Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 04. 27 -

FTMC vykdys penkis kompetencijos veiklų skatinimo projektus

Lietuvos mokslinių tyrimų, aukštųjų technologijų ir inovacijų lyderio Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) kompetencijos centrų veiklos skatinimo projektams skirta daugiau nei 4 mln. eurų iš ES struktūrinių paramos fondų.
 
LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, siekiant efektyvinti kompetencijos centrų veiklas, skirtas finansavimas mokslo ir studijų institucijų projektams pagal ES fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas”.
 
Pagal šią priemonę FTMC laimėjo finansavimą 5-iems įgyvendinamiems projektams: 4 projektus koordinuoja pats FTMC ir 1 projektas – vykdomas partnerio teisėmis kartu su VGTU. 
 
Kompetencijų centrų projektų rezultatai - labai nudžiugino.” – sako FTMC direktorius prof. Gintaras Valušis. – „Pirmiausia, didžiuojamės, kad visi FTMC teikti projektai - tai yra daugiau nei ketvirtadalis visų 16-os šalyje pagal šią ES paramos priemonę paramą gavusių projektų, laimėjo finansavimą. Taip pat labai svarbu, kad FTMC vystomų, kompetencijos skatinimui skirtų projektų temos leis dar labiau išplėsti tiek jau ilgametį įdirbį ir platų tarptautinį pripažinimą turinčias veiklas bei kompetencijas, tiek pradėti naujas, perspektyvias taikomojo mokslo kryptis. Šių FTMC projektų išskirtinumas – į praktinius taikymus koncentruota mokslinė-technologinė veikla su kuriama didelės pridedamosios vertės komponente”.
 
Prof. G.Valušio nuomone, FTMC kompetencijos centrų projektai svariai prisidės prie aukštųjų technologijų pramonės plėtros šalyje.
 
Iš viso Lietuvoje pagal minėtą priemonę ES struktūrinių paramos fondų lėšomis finansuojama 16 projektų. Paramos tikslas – išbandyti idėjas, grįstas moksliniais tyrimais, eksperimentine plėtra ir patrauklias komercinimui, sukurti rezultatus, didelės pridedamosios vertės inovacijas, kurios pritrauktų investicijas ir būtų tinkamos įdiegti rinkose.
 
FTMC mokslininkai ir inovacijų kūrėjai įgyvendins šiuos penkis kompetencijos centrų veiklos skatinimo projektus:
 
Projektą „Lazerinių technologijų kompetencijos centras“ (LATEKOC) vykdo FTMC dr. Gedimino Račiukaičio koordinuojama FTMC Lazerinių technologijų skyriaus (LTS) komanda. Tai - didžiausias lazerių taikymo mokslinis padalinys Lietuvoje, tiesiogiai dirbantis su šalies ir užsienio pramone, pasaulyje pripažįstamas kaip lazerių kompetencijos centras.
 
Projekto metu bus kuriamos bei demonstruojamos adityvios ir subtraktyvios lazerinės technologijos, skirtos elektronikos, integruotos ant laisvos formos neorganinio dielektrinio paviršiaus, gamybai. Šis projektas leis pilnai atskleisti sinergines FTMC LTS galimybes licencijuoti sukurtą intelektinį potencialą, teikti aukštos kokybės MTEP paslaugas verslui. Tarptautinėje aukštųjų technologijų žinovų bendruomenėje itin vertinami FTMC lazerinių technologijų profesionalai jau yra įkūrę skaitmeninių inovacijų centrą. Tokių centrų tinklas ES yra svarbus veiksnys, modernizuojant pramonę ir išlaikant jos konkurencingumą.
 
ProjektąPuslaidininkinių infraraudonųjų lazerinių sistemų technologijų centras“  įgyvendina FTMC prof. Arūno Šetkaus vadovaujama komanda.
 
Pasak prof. A. Šetkaus, kompaktiškų infraraudonųjų (IR) spindulių kompaktinės sistemos vis daugiau naudojamos medicinoje, trimačiame skenavime, automobilių pramonėje, medžiagų identifikacijai ir kt. Taip pat auga tinkamų IR emisijos diodų (LED) ir lazerinių diodų (LD) poreikis, tad jų integravimas į mažus išmaniuosius prietaisus kelia daug naujų iššūkių LED/LD technologijoms.
 
Kompetencijų centre, naudojantis aukšto tarptautinio lygio FTMC mokslinių tyrimų potencialu ir pilnai sukomplektuota technologinę-techninę infrastruktūra, bus išvystyta medžiagų, funkcinių dangų bei jų technologijų platforma, skirta kurti ir gaminti puslaidininkinius lazerius, susijusius optoelektroninius komponentus bei jų sistemas, pritaikytas veikti nuo artimųjų iki tolimųjų IR spindulių bangos ilgių (760-155 0 nm ir 5-20 µm). Taip pat bus parengti tinkamų komercinimui prietaisų prototipai ir patentais apsaugoti originalūs sprendimai.
 
ProjektoFunkcinių paviršių, dangų ir struktūrų kompetencijos centrasvadovas - FTMC prof. Eugenijus Norkus.
 
Šiame kompetencijų centre bus atliekami moksliniai tyrimai, skirti įvairių tipų nanostruktūrinių dangų kūrimui ir jų techninio funkcionalumo bei ilgaamžiškumo įvertinimui. Daugiausia dėmesio skiriama plastikų metalizacijai, paviršių anodavimui ir nikeliavimui, detaliai įvertinant ilgaamžiškumą bei atsparumą trinčiai ir dilimui. Bus kuriamos ir detaliai ištirtos kelios dešimtys dangų, priskiriamų anoduotų nanostruktūrų, metalizuoto plastiko, nikeliuotų paviršių ir kitoms kategorijoms. Naudojant tribologinius matavimu, mikroskopijos metodu, oksidacijos bei hidrolizės poveikio testus ir kt., bus įvertinti dangų ilgaamžiškumą nulemiantys parametrai: trinties koeficientas ir atsparumas dilimui. Taip pat bus tiriamas dažų ar pigmentų poveikis dangoms bei tinkamiausių kandidatų ilgaamžiškumas.
 
Mokslininkai planuoja pateikti tris patentines paraiškas JAV patentų ir prekių ženklų biurui (USPTO) tarptautiniams patentams gauti; sukurti ir išbandyti tris MTEP veiklos produktus, užmegzti artimesnius ryšius su verslo įmonėmis, skatinti mokslinį bendradarbiavimą ir kt. Siekiant paspartinti inovatyvių produktų kūrimą, FTMC tyrėjai sukauptomis kompetencijomis dalinsis su Lietuvos verslininkais, kitomis mokslinių tyrimų įstaigomis.
 
Projektą „Tvarios aplinkos vertinimo priemonių ir technologijų kūrimo ir taikymo kompetencijų centras“ vykdys FTMC prof. Vidmanto Remeikio vadovaujama komanda.
 
Kompetencijų centras sieks užtikrinti aukščiausio lygio mokslinių idėjų, skirtų taršos mažinimui, realizavimą, skatinant mokslinių žinių komercinimo bei aplinkotyros technologijų plėtros ir įgyvendinimo mastą. Siekiama sujungti visas aplinkotyrines ekspertizių sritis inovatyviai ir išmaniai taršos stebėsenai. Tikslas - kurti, diegti ir taikyti kompleksines atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekų perdirbimo, panaudojimo energijos gavybai, poveikio tvariai aplinkai vertinimo priemones ir technologijas, leidžiančias nustatyti taršos šaltinius. Taip pat mokslininkai pasiūlys tinkamiausias ir efektyviausias taršos mažinimo priemones.
 
Projekto metu bus sukurta kompleksinė adaptyvaus valdymo priemonė (CO2 analizatorius, dronų technologijomis grįsta, lazerinė teršalų matavimo sistema ir kt.), leidžianti nustatyti, charakterizuoti ir pateikti nustatytų mikropriemaišų evoliucijos bei sklaidos prognozę, siekiant parinkti taršos šaltiniams tinkamiausias ir efektyviausias taršos mažinimo priemones.
 
Projektą „Inovatyvių aplinką tausojančių įrenginių kūrimo ir projektavimo kompetencijų centras” FTMC vykdys kaip Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) partneris, jungtinės veiklos pagrindu. FTMC daliai projekte vadovauja  Aplinkotyros skyriaus vadovė dr. Steigvilė Byčenkienė.
 
FTMC mokslininkai projekto metu vykdys Akustinio ultrasmulkių dalelių filtro tyrimus: taikant akustinės aglomeracijos technologiją, atliekant kintančio dydžio ultrasmulkiųjų dalelių pašalinimą iš pramoninių katilų išmetamųjų dujų, bus kuriamas technologijos patentavimas.
 
Šiuo metu FTMC sėkmingai įgyvendina du projektus, finansuojamus pagal ankstesnį (2018 m.) priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas” kvietimą.
 
FTMC direktoriaus pavaduotojos inovacijoms, vyr. mokslo darbuotojos dr. Aušros Abraitienės vadovaujama mokslininkų komanda vykdo projektą „Tarpdisciplininių tyrėjų kompetencijų stiprinimas nukreipiant jas išmaniųjų apsauginių tekstilės gaminių kūrimui”.
 
Projekto tikslas - stiprinti ir ugdyti naujas tyrėjų kompetencijas tarpdisciplininių tekstilės technologijos, fizikos, informatikos, elektronikos bei mechanikos inžinerijos srityse, siekiant kurti bei tobulinti inovatyvias tekstilės technologijas. Pasak dr. A. Abraitienės, pasaulio ir Lietuvos rinkose didėja išmaniosios tekstilės gaminių paklausa. Žmonės ieško aprangos, kuri atliktų įvairias funkcijas: stebėtų sveikatą, reguliuotų temperatūrą, reaguotų į įvairius išorinius dirgiklius, saugotų nuo pavojingo poveikio (spinduliuotės, vabzdžių, aplinkos pokyčių). Tad šis projektas suvienijo skirtingų kompetencijų tyrėjus, kuriant išmanųjį apsauginį gaminį, itin paklausų rinkoje.
 
Projekte įgyvendinamos trys viena kitą papildančios veiklos: sukurta ir į apsauginį gaminį integruota termoreguliacinė aktyvi elektroninė temperatūros reguliavimo sistema, sukurtos funkcinės dangos, efektyviai saugojančios nuo nejonizuojančios elektromagnetinės spinduliuotės. Taip pat, naudojant pažangią vakuuminę kompozitų laminatų ir pluoštais armuotų kompozitų formavimo technologiją, sukurti kompozitai, skirti asmeninėms apsaugos priemonėms. Visų šių, paklausių rinkose veiklų sinergija padėjo sukurti aukštos pridėtinės vertės išmanaus gaminio prototipą, skirtą komercinimui. Taip pat paskatino skirtingų sričių mokslininkų bendradarbiavimą - pagrindą ateities tekstilės aukštųjų technologijų vystymuisi.
 
Projektą „Fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų ir technologijų perdavimo veiklos skatinimas“ įgyvendina FTMC Inovacijų ir technologijų tarnybos vadovo Mariaus Vinciūno komanda.
 
Trejų metų trukmės projekto tikslas - vystyti FTMC inovacijų ir technologijų perdavimu užsiimančio padalinio veiklą, siekiant aktyvesnio komercinį potencialą turinčių MTEP veiklų vykdymo bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo. Siekiama sustiprinti administracinio personalo gebėjimus ir pajėgumus, efektyviau valdyti centre sukuriamą intelektinę nuosavybę ir skatinti inovacijų komercinimą, žinių ir technologijų perdavimą. Projektui įgyvendinti pasitelkti aukštos kvalifikacijos ekspertai, dirbantys su pasaulyje pirmaujančiomis mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis (RTO). Tikimasi gerąją pažangių užsienio mokslo centrų patirtį – kaip valdyti sukurtą intelektinę nuosavybę ir užtikrinti geresnį panaudojimą perduodant verslui ar steigiant naujus aukštųjų technologijų verslus – pritaikyti FTMC.
 

Projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.