Naujienos ir renginiai

Naujienos

2018. 11. 21

Konkursas VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pareigoms eiti

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2463 „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto direktoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. P1-333 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pareigybei patvirtinimo“ skelbia konkursą Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pareigoms eiti.
 
Kvalifikaciniai reikalavimai Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pareigybei:
 1. būti nepriekaištingos reputacijos;
 2. turėti fizinių ar technologijos mokslų srities mokslo daktaro laipsnį;
 3. per pastaruosius 10 metų turi būti ėjęs profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas ne mažiau kaip 5 metų kadenciją;
 4. turėti ne mažiau kaip 5 metų vadybinės patirties (vadovavęs stambiam, ne mažesniam nei 10 mokslininkų kolektyvui, institucijos padaliniui arba atskirai institucijai, arba didelės apimties tarptautiniam mokslinių tyrimų projektui);
 5. turėti vadovavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) projektams bei vykdant įgyvendintų projektų rezultatų komercinimo ir technologijų perdavimo patirties;
 6. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su Centro veikla;
 7. išmanyti Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo, studijų ir inovacijų politiką ir strategiją apibrėžiančius teisės aktus;
 8. žinoti Centro valdymo principus bei vadovavimo metodų pritaikymą savo darbe;
 9. išmanyti Centro pagrindinių mokslinių tyrimų krypčių realizavimo specifiką ir perspektyvą;
 10. būti susipažinusiam su užsienio šalių (arba technologiškai išsivysčiusių šalių) mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų (angl. Research and Technology Organization, RTO) veiklos principais;
 11. būti susipažinusiam su Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“;
 12. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
 13. mokėti lietuvių kalbą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 14. mokėti kelias užsienio kalbas, vieną iš jų – oficialiąją Europos Sąjungos užsienio kalbą.
 
Pretendentai į Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:
 1. prašymą dalyvauti konkurse (laisva forma), nurodant kontaktinius duomenis (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas);
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 3. mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir (ar) jo kopiją;
 4. trumpą gyvenimo aprašymą;
 5. trumpą mokslinės veiklos aprašymą ir mokslinių darbų sąrašą;
 6. Centro 10 metų strategijos gairių ir 5 artimiausių metų detalesnio veiklos plano projektą;
 7. informaciją apie dalyvavimą tarptautiniuose MTEP projektuose bei vadovavimą jiems;
 8. vadybinę patirtį atskleidžiančių veiklų sąrašą;
 9. kitus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją bei reikalavimų atitikimą (pretendento nuožiūra).
 
Pretendentas ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 21 d. įskaitytinai pateikia dokumentus tiesiogiai Švietimo ir mokslo ministerijos Personalo skyriui (A. Volano g. 2, Vilnius, 108 arba 107 kab.) pirmadieniais–trečiadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val., ketvirtadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 11.00 val. arba elektroniniu paštu (pasirašant elektroniniu parašu) smmin@smm.lt, arba registruotu laišku Švietimo ir mokslo ministerijos adresu A.Volano g. 2, 01516 Vilnius.
Jei pretendentas siuntė dokumentus elektroniniu paštu arba registruotu paštu, dokumentų originalai sutikrinami su pateiktomis kopijomis, pretendentui atvykus į konkursą.
Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 5) 219 1108, (8 5) 219 1170.
 
Paskelbimo data 2018-11-21