Naujienos ir renginiai

Naujienos

2022. 09. 22 -

ALGIRDO PABEDINSKO disertacijos svarstymas

2022 m. rugsėjo 22 d. 11 val., D401 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius)

Doktorantas: Algirdas Pabedinskas

Pavadinimas: „RADIOANGLIES SKLAIDOS ATMOSFEROJE IR KAUPIMOSI BIOSFEROJE TYRIMAS BRANDUOLINIO OBJEKTO APLINKOJE“ 

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Vidmantas Remeikis 

Recenzentai:
dr. Ernestas Narkūnas (Lietuvos energetikos institutas)
dr. Galina Lujanienė (Fizinių ir technologijos mokslų centras) 

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjc2MGUxZGYtNmNkMi00NDFjLWJiZTQtOTI4OTgyYTk3ZmJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d