Inovacijos

Aplinkos tyrimai

FTMC prisideda prie aplinkos taršos mažinimo iniciatyvų ir atlieka įvairiapusius oro, vandens ir dirvožemio tyrimus.
 

Paslaugos 

(Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus Nr. 1AT-307  2011 m. gruodžio mėn. 9 d.)

Neorganinių makro-komponenčių tyrimai ore, vandenyje ir dirvožemyje 

Eil. Nr.

Atliekamų tyrimų pavadinimai

Metodas

Kaina be PVM, Eur

1

Sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas ore

Jonų chromatografija

25

2

Azoto dioksido (NO2) kiekio nustatymas ore

Fotometrinis

15

3

Sulfato (SO42) kiekio nustatymas ore

Jonų chromatografija

25

4

Amonio (NH4+) kiekio nustatymas ore

Fotometrinis

15

5

Nitrato (NO3-) kiekio nustatymas ore

Jonų chromatografija

25

6

Chlorido (Cl-) kiekio nustatymas ore

Jonų chromatografija

25

7

Natrio (Na+) kiekio nustatymas ore

Liepsnos fotometrija

12

8

Kalio (K+) kiekio nustatymas ore

Liepsnos fotometrija

12

9

Sulfato (SO42) kiekio nustatymas vandenyje

Jonų chromatografija

20

10

Amonio (NH4+) kiekio nustatymas vandenyje

Fotometrinis

12

11

Nitrato (NO3-) kiekio nustatymas vandenyje

Jonų chromatografija

22

12

Chlorido (Cl-) kiekio nustatymas vandenyje

Jonų chromatografija

22

13

Natrio (Na+) kiekio nustatymas vandenyje

Liepsnos fotometrija

10

14

Kalio (K+) kiekio nustatymas vandenyje

Liepsnos fotometrija

10

15

pH (vandenilio jonų koncentracijos) nustatymas

Potenciometrinis

5

16

Anglies monoksido (CO) koncentracijos nustatymas ore

IR absorbcijos

20

17

Gyvsidabrio (Hg) koncentracijos ore nustatymas

CV-AAS

30

18

Gyvsidabrio (Hg) koncentracijos vandenyje nustatymas

CV-AAS

40

19

Azoto oksidų (NOx) koncentracijos ore nustatymas

Chemiliuminiscensinis metodas

20

20

Ozono (O3) koncentracijos nustatymas ore

UV absorbcijos

20

21

Benzo(a)pireno (BaP) koncentracijos nustatymas ore

UV absorbcijos

30

22

Sunkiųjų metalų koncentracijos nustatymas ore

GF-AAS

10

23

Sunkiųjų metalų koncentracijos nustatymas vandenyje

GF-AAS

5

24

Sunkiųjų metalų koncentracijos nustatymas dirvožemyje

GF-AAS

10

25

Americio (241Am), plutonio (239Pu) nustatymas

Alfa spektrometras

sutartinė

26

Stroncio (90Sr), Cezio (137Cs) nustatymas

Gama spektrometras

sutartinė

 

Aerozolio dalelių cheminės sudėties ir fizikinių savybių tyrimai 

Eil. Nr.

Atliekamų tyrimų pavadinimai

Metodas

Kaina be PVM, Eur

1

Aerozolio dalelių cheminės sudėties tyrimai

1.1

Matavimai realiame laike

 

 

 

Submikroninio dydžio (<1 µm) aerozolio dalelių cheminės sudėties įvertinimas (bendra organinių medžiagų koncentracija, SO42-, NO3-, NH4+, Cl-)

Aerozolio dalelių cheminės sudėties monitorius (ACSMh)

sutartinė

 

Ekvivalentinės juodosios anglies masės koncentracijos nustatymas ore

Aetalometras (Magee Scientific) EA31 7

sutartinė

2

Aerozolio dalelių fizikinių savybių tyrimai

 

Skaitinės aerozolio dalelių koncentracijos nustatymas (0.003-3.0 µm)

Kondensacinis dalelių skaitiklis (CPC UF-02)

sutartinė

 

Skaitinės aerozolio dalelių koncentracijos nustatymas(0.5-20 µm)

Aerodinaminis aerozolio daleių spektrometras (APS, TSI 3321)

sutartinė

 

Skaitinės aerozolio dalelių koncentracijos pasiskirstymo pagal dydį nustatymas (0.003-1.0 µm)

Skenuojantis dalelių judrio spektrometras (SMPS, TSI 3936)

sutartinė

3

Aerozolio dalelių optinių savybių tyrimai

 

Aerozolio dalelių sklaidos tyrimai

Integruojantis nefelometras (TSI 3563)

sutartinė

 

Aerozolio dalelių sugerties tyrimai

Aetalometras (Magee Scientific) EA31 7

 

sutartinė

4

Aerozolio dalelių generavimas

 

Submikroninio dydžio aerozolio dalelių (<1 µm) generavimas iš tirpalų

Elektropurkštuvinis aerozolio dalelių generatorius (TSI 3480)

sutartinė

5

Modeliavimas

 

Submikroninio dydžio (<1 µm) aerozolio dalelių šaltinių kiekybinis nustatymas

Teigiamos matricos faktorizacijos metodas

sutartinė

 

Aerozolio dalelių, turinčių sudėtyje juodosios anglies šaltinių nustatymas

Optinės sugerties metodas

sutartinė

 

Susisiekite su mumis

Norėdami užsakyti paslaugą ar gauti papildomos informacijos, susisiekite su mumis el. paštu innovation@ftmc.lt. Atsakysime per 2 darbo dienas.

Kontaktai


Karolis Stašys

Innovation Manager / Inovacijų vadybininkas

Tel.: +370 629 85166
El.p.: karolis.stasys@ftmc.lt