Naujienos ir renginiai

Naujienos

2023. 01. 26 -

FTMC Mokslo tarybos posėdis 2023-01-26

Sausio 26 d. 16 val. D401 vyks hibridinis FTMC Mokslo tarybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Mecenato ženklo įteikimas Mariui Jakuliui Jason (tik gyvai).
  2. FTMC biudžeto pristatymas einamiesiems metams.
  3. Diskusija apie FTMC mokslo kryptis.
  4. Kiti klausimai.

Nuoroda prisijungimui per MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDI5MTk1MTQtNzliNS00ZWVmLTliYzItZDg1OTYyNGI5ZTlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d

FTMC Mokslo tarybos pirmininkė,
Rasa Pauliukaitė