Naujienos ir renginiai

Naujienos

2024. 01. 15 -

Skelbiamas konkursas FTMC direktoriaus pareigoms eiti

FTMC nuotrauka
Konkursas Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pareigoms eiti (paskelbtas 2023-12-15)
 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. P1-156 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pareigybei patvirtinimo“ skelbia konkursą Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pareigoms eiti.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – Institutas) direktoriaus pareigybei:
 
1. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 5 straipsnis;
 
2. turėti mokslo daktaro laipsnį;
 
3. turėti ne mažiau kaip 5 metų vadovavimo patirties vadovaujant stambiam, ne mažesniam nei 10 mokslininkų kolektyvui, institucijos padaliniui arba atskirai institucijai ir turėti bendrą, ne mažesnę kaip 10 metų vadovavimo patirtį;
 
4. turėti vadovavimo patirties tarptautinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektams ar jų dalims;
 
5. turėti MTEP rezultatų komercinimo ir technologijų perdavimo patirties;
 
6. turėti mokslo ar studijų patirties užsienyje;
 
7. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su Instituto veikla;
 
8. išmanyti Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo, studijų ir inovacijų politiką ir strategiją apibrėžiančius teisės aktus;
 
9. išmanyti instituto pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo specifiką ir perspektyvą;
 
10. būti susipažinusiam su tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų veiklos principais;
 
11. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo institucine sistema;
 
12. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
 
13. mokėti anglų kalbą.
 
Pretendentai į Instituto direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus lietuvių kalba arba pridedamus teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą:
 
1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma), nurodydamas kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
 
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 
3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 
4. trumpą gyvenimo aprašymą, kuriame pateikiama informacija, leidžianti objektyviai įvertinti pretendento atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams;
 
5. trumpą mokslinės veiklos aprašymą ir mokslinių darbų sąrašą;
 
6. instituto veiklos plano projektą; 7. sąžiningumo deklaraciją ČIA.
 
Instituto direktoriaus darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, direktoriams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-1089 „Dėl Darbo užmokesčio nustatymo valstybinių mokslinių tyrimų institutų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, direktoriams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Instituto direktoriui pareiginės algos koeficientas ir priedas už veiklos efektyvumą nustatomi kiekvienais metais nuo vasario 1 d. iki kitų metų sausio 31 d. laikotarpiui. Iki 2024 m. sausio 31 d. Instituto direktoriaus pareiginės algos koeficientas – 23,33, priedas už veiklos efektyvumą (pareiginės algos procentais) – 61 proc.
 
Pretendentas ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio 15 d. įskaitytinai pateikia dokumentus elektroniniu paštu smmin@smsm.lt arba siunčia registruotu laišku Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos adresu A. Volano g. 2, 01516 Vilnius, arba asmeniškai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (A. Volano g. 2, Vilnius), 117 kabinete, pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.45 val.
 
Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai sutikrinami su pateiktomis kopijomis, pretendentui atvykus į konkursą.
 
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 614 61 503.
 
Paskelbimo data 2023-12-15.