Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 01. 12 -

SIMONO RAMANAVIČIAUS disertacijos svarstymas

2022 m. sausio 12 d. 15 val. nuotoliniu būdu vyks doktoranto

SIMONO RAMANAVIČIAUS disertacijos svarstymas

TVARKIOS STRUKTŪROS TITANO OKSIDO NANODARINIŲ FORMAVIMO, MODIFIKAVIMO IR NAUJŲ TAIKYMŲ PAIEŠKA

FORMATION, MODIFICATION AND NEW APPLICATIONS OF ORDERLY STRUCTURED TITANIUM OXIDE NANOSTRUCTURES

Mokslinis vadovas: dr. Arūnas Jagminas

Recenzentai:
dr. Renata Butkutė (Fizinių ir technologijos mokslų centras)
habil. dr. Zenonas Jusys (Ulmo universitetas)

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDIwOTkwNDEtNTU4ZS00YjJkLWEwZjMtMTZmOWQ5ZjdlMzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d