Inovacijos

ES parama

Projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.


Inovacijų, antreprenerystės ir mokslo žinių komercinimo Fizinių ir technologijos mokslų centre skatinimas (INO-FTMC) (01.2.2-CPVA-K-703-04-0009)
Inovacijų, antreprenerystės ir mokslo žinių komercinimo Fizinių ir technologijos mokslų centre skatinimas (INO-FTMC)
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-04-0009
 
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021 m. kovo 31 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras įgyvendina projektą, kurio pagrindinis tikslas - skatinti antreprenerystę ir inovacijas, siekiant padidinti FTMC sukurtų žinių, technologijų ir inovacijų perdavimo ir komercinimo mastą. Antreprenerystė, kuomet siekiama MTEP rezultatus paversti produktais, juos pristatyti rinkoje, MTEP rezultatų pagrindu kurti verslo idėjas, vykdyti MTEP rezultatų komercinimą, žinių ir technologijų perdavimą ir valdyti intelektinę nuosavybę, Lietuvoje vis dar sunkiai skinasi kelią į praktinį pritaikymą. Šiuo projektu siekiama suteikti kryptingą ir sistemingą pagalbą skatinant antreprenerystę ir su tuo susijusį mokslo žinių komercinimą. Projekto veiklomis bus siekiama pasinaudoti esamomis kompetencijomis, praplėsti jas ir sinergiškai apjungti į sistemingą veiksmą, nukreiptą į MTEP rezultatų priartinimą prie iki-komercinės stadijos. Siekiama paskatinti aktyviau eksperimentuoti su antrepreneryste, o antreprenerystės plėtra - padvigubinti-patrigubinti mokslo žinių komercinimą ir inovacijų diegimą, o tuo pačiu teigiamą socialinį ekonominį poveikį makroekonominiu lygiu.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ (Kvietimas Nr. 4).
Fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų ir technologijų perdavimo veiklos skatinimas (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0004)
Fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų ir technologijų perdavimo veiklos skatinimas
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0004
 
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018 m. sausio 31 d. iki 2021 m. liepos 31 d.
 
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras yra viena didžiausių taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus atliekanti mokslo įstaiga Lietuvoje. Centre atliekami unikalūs tyrimai lazerinių technologijų, optoelektronikos, branduolio fizikos, organinės chemijos, bio ir nanotechnologijų, elektrocheminės medžiagotyros, funkcinių medžiagų, elektronikos ir kitose mokslo kryptyse. Siekiant paskatinti aktyvesnį komercinį potencialą turinčių MTEP veiklų vykdymą bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą, įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas, kurio tikslas - pertvarkyti Fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų ir technologijų perdavimu užsiimančio padalinio veiklą, siekiant aktyvesnio komercinį potencialą turinčių MTEP veiklų vykdymo bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo. Uždavinys - sukurti valdymo bei administravimo sistemą ir padalinį, skirtus intelektinės veiklos kuriamas naujas žinias ir rezultatus ekonomiškai efektyviai perkelti į inovacijas bei jas perduoti abipusiškai naudingomis sąlygomis verslui arba visuomenės poreikiams tenkinti. 2018 - 2021 metais, įgyvendinant projektą, siekiama tobulinti žinių ir technologijų perdavimo funkcijas vykdančių darbuotojų kompetencijas ir ugdyti praktinius įgūdžius, sukurti realiai funkcionuojančią sistemą, kuri leistų sustiprinti intelektinės veiklos rezultatų valdymą ir aktyvesnį komerciškai pritaikomų MTEP rezultatų komercinimą.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ (Kvietimas Nr. 1).
EDIH VILNIUS projekto įgyvendinimas

EDIH VILNIUS konsorciumo nariai, sujungdami savo jėgas ir kompetencijas, padeda Vilniaus regiono mažoms ir vidutinėms įmonėms bei viešosioms įstaigoms įgyvendinti skaitmenizavimo procesus. Konsorciumas vykdo skaitmeninių sprendimų sklaidą, kuriuos kuriant naudojamos superkompiuterių, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijos. Teikiamos paslaugos ne tik didina įmonių konkurencingumą, bet ir augina jas teikiančių organizacijų darbuotojų kompetencijas.

Vienas iš projekto tikslų – tarptautinis bendradarbiavimas su kitais Europos skaitmeninių inovacijų centrais. Tarptautinės partnerystės padeda centrams greičiau rasti specializuotus skaitmeninimo įrankius bei išvengti skaitmeninių sprendimų dubliavimo, dalijantis žiniomis bei ieškant sprendimų.

Pagrindinės projekto sritys, kuriose konsorciumo nariai teikia paslaugas, apima automatizaciją, išmaniojo miesto kūrimo sprendimus bei išmaniąją sveikatą. Paslaugos skirstomos į keturias kategorijas, pagal kurias konsorciumo nariai konsultuoja į juos besikreipiančias įmones bei viešąsias įstaigas. Pirmoji paslaugų grupė – testavimas prieš investuojant, kuri leis atlikti eksperimentus, susikurti prototipus ir kt., antroji – skaitmeninių įgūdžių ir mokymų organizavimas, trečioji – finansavimas ir investicijų pritraukimas bei ketvirtoji – inovacijų ekosistemos ir tinklaveikos paslaugos.

Konsorciumo nariai:  

  • Saulėtekio Tech Parkas (projekto koordinatorius),
  • Vilniaus universitetas,
  • Vilniaus Gedimino technikos universitetas,
  • Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras,
  • Lietuvos robotikos asociacija,
  • Lietuvos biotechnologų asociacija,
  • VšĮ Visorių informacinių technologijų parkas, 
  • UAB "Vilniaus planas",
  • Smart Health DIH,
  • Vilniaus miesto savivaldybė (asocijuotas partneris).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. sausio 1d. –  2025 m. gruodžio 31 d. 

Projekto EDIH Vilnius (nr. 101083844)  veiklas iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Digital Europe programa bei Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas.

https://www.edih.lt/