Mokslas

Atgal

Metrologija ir matavimo technologijos

Fizinių ir technologijos mokslų centras turi aukščiausią kompetenciją ir geriausius pajėgumus Lietuvoje laiko ir dažnio, temperatūros, elektros dydžių, medžiagos kiekio ir jonizuojančiosios spinduliuotės metrologijos srityse. Centro Metrologijos skyriaus galimybės ir vykdomi darbai:
1) Laiko ir dažnio srityje – dažnio matavimas su santykine neapibrėžtimi iki 10-13, laiko intervalo ir laiko skirtumo matavimai su tikslumu iki 1 ns ir atitinkamų prietaisų kalibravimas. Skyrius dalyvauja visuotinio koordinuotojo laiko (UTC) skalės formavime ir atkuria jos vietinį atvaizdą UTC(LT); skleidžia laiko skalę UTC(LT) internetu protokolais NTP ir PTP. Vykdo mokslinius tyrimus laiko perdavimo mobiliaisiais ryšio tinklais srityje, tyrinėja įvairių generatorių fazinius triukšmus ir kuria būdus jiems sumažinti. Kartu su įmone “Baltstamp” išlaiko laiko žymų tarnybą.
2) Temperatūros srityje – platinos varžos bei termoelektrinių termometrų (termoporų), o taip pat skaitmeninių termometrų ir termometrų kalibravimo krosnių kalibravimas pamatiniuose ir bet kuriuose pasirinktuose taškuose etalono veikimo intervalo ribose. Naudodamas grynųjų medžiagų (Ar, Hg, H2O, Ga, Sn, Zn, Al, Ag ir Cu) celes, atkuria tarptautinę temperatūros skalę ITS-90  temperatūrų ruože nuo -189,3 oC iki 1084,62 oC. Lietuvos valstybinis temperatūros vieneto etalonas intervale nuo-195oC iki +961,78 oC yra pirminio lygio ir atitinka geriausių Europos etalonų lygį.
3) Elektros dydžių srityje – nuolatinės įtampos matavimas pirminiu ir antriniu įtampos etalonu (geriausia santykinė neapibrėžtis – atitinkamai 0,05 μV/V ir 0,3 μV/V), nuolatinės įtampos matuoklių kalibravimas su santykine neapibrėžtimi iki 1,4 μV/V, taip pat varžos matavimas ir varžos matuoklių kalibravimas (geriausia santykinė neapibrėžtis – atitinkamai 0,3 μΩ/Ω ir 2 μΩ/Ω).
4) Jonizuojančiosios spinduliuotės srityje – radionuklidų absoliutinio aktyvumo matavimas pirminiais ir antriniais metodais: TDCR skaitikliu beta spinduoliai (3H, 14C, 36Cl, 63Ni, 90Sr, 99Tc, 129I) standartizuojami užtikrinant standartinę neapibrėžtį 0,4% (k=1); jonizacinėmis kameromis su šuliniu matuojamas radionuklidų (18F, 60Co, 67Ga, 99mTc, 111In, 131I, 137Cs, 201Tl) aktyvumas užtikrinant 1% (k=1) standartinę neapibrėžtį. Kalibruoja šaltinius, spektrometrus, dozės kalibratorius, kitus matuoklius, matuoja įvairius mėginius. Skyrius vykdo radionuklidų sklaidos, radioaktyviųjų atliekų sudėties mokslinius tyrimus.
Metrologijos skyriuje veikia kokybės vadybos sistema, įdiegta pagal ISO/IEC 17025 reikalavimus. Sistema nuo 2003 m. yra vertinama ir pripažįstama EURAMET Kokybės techninio komiteto (angl. Technical Committee Quality, TC-Q). Skyrius dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose tarplaboratoriniuose palyginimuose, o kalibravimo ir matavimo galimybės (angl. Calibration and measurement capabilities, CMCs) yra paskelbtos BIPM Raktinių palyginimų duomenų bazėje http://kcdb.bipm.org/ (angl. Key comparison database, KCDB).
 
Šių metodų kompetencija yra sukaupta Metrologijos skyriuje (vadovas - dr. E. Naujalis).