Studies

Back

PhD studies themes 2024

No. Field Supervisor Theme LT Theme EN
        N 002 Physics
1. N 002 Jevgenij Chmeliov Molekulinės struktūros ir funkcijos sąsaja fotosintetiniuose šviesorankos kompleksuose Molecular structure–function relation in photosynthetic light-harvesting complexes
2. N 002 Andrius Garbaras Junginio specifinės izotopų analizės taikymai izotopų frakcionavimui aplinkos mėginiuose Compound-Specific Isotope Analysis (CSIA) for isotopic fractionation research in environmental samples
3. N 002 Jonas Gradauskas Didelio intensyvumo lazerio spinduliuotės puslaidininkinio reketo tipo jutiklio tyrimas

Investigation of ratchet-based semiconductor sensor of high intensity laser radiation

4. N 002 Arūnas Gudelis Elektrono pagavos būdu skylančių radionuklidų standartizavimas blyksninių tirpalų spektrometrijos metodais Standardization of radionuclides decaying by the electron capture mode by liquid scintillation counting methods
5. N 002 Mindaugas Karčiauskas Gravitacijos dėsnių modifikacijos ankstyvoje ir vėlyvoje visatoje Modified gravity in the early and the late universe
6. N 002 Mindaugas Karčiauskas Rezonanciniai procesai kosminės infliacijos metu ir stebimi jų žymenys Resonant processes during cosmic inflation and their observable signatures
7. N 002 Irmantas Kašalynas Dvimatė plazmonika GaN struktūrose optoelektroniniams taikymams THz dažnių ruože Two dimensional plasmons in GaN structures for optoelectronic applications in the THz range
8. N 002 Sergejus Orlovas Lazeriu pagamintų fotoninių elementų kūrimas ir našumas neparaksialiniame vaizdinime Design and benchmarks of laser manufactured photonic elements in nonparaxial imaging
9. N 002 Sergejus Orlovas Struktūrinės šviesos kūrimas, charakterizavimas ir taikymai fotonikoje Design and characterization of structured light and it‘s applications in photonics
10. N 002 Tadas Paulauskas Kompaktiškų magnetinio lauko kvantinių jutiklių vystymas ir taikymai Development and applications of compact magnetic field quantum sensors
11. N 002 Tadas Paulauskas Sukininiai defektai puslaidininkiuose ir jų taikymas kvantinėse technologijose Spin-based defects in semiconductors and their application in quantum technologies
12. N 002 Kęstutis Pyragas Naujos kartos neuronų populiacijų modeliai ir rezervuarinė kompiuterija Next generation neural population models and reservoir computing
13. N 002 Artūras Plukis Elektronų greitinimas dielektrinėse struktūrose intensyvia optine spinduliuote Acceleration of electrons in dielectric structures by intense optical radiation
14. N 002 Artūras Plukis Izotopų atskyrimo optine spinduliuote metodų plėtra Research and development of isotope separation by optical radiation
15. N 002 Gediminas Račiukaitis Dujinių plazmos taikinių lazeriniams plazminės bangos greitintuvams modeliavimas ir tyrimai Modelling and investigation of gas plasma targets for Laser Wakefield Acceleration
16. N 002 Mikhail Shuba Elektromagnetinio ir termoelektrinio atsako anglies nanodariniuose modeliavimas Modeling of the electromagnetic and thermoelectric response of carbon based nanostructures
17. N 002 Voitech Stankevič Nanosekundinių elektrinių impulsų poveikio biomolekulių sąveikai tyrimas Investigating the effect of nanosecond electrical pulses on biomolecule interactions
18. N 002 Rima Stonkutė Žvaigždžių spiečių ir galaktikų diskų žvaigždžių populiacijų sąsajos Interrelations between stellar populations of star clusters and galaxy disks
19. N 002 Saulius Tumėnas Elektroninė bismidų struktūra: spontaninio atominio susitvarkymo įtaka Electronic structure of bismides: Influence of spontaneous atomic ordering
20. N 002 Vladas Vansevičius Žvaigždžių spiečių masės funkcija Vietinės grupės galaktikose Mass function of star clusters in the Local Group galaxies
21. N 002 Nerija Žurauskienė Tiesinės magnetovaržos tyrimas dvidimensiniuose (2D) sluoksniuose ir nanostruktūrose Investigation of linear magnetoresistance in two-dimensional (2D) films and nanostructures

N 003 Chemistry

1. N 003 Aldona Balčiūnaitė Perspektyvūs katalizatoriai metanolio kuro elementams Prospective catalysts for methanol fuel cellsrospective catalysts for methanol fuel cells
2. N 003 Jurga Juodkazytė Dirbtinės fotosintezės technologijų vystymas Development of technologies for artificial photosynthesis
3. N 003 Virginija Kepenienė

Perspektyvių elektrokatalitinių medžiagų kūrimas atsinaujinančios energijos konversijos sistemoms

Development of promising electrocatalytic materials for renewable energy sources
4. N 003 Ramūnas Levinas Pereinamųjų metalų oksidų sintezė, modifikavimas ir apibūdinimas, bei pritaikymas fotoelektrocheminiams procesams Synthesis, modification and characterization of transition metal oxide based devices for photoelectrochemical light harvesting applications
5. N 003 Ramūnas Levinas Heterogeninių elektrokatalizinių sistemų sintezė ir apibūdinimas Synthesis and characterization of heterogeneous electrocatalytic systems
6. N 003 Wanessa Melo Naujų mikrofiziologinių sistemų biofilmo tyrimams kūrimas Development of new microphysiological systems for biofilm investigation
7. N 003 Wanessa Melo Impulsinio elektrinio lauko poveikis maisto baltymų intramolekulinei sąveikai ir koloidinėms savybėms Effects of pulsed electric field on intramolecular interactions and colloidal properties of food proteins
8. N 003 Milda Petrulevičienė Medžiagos šviesos energijos konversijai: paieška, tyrimai ir taikymas Materials for Light Energy Conversion: Finding, Investigation and Application
9. N 003 Jurgis Pilipavičius Naujų medžiagų cinko jonų baterijų katodams paieška ir vystymas Exploration and development of novel materials for zinc-ion batteries cathodes
10. N 003 Ieva Plikusienė Jautrių ir selektyvių optinių bioanalizinių sistemų kūrimas ir tobulinimas Development of sensitive and selective optical bioanalytical systems
11. N 003 Urtė Prentice Funkcinių polimerinių kompozitų modifikacijos, skirtos taktilinio jutiklio aktyviajai medžiagai tobulinti Modifications of Functional Polymer Composites for Tactile Sensor’s active material improvement
12. N 003 Simonas Ramanavičius 2D MXenų sintezė, savybių tyrimas ir taikymai švariosiose technologijose Synthesis of 2D MXenes, investigation of properties and application in clean technologies
13. N 003 Simonas Ramanavičius 2D MXenų sintezė, savybių tyrimas ir taikymų jutikliuose paieška Synthesis of 2D MXenes, investigation of properties and search for applications in sensors
14. N 003 Simonas Ramanavičius Titano oksido Magneli fazių TixO2x-1 nanostruktūrų formavimas taikymui žaliosiose technologijose Formation of titanium oxide TixO2-x nanostructures for application in green technologies
15. N 003 Vilma Ratautaitė Elektrocheminio jutiklio modifikavimas atrankumo pagerinimui Electrochemical sensor modification for improved selectivity
16. N 003 Vilma Ratautaitė Biologiškai suderinamos polimerinės vaistų pristatymo sistemos kūrimas Development of a Biocompatible Polymer-Based Drug Delivery System
17. N 003 Zita Sukackienė Cheminiu būdu nusodintų kobalto ir jo lydinių dangų taikymas tvariai energijos konversijai Application of electrolessly deposited cobalt and its alloy coatings for sustainable energy conversion
18. N 003 Martynas Talaikis Lipidinių membranos struktūros ir sąveikos su S100 šeimos baltymais tyrimas paviršiaus sustiprintos infraraudonosios sugerties spektroskopijos metodu Study of lipid membrane structure and interactions with S100 family proteins using surface-enhanced infrared absorption spectroscopy
19. N 003 Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė Naujos medžiagos metalo-oro baterijoms: sintezė, charakterizavimas ir savybės Novel materials for metal-air batteries: synthesis, characterization and properties
20. N 003 Aušra Valiūnienė Paviršiuje imobilizuoti fosfolipidiniai dvisluoksniai daugkartinio naudojimo biojutikliams Design and application of tethered phospholipid bilayers for reusable biosensors
21. N 003 Linas Vilčiauskas Naujų suderinamų elektrolitų/elektrodų sistemų tinkamų ateinančios kartos tvarioms Li-, Na- ir Zn-jonų baterijoms paieška, charakterizavimas ir optimizacija The search, characterization, and optimization of novel compatible electrolyte/electrode systems for the next generation Li-, Na- and Zn-ion batteries
22. N 003 Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė Metalo ir biomedžiagų nanokompozitų taikymas biologiniuose jutikliuose Application of metal-biomaterial nanocomposites in biological sensors
23. N 003 Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė Medžiagų struktūrų atsparumas ekstremaliomis aplinkos sąlygomis Resistance of metal structures in extreme environmental conditions
24. N 003 Rokas Žalnėravičius Bioplėvelių detekcijos bevieliu, SERS ir elektrocheminiais metodais tyrimas Investigation of the capabilities of biofilms detection by wireless, SERS and electrochemical modes

T 008 Materials engineering

1. T 008 Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė Sumanių tekstilinių kompozicijų kūrimas ir tyrimas Development and research of intelligent textile compositions
2. T 008 Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė Tekstilės medžiagų funkcionalizavimas tvariomis technologijomis Functionalisation of textile materials with sustainable technologies
3. T 008 Alexandr Belosludtsev Metalinių ir dielektrinių dangų paruošimas ir tyrimas Preparation and investigation of metal and dielectric coatings
4. T 008 Rytis Buzelis Didelio atsparumo lazerio spinduliuotei optinių elementų formavimo technologijos optimizavimas panaudojant lazerio sukeltos pažaidos tyrimus Optimizing the technology of fabrication optical elements with high resistance to laser radiation using laser damage investigations
5. T 008 Paulius Gečys Lazerinis polimerų 3D apdirbimas ultratrumpais lazerių impulsais 3D laser processing of polymers with ultrashort pulsed lasers
6. T 008 Mindaugas Gedvilas Nanogardelių tiesioginis lazerinis rašymas ir trynimas panaudojant ultratrumpų impulsų papliūpas Direct laser writing and erasing of nano-gratings using bursts of ultra-short pulses
7. T 008 Mindaugas Gedvilas Lazerinis metalo plokštelių pjovimas dideliu greičiu mikromechaninių komponentų formavimui Hight-speed laser cutting of metal plates for the formation of micromechanical components
8. T 008 Lina Grinevičiūtė Submikroninių periodinių struktūrų tyrimai ir taikymai optinių elementų formavimui plonų dangų pagrindu Investigation and application of submicron periodic structures for formation of optical elements
9. T 008 Lina Grinevičiūtė Specializuotos IBS optinės dangos kvantinių kompiuterių sistemoms Specialized IBS optical coatings for quantum computing systems
10. T 008 Genrik Mordas 3D spausdinimo technologijų taikymas lengvųjų komponentų gamybai Application of 3D printing technologies for the production of lightweight components
11. T 008 Genrik Mordas Polimerinių kompozitų struktūrų formavimas pridėtinės gamybos būdu Additive manufacturing of polymer composite structures
12. T 008 Vaidas Pačebutas Bismidiniai sluoksniai ir struktūros vidurinių infraraudonųjų spindulių ir THz emiteriams Bismid layers and structures for mid-infrared and THz emitters
13. T 008 Vitalija Rubežienė Mikrobangas absorbuojančių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas Development and investigation of microwave absorbing textile materials
14. T 008 Evaldas Stankevičius Hibridines plazmonines modas generuojančių darinių formavimas tiesioginio lazerinio rašymo būdu ir jų optinio atsako tyrimas Formation of hybrid plasmonic mode-generating derivatives by direct laser writing and investigation of their optical response
15. T 008 Romualdas Trusovas Lazeriu inicijuotas dvimačių pereinamųjų metalų dichalkogenidų formavimas Laser-induced formation of two-dimensional transition metal dichalcogenides
16. T 008 Artūras Ulčinas Sparti didelio ploto skenuojančio zondo mikroskopija našiam nanometrų lygmens paviršių tyrimui ir litografijai Fast-scanning large area scanning probe microscopy for high-throughput surface characterization and patterning at the nanoscale