Struktūra

Aplinkotyros skyrius

Skyriaus vadovė dr. Steigvilė Byčenkienė 
tel. +370 5 264 1954, +370 682 62087
  
APLINKĄ TAUSOJANČIOS TECHNOLOGIJOS ATMOSFEROS TARŠOS IR SU JA SUSIJUSIOS KLIMATO KAITOS STEBĖJIMUI, IMITAVIMUI, PREVENCIJAI IR PADARINIŲ MAŽINIMUI
 
Aplinkotyros skyriaus vykdomi tyrimai yra orientuoti į metodus ir sprendimus, kurie apjungia gamtos mokslų kryptis, kuriomis grindžiamas supratimas, kūrimas ir taikymas technologijų, skirtų tvarios ateities užtikrinimui. Pagrindinis dėmesys yra nukreiptas į neatspindinčių submikroninės frakcijos aerozolio dalelių cheminės sudėties tyrimus naudojant masės spektrometrijos metodus, taip pat į aerozolio susidarymo ir evoliucijos procesų tyrimus bei kintančios atmosferos sudėties poveikio oro kokybei, žmogaus sveikatai, klimato kaitai ir ekosistemos tyrimus.
Aplinkotyros skyrius taip pat kuria ir vysto metodus, eksperimentines priemones bei technologijas, vykdant klimato kaitos ir ekosistemų monitoringą bei kuriant saugesnę ir sveikesnę aplinką. Skyriaus aktyviai dalyvauja įvairiose veiklose, apimančiose aerozolių mokslo vaidmenį ir svarbą plačiose taikymo srityse. Atliekant fundamentinius ir taikomuosius tyrimus yra siekiama ilgalaikių sprendimų, padedančių spręsti svarbius mokslo, visuomenės ir pramonės uždavinius. Tyrimai yra tikslingai nukreipti į aerozolio eksperimentinių metodų plėtrą siekiant vystyti šiuolaikines aplinkai draugiškas technologijas, tinkamas branduolinių objektų ir aplinkos mokslo technologijoms, paremtoms radionuklidų metodais.
 
TIKSLAS
 
Plėtoti ir tobulinti aplinkos kokybės vertinimo metodus, priemones ir technologijas bei užtikrinti mokslinę kompetenciją aplinkos fizikos ir chemijos, aplinkos taršos ir klimato kaitos srityse.
 
UŽDAVINIAI
 • Kurti ir vystyti aplinkos apsaugos kokybės kontrolės technologijas ir įrangą, taip pat metodus ir eksperimentinę bazę aplinkos moksliniams tyrimams, vykdyti mikro-priemaišų dinamikos ir balanso aplinkos komponentuose tyrimus, taip pat vertinti aplinkos užterštumo poveikį klimato kaitai.
 • Vystyti efektyvius prietaisus bei vertinimo metodus, skirtus apibūdinti pramonės, transporto ir vartojimo sektorių poveikį aplinkos kokybei, apjungiant aerozolio dalelių masės ir dydžių spektrometrinius metodus bei fizinius-cheminius aerozolio dalelių susidarymo aspektų tyrimus.

SKYRIAUS DARBUOTOJAI


Įranga
 • Aerozolio cheminės sudėties monitorius
  ACSMh


 • Skenuojantis dalelių judrio spektrometras
  TSI 3936 (SMPS)

 • Mažų aerozolio dalelių spektrometras 
  (SMPS)

 • Aerozolio generatorius
  TSI 3076

 • Aerodinaminis aerozolio spektrometras
  (APS) TSI 3321

 • Elektropurkštuvinis aerozolio generatorius
  TSI 3480

 • Kondensacinis dalelių skaitiklis
  CPC UF-02

 • Aetalometras (Magee Scientific)
  EA31 7

 • Integruojantis nefelometras
  TSI 3563

 • Oro srauto kalibratorius 
  Gilibrator-2

 • Oro srauto matuoklis
  TSI 4040

 • Spektrofotometras
  SPECORD 210 PLUS

 • Jonų chromatografas
  DIONEX 2010i

 • Ozono analizatorius
  O341M

 • Aerozolio masių spektrometras,
  AMS

 • Atominis absorbcinis gyvsidabrio garų analizatorius, GARDIS-5 (gamintojas FTMC Aplinkotyros skyrius)
 • Gyvsidabrio garų dozatorius, GA-730 (gamintojas FTMC Aplinkotyros skyrius)

 
 • Induktyviai surištos plazmos masių spektrometras, ICP-MS, ELEMENT-2.
 • Atominis absorbcinis spektrometras, Zeeman-3030.
 • Atmosferos aerozolio dalelių koncentracijos analizatorius, FH62 I-R
 • Automatinė specialios paskirties meteorologinė stotis SPAMS
 • Vandens valymo sistemos: Milli-Q Synthesis A10 ir Elix 3  
 • Millipore centrifugos:  Sigma 4-15  ir Eppendorf 5804
 • Svarstyklės:  PG 2002-S METTLER TOLEDO ir AT201 METTLER TOLEDO
 • pH metras WTW 450
 • Analizatorius inolab/Multi Level 1 WTW
 • Millipore membraninės filtracijos įrenginys su 240 mm laikikliu
 • Aukšto slėgio skysčių chromatografas Milichrom
 • Gama spektrometras (santykinis efektyvumas – 42%, skyra – 1.9 keV/1.33 Mev,  Genie 2000 programinė įranga,  alfa spektrometrai, žemo fono alfa-beta skaitiklis (Emberline FHT 770 T MULTI–LOW–LEVEL–COUNTER)

 

 

VYKDOMI PROJEKTAI
 • Horizon Europe projektas: Evidence Driven Indoor Air Quality Improvement (EDIAQI) (2022.12.01 - 2026.12.01, The Lisbon Council (Coordination), 7 876 016,51 Eur, sutarties Nr. 101057497, FTMC dalies projekto vadovė dr. Steigvilė Byčenkienė.
 • LMT mokslininkų grupių projektas "Kelių transporto priemonių aerozolio dalelių ir ekvivalentinės juodosios anglies emisijos Lietuvoje tyrimai", 149 911 Eur, 2022.04.01- 2025.03.31, projekto vadovas dr. S. Kecorius.
 • Tolimųjų oro teršalų pernašu iš kitų valstybių poveikio bendram Lietuvos oro baseinuo užterštumo lygiui įvertinimo paslaugos, Aplinkos apsaugos agentūra, 52 942 Eur, 2021.08.27 - 2022.07.01, projekto vadovė dr. S. Byčenkienė.
 • LMT Lietuvos-Lenkijos programos projektas „Biomasės degimo metu išmesto į aplinkos orą teršalų tolimosios pernašos svarba vietinio smogo susidarymui miesto aplinkoje", 80 000 Eur, 2021.06.01-2023.05.31, projekto vadovė dr. S. Byčenkienė.
 • LMT mokslininkų grupių projektas „Lauko aplinkos oro užterštumo indėlis vidaus patalpų oro kokybei ir įkvepiamajai dozei", 150 000 Eur, 2020.03.10 - 2022.12.31, projekto vadovė dr. S. Byčenkienė
 • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas" projektas Inovatyvių aplinką tausojančių įrenginių kūrimo ir projektavimo kompetencijų centras, VGTU, Akustinio ultrasmulkių dalelių filtro tyrimai, 996 915 Eur, 2020.04.20 - 2023.04.30, FTMC dalies vadovė dr. Byčenkienė
 • LMT podoktorantūros stažuotė iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0176) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), Sinerginiu poveikiu klimato kaitai ir oro taršai pasižyminčios rudosios anglies aerozolio dalelėse šaltinių nustatymas ir charakterizavimas, 66 499,55 Eur, 2021.07.01 -2023.06.30 (projekto mokslinio tyrimo vadovė: dr. Steigvilė Byčenkienė, stažuotoja: dr. Julija Pauraitė-Dudek).
 • LMT podoktorantūros stažuotė iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0112) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Mikroplastiko idenfitikavimo ir skaidymo nuotekų vandenyje ir dumble tyrimai (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-19-0112) 66499,55 Eur, 2020.08.01-2022.07.31, (projekto mokslinio tyrimo vadovė: dr. Galina Lujanienė, stažuotoja: dr. Ieva Uogintė).
 • Lietuvos, Jungtinės Karalystės ir Ukrainos mokslininkų bendras projektas „Joint United Kingdom, Lithuania and Ukraine project - evaluation of nanoparticles from Coronavirus safety perspective, Jungtinės Karalystės ambasada, projekto vadovė dr. S. Byčenkienė
 • EUREKA projektas E!13639 ACOUSTIC „Akustinis ultrasmulkių dalelių filtras dujų išmetimo sistemoms" Nr. 01.2.2-MITA-K-702-12-0007, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, 2021.05.29 – 2023.05.28, 300 000 Eur, projekto vadovė dr. K. Plauškaitė-Šukienė
 • EUREKA projektas E!13401 FFH-CO2 „Anglies dioksido šalinimas iš pramoninių dujinių išmetalų FFH junginiais" Nr. 01.2.2-MITA-K-702-08-002, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, 2020.09.01 – 2023.08.31, 300 000 EUR, projekto vadovas dr. V. Ulevicius.
 • EUREKA projektas E!13636 FLYCHITIN „Modifikuotų musių (Hermetia lilucens) lervų išnarų ir negyvų musių naudojimas nuotekoms valyti" Nr. 01.2.2-MITA-K-702-12-0008, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, 299 319 Eur, 2021.05.29 – 2023.05.28, projekto vadovas dr. V. Ulevicius
 • MITA projektas pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimo priemonę „Gyvsidabrio analizatoriaus GARDIS-7X komercinimas", 2020.09.01– 2021.11.30, 100 000 Eur, projekto vadovas dr. A. Urba
 • "Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimas", Aplinkos ministerija, 2011 m. – dabar, projekto vadovė ir nacionalinės išmetamų į atmosferą ŠESD  apskaitos ataskaitos rengimo komisijos narė dr. S. Byčenkienė (LR AM ministro įsakymas Nr. D1-843)
ĮVYKDYTI PROJEKTAI
 • COST CA projektas DAMOCLES „Sudėtingų klimato ir orų sistemų supratimas ir modeliavimas" Nr. CA17109, 2018.09.14. – 2022.09.13, dalies vadovė dr. S. Byčenkienė
 • LMT Reikminių tyrimų projektas „Išmetamų į atmosferą teršalų nacionalinių emisijos faktorių nustatymas energetikos, pramonės ir žemės ūkio veiklose", 69650 Eur, 2018.04.05-2019.03.31, projekto vadovė dr. S. Byčenkienė
 • MITA projektas pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimo priemonę „Gyvsidabrio analizatoriaus GARDIS-7X komercinimas", 2020.09.01– 2021.11.30, 100 000 Eur, projekto vadovas dr. A. Urba
 • COST CA projektas DAMOCLES „Sudėtingų klimato ir orų sistemų supratimas ir modeliavimas" Nr. CA17109, 2018.09.14. – 2022.09.13, dalies vadovė dr. S. Byčenkienė
 • LMT Reikminių tyrimų projektas „Išmetamų į atmosferą teršalų nacionalinių emisijos faktorių nustatymas energetikos, pramonės ir žemės ūkio veiklose", 69650 Eur, 2018.04.05-2019.03.31, projekto vadovė dr. S. Byčenkienė
 • COST CA projektas COLOSSAL „Smulkių aerozolio dalelių tiesioginis cheminės sudėties įvertinimas ir šaltinių kilmės nustatymas" Nr. CA16109, 2017.03.03 – 2021.03.02, dalies vadovas dr. V. Ulevičius
 • „Išmetamų į atmosferą teršalų kiekio įvertinimas, prognozė bei antropogeninės taršos lygių ir kritinių apkrovų ekosistemoms vertinimas" Nr. 28TP-2016-98, Aplinkos apsaugos agentūra, 2016 – 2018, 70 000 EUR, dalies vadovas dr. V. Ulevičius
 • „Tolimųjų oro teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikio bendram Lietuvos oro baseino užterštumo lygiui įvertinimas" Nr. 28TP-2016-99 (Aplinkos apsaugos agentūra), 2017 – 2019, 90 000 EUR, vadovė dr. D. Jasinevičienė
 • Nacionalinės mokslo programos projektas FOREstRESS "Kompleksiškas klimato ir kitų aplinkos streso veiksnių poveikis miškų gebai adaptuotis ir švelninti globalios kaitos grėsmes" Nr. SIT-3/2015 (2100-P298), 2015.08.27 – 2018.12.31, 72 105 EUR, projekto dalies vadovas dr. V. Ulevičius
 • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos „Moksliniai tyrimai ir plėtra" projektas AEROLIT „Aerozolis Lietuvoje: regiono ir vietinės kilmės pirminio ir antrinio aerozolio indėlio dalelių koncentracijai pietryčių Baltijos regione tyrimas" Nr. CH-3-ŠMM-01/08 (2012 – 2016), 720 865 EUR, projekto dalies vadovas dr. V. Ulevičius.
 • FP7 projektas TRANSPHORM Nr. 243406 „Su transportu susijusi oro tarša ir poveikis sveikatai - Integruotos aerozolio dalelių vertinimo metodikos" (2010 – 2014), 120 000 Eur, projekto dalies vadovas dr. V. Ulevičius.
svarbiausios publikacijos
 1. Davulienė, Lina; Janicka, Lucja; Minderytė, Agnė; Kalinauskaitė, Audrė; Poczta, Patryk; Karasewicz, Maciej; Hafiz, Afwan; Pashneva, Daria; Dudoitis, Vadimas; Kandrotaitė, Kamilė; Valiulis, Darius; Böckmann, Christine; Schüttemeyer, Dirk; Stachlewska, Iwona S.; Byčenkienė, Steigvilė. Synergic use of in-situ and remote sensing techniques for comprehensive characterization of aerosol optical and microphysical properties // Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2024, vol. 906, art. no. 167585, p. 1-16.
 2. Lujanienė, Galina; Novikau, Raman; Karalevičiūtė, Karolina; Pakštas, Vidas; Talaikis, Martynas; Levinskaitė, Loreta; Selskienė, Aušra; Selskis, Algirdas; Mažeika, Jonas; Jokšas, Kęstutis. Chitosan-minerals-based composites for adsorption of caesium, cobalt and europium // Journal of hazardous materials. ISSN 0304-3894. 2024, vol. 462, art. no. 132747, p. 1-17.
 3. Gill, Touqeer; Pauraitė-Dudek, Julija; Kalinauskaitė, Audrė; Byčenkienė, Steigvilė; Plauškaitė-Šukienė, Kristina. Long-term study of chemical characteristics of aerosol compositions in the rural environment of Rūgšteliškis (Lithuania) // Atmospheric pollution research. ISSN 1309-1042. 2024, vol. 15, iss. 4, art. no. 102048, p. 1-17.
 4. Khan, Abdullah; Davulienė, Lina; Šemčuk, Sergej; Kandrotaitė, Kamilė; Minderytė, Agnė; Davtalab, Mehri; Uogintė, Ieva; Skapas, Martynas; Dudoitis, Vadimas; Byčenkienė, Steigvilė. Integrated personal exposure and deposition of black carbon on human lungs // Air quality, atmosphere & health. ISSN 1873-9318. 2024, vol. 17, iss. 1, p. 35-50.
 5. Kecorius, Simonas; Madueño, Leizel; Sues, Susanne; Cyrys, Josef; Lovrić, Mario; Pöhlker, Mira; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Davulienė, Lina; Minderytė, Agnė; Byčenkienė, Steigvilė. Development of a cost-effective adsorption dryer for high-quality aerosol sampling // Aerosol and air quality research. ISSN 1680-8584. 2024, vol. 24, iss. 3, art. no. 230057, p. 1-11.
 6. Bučinskas, Laurynas; Garbarienė, Inga; Mašalaitė-Nalivaikė, Agnė; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Jasinevičienė, Dalia; Remeikis, Vidmantas; Garbaras, Andrius. Dual carbon and sulfur isotopes as tracers of PM1 pollution sources after COVID-19 confinement in Vilnius, Lithuania // Urban climate. ISSN 2212-0955. 2024, vol. 55, art. no. 101894, p. 1-14.
 7. Davtalab, Mehri; Byčenkienė, Steigvilė; Uogintė, Ieva. Global research hotspots and trends on microplastics: a bibliometric analysis // Environmental science and pollution research. ISSN 0944-1344. 2023, vol. 30, iss. 49, p. 107403-107418.
 8. Pleskytė, Sonata; Uogintė, Ieva; Burbulytė, Austėja; Byčenkienė, Steigvilė. Characteristics and removal efficiency of microplastics at secondary wastewater treatment plant in Lithuania // Water environment research. ISSN 1061-4303. 2023, vol. 95, iss. 12, art. no. e10958, p. 1-16.
 9. Šarka, Karolis; Nanbu, Shinkoh. Potential energy curves and ultraviolet absorption cross sections of sulfur dimer // ACS earth and space chemistry. ISSN 2472-3452. 2023, vol. 7, ISS. 12, p. 2374-2381.
 10. Saraga, Dikaia Ε.; Querol, Xavier; Duarte, Regina M.B.O.; Aquilina, Noel J.; Canha, Nuno; Alvarez, Elena Gómez; Jovasevic-Stojanovic, Milena; Bekö, Gabriel; Byčenkienė, Steigvilė; Kovacevic, Renata; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Carslaw, Nicola. Source apportionment for indoor air pollution: Current challenges and future directions//Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2023, vol. 900, art. no. 165744, p. 1-21.
 11. Dementjev, Andrej; Dudoitis, Vadimas; Gelžinis, Andrius; Gylienė, Ona; Binkienė, Rima; Jasinevičienė, Dalia; Ulevičius, Vidmantas. The CARS microscopy application for determination of the deacetylation degree in chitin and chitosan species//Journal of Raman spectroscopy. ISSN 0377-0486. 2023, vol. 54, iss. 5, p. 524-531.
 12. Makaras, Tomas; Jurgelėnė, Živilė; Pakštas, Vidas; Šemčuk, Sergej. Interacting effects of graphene oxide derivatives and trace metals on freshwater brown trout (Salmo trutta L.) behaviour at different stages of development//Environmental science: nano. ISSN 2051-8153. 2023, vol. 10, iss. 8, p. 2172-2184.
 13.  Uogintė, Ieva; Vailionytė, Agnė; Skapas, Martynas; Bolanos, Dave; Bagurskienė, Ernesta; Gruslys, Vygantas; Aldonytė, Rūta; Byčenkienė, Steigvilė. New evidence of the presence of micro- and nanoplastic particles in bronchioalveolar lavage samples of clinical trial subjects//Heliyon. ISSN 2405-8440. 2023, vol. 9, iss. 9, art. no. e19665, p. 1-6.
 14. Minderytė, Agnė; Ugboma, Emeka A.; Mirza Montoro, Fátima Francisca; Stachlewska, Iwona S.; Byčenkienė, Steigvilė. Impact of long-range transport on black carbon source contribution and optical aerosol properties in two urban environments//Heliyon. ISSN 2405-8440. 2023, vol. 9, vol. 9, art.no. e19652, p. 1-13.
 15. Janicka, Lucja; Davulienė, Lina; Byčenkienė, Steigvilė; Stachlewska, Iwona S. Long term observations of biomass burning aerosol over Warsaw by means of multiwavelength lidar//Optics express. eISSN 1094-4087. 2023, vol. 31, no. 20, p. 33150-33174.
 16. Davtalab, Mehri; Byčenkienė, Steigvilė; Bimbaitė, Vilma. Long-term spatial and temporal evaluation of the PM2.5 and PM10 mass concentrations in Lithuania//Atmospheric pollution research. ISSN 1309-1042. 2023, vol. 14, no. 12, art. no. 101951, p. 1-12.
 17. Lujanienė, Galina; Novikau, Raman; Leščinskytė, Agnė; Mažeika, Kęstutis; Pakštas, Vidas; Tumėnas, Saulius; Skapas, Martynas; Šilobritienė, Beata. Prussian blue composites for Cs adsorption – modification of the method and modelling of the adsorption processes // Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. ISSN 0236-5731. 2023, vol. 332, p. 1033-1045.
 18. Floutsi, Athena Augusta; Baars, Holger; Engelmann, Ronny; Althausen, Dietrich; Ansmann, Albert; Bohlmann, Stephanie; Heese, Birgit; Hofer, Julian; Kanitz, Thomas; Haarig, Moritz; Ohneiser, Kevin; Radenz, Martin; Seifert, Patric; Skupin, Annett; Yin, Zhenping; Abdullaev, Sabur F.; Komppula, Mika; Filioglou, Maria; Giannakaki, Elina; Stachlewska, Iwona S.; Janicka, Lucja; Bortoli, Daniele; Marinou, Eleni; Amiridis, Vassilis; Gialitaki, Anna; Mamouri, Rodanthi-Elisavet; Barja, Boris; Wandinger, Ulla. DeLiAn – a growing collection of depolarization ratio, lidar ratio and Ångström exponent for different aerosol types and mixtures from ground-based lidar observations //Atmospheric measurement techniques. ISSN 1867-1381. 2023, vol. 16, iss. 9, p. 2353-2379.
 19. Krokaitė, Edvina; Jocienė, Lina; Shakeneva, Dinara; Rekašius, Tomas; Valiulis, Darius; Kupčinskienė, Eugenija. Ionome of Lithuanian populations of Purple Loosestrife (Lythrum salicaria) and its relation to genetic diversity and environmental variables // Diversity. eISSN 1424-2818. 2023, vol. 15, iss. 3, art. no. 418, p. 1-20.
 20. Pärn, Ove; Davulienė, Lina; Macias Moy, Diego; Vahter, Kaimo; Stips, Adolf; Torsvik, Tomas. Effects of Eulerian current, Stokes drift and wind while simulating surface drifter trajectories in the Baltic Sea // Oceanologia. ISSN 0078-3234. 2023, vol. 65, p. 453-465.
 21. Kazlauskas, M.; Jurgelėnė, Ž.; Šemčuk, S.; Jokšas, K.; Kazlauskienė, N.; Montvydienė, D. Effect of graphene oxide on the uptake, translocation and toxicity of metal mixture to Lepidium sativum L. plants: Mitigation of metal phytotoxicity due to nanosorption // Chemosphere. ISSN 0045-6535. 2023, vol. 312, pt. 1, art. no. 137221, p. 1-13.
 22. Dudoitis, Vadimas; Gylienė, Ona; Dementjev, Andrej; Mordas, Genrik; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Byčenkienė, Steigvilė; Jasinevičienė, Dalia; Ulevičius, Vidmantas. Fabrication of chitosan-palladium nanoparticles by liquid atomization // Journal of polymers and the environment. ISSN 1566-2543. 2023, vol. 31, p. 1029-1037.
 23. Ahlberg, Erik; Ausmeel, Stina; Nilsson, Lovisa; Spanne, Mårten; Pauraitė-Dudek, Julija; Nøjgaard, Jacob Klenø; Bertò, Michele; Skov, Henrik; Roldin, Pontus; Kristensson, Adam; Swietlicki, Erik; Eriksson, Axel. Measurement report: Black carbon properties and concentrations in southern Sweden urban and rural air – the importance of long-range transport // Atmospheric chemistry and physics. ISSN 1680-7316. 2023, vol. 23, iss. 5, p. 3051-3064.
 24. Lujanienė, Galina; Novikau, Raman; Joel, Edith Flora; Karalevičiūtė, Karolina; Šemčuk, Sergej; Mažeika, Kęstutis; Talaikis, Martynas; Pakštas, Vidas; Tumėnas, Saulius; Mažeika, Jonas; Jokšas, Kęstutis. Preparation of graphene oxide-maghemite-chitosan composites for the adsorption of europium Ions from aqueous solutions // Molecules. ISSN 1420-3049. 2022, vol. 27, iss. 22, art. no. 8035, p. 1-20.
 25. Jurgelėnė, Živilė; Montvydienė, Danguolė; Šemčuk, Sergej; Stankevičiūtė, Milda; Sauliutė, Gintarė; Pažusienė, Janina; Morkvėnas, Augustas; Butrimienė, Renata; Jokšas, Kęstutis; Pakštas, Vidas; Kazlauskienė, Nijolė; Karabanovas, Vitalijus. The impact of co-treatment with graphene oxide and metal mixture on Salmo trutta at early development stages: The sorption capacity and potential toxicity // Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2022, vol. 838, iss. 4, art. no. 156525, p. 1-18.
 26. Davulienė, Lina; Khan, Abdullah; Šemčuk, Sergej; Minderytė, Agnė; Davtalab, Mehri; Kandrotaitė, Kamilė; Dudoitis, Vadimas; Uogintė, Ieva; Skapas, Martynas; Byčenkienė, Steigvilė. Evaluation of work-related personal exposure to aerosol particles // Toxics. ISSN 2305-6304. 2022, vol. 10, iss. 7, art. no. 405, p. 1-15.
 27. Garbarienė, Inga; Pauraitė-Dudek, Julija; Pashneva, Daria; Minderytė, Agnė; Šarka, Karolis; Dudoitis, Vadimas; Davulienė, Lina; Gaspariūnas, Mindaugas; Kovalevskij, Vitalij; Lingis, Danielius; Bučinskas, Laurynas; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Mainelis, Gedi; Ovadnevaitė, Jurgita; Kecorius, Simonas; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Byčenkienė, Steigvilė. Indoor-outdoor relationship of submicron particulate matter in mechanically ventilated building: Chemical composition, sources and infiltration factor // Building and environment. ISSN 0360-1323. 2022, vol. 222, art. no. 109429, p. 1-16.
 28. Novikau, Raman; Lujanienė, Galina; Pakštas, Vidas; Talaikis, Martynas; Mažeika, Kęstutis; Drabavičius, Audrius; Naujokaitis, Arnas; Šemčuk, Sergej. Adsorption of caesium and cobalt ions on the muscovite mica clay-graphene oxide-γ-Fe2O3-Fe3O4 composite // Environmental science and pollution research. ISSN 0944-1344. 2022, vol. 29, iss. 49, p. 74933-74950.
 29. Minderytė, Agnė; Pauraitė-Dudek, Julija; Dudoitis, Vadimas; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Kilikevičius, Artūras; Matijošius, Jonas; Rimkus, Alfredas; Kilikevičienė, Kristina; Vainorius, Darius; Byčenkienė, Steigvilė. Carbonaceous aerosol source apportionment and assessment of transport-related pollution // Atmospheric environment. ISSN 1352-2310. 2022, vol. 279, art. no. 119043, p. 1-26.
 30. Mašalaitė-Nalivaikė, Agnė; Byčenkienė, Steigvilė; Pauraitė, Julija; Garbarienė, Inga; el Haddad, I.; Bozzetti, C.; Jaffrezo, J.L.; Besombes, J.L.; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Garbaras, Andrius; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Dudoitis, Vadimas; Barisevičiūtė, Rūta; Ulevičius, Vidmantas; Prevot, A.S.H.; Remeikis, Vidmantas. Seasonal observation and source apportionment of carbonaceous aerosol from forested rural site (Lithuania). Atmospheric environment. ISSN 1352-2310. 2022, vol. 272, art. no. 118934, p. 1-12.
 31. Pauraitė-Dudek, Julija; Minderytė, Agnė; Dudoitis, Vadimas; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Byčenkienė, Steigvilė. Effect of urban submicron particles on single scattering albedo: the case study of high pollution event. Journal of quantitative spectroscopy and radiative transfer. ISSN 0022-4073. 2022, vol. 280, art. no. 108075, p. 1-8.
 32. Byčenkienė, Steigvilė; Pashneva, Daria; Uogintė, Ieva; Pauraitė-Dudek, Julija; Minderytė, Agnė; Davulienė, Lina; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Skapas, Martynas; Dudoitis, Vadimas; Touqeer, Gill; Andriejauskienė, Jelena; Araminienė, Valda; Dzenajavičienė, Eugenija Farida; Sicard, Pierre; Gudynaitė-Franckevičienė, Valda; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Pedišius, Nerijus; Lemanas, Egidijus; Vonžodas, Tomas. Evaluation of the anthropogenic black carbon emissions and deposition on Norway spruce and silver birch foliage in the Baltic region. Environmental research. ISSN 0013-9351. 2022, vol. 207, art. no. 112218, p. 1-10.
 33. Novikau, Raman; Lujanienė, Galina. Adsorption behaviour of pollutants: Heavy metals, radionuclides, organic pollutants, on clays and their minerals (raw, modified and treated): A review. Journal of environmental management. ISSN 0301-4797. 2022, vol. 309, art. no. 114685, p. 1-23.
 34. Unagar, Ajaykumar; Hashmi, Azharuddin; Tiwari, Anoop K.; Jawak, Shridhar D.; Desai, Brijesh; Urba, Andriejus; Qureshi, Asif. Coast of Eastern Antarctica as the source of atmospheric mercury during austral summer. Atmospheric pollution research. ISSN 1309-1042. 2021, vol. 12, iss. 12, art. no. 101226, p. 1-14.
 35. Raudonytė-Svirbutavičienė, Eva; Stakėnienė, Rimutė; Jokšas, Kęstutis; Valiulis, Darius; Byčenkienė, Steigvilė; Žarkov, Aleksej. Raudonytė-Svirbutavičienė, Eva; Stakėnienė, Rimutė; Jokšas, Kęstutis; Valiulis, Darius; Byčenkienė, Steigvilė; Žarkov, Aleksej. Chemosphere. ISSN 0045-6535. 2022, vol. 286, art. no. 131556, p. 1-8.
 36. Garbarienė, Inga; Dudoitis, Vadimas; Ulevičius, Vidmantas; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Kilikevičius, Artūras; Matijošius, Jonas; Rimkus, Alfredas; Kilikevičienė, Kristina; Vainorius, Darius; Maknickas, Algirdas; Borodinas, Sergejus; Byčenkienė, Steigvilė. Application of acoustic agglomeration technology to improve the removal of submicron particles from vehicle exhaust. Symmetry. ISSN 2073-8994. 2021, vol. 13, iss. 7, art. no. 1200, p. 1-15.
 37. Cuesta-Mosquera, Andrea; Močnik, Griša; Drinovec, Luka; Müller, Thomas; Pfeifer, Sascha; Cruz Minguillón, María; Briel, Björn; Buckley, Paul; Dudoitis, Vadimas; Fernández-García, Javier; Fernández-Amado, María; Ferreira De Brito, Joel; Riffault, Veronique; Flentje, Harald; Heffernan, Eimear; Kalivitis, Nikolaos; Kalogridis, Athina-Cerise; Keernik, Hannes; Marmureanu, Luminita; Luoma, Krista; Marinoni, Angela; Pikridas, Michael; Schauer, Gerhard; Serfozo, Norbert; Servomaa, Henri; Titos, Gloria; Yus-Díez, Jesús; Zioła, Natalia; Wiedensohler, Alfred. Intercomparison and characterization of 23 Aethalometers under laboratory and ambient air conditions: procedures and unit-to-unit variabilities. Atmospheric measurement techniques. ISSN 1867-1381. 2021, vol. 14, iss. 4, p. 3195-3216.
 38. Davulienė, Lina; Jasinevičienė, Dalia; Garbarienė, Inga; Andriejauskienė, Jelena; Ulevičius, Vidmantas; Byčenkienė, Steigvilė. Long-term air pollution trend analysis in the South-eastern Baltic region,1981–2017. Atmospheric research. ISSN 0169-8095. 2021, vol. 247, art. no. 105191, p. 1-14.
 39. Garbarienė, I.; Garbaras, A.; Masalaite, A.; Ceburnis, D.; Krugly, E.; Kauneliene, V.; Remeikis, V.; Martuzevicius, D. Identification of wintertime carbonaceous fine particulate matter (PM2.5) sources in Kaunas, Lithuania using polycyclic aromatic hydrocarbons and stable carbon isotope analysis. Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310. 2020, Vol. 237, art. no. 117673, p. 1-9.
 40. Davulienė, Lina; Šakalys, Jonas; Dudoitis, Vadimas; Reklaitė, Agnė; Ulevičius, Vidmantas. Long-term black carbon variation in the South-Eastern Baltic Region in 2008–2015. Atmospheric pollution research. ISSN 1309-1042. 2019, vol. 10, iss. 1, p. 123-133.
 41. Araminienė, Valda; Sicard, Pierre; Anav, Alessandro; Agathokleous, Evgenios; Stakėnas, Vidas; De Marco, Alessandra; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Paoletti, Elena; Girgždienė, Raselė. Trends and inter-relationships of ground-level ozone metrics and forest health in Lithuania. Science of the total environment.ISSN 0048-9697. 2019, vol. 658, p. 1265-1277.
 42. Baumgarten, Manuela; Hesse, Benjamin D; Augustaitienė, Ingrida; Marozas, Vitas; Mozgeris, Gintautas; Byčenkienė, Steigvilė; Mordas, Genrik; Pivoras, Ainis; Pivoras, Gintaras; Juonytė, Diana; Ulevičius, Vidmantas; Augustaitis, Algirdas; Matyssek, Rainer. Responses of species-specific sap flux, transpiration and water use efficiency of pine, spruce and birch trees to temporarily moderate dry periods in mixed forests at a dry and wet forest site in the hemi-boreal zone. Journal of Agricultural Meteorology. ISSN 0021-8588. 2019, vol. 75, iss. 1, p. 13-29.
 43. Uogintė, Ieva; Lujanienė, Galina; Mažeika, Kęstutis. Study of Cu (II), Co (II), Ni (II) and Pb (II) removal from aqueous solutions using magnetic Prussian blue nano-sorbent. Journal of hazardous materials. ISSN 0304-3894. 2019, vol. 369, p. 226-235.
 44. Marozas, Vitas; Augustaitis, Algirdas; Pivoras, Ainis; Baumgarten, Manuela; Mozgeris, Gintautas; Sasnauskienė, Jurgita; Dautartė, Anželika; Abraitienė, Jolita; Byčenkienė, Steigvilė; Mordas, Genrik; Ulevičius, Vidmantas; Rainer, Matyssek. Comparative analyses of gas exchange characteristics and chlorophyll fluorescence of three dominant tree species during the vegetation season in hemi-boreal zone, Lithuania. Journal of Agricultural Meteorology. ISSN 0021-8588. 2019, vol. 75, iss. 1, p. 3-12.
 45. Pauraitė, Julija; Pivoras, Ainis; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Byčenkienė, Steigvilė; Mordas, Genrik; Augustaitis, Algirdas; Marozas, Vitas; Mozgeris, Gintautas; Baumgarten, Manuela; Matyssek, Rainer; Ulevičius, Vidmantas. Characterization of aerosol mass spectra responses to temperature over a forest site in Lithuania. Journal of aerosol science. ISSN 0021-8502. 2019, vol. 133, p. 56-65.
 46. Mozgeris, Gintautas; Brukas, Vilis; Pivoriūnas, Nerijus; Činga, Gintautas; Makrickienė, Ekaterina; Byčenkienė, Steigvilė; Marozas, Vitas; Mikalajūnas, Marius; Dudoitis, Vadimas; Ulevičius, Vidmantas; Augustaitis, Algirdas. Spatial pattern of climate change effects on Lithuanian forestry. Forests. ISSN 1999-4907. 2019, vol.10, iss. 9, art. no. 809, p. 1-28.
 47. Algirdas Augustaitis, Ingrida Augustaitienė, Manuela Baugarten, Steigvilė Byčenkienė, Raselė Girgždienė, Gintaras Kulbokas, Edgaras Linkevičius, Vitas Marozas, Marius Mikalajūnas, Genrik Mordas, Gintautas Mozgeris, Edmundas Petrauskas, Ainis Pivoras, Giedrius Šidlauskas, Vidmantas Ulevičius, Adomas Vitas, Rainer Matyssek. Tree-ring formation as an indicator of forest capacity to adapt to the main threats of environmental changes in Lithuania. Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2018, vol. 615, p. 1247-1261.
 48. Nijolė Remeikaitė-Nikienė, Galina Garnaga-Budrė, Galina Lujanienė, Kęstutis Jokšas, Algirdas Stankevičius, Vitalijus Malejevas, Rūta Barisevičiūtė. Distribution of metals and extent of contamination in sediments from the south-eastern Baltic Sea (Lithuanian zone). Oceanologia. Sopotas : Elsevier. ISSN 0078-3234. 2018, vol. 60, no. 2, p. 193-206.
 49. Marco Pandolfi, Lucas Alados-Arboledas, Andrés Alastuey, Marcos Andrade, Christo Angelov, Begoña Artiñano, John Backman, Urs Baltensperger, Paolo Bonasoni, Nicolas Bukowiecki, Martine Collaud Coen, Sébastien Conil, Esther Coz, Vincent Crenn, Vadimas Dudoitis, Marina Ealo, Kostas Eleftheriadis, Olivier Favez, Prodromos Fetfatzis, Fiebig Markus, Harald Flentje, Patrick Ginot, Martin Gysel, Bas Henzing, Andras Hoffer, Adela Holubova Smejkalova, Ivo Kalapov, Nikos Kalivitis, Giorgos Kouvarakis, Adam Kristensson, Markku Kulmala, Heikki Lihavainen, Chris Lunder, Krista Luoma, Hassan Lyamani, Angela Marinoni, Nikos Mihalopoulos, Marcel Moerman, José Nicolas, Colin O'Dowd, Tuukka Petäjä, Jean-Eudes Petit, Jean Marc Pichon, Nina Prokopčiuk, Jean-Philippe Putaud, Sergio Rodríguez, Jean Sciare, Karine Sellegri, Erik Swietlicki, Gloria Titos, Thomas Tuch, Peter Tunved, Vidmantas Ulevičius, Aditya Vaishya, Milan Vana, Aki Virkkula, Stergios Vratolis, Ernest Weingartner, Alfred Wiedensohler, Paolo Laj. A European aerosol phenomenology - 6: scattering properties of atmospheric aerosol particles from 28 ACTRIS sites. Atmospheric chemistry and physics. ISSN 1680-7316. 2018, vol. 18, p. 7877-7911.
 50. Julija Pauraitė, Kristina Plauškaitė-Šukienė, Vadimas Dudoitis, Vidmantas Ulevičius. Relationship between the optical properties and chemical composition of urban aerosol particles in Lithuania. Advances in meteorology. ISSN 1687-9309. 2018, vol. 2018, art. no. 8674173, p. 1-10.
 51. Tuomo Nieminen, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Pasi P. Aalto, Mikhail Arshinov, Eija Asmi, Urs Baltensperger, David C. S. Beddows, Johan Paul Beukes, Don Collins, Aijun Ding, Roy M. Harrison, Bas Henzing, Rakesh Hooda, Min Hu, Urmas Hõrrak, Niku Kivekäs, Kaupo Komsaare, Radovan Krejci, Adam Kristensson, Lauri Laakso, Ari Laaksonen, W. Richard Leaitch, Heikki Lihavainen, Nikolaos Mihalopoulos, Zoltán Németh, Wei Nie, Colin O’Dowd, Imre Salma, Karine Sellegri, Birgitta Svenningsson, Erik Swietlicki, Peter Tunved, Vidmantas Ulevičius, Ville Vakkari, Marko Vana, Alfred Wiedensohler, Zhijun Wu, Annele Virtanen, Markku Kulmala. Global analysis of continental boundary layer new particle formation based on long-term measurements. Atmospheric chemistry and physics. ISSN 1680-7316. 2018, vol. 18, p. 14737-14756.
 52. Galina Lujanienė, H.-C. Li, Jonas Mažeika, Ričardas Paškauskas, Nijolė Remeikaitė-Nikienė, Galina Garnaga-Budrė, Loreta Levinskaitė, Kęstutis Jokšas, Dovilė Bugailiškytė, Sergej Šemčuk, Audrius Kačergius, Algirdas Stankevičius, Vitalijus Stirbys, P.P. Povinec. Carbon isotopes as tracers of organic and inorganic carbon in Baltic Sea sediments. Radiocarbon. ISSN 0033-8222. 2018, vol. 60, no. 5, p. 1493-1505.
 53. Steigvilė Byčenkienė, Dalia Jasinevičienė, Donatas Perkauskas. Overview of air pollution assessment in Northern Europe (Lithuania) by passive diffusion sampling. Advances in meteorology. ISSN 1687-9309. 2018, vol. 2018, art. no. 7529043, p. 1-11.