Naujienos ir renginiai

Naujienos

2021. 10. 25 -

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms eiti

Vadovaujantis Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – Centro) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1500 „Dėl Lietuvos tekstilės instituto reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl Chemijos instituto, Fizikos instituto ir Puslaidininkių fizikos instituto reorganizavimo“ pakeitimo“ 22.3 punktu ir Mokslo darbuotojų konkurso pareigoms eiti organizavimo tvarkos, patvirtintos Centro Mokslo tarybos 2017 m. sausio 19 d. nutarimu, 3 punktu bei 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A-77:
 
Skelbiamas konkursas į  vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas pagal mokslines tematikas:
 
1.1. Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriuje (1100):
1.1.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Kataliziniu aktyvumu pasižyminčių tridimensinių struktūrų sintezė ir tyrimas“.

1.2. Elektrocheminės medžiagotyros skyriuje (1200):
1.2.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Medžiagų elektrocheminės impedanso spektroskopijos tyrimai ir rezultatų modeliavimas".

1.3. Katalizės skyriuje (1300):
1.3.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Katalizinių sistemų kuro elementams formavimas ir savybių tyrimai".

1.4. Medžiagų struktūrinės analizės skyriuje (1400):
1.4.1.   m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Plonų sluoksnių auginimas ir jų tyrimas peršviečiamosios elektroninės mikroskopijos metodais".

1.5. Organinės chemijos skyriuje (1500):
1.5.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Elektrocheminės fazių ribos tyrimai paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos ir elektrocheminiais  metodais",
1.5.2.  m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Plazmoninių nanodalelių sintezės ir jų taikymo paviršiaus sustiprintoje Ramano spektroskopijoje tyrimai ",
1.5.3.  j.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Gamtinių junginių sintezė ir jų derivatizacija biologinio aktyvumo tyrimams: selagibenzofenonai A ir B, selaginelinas T".

1.6. Aplinkotyros skyriuje (2100):
1.6.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Aplinkos būklės kaitos daugiakriterinių vertinimo metodų plėtra",
1.6.2.  m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Modeliavimo metodų vystymas aplinkotyroje",
1.6.3.  m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Aplinkos taršos šaltinių kilmės nustatymo metodų vystymas ir sąveikos su klimato kaita tyrimas".
 
1.7. Branduolinių tyrimų skyriuje (2200):
1.7.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Aktyvumo vertinimo  didelio savitojo aktyvumo mikrobandiniuose metodikų kūrimas ",
1.7.2. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Masių spektrometrinių metodų plėtra biologinių objektų tyrimams".

1.8. Lazerinių technologijų skyriuje (2300):
1.8.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Optinių dangų lazerinė metrologija ir jos vystymas",
1.8.2.  m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Struktūrizuotų dangų formavimo technologijų vystymas",
1.8.3.  m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Lazerinių plazminės bangos elektronų greitinimo technologijų vystymas",
1.8.4.  j.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Lazerinių technologijų skaidrių medžiagų apdirbimui vystymas".

1.9. Molekulinių darinių fizikos skyriuje (2400):
1.9.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Šviesos surinkimo kompleksų klasterizacija ir jos atpažinimas kinetinėje spektroskopijoje",
1.9.2. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Spektroskopijos metodų vystymas ir taikymai elektroninio sužadinimo dinamikos molekuliniuose dariniuose tyrimams",
1.9.3. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Mikroskopijos metodų taikymai gamtinės ir dirbtinės kilmės molekulinių darinių nevienalytiškumo tyrimams".

1.10. Nanoinžinerijos skyriuje (2500):
1.10.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Biomedžiagų inžinerija ir biofizikiniai tyrimai".

1.11. Fizikinių technologijų skyriuje (3200):
1.11.1. j.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Skenuojančiojo zondo mikroskopijos metodai, darinių detaliam charakterizavimui".

1.12. Fundamentinių tyrimų skyriuje (3300):
1.12.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Krūvininkų pernašos puslaidininkiuose ir grafene eksperimentinis tyrimas".

1.13. Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriuje (3400):
1.13.1.  vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Biopolimerų tyrimai ir naujų metodikų paieška siekiant užkirsti bioplėvelių formavimąsi",
1.13.2. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Impulsinių elektrinių laukų sukeltos mikroorganizmų permeabilizacijos bei taikymo tyrimai",
1.13.3. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Didelės galios elektronikos grandinių, skirtų mikrosekundinių impulsų formavimui, tyrimas",
1.13.4. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Sparčių elektromagnetinių procesų tyrimai, panaudojant kriogeninėse temperatūrose veikiančius magnetinio lauko jutiklius",
1.13.5. j.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Biopolimerinių struktūrų formavimas mikroskysčių sistemos pagrindu".

1.14. Optoelektronikos skyriuje (3500):
1.14.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Plazmonų-fononų-poliaritonų puslaidininkinėse nitridinėse struktūrose tyrimai ir taikymai",
1.14.2. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Kompaktiškų THz vaizdinimo sistemų kūrimas",
1.14.3. j.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Teorinis puslaidininkinių kvantinių darinių tyrimas".

1.15. Metrologijos skyriuje (5100):
1.15.1.  j.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Nacionalinių etalonų sistemos charakteristikų tyrimai ir inovatyvių matavimo technologijų vystymas".
 
Konkurso vykdymas
 
Konkurso vykdymo terminas: nuo 2022 m. sausio 24 d. iki sausio 28 d.
 
Dokumentų konkursui pateikimo tvarką: dokumentai pateikiami iki 2022 m. sausio 5 d. elektroniniu paštu rasa.kromkute@ftmc.lt arba pristatomi Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyriui (D417 kabinetas).
 
Konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas:
  • prašymas Centro direktoriaus vardu dalyvauti konkurse (nurodant konkrečią konkursinę vietą, į kurią pretenduoja kandidatas) ir teikiamų dokumentų aprašą (laisva forma);
  • gyvenimo aprašymas (curriculum vitae, cv);
  • mokslinės veiklos ir planų ateičiai aprašymas (laisva forma iki 1 psl.);
  • mokslinių darbų sąrašas;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijos;
  • mokslo daktaro diplomo kopiją;
  • savo nuožiūra kitus svarbius mokslinę kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.