Mokslas

Atgal

Aplinkotyra ir energetika

Fizinių ir technologijos mokslų centro veikla yra tampriai susijusi su Sumaniosios specializacijos prioriteto „Energetika ir tvari aplinka“ užduotimis. Centro Branduolinių tyrimų skyriuje atliekami tyrimai branduolio bei masių spektroskopijos srityse, plėtojamos pažangios aplinkotyrinės ir aplinką tausojančios branduolinio kuro ciklo technologijos, diegiami nauji medžiagų analizės ir modifikavimo metodai. Atliekami darbai nuo teorinio radionuklidų susidarymo reaktoriuje modeliavimo ir eksperimentinio jų nustatymo iki naujų technologijų sukūrimo užtikrinant branduolinės energetikos saugą bei optimizuojant radioaktyviųjų atliekų tvarkymą. Skyriuje išvystytas radioaktyviųjų atliekų nuklidinės sudėties nustatymas panaudojant proporcingumo daugiklių (nuklidinio vektoriaus) metodą sėkmingai taikomas Ignalinos AE uždarymo procese tvarkant radioaktyviąsias atliekas (Valstybinių TSO techninė parama IAE radiologinės charakterizacijos srityje). Vystomi pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų pakuočių ir atliekynų inžinerinių barjerų degradavimo teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai, analizuojama radionuklidų sklaida ir kaupimosi procesai aplinkos sanduose (JOPRAD ES projektas). Išvystyti radiocheminiai metodai plutonio (238Pu, 239,240Pu), cezio (134Cs, 137Cs), americio (241Am, 243Am), stroncio (89Sr, 90Sr), technecio (99Tc), geležies (55Fe), nikelio (63Ni) ir švino (210Pb) izotopų nustatymui įvairiose terpėse. Masių spektrometrijos, chromatografijos metodai pasitarnauja tiriant procesus medžiagotyroje, biologiniuose ir aplinkos objektuose (Pieno produktų kilmės nustatymas kartu su TATENA). Inovatyviais metodais tiriant atmosferos mikropriemaišų cheminę ir izotopinę sudėtį atskleidžiami fizikiniai ir cheminiai vyksmai atmosferoje. Greitintuvo masių spektrometrijos (AMS) anglies izotopinio santykio matavimai medžiagose taikomi archeologiniam datavimui, aplinkotyros, biologiniams ir technologiniams tyrimams. Atliekami didelės energijos šviesos impulsų sąveikos su medžiaga procesų tyrimai, naujų jonizuojančiąją spinduliuotę detektuojančių medžiagų paieška ir tyrimai. Vykdoma jonų pluoštelių analizės metodų plėtra, medžiagų analizei (RBS, PIXE) ir modifikavimui jonų pluošteliu, bei jų taikymas kuriant plonasluoksnes technologijas ir diegiant Lietuvos aukštųjų technologijų įmonėse.
Centro Aplinkotyros skyriuje tiriama atmosferos tarša ir su ja susijusi klimato kaita, kuriami aplinkotyriniai prietaisai, vystomi nauji  aplinkos kokybės vertinimo metodai. Remiantis turimu įdirbiu ir kompetencija tiriant atmosferos užterštumo lygį neorganiniais sieros, azoto junginiais ir šarminiais žemės metalais Aplinkotyros skyrius dalyvauja Europos tolimųjų oro masių pernašų monitoringo (EMEP) programoje, vertina dujinių ir aerozolinių teršalų laikinės ir erdvinės sklaidos ypatumus, vietinių ir tolimųjų antropogeninių ir natūralių emisijos šaltinių įtaką atmosferos užterštumo foninio lygio Lietuvoje formavimuisi. Taikant naujus pažangius metodus ir naudojant moderniausią spektrometrinę aerozolio dalelių matavimo įrangą Aplinkos fizikos ir chemijos laboratorijoje atliekami ilgalaikiai kompleksiniai tiesioginiai (on-line) aerozolio dalelių skaitinės koncentracijos, dydžių pasiskirstymo ir cheminės sudėties, įskaitant masių spektrometrijos ir teigiamos matricos faktorizacijos (PMF, angl. Positive Matrix Factorization) metodus, tyrimai, leidžiantys įvertinti aerozolio dalelių prigimtį ir atlikti jų šaltinių paskirstymą. Taip pat atliekamas įvairių ūkinių veiklų metu išmetamo į aplinkos orą teršalų kiekio vertinimas. Atmosferos užterštumo tyrimų laboratorijoje sukurta inovatyvi gyvsidabrio nustatymo ore metodika ir unikalus įrenginys, skirtas ore ar kitose dujose esančiai elementinei gyvsidabrio komponentei nustatyti. Radiochemijos laboratorijoje atliekami grafeno oksido ir grafeno oksido magnetito, Berlyno mėlio ir chitozano pagrindu  nano-kompozitų sintezė, jų taikymai užterštų kenksmingais metalais (pvz, Co, Ni, Cu, Pb) ir radionuklidais (pvz., Cs, Pu, Am) terpių valymui bei metalus ir radionuklidus koncentruojant iš aplinkos mėginių analitiniams tikslams. Taip pat taikomi radioanalitiniai metodai radionuklidų (238,239,240,341Pu, 241Am, 242,243,244Cm, 90Sr, 55Fe, 63Ni) ruošimo iš įvairių terpių matavimams, alfa ir gama spektrometrija.
Šių metodų kompetencija yra sukaupta:

Galerija