Doktorantūra

2009 m. apgintos disertacijos


Dariaus Šaluchos daktaro disertacija
Autorius: Darius Šalucha
Disertacijos pavadinimas: ,,Didelės galios puslaidininkinių silicio prietaisų p-n sandūros krašto pasyvacija“.
Mokslo sritis: Medžiagų inžinerija (08T).
Mokslinis vadovas: doc. habil. dr. Irena Šimkienė.
Jelenos Devenson daktaro disertacija
Autorius: Jelena Devenson
Disertacijos pavadinimas:„Įvairialyčių lantano manganitų sandūrų gaminimas ir tyrimas“.
Mokslo sritis: Technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (08T).
Mokslinis vadovas: dr. Bonifacas Vengalis.
Aurimo Čerškaus daktaro disertacija

Autorius: Aurimas Čerškus
Disertacijos pavadinimas: „Berilio ir silicio priemaišų įtaka GaAs/AlAs kvantinių šulinių spinduliuotei“.
Mokslo sritis: 2.1. Fiziniai mokslai, fizika (02P), puslaidininkių fizika (P265).
Mokslinis vadovas: prof. Algis Jurgis Kundrotas.

Anotacija: Disertacija skirta akceptorinėmis Be ir donorinėmis Si priemaišomis δ-legiruotų GaAs/AlAs kartotinių kvantinių šulinių fotoliuminescencijos spektrų tyrimui nuo kambario iki skystojo helio temperatūrų. Eksperimentiškai išmatuotos priemaišų ir su priemaišomis surištųjų eksitonų ryšio energijos. Nustatyta priemaišų įtaka savitajai spinduliuotei. Eksperimentiškai ir teoriškai pademonstruota priemaišinės spinduliuotės spektro asimetrija. Aptiktos akceptorinių priemaišų fononinės replikos bei įvertintas priemaišinės spinduliuotės ir fononų sąveikos stipris. Teorinei rezultatų analizei pritaikytas trupmeninės dimensijos erdvės modelis. 
Ištirta fotoliuminescencijos spektrų kaita didinant priemaišų tankį. Pademonstruotas naujos energinių lygmenų sistemos susidarymas p-tipo δ-legiruotuose GaAs/AlAs kvantiniuose šuliniuose įvykus dielektrikas-metalas Mott virsmui. Eksperimentiškai ir teoriškai įvertinti priemaišų tankiai, kuriems esant vyksta Mott virsmas.
2009 metai
Dariaus Lukausko daktaro disertacija

Autorius: Darius Lukauskas
Disertacijos pavadinimas: „Radionuklidinės sudėties tyrimas atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų srautuose“.
Mokslo sritis: Chemija (03P).
Mokslinis vadovas: prof. dr. Vidmantas Remeikis.

Anotacija: Darbo tikslas - sukurti radioaktyviųjų atliekų srautų susidarymo Ignalinos AE technologinėse grandyse modelį ir srautų radionuklidinės sudėties vertinimo metodiką. Disertacijoje analizuojamas radioaktyviųjų atliekų srautų susidarymas Ignalinos atominėje elektrinėje, įvertinamos tiesioginių ir netiesioginių radioaktyviųjų atliekų nuklidinės sudėties nustatymo metodų galimybės ir įvertinta pagrindinių Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų srautų nuklidinė sudėtis. Pasiūlyta metodika sudaryti reikšmingų radionuklidų sąrašą, ištirta radioaktyviųjų atliekų sudėties kitimo seka, aprėpianti technologinius procesus nuo radioaktyviųjų atliekų susidarymo iki jų laidojimo bei pasiūlyta ir įdiegta sunkiai matuojamų nuklidų netiesioginio vertinimo metodika atominei elektrinei su RBMK reaktoriumi. Darbe kompleksiškai taikyti kompiuterinio modeliavimo, radiocheminės analizės ir branduolinės spektroskopijos eksperimentiniai metodai. Eksperimentiniais rezultatais pagrįstas nuklidinio vektoriaus metodo tinkamumas charakterizuoti RBMK radioaktyviąsias atliekas ir pateikiamos rekomendacijos dėl sunkiai matuojamų radionuklidų proporcingumo daugiklių taikymo charakterizuojant skirtingus radioaktyviųjų atliekų srautus. Analizuota proporcingumo daugiklių priklausomybė nuo radioaktyviųjų atliekų srauto.
 
Andrej Rožkov daktaro disertacija

Autorius: Andrej Rožkov.
Disertacijos pavadinimas: „Dirbtiniai radionuklidai ir jų sąveika su aerozolio dalelėmis Ignalinos AE ir jos aplikoje“.
Mokslo sritis: Fizika (02P).
Mokslinis vadovas: dr. Rimvydas Jasiulionis.

Anotacija: Disertacijoje nustatyti 137Cs patekimo į Ignalinos AE aplinkos orą šaltiniai ir įvertinti ilgamečiai 137Cs aktyvumo koncentracijų ore pokyčiai. Radionuklidų aktyvumo koncentracijos ore ir iškritose matuotos nuo 2004 iki 2009 metų Ignalinos AE poveikio zonoje. Gauta, kad metinės 137Cs aktyvumo koncentracijos pažemio ore pastaraisiais metais kinta su 30 metų mažėjimo pusiau trukme. Stebėta, kad šuoliški 137Cs aktyvumo koncentracijų pažemio ore padidėjimai koreliuoja su oro masių pernašos trajektorijomis, kertančiomis teritorijas, užterštas po avarijos Černobylio AE. Nustatytas radioaktyvių aerozolio dalelių augimas prisotintuose vandens garuose veikiančio RBMK reaktoriaus kondensatoriuje. Vieno kontūro atominės elektrinės aušinamame vandens gare inertinių dujų radionuklidai, skildami virsta šarminių ir žemės šarminių metalų elementais, tampa aerozolio gamybos centrais, absorbuoja vandens molekules ir per keliolika minučių ant jų, kaip kondensacijos branduolių, išauga radioaktyvios aerozolio dalelės. Klasikinis radionuklidų aktyvumo aerozolio dalelių, surinktų filtrais, bandiniuose nustatymas papildytas išplovimo distiliuotu vandeniu eksperimentais, matuojant radionuklidų aktyvumą bandiniuose iki ir po eksperimento. Gauta, kad 137Cs ir 60Сo dalis aerozolio dalelių, surinktų veikiančio reaktoriaus ventiliaciniame ore, tirpioje frakcijoje buvo 74-22 % ir 67-7 %, atitinkamai, o neveikiančio reaktoriaus ventiliaciniame ore – 24-5 % ir 20-5 %. 60Co aktyvumo koncentracijos AE fakele pasiskirstymas apskaičiuotas, papildant pusiau empirinę Pasquill-Gifford lygtį koeficientu, aprašančiu tirpių ir netirpių aerozolio dalelių, 60Co nešėjų, santykio kitimą laike ir erdvėje.

Justinos Šapolaitės daktaro disertacija

Autorius: Justina Šapolaitė.
Disertacijos pavadinimas: „Radioaktyviųjų nuklidų dinamika heterogeninėse dispersinėse sistemose“.
Mokslo sritis: Fizika (02P).
Mokslinis vadovas: dr. Galina Lujanienė.

Anotacija: Disertacija siejasi su Ignalinos AE uždarymo ir radioaktyviųjų atliekų utilizavimo problemomis bei paieškomis medžiagų, galinčių atlikti technogeninių ir gamtinių barjerų funkcijas. Darbo tikslas -įvertinti pusiausvyros ir kinetiniai sorbcijos parametrus heterogeninėse sistemose bei ištirti vyksmus, lemiančius radionuklidų pašalinimą iš skystųjų radioactyvųjų atliekų bei sulaikymą dirbtiniais ir gamtiniais barjerais. Darbe ištirti titano silikatai susintetinti Ukrainos Sorbcijos ir endoekologijos problemų institute bei geležies oksidai susintetinti ir apibūdinti Fizikos institute, naudojant Mesbauerio spektroskopiją. Laboratoriniams tyrimams paimti molių, parinktų paviršinės saugyklos Lietuvoje dirbtiniams barjerams, ėminiai iš Galilaukės aikštelės (moreninis priemolis) ir pramoninio Šaltiškių karjero (triaso molis). Titano silikatų, geležies oksidų ir molio mėginių sorbcinė geba nustatyta Cs, Pu ir Am elementams, įvertinti jų pusiausvyros bei kinetiniai sorbcijos parametrai (pasiskirstymo koeficientas, Kd, sulaikymo faktorius, Rf). Nustatyta, kad didžiausia Cs sorbcijos geba pasižymėjo titano silikatai, susintetinti naudojant TiOSO4, geresnė Pu sorbcijos kinetika nustatyta sintetiniams geležies oksidams. Didelę reikšmę Cs, Am ir Pu izotopų sulaikymui turi pH verčių kaita bei konkuruojančių jonų koncentracijų gradientas. Nustatyti du skirtingi Cs sorbcijos mechanizmai, esant mažoms ir didelėms Cs koncentracijoms. Skysčių-skysčių ekstrakcijos metodai buvo pritaikyti ir patikrinti Pu(III) nustatymui kietoje ir skystoje fazėse.

Oksanos Timofejevos daktaro disertacija
Autorius: Oksana Timofejeva.
Disertacijos pavadinimas: „Nuosėdų formavimosi sistemose CuSO4 – K4P2O7 – H2O ir CuSO4 – (NH4)4P2O7 – H2O mechanizmo tyrimas“.
Mokslo sritis: Chemija (03P).
Mokslinis vadovas: dr. Albinas Pigaga.
Ingos Razmutės – Razmės daktaro disertacija
Autorius: Inga Razmutė – Razmė.
Disertacijos pavadinimas: „Bifunkcinių organinių junginių, adsorbuotų ant metalinių elektrodų, struktūros ir sąveikos su tirpalo komponentais tyrimas virpesių spektroskopijos metodais“.
Mokslo sritis: Chemija (03P).
Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Gediminas Niaura.