifungal activity of rhododendron tomentosum H. essential oils // Molecules. eISSN 1420-3049. 2020, vol. 25, iss. 7, art. no. 1676, p. 1-17.
 38. Judžentienė, Asta. Review: Marsh rosemary (Rhododendron tomentosum Harmaja (ex Ledum palustre Linn) growing in Lithuania) essential oils and their properties // Chemija. ISSN 0235-7216. eISSN 2424-4538. 2020, vol. 31, no. 4, p. 269-277.
 39. Kaare, Kätlin; Yu, Eric; Volperts, Aleksandrs; Dobele, Galina; Zhurinsh, Aivars; Dyck, Alexander; Niaura, Gediminas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus; Andrulevičius, Mindaugas; Danilson, Mati; Kruusenberg, Ivar. Highly active wood-derived nitrogen-doped carbon catalyst for the oxygen reduction reaction // ACS Omega. ISSN 2470-1343. 2020, vol. 5, no. 37, p. 23578-23587.
 40. Kairytė, Agnė; Kremensas, Arūnas; Balčiūnas, Giedrius; Matulaitienė, Ieva; Czlonka, Sylwia; Sienkiewicz, Natalia. Evaluation of self-thermally treated wood plastic composites from wood bark and rapeseed oil-based binder // Construction and building materials. ISSN 0950-0618. eISSN 1879-0526. 2020, vol. 250, art. no. 118842, p. 1-9.
 41. Kamarauskas, Mindaugas; Agafonov, Vladimir; Daugalas, Tomas; Balakauskas, Saulius; Mironas, Audružis; Nedzinskas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Treideris, Marius; Šetkus, Arūnas. Photovoltaic effect-driven IR response of heterojunctions obtained by direct CVD synthesis of MoS2 nanolayers on crystalline silicon // Nanotechnology. ISSN 0957-4484. eISSN 1361-6528. 2020, vol. 31, iss. 42, art. no. 425603, p. 1-12.
 42. Kuodis, Zenonas; Matulaitienė, Ieva; Špandyreva, Marija; Labanauskas, Linas; Stončius, Sigitas; Eicher-Lorka, Olegas; Sadzevičienė, Rita; Niaura, Gediminas. Reflection absorption infrared spectroscopy characterization of SAM formation from 8-Mercapto-N-(phenethyl)octanamide thiols with phe ring and amide groups // Molecules. ISSN 1420-3049. 2020, vol. 25, iss. 23, art. no. 5633, p. 1-14.
 43. Mažeikienė, Regina; Niaura, Gediminas; Malinauskas, Albertas. Differential multiwavelength Raman study of electrochemical redox transitions of polyaniline in solutions of different acidities // Spectrochimica acta. Part A: Molecular and biomolecular spectroscopy. ISSN 1386-1425. eISSN 1873-3557. 2020, vol. 229, art. no. 117991, p. 1-8.
 44. Melvydas, Vytautas Boleslovas; Švedienė, Jurgita; Skridlaitė, Gražina; Vaičiūnienė, Jūratė; Garjonytė, Rasa. In vitro inhibition of Saccharomyces cerevisiae growth by Metschnikowia spp. triggered by fast removal of iron via two ways // Brazilian journal of microbiology. ISSN 1517-8382. eISSN 1678-4405. 2020, vol. 51, iss. 4, p. 1953-1964.
 45. Meškinis, Šarūnas; Gudaitis, Rimantas; Vasiliauskas, Andrius; Tamulevičius, Sigitas; Niaura, Gediminas. Multiwavelength Raman scattering spectroscopy study of graphene synthesized on Si(100) and SiO2 by microwave plasma-enhanced chemical vapor deposition // Physica status solidi - rapid research letters: Special issue: Two‐dimensional semiconductors. ISSN 1862-6254. eISSN 1862-6270. 2020, vol. 14, iss. 2, art. no.1900462, p. 1-5.
 46. Sakavičius, Andrius; Agafonov, Vladimir; Bukauskas, Virginijus; Daugalas, Tomas; Kamarauskas, Mindaugas; Lukša, Algimantas; Nargelienė, Viktorija; Niaura, Gediminas; Treideris, Marius; Šetkus, Arūnas. Long-time drift induced changes in electrical characteristics of graphene–metal contacts // Lithuanian journal of physics. ISSN 1648-8504. eISSN 2424-3647. 2020, vol. 60, no. 4, p. 235-246.
 47. Sakavičius, Andrius; Astromskas, Gvidas; Bukauskas, Virginijus; Kamarauskas, Mindaugas; Lukša, Algimantas; Nargelienė, Viktorija; Niaura, Gediminas; Ignatjev, Ilja; Treideris, Marius; Šetkus, Arūnas. Long distance distortions in the graphene near the edge of planar metal contacts // Thin solid films. ISSN 0040-6090. 2020, vol. 698, art. no. 137850, p. 1-10.
 48. Šimonis, Povilas; Garjonytė, Rasa; Stirkė, Arūnas. Mediated amperometry as a prospective method for the investigation of electroporation // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, art. no. 19094, p. 1-8.
 49. Stončius, Sigitas; Butkus, Eugenijus. Chiral cleft-like methanocyclooctadiindoles: synthesis, circular dichroism and TDDFT study // Tetrahedron letters. eISSN 0040-4039. 2020, vol. 61, iss. 37, art. no. 152302, p. [1-5].
 50. Strazdaitė, Simona; Navakauskas, Edvinas; Kirschner, J; Šneideris, Tomas; Niaura, Gediminas. Structure determination of Hen Egg-White Lysozyme aggregates adsorbed to Lipid/Water and Air/Water interfaces // Langmuir. ISSN 0743-7463. eISSN 1520-5827. 2020, vol. 36, iss. 17, p. 4766-4775.
 51. Talaikis, Martynas; Strazdaitė, Simona; Žiaunys, Mantas; Niaura, Gediminas. Far-off resonance: multiwavelength Raman spectroscopy probing amide bands of amyloid-β-(37–42) peptide // Molecules. ISSN 1420-3049. 2020, vol. 25, iss. 15, art. no. 3556, p. 1-11.
 52. Vagner, Milita; Plaušinaitienė, Valentina; Lukose, Rasuole; Keršulis, Skirmantas; Talaikis, Martynas; Knašienė, Birutė; Stanionytė, Sandra; Kubilius, Virgaudas; Motiejuitis, Karolis; Šaltytė, Zita; Niaura, Gediminas; Naujalis, Evaldas; Žurauskienė, Nerija. PI-MOCVD technology of (La, Sr)(Mn, Co)O3: From epitaxial to nanostructured films // Surface and coatings technology. ISSN 0257-8972. 2020, vol. 385, art. no. 125287, p. 1-8.
 53. Vaitekūnas, Justas; Gasparavičiūtė, Renata; Stankevičiūtė, Jonita; Urbelis, Gintaras; Meškys, Rolandas. Biochemical and genetic analysis of 4-hydroxypyridine catabolism in arthrobacter sp. strain IN13 // Microorganisms. ISSN 2076-2607. 2020, vol. 8, iss. 6, art. no. 888, p. 1-13.
 54. Zdaniauskienė, Agnė; Charkova, Tatjana; Ignatjev, Ilja; Melvydas, Vytautas Boleslovas; Garjonytė, Rasa; Matulaitienė, Ieva; Talaikis, Martynas; Niaura, Gediminas. Shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy for characterization of living yeast cells // Spectrochimica acta. Part A: Molecular and biomolecular spectroscopy. ISSN 1386-1425. eISSN 1873-3557. 2020, vol. 240, art. no. 118560, p. 1-8.
 55. Balion, Zbigniev; Cėpla, Vytautas; Svirskienė, Nataša; Svirskis, Gytis; Druceikaitė, Kristina; Inokaitis, Hermanas; Rusteikaitė, Justina; Masilionis, Ignas; Stankevičienė, Gintarė; Jelinskas, Tadas; Ulčinas, Artūras; Samanta, Ayan; Valiokas, Ramūnas; Jekabsone, Aistė. Cerebellar cells self-assemble into functional organoids on synthetic, chemically crosslinked ECM-mimicking peptide hydrogels // Biomolecules. ISSN 2218-273X. 2020, vol. 10, iss. 5, art. no. 754, p. 1-25.
 56. Balion, Zbigniev; Sipailaitė, Emilija; Stasyte, Gabija; Vailionyte, Agnė; Mazetyte-Godiene, Airina; Seskeviciute, Ieva; Bernotienė, Rasa; Phopase, Jaywant; Jekabsone, Aistė. Investigation of cancer cell migration and proliferation on synthetic extracellular matrix peptide hydrogels : research article // Frontiers in bioengineering and biotechnology. ISSN 2296-4185. 2020, vol. 8, art. no. 773, p. 1-13.
 57. Cėpla, Vytautas; Rakickas, Tomas; Garbenčiūtė, Gintarė; Mazėtytė-Godienė, Airina; Baradokė, Aušra; Ruželė, Živilė; Valiokas, Ramūnas. Photografting and patterning of poly(ethylene glycol) methacrylate hydrogel on glass for biochip applications // ACS applied materials and interfaces. ISSN 1944-8244. eISSN 1944-8252. 2020, vol. 12, iss. 29, p. 32233-32246.
 58. Drabik, Dominik; Gavutis, Martynas; Valiokas, Ramūnas; Ulčinas, Artūras. Determination of the mechanical properties of model lipid bilayers using atomic force microscopy indentation // Langmuir. ISSN 0743-7463. eISSN 1520-5827. 2020, vol. 36, iss. 44, p. 13251-13262.
 59. Javorskis, Tomas; Karpavičienė, Ieva; Jurys, Arminas; Snarskis, Gustautas; Bukšnaitienė, Rita; Orentas, Edvinas. An enolate‐structure‐enabled anionic cascade cyclization reaction: easy access to complex scaffolds with contiguous six‐, five‐, and four‐membered rings // Angewandte chemie international edition. ISSN 1433-7851. eISSN 1521-3773. 2020, vol. 59, iss. 45, p. 20120-20128.
 60. Pauliukaitė, Rasa; Voitechovič, Edita. Multisensor systems and arrays for medical applications employing naturally-occurring compounds and materials // Sensors. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 12, art. no. 3551, p. 1-38.
 61. Voitechovič, Edita; Vektarienė, Aušra; Vektaris, Gytis; Jančienė, Regina; Razumienė, Julija; Gurevičienė, Vidutė. 1,4-Benzoquinone derivatives for enhanced bioelectrocatalysis by fructose dehydrogenase from Gluconobacter japonicus: towards promising D-fructose biosensor development // Electroanalysis. ISSN 1040-0397. eISSN 1521-4109. 2020, vol. 32, iss. 5, p. 1005-1016.