Struktūra

Aplinkotyros skyrius

Skyriaus vadovas dr. Vidmantas Ulevičius
dr. V. Ulevičius
tel. +370 5 2661644
  
APLINKĄ TAUSOJANČIOS TECHNOLOGIJOS ATMOSFEROS TARŠOS IR SU JA SUSIJUSIOS KLIMATO KAITOS STEBĖJIMUI, IMITAVIMUI, PREVENCIJAI IR PADARINIŲ MAŽINIMUI
Aplinkotyros skyriaus vykdomi tyrimai yra orientuoti į metodus ir sprendimus, kurie apjungia gamtos mokslų kryptis, kuriomis grindžiamas supratimas, kūrimas ir taikymas technologijų, skirtų tvarios ateities užtikrinimui. Pagrindinis dėmesys yra nukreiptas į neatspindinčių submikroninės frakcijos aerozolio dalelių cheminės sudėties tyrimus naudojant masės spektrometrijos metodus, taip pat į aerozolio susidarymo ir evoliucijos procesų tyrimus bei kintančios atmosferos sudėties poveikio oro kokybei, žmogaus sveikatai, klimato kaitai ir ekosistemos tyrimus.
Aplinkotyros skyrius taip pat kuria ir vysto metodus, eksperimentines priemones bei technologijas, vykdant klimato kaitos ir ekosistemų monitoringą bei kuriant saugesnę ir sveikesnę aplinką. Skyriaus aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose, apimančiose aerozolių mokslo vaidmenį ir svarbą plačiose taikymo srityse. Atliekant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus yra siekiama ilgalaikių sprendimų, padedančių spręsti svarbius mokslo, visuomenės ir pramonės uždavinius. Tyrimai yra tikslingai nukreipti į aerozolio eksperimentinių metodų plėtrą siekiant vystyti šiuolaikines aplinkai draugiškas technologijas, tinkamas branduolinių objektų ir aplinkos mokslo technologijoms, paremtoms radionuklidų metodais.
TIKSLAI:
Plėtoti ir tobulinti aplinkos kokybės vertinimo metodus, priemones ir technologijas bei užtikrinti mokslinę kompetenciją aplinkos fizikos ir chemijos, aplinkos taršos ir klimato kaitos srityse.
UŽDAVINIAI:
 • Kurti ir vystyti aplinkos apsaugos kokybės kontrolės technologijas ir įrangą, taip pat metodus ir eksperimentinę bazę aplinkos moksliniams tyrimams, vykdyti mikro-priemaišų dinamikos ir balanso aplinkos komponentuose tyrimus, taip pat vertinti aplinkos užterštumo poveikį klimato kaitai.
 • Vystyti efektyvius prietaisus bei vertinimo metodus, skirtus apibūdinti pramonės, transporto ir vartojimo sektorių poveikį aplinkos kokybei, apjungiant aerozolio dalelių masės ir dydžių spektrometrinius metodus bei fizinius-cheminius aerozolio dalelių susidarymo aspektų tyrimus.

Laboratorijos:

SKYRIAUS DARBUOTOJAI


įranga
 Aplinkos fizikos ir chemijos laboratorija  
Aerozolio cheminės sudėties monitorius ACSM  
  
Skenuojantis dalelių judrio spektrometras TSI 3936 (SMPS)
  
Mažų aerozolio dalelių spektrometras (SMPS)
  
Aerozolio generatorius TSI 3076
  
Aerodinaminis aerozolio spektrometras (APS) TSI 3321
  
Elektropurkštuvinis aerozolio generatorius TSI 3480
  
Kondensacinis dalelių skaitiklis CPC UF-02
  
Aetalometras (Magee Scientific) EA31 7
  
Integruojantis nefelometras TSI 3563
  
Nešiojamas pramoninio degimo ir išmetamųjų dujų analizatorius Eurotron GreenLine 8000
  
Oro srauto kalibratorius Gilibrator-2  
  
Oro srauto matuoklis TSI 4040
  
Spektrofotometras SPECORD 210 PLUS
  
Jonų chromatografas DIONEX 2010i
  
Ozono analizatorius O341M
  

Atmosferos užterštumo tyrimų laboratorija

Aerozolio masių spektrometras, AMS
  
Induktyviai surištos plazmos masių spektrometras, ICP-MS, ELEMENT-2.
  
Atominis absorbcinis spektrometras, Zeeman-3030.  
  

Atominis absorbcinis gyvsidabrio garų analizatorius, GARDIS-5

Gyvsidabrio garų dozatorius, GA-730
 

  
Atmosferos aerozolio dalelių koncentracijos analizatorius, FH62 I-R
  
Automatinė specialios paskirties meteorologinė stotis SPAMS
  
Radiochemijos laboratorija

Vandens valymo sistemos:

 • Milli-Q Synthesis A10
 • Elix 3    
  

Millipore centrifugos:

 • Sigma 4-15
 • Eppendorf 5804
  
pH metras WTW 450
  
Analizatorius inolab/Multi Level 1 WTW
  
Millipore membraninės filtracijos įrenginys su 240 mm laikikliu 
  
Svarstyklės PG 2002-S METTLER TOLEDO
  
Svarstyklės AT201 METTLER TOLEDO
  
Gama spektrometras (santykinis efektyvumas –  42%, skyra – 1.9 keV/1.33 Mev,  Genie 2000 programinė įranga,  alfa spektrometrai , žemo fono alfa-beta skaitiklis (Emberline FHT 770 T MULTI–LOW–LEVEL–COUNTER )
  
Aukšto slėgio skysčių chromatografas Milichrom
Vykdomi projektai
 • COST CA projektas COLOSSAL „Smulkių aerozolio dalelių tiesioginis cheminės sudėties įvertinimas ir šaltinių kilmės nustatymas“ Nr. CA16109, 2017.03.03 – 2021.03.02, dalies vadovas dr. V. Ulevičius
 • „Išmetamų į atmosferą teršalų kiekio įvertinimas, prognozė bei antropogeninės taršos lygių ir kritinių apkrovų ekosistemoms vertinimas“ Nr. 28TP-2016-98, Aplinkos apsaugos agentūra, 2016 – 2018, 70 000 EUR, dalies vadovas dr. V. Ulevičius
 • „Tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikio bendram Lietuvos oro baseino užterštumo lygiui įvertinimas“ Nr. 28TP-2016-99 (Aplinkos apsaugos agentūra), 2017 – 2019, 90 000 EUR, vadovė dr. D. Jasinevičienė
 • Nacionalinės mokslo programos projektas FOREstRESS "Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių poveikis miškų gebai adaptuotis ir švelninti globalios kaitos grėsmes" Nr. SIT-3/2015 (2100-P298), 2015.08.27 – 2018.12.31, 72 105 EUR, projekto dalies vadovas dr. V. Ulevičius
EKSPERTINĖ VEIKLA

dr. Vidmantas Ulevičius

 • Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komiteto „Klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas“ ekspertas nuo 2014 m.
 • Europos mokslo fondo ekspertas nuo 2008 m.
 • COST ESSEM komiteto narys, projektų vertintojas nuo 2009 m.
 • COST projekto ES1006 eigos vertintojas nuo 2011 m.

dr. Steigvilė Byčenkienė

 • „Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ekspertinės duomenų analizės energetikos sektoriaus transporto dalies ir prekursorių apskaitos parengimas“ (Aplinkos ministerija, nuo 2011 m.)
svarbiausios publikacijos
 1. Plauškaitė, K., Špirkauskaitė, N., Byčenkienė, S., Kecorius, S., Jasinevičienė, D., Petelski, T., Zielinski, T., Andriejauskienė, J., Barisevičiūtė, R., Garbaras, A., Mukach, P., Ulevicius, V. (2017). Characterization of aerosol particles over the southern and southeastern Baltic Sea. Marine Chemistry, 190, 13–27. (IF: 3.412)
 2. Bozzetti C., Sosedova, Y., Xiao, M., Dällenbach, K.R., Ulevicius, V., Dudoitis, V., Mordas, G., Byčenkienė, S., Plauškaitė, K., Slowik, J.G., Baltensperger, U., Besombes, J.-L., Jaffrezo, J.-L., El Haddad, I. and Prévôt, A.S.H. (2017). Argon offline-AMS source apportionment of organic aerosol over yearly cycles for an urban, rural, and marine site in northern Europe. Atmos. Chem. Phys. 17, 117–141, doi: 10.5194/acp-17-117-2017. (IF: 5.114)
 3. Urba, A., Kvietkus, K., Šakalys, J., Didžbalis, J., Valiulis, D. (2016). Method and device for detection of elemental gaseous mercury in air or in other gases. European Patent, EP 3 032 254 B1, 2016.12.14
 4. Remeikaitė-Nikienė,  N.,  Lujanienė, G.,  Malejevas,  V.,  Barisevičiūtė,  R., Žilius,  M.,  Garnaga-Budrė, G., Stankevičius,  A. (2016). Distribution and sources of organic matter in sediments of the south-eastern Baltic Sea. J. mar. systems., 157, 75-81. (IF: 2,174)
 5. Ulevicius, V., Byčenkienė, S., Bozzetti, C., Vlachou, A., Plauškaitė, K., Mordas, G., Dudoitis, V., Abbaszade, G., Remeikis, V., Garbaras, A., Masalaite, A., Blees, J., Fröhlich, R., Dällenbach, K. R., Canonaco, F., Slowik, J. G., Dommen, J., Zimmermann, R., Schnelle-Kreis, J., Salazar, G. A., Agrios, K., Szidat, S., El Haddad, I., and Prévôt, A. S. H. (2016). Fossil and non-fossil source contributions to atmospheric carbonaceous aerosols during extreme spring grassland fires in Eastern Europe. Atmos. Chem. Phys., 16, 5513-5529, doi: 10.5194/acp-16-5513-2016. (IF: 5.053)
 6. Mordas, G., Prokopčiuk, N., Plauškaitė, K., Bozzetti, C., Ulevicius V., (2016). Observation of new particle formation on Curonian Spit located between continental Europe and Scandinavia. Journal of Aerosol Science, 97, 38–55, doi: 10.1016/j.jaerosci.2016.03.002 (IF: 2.236)