Doktorantūra

Atgal

Elektrono pagavos būdu skylančių radionuklidų standartizavimas blyksninių tirpalų spektrometrijos metodais

N 002 Fizika / Physics
dr. Arūnas Gudelis

LT - Elektrono pagavos būdu skylančių radionuklidų standartizavimas blyksninių tirpalų spektrometrijos metodais

Radionuklidų standartizavimas – tai radionuklidų aktyvumo nustatymas didžiausiu tikslumu (mažiausia neapibrėžtimi). Mažiausią neapibrėžtį, matuojant radionuklidų aktyvumą, galima pasiekti taikant pirminius metodus, kurie yra nevienodi priklausomai nuo skilimo schemos. Elektrono pagavos būdu skylantys radionuklidai standartizuojami registruojant sutaptis blyksniniuose tirpaluose ir vertinant visus skilimo metu generuojamus elektronus, įskaitant ir Ože procesą. Tam reikalinga apibrėžti skilimo metu generuojamų dalelių sąveiką su detektoriumi, ypač vertinant Ože L elektronų vidutinę energiją ir Coster-Kronig šuolius. Tuo būdu, galutinis rezultatas gaunamas derinant teorinius skaičiavimus su eksperimentu. Tai leidžia plėtoti esamus metodus ir kurti naujus, kurių pagalba bus galima dideliu tikslumu išmatuoti Mn-54, Fe-55, Zn-65 ir kitų nuklidų aktyvumą.

 

EN - Standardization of radionuclides decaying by the electron capture mode by liquid scintillation counting methods

Standardization of radionuclides is determination of radionuclide activity with maximum accuracy (lowest uncertainty). The lowest uncertainty in measuring the activity of radionuclides can be achieved using primary methods, which are different depending on the decay scheme. Radionuclides decaying by electron capture are standardized by recording coincidences in LSC solutions and evaluating all electrons generated during decay, including the Auger process. For this, it is necessary to define the interaction of the particles generated during the decay with the detector, especially by evaluating the average energy of Auger L-electrons and Coster-Kronig transition. In this way, the final result is obtained by combining theoretical calculations with experiment. This allows for the development of existing methods and the creation of new ones, with the help of which it will be possible to measure the activity of Mn-54, Fe-55, Zn-65 and other nuclides with high accuracy.