Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 09. 02 -

DARIAUS URBONO disertacijos gynimas 2022-09-02

2022 m. rugsėjo 2 d. 10 val., FTMC Fizikos instituto salėje (Savanorių pr. 231, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks

DARIAUS URBONO disertacijos gynimas

METALU IR PERFORACIJOMIS DEKORUOTI SILICIO MIKROŽIEDINIAI REZONATORIAI OPTINIAMS JUTIKLIAMS

Mokslinis vadovas: dr. Raimondas Petruškevičius

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkas - dr. Gediminas Račiukaitis (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
Prof. dr. Taro Arakawa (Yokohamos nacionalinis universitetas),
Prof. dr. Zigmas Balevičius (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
Prof. habil. dr. Gediminas Juzeliūnas (Vilniaus universitetas),
Prof. dr. Darius Viržonis (Kauno technologijos universitetas).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir svetainėje adresu:

https://is.vu.lt/pls/pub/ivykiai.ivykiai_prd?p_name=E9711AA39EEC3739302E609B81EA3A25/URBONAS%20Darius.pdf        

Kviečiame disertacijos gynime dalyvauti nuotoliniu būdu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFhOWNmMGItNWFkMy00MWM3LWI5YjEtYWNhMDFiYzRkZTY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d