Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 05. 20

Sveikiname su Pasauline metrologijos diena

Mieli kolegos!!!

Sveikiname Jus su gegužės 20-ąja – Pasauline metrologijos diena.

Kartu norime priminti, kad 2018 metų lapkričio mėnesio 26 d. Generalinės svarsčių ir matų konferencijos (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) sprendimu nuo šios dienos įsigalioja nauji Tarptautinės vienetų sistemos SI (Système International d'Unités) pagrindinių fizikinių dydžių vienetų apibrėžimai. Nuo šiol jie grindžiami patikslintomis fundamentaliųjų konstantų vertėmis.

Toliau pateikiame naujuosius septynių pagrindinių sistemos SI vienetų apibrėžimus bei patikslintas fundamentaliųjų konstantų vertes. 

Sekundė 
sekundė (simbolis - s) yra SI sistemos laiko vienetas. Jis apibrėžiamas nustatant, kad dažnio ∆νCs – kvantinio šuolio tarp cezio-133 atomo pagrindinės būsenos dviejų hipersmulkiosios sandaros lygmenų dažnio – skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 9 192 631 770, dažnį išreiškus vienetu Hz, kuris lygus s-1.

Metras
metras (simbolis – m) yra sistemos SI ilgio vienetas. Jis apibrėžiamas nustatant, kad šviesos greičio vakuume c skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 299 792 458, greitį išreiškus vienetu m/s, kur sekundė apibrėžiama remiantis ∆νCs verte.

 

Kilogramas
kilogramas (simbolis – kg), yra sistemos SI masės vienetas. Jis apibrėžiamas nustatant, kad Planko konstantos h skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 6,626 070 15 × 10-34, Planko konstantą išreiškus vienetu J s, kuris lygus kg ms-1, kur metras ir sekundė yra apibrėžti remiantis c ir ∆νCs vertėmis.

 

Amperas 
amperas (simbolis – A) yra sistemos SI elektros srovės stiprio vienetas. Jis apibrėžiamas nustatant, kad elementariojo krūvio e skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 1,602 176 634·10-19, elementarųjį krūvį išreiškus vienetu C, kuris lygus A s, sekundę apibrėžiant remiantis ∆νCs verte.

 

Kelvinas 
kelvinas (simbolis – K) yra sistemos SI termodinaminės temperatūros vienetas. Jis apibrėžiamas nustatant, kad Bolcmano konstantos k skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 1,380 648×10-23, Bolcmano konstantą išreiškus vienetu J K-1, kuris lygus kg ms-2 K-1, kilogramą, metrą ir sekundę apibrėžiant remiantis hc ir ∆νCs vertėmis.

 

Molis 
molis (simbolis – mol) yra sistemos SI medžiagos kiekio vienetas. Vieną molį sudaro tiksliai 6,022 140 76 × 1023 elementariųjų dalelių. Šis skaičius yra fiksuota Avogadro konstantos NA skaitinė vertė, išreikšta vienetu mol-1 ir vadinama Avogadro skaičiumi.

 

Kandela 
kandela (simbolis – cd) yra sistemos SI šviesos stiprio kuria nors kryptimi vienetas. Jis apibrėžiamas nustatant, kad 540 × 1012 Hz dažnio vienspalvės spinduliuotės šviesinio veiksmingumo Kcd skaitinė vertė yra fiksuota ir lygi 683, ir šviesinį veiksmingumą išreiškus vienetu lm W-1, kuris lygus cd sr W-1, arba cd sr kg-1 m-2 s3, kilogramą, metrą ir sekundę apibrėžiant hc ir ∆νCs vertėmis.

 
 

Patikslintos fundamentaliųjų konstantų vertės 

  • Cezio-133 atomo pagrindinės būsenos hipersmulkiosios sandaros nesutrikdyto šuolio dažnis ∆νCs yra 9 192 631 770 Hz
  • Šviesos greitis vakuume c yra 299 792 458 m/s
  • Planko konstanta h yra 6,626 070 15 × 10-34 J s
  • Elementarusis krūvis e yra 1,602 176 634·10-19 C
  • Bolcmano konstanta k yra 1,380 648×10-23 J/K
  • Avogadro konstanta NA yra 6,022 140 76 × 1023
  • 540 × 1012 Hz dažnio vienspalvės spinduliuotės šviesinis veiksmingumas Kcd yra 683 lm/W

Plačiau apie naująją sistemą SI galite pasiskaityti Tarptautinio svarsčių ir matų biuro (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) svetainėje.

Pagarbiai -
FTMC Metrologijos skyrius