Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 01. 31 -

PAULIAUS MACKONIO disertacijos svarstymas

2022 m. sausio 31 d. 16:30 val. (nuotoliniu būdu) vyks doktoranto

PAULIAUS MACKONIO disertacijos svarstymas

DIDELĖS SMAILINĖS GALIOS LAZERIO KŪRIMAS TAIKANT KIETO KŪNO, PARAMETRINIUS IR PRIVERSTINĖS RAMANO SKLAIDOS STIPRINTUVUS

Mokslinis vadovas: dr. Aleksėj Rodin

Recenzentai:
prof., dr. Arkady Major (Manitobos universitetas, Kanada)
dr. Audrius Pugžlys (Vienos technikos universitetas, Austrija) 

Disertacijos svarstymas vyks nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRmOTk5MTUtZWI4YS00NWExLWI4YmMtNjZhMmNiYTVmNTNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d