Inovacijos

Atgal

Narystė asociacijose, organizacijose

Fizinių ir technologijos mokslų centras yra 2019 m. įkurtos Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos steigėjas

Stipriausi šalies mokslo tyrimų centrai - Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), Lietuvos energetikos institutas (LEI), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) bei Fizikos instituto Mokslo ir technologijų parkas – įkūrė Mokslinių tyrimų ir technologijų organizaciją (angl.: Research and technology organization – RTO). Ji veiks asociacijos teisėmis, siekdama sutelkti šalies taikomojo mokslo potencialą, plečiant aukštos pridėtinės vertės pramonės sektorių ir kartu išlaikant centrų organizacinį lankstumą.

 
Fizinių ir technologijos mokslų centras yra Europos mokslinių tyrimų ir technologijos asociacijos narys

Mokslinių tyrimų lyderis Baltijos šalyse - Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) – priimtas į Europos Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociaciją (angl. European Association of Research and Technology Organisations, EARTO). Ši asociacija vienija daugiau nei 350 stipriausių Europos neuniversitetinių mokslinių tyrimų institutų ir centrų iš 23 šalių (kaip VTT Suomijoje, TNO Nyderlanduose, IMEC Belgijoje, ar Fraunhoferio draugijos centrai Vokietijoje), kurių pagrindinė veikla yra koncentruota į taikomuosius mokslinius tyrimus bei technologijų kūrimą ir vystymą. FTMC - pirmaujantis tarptautinio lygio fizikos, chemijos, technologijos mokslinių tyrimų ir technologijų centras.
 

Fizinių ir technologijos mokslų centras yra šių asociacijų narys:

  • Fizinių ir technologinių mokslų institutų asociacija
    Asociacijos nariais be Centro yra VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ ir VšĮ „Mokslo ir technologijų parkas“. Asociacija savo veikla siekia visuomenei naudingų tikslų - tarptautinio bendradarbiavimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, sveikatos priežiūros, informacijos sklaidos. Vienas iš pagrindinių uždavinių - skatinti ir koordinuoti asociacijos narių mokslinės produkcijos kūrimą ir jos perdavimą iš mokslo verslo subjektams, plėtoti išradybinę ir patentinę veiklą, kurti atvirosios prieigos infrastruktūros centrus bei bendras mokslines laboratorijas. Šių tikslų įgyvendinimui vykdomas ES lėšomis finansuojamas projektas „Trijų besijungiančių institutų (fizikos, chemijos, puslaidininkių fizikos) veiklos efektyvumo gerinimas”.
  • Vilniaus slėnių asociacija
    Asociacijos nariais taip pat yra Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, VšĮ „Saulėtekio slėnis“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“. Asociacija siekia: koordinuoti, efektyviai planuoti ir įgyvendinti integruoto mokslo, studijų ir verslo centro „Saulėtekis“ bei kitų Vilniuje kuriamų ir įkurtų mokslo, studijų ir verslo centrų plėtros programas; plėstis ir siekti, kad Asociacijos nariai jungtų mokslo ir studijų institucijas, verslo subjektus bei kitus juridinius asmenis, įgyvendinančius uždavinius ir priemones, įvardintas Slėnių programose; įgyvendinti Slėnių tikslus, atstovauti ir derinti veiklos pagrindu kylančius mokslo, studijų ir verslo interesus, užtikrinti efektyvų valdymą, koordinuoti plėtrą; siekiant efektyviai naudoti turimą turtą, mokslinius rezultatus ir išteklius organizuoti atvirąją prieigą prie Slėniuose sukurtos mokslo tiriamosios infrastruktūros; užtikrinti horizontalų bendradarbiavimą tarp Lietuvos integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų, Europos Sąjungos ir užsienio šalių partnerių bei tarptautinių organizacijų.
  • Lietuvos lazerių asociacija
    Asociacijos nariai yra Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Kvantinės elektronikos katedra, UAB „Altechna“, UAB „EKSMA“, UAB „Ekspla“, UAB „ELAS“, UAB Mokslinė-gamybinė firma „Šviesos konversija“, UAB „Optida“, UAB „Optronika“, UAB „Standa“, UAB „Teravil“. Asociacijos pagrindinis tikslas yra bendradarbiauti ir sutelkti narių pastangas kryptingai veiklai, kad lazerių ir šviesos technologijų sektorius (mokslas, studijos, pramonė) taptų vienu iš esminių Lietuvos konkurencingumo dėmenų.