Doktorantūra

Atgal

Izotopų atskyrimo optine spinduliuote metodų plėtra

N 002 Fizika / Physics
dr. Artūras Plukis

LT - Izotopų atskyrimo optine spinduliuote metodų plėtra

Skirtingo to paties elemento izotopų išskyrimas yra sudėtingas fizikinis procesas, reikalaujantis didelių energijos sąnaudų. Tai yra svarbu tiek radionuklidams atskirti iš elemento matricos pvz 14C, 129I, 63Ni, tiek atskirų elemento izotopų pvz. 13C, 18O, 2H, 57Fe sodrinimas. Šiuo metu daugiausia naudojamas dujų difuzijos ar centrifūgų sodrinimo būdas, reikalaujantis didelių energijos sąnaudų. Optinių sužadinimo metodų panaudojimas leidžia sumažinti reikalingos energijos kiekį vienam atskiriamos medžiagos moliui. Dujinės būsenos medžiagoms ypač patogu naudoti MIR srities lazerinę spinduliuotę rezonansinėje srityje. Tokiais šaltiniais bus selektyviai žadinama molekulės su vieno tipo izotopais, kurio paskui numatomos jonizuoti didelio intensyvumo optinės ar UV srities fs lazerio spinduliuote.

Doktorantūros studijų metu numatomas teorinis molekulių sužadinimo modeliavimas, parenkant tinkamiausius bangos ilgius ir spinduliuotės šaltinio pobūdį ir eksperimentinio įrenginio tyrimams surinkimas, atliekant procesų tyrimus.

EN - Research and development of isotope separation by optical radiation

The separation of the isotopes of the same chemical element is a complicated physical process which requires substantial energy. This is of importance for the radionuclide separation from matrix containing same element as 14C, 129I, 63Ni, as well for the enrichment of the stable isotopes as 13C, 18O, 2H, 57Fe. The gas diffusion or the gas centrifuge methods usually are used for this purpose, but they require huge consumption of energy. Optical excitation method allows to decrease required energy for the separation of the unit molar amount of material. For the gaseous materials, it is preferable to use laser radiation of the MIR range. Those radiation sources allow selective excitation of single isotopologue molecules, which will be ionized with high intensity optical or UV fs laser radiation.
During the PhD studies the theoretical study of numerical modelling of molecular excitation. It will allow to select optimal wavelength and type of the radiation sources. The assembly of the experimental set up is planed for the required investigation of the processes.