Struktūra

Atgal

Branduolinių tyrimų skyrius

Skyriaus vadovas dr. Artūras Plukis
tel. +370 5 266 1654

Branduolinių tyrimų skyriaus veiklos tikslas -  plėtoti visuomenei ir verslui aktualias  mokslines ir technologines galimybes ir ugdyti kompetenciją branduolio fizikos ir branduolio bei masių spektroskopijos srityse, plėtoti pažangias aplinkotyrines ir aplinką tausojančias branduolinio kuro ciklo technologijas, diegti naujus medžiagų analizės ir modifikavimo metodus.

Veiklos sritys:

 • Plėtoti teorinio modeliavimo bei eksperimentinius metodus, vystyti naujas technologijas branduolinės energetikos saugumo gerinimo bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kryptyse. Pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų pakuočių ir atliekynų inžinerinių barjerų degradavimo teorinis ir eksperimentinis tyrimas, radionuklidų sklaidos ir kaupimosi aplinkos sanduose tyrimai.
 • Masių spektrometrijos, chromatografijos metodų plėtra medžiagotyroje, biologijoje ir aplinkotyroje. Atmosferos mikropriemaišų cheminės ir izotopinės sudėties tyrimų taikymas bei naujų technologijų ir metodikų kūrimas, tiriant fizikinius ir cheminius vyksmus atmosferoje.
 • Didelės energijos šviesos impulsų sąveikos su medžiaga procesų tyrimai, naujų jonizuojančiąją spinduliuotę detektuojančių medžiagų paieška ir tyrimai.
 • Jonų pluoštelių analizės metodų plėtra, medžiagų analizė (RBS, PIXE) ir modifikavimas jonų pluošteliu, jų taikymas kuriant plonasluoksnes technologijas.
 • Greitintuvo masių spektrometrijos (AMS) anglies izotopinio santykio matavimo medžiagose taikymai archeologiniam datavimui, aplinkotyroje, biologijoje ir technologijose.

Laboratorijos:

SKYRIAUS DARBUOTOJAI

 
  

įranga
Eksperimentinės branduolio fizikos laboratorija  
Du identiški GC2520 serijos HPGe detektoriai kartu su daugiakanaliais analizatoriais DSA1000 analizei naudojama Genie 2000 gama spektroskopijos įranga (Canberra). Koaksialinio gryno Ge jutiklio santykinis efektyvumas 26.2%, energinė skyra 2,0 keV ties 1,33 MeV energija.  
  
Jonų greitintuvas TANDENTRON 4110A (General Ionex Corp.) skirtas sunkiųjų jonų implantavimui, helio ar protonų atgalinės sklaidos, dalelėmis indukuotai rentgeno spinduliuotei (PIXE) ir kitoms analitinėms technikoms.
  
Alfa dalelių spektrometras „Octete Plus“. Elektrochemiškai nusodintų alfa bandinių aktyvumai spektrometre nustatomi 8 kamerose  naudojant AlphaVision ir Maestro analizės įrangą (Ortec). Alfa smailių energinė skyra spektruose yra 24 keV- 4-6 MeV regione.
  
Rentgeno spindulių spektrometras
  
FHT 770 T6 α, β skaitiklis 
  
4 neutronų šaltiniai 239PuBe, kurių bendras aktyvumas lygus 5,7·107 n.s-1. Neutronų šaltinių saugojimo įrenginys.
  
240 kV vienos pakopos greitintuvo masių spektrometras (SSAMS, NEC, USA) 14C/12C santykio nustatymui.
  
Elementinis analizatorius (EA, Vario Isotope Select, Elementar, GmbH), sujungtas su grafitizavimo sistema AGE 3 (IonPlus AG).
  
Masių spektrometrijos laboratorija
Indukcinės plazmos masių spektrometras „Element 2“ (Thermo Fischer Scientific) - cheminių elementų koncentracijų ir medžiagos izotopinės sudėties nustatymui plačiose aptikimo ribose (nuo įprastų iki ypač mažų – 10-15 g/g siekiančių – koncentracijų).
  
Izotopų santykio masių spektrometrai Delta plus Advantage ir Delta V Advantage su mėginių įvedimo įrenginiais: 
  
 • dujų chromatografas Trace GC Ultra δ13C, δ15N, δ34S santykių nustatymuiskystuose ir dujiniuose mėginiuose. Amino- ir riebiųjų rūgščių  matavimai.
 
  
 • elementinis analizatorius Thermo Flash EA1112 δ13C, δ15N, δ34S santykių nustatymui kietuose mėginiuose;
  
 • dujų padavimo sistema Gas Bench II δ13C and δ18O santykio nustatymuikarbonatuose, CO2,  vandenyje;
 
  
 • auštatemperatūris degintuvas Thermo TC/EA δ18O ir D/H santykio nustatymui organiniuose junginiuose ir vandenyje.
  
Branduolinio gama rezonanso laboratorija
Mesbauerio spektrometras (Wissenschaftliche elektronik GMBH) (įskaitant konversijos elektronų detektorių)
  
Uždaro ciklo helio kriostatas (Advanced Research Systems, Inc) (6-300 K)
  
Vakuuminė krosnelė (300 – 1000 K)
  
Rutulinis malūnas
Programinė įranga ir metodai
Programinė įranga  

FTMC eksperimentinėje branduolio fizikos laboratorijoje įvairiems dalelių sąveikos su medžiaga  uždaviniams spręsti  naudojami MCNP6, MCNPX, SCALE 6.2, GEANT4 programiniai paketai.
Deterministiniai metodai  (SCALE 6.2) naudojami  atliekant branduolinės saugos (kritiškumo, ekranavimo, šilumos pernašos, nuklidų sudėties analizės) vertinimo uždavinius sertifikuotiems kritiniams reaktoriams (RBMK, PWR, VVER) bei naudoto branduolinio kuro konteinerių analizei. Monte Karlo kodai (MCNP6, MCNPX, GEANT4) naudojami įvairių kritinių ir iki-kritinių sistemų modeliavimui: IV kartos reaktorių (GT-MHR) (pav. a), hibridinių sistemų (branduolinės sintezės–dalijimosi sistema), dalelių greitintuvų (EURISOL) bei energetinių reaktorių (VVER, RBMK) (pav. b).   MCNP rezultatų tikslumą riboja ÖN ( N - modeliuotų dalelių skaičius), todėl nepaisant plačių taikymo galimybių, kartais naudingiau taikyti deterministinius kodus. Naujausia SCALE6.2 programinė sekos versija gali panaudoti MCNP neutronų srautus bei gauti medžiagų aktyvacijos rezultatus toli nuo šaltinio/ už ekranuojančios medžiagos ir kt.  Praktikoje, modeliai turi būti validuoti eksperimentais. MCNP6 bei GEANT4 kodai naudojami ir įvairių tipų detektorių sąveikos su spinduliuote modeliavimui (pav. c)

Sukurtos programos kelių nukleonų surištų sistemų parametrams apskaičiuoti:  paralelinė programa 3-5 dalelių sistemos harmoninio osciliatoriaus koeficientams apskaičiuoti skirta kelių fermionų sistemų aprašymui, bei programa 3-6 nukleonų surištų sistemų lengviausiųjų atomo branduolių ryšio energijų bei kitų parametrų apskaičiavimui.
Atominių elektrinių įrangos, patalpų, atliekų  bei aplinkos taršos radionuklidais vertinimo kompiuterinės programos:

 • LIETDOS kompiuterinių programų paketas radionuklidų sklaidai aplinkoje modeliuoti ir žmonių bei biotos apšvitos dozėms vertinti.
 • Kompiuterinė programa OSCAR (CEA, Prancūzija) - reaktoriaus pirminio cirkuliacinio kontūro radioaktyviosios taršos vertinimas, orientuojantis į eksploatacijos nutraukimui svarbų radiologinį charakterizavimą.
 • THYROID kompiuterinių programų paketas gyventojų skydliaukės apšvitos  dozių nustatymui radioaktyvių teršalų patekimo į atmosferą po avarijų atveju.

 

Pav. a GT-MHR reaktoriaus modelis (MCNP)


Pav. b MCNP RBMK reaktoriaus modelis ir neutronų srautas reaktoriaus konstrukcijose

Pav. c Didelės energijos fotonų sąveikos su medžiaga modeliavimas kodais GEANT4 ir MCNP6

 

 

Metodai

Radioaktyviųjų atliekų nuklidinės sudėties nustatymas panaudojant proporcingumo daugiklių (nuklidinio vektoriaus) metodą.
Radioaktyviųjų atliekų apibūdinimui reikalingi teoriniu modeliavimu paremti metodai. Tuo tikslu mūsų laboratorijoje plėtojamas pusiau empirinis nuklidinio vektoriaus metodas, kuris įgalina, atlikus lengvai matuojamų didelės energijos gama spinduolių, tokių kaip 60Co ar/ir 137Cs, pigius matavimus ir panaudojus radionuklidų susidarymo branduoliniame reaktoriuje ir jų sklaidos AE teorinį modelį, patikimai įvertinti visas radioaktyviąsias atliekas, t. y. apskaičiuoti, kokie yra sunkiai matuojamų spinduolių savitieji aktyvumai pagal teoriškai nustatytus ir nedideliame kiekyje specialiai atrinktų bandinių išmatuotus šių radionuklidų ir lengvai matuojamų radionuklidų savitųjų aktyvumų santykius.
Pav. d 3D PWR reaktoriaus modelis, aktyviosios zonos kuro užkrovimas, santykinis neuatronų srautas reaktoriaus aktyviojoje zonoje, eksperimentiniai duomenys, eksperiemntinių/modeliavimo duomenų analizės pavyzdys, radioaktyviųjų atliekų nuklidinis vektorius.

Pav. d

   
Аnalitinis oro teršalų sklaidos modelis, kai teršalai išmetami iš taškinio šaltinio ir sklaidos metu vyksta pirminio teršalo skilimas į antrinį (dėl foto-, cheminių, radioaktyviojo skilimo ir kt. reakcijų), atsižvelgiant į atmosferos stabilumo ir vėjo sąlygas bei naudojant plačiai paplitusius Gauso dispersijos parametrus σx  ir σy sklaidai apibūdinti. Teršalų nusėdimui panaudotas sausojo nusėdimo greitis. Inovatyvumas: šis modelis yra unikalus ir leidžia analitiškai tiksliai išspręsti teršalų grandinėlės (pirminis ir antrinis teršalas) sklaidos uždavinį minėtomis sąlygomis. Jis gali būti taikomas kaip kalibravimo įrankis sudėtingų skaitmeninių modelių patikrai arba modeliavimo algoritmas teršalų sklaidai modeliuoti.
 
Radionuklidų migracijos branduolinio reaktoriaus technologinėmis grandimis modelis sunkiai matuojamų radionuklidų (I-129, Cs-135) aktyvumo vertinimui branduolinės jėgainės technologinėse grandyse ir susidarančiose radioaktyviosiose atliekose.
 
Radiocheminiai metodai plutonio (238Pu, 239,240Pu), cezio (134Cs, 137Cs), americio (241Am, 243Am), stroncio (89Sr, 90Sr), technecio (99Tc), geležies (55Fe), nikelio (63Ni) ir švino (210Pb) izotopų nustatymui įvairiose terpėse.
 
Laboratoriniais eksperimentais pagrįsta ir praktiškai išbandyta fiksuoto tūrio biosorbento kolonėlė, leidžianti sukoncentruoti ir nustatyti plutonį gėlo vandens telkinuose mažesnėmis laiko, darbo ir cheminių reagentų sąnaudomis.
Vykdomi projektai
 • Pieno produktų kilmės nustatymas. Vad. dr. A. Garbaras (kartu su IAEA). Kuriama metodika pieno produktų kilmei nustatyti naudojan izotopų santykio masių spektrometrinius metodus. 
 • EURAD (European Joint Research Programme in the management and disposal of radioactive waste), EURATOM HORIZON 2020 (EK), projekto Nr. 847593.
  Trukmė: 2019.06.01-2024.05.31. Projekto biudžetas: 59,8 mln. Eurų; FTMC dalis - 145 040 Eurų.
  Tai jungtinis ES šalių projektas skirtas padėti valstybėms narėms plėtoti savo nacionalines Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo programas įgyvendinant EK atliekų tvarkymo direktyvą (Waste Directive 2011/70/EURATOM). Pagrindinis projekto akcentas nukreiptas į giluminių atliekynų projektų vystymą.
 • Apšvitinto grafito apdorojimo būdai (GRAPA) (2016-2019), Vadovas FTMC: G. Duškesas
  Šiame projekte, kurį organizavo Tarptautinės atominės energijos agentūra, organizacijos iš daugiau negu 20-ies šalių plėtoja praktinius metodus tinkamus tvarkyti atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo metu susidariusias apšvitinto grafito atliekas. FTMC mokslininkų darbas apima radionuklidų susidarymo Ignalinos AE RBMK-1500 branduolinio reaktoriaus grafite modeliavimo tobulinimą, 3D modelio skirto skaičiuoti radiacinę taršą Magnox reaktoriaus Latina AE (Italija) grafito konstrukcijose kūrimą, radionuklidų išplovimo iš Ignalinos AE RBMK-1500 branduoliniame reaktoriuje apšvitinto grafito tyrimus, 14C izotopo savitojo aktyvumo apšvitintame grafite greito matavimo prietaiso konstravimą. 
 • Valstybinių TSO techninė parama IAE radiologinės charakterizacijos srityje. Projekto Nr. 1A.14/01/TSO.0. Vadovas: Laurynas Juodis. Trukmė: nuo 2016.03.22 iki 2020 (planuojama). Projekto biudžetas: 430 000 Eurų.
  Projekto tikslas – Ignalinos atominės elektrinės A1 bloko reaktoriaus ir susijusių technologinių sistemų radioaktyviojo užterštumo įvertinimas, panaudojant kompiuterinio modeliavimo aktyvacijos vertinimui, proporcingumo daugiklių, tiesioginių spektrometrinių matavimų metodus.
 • BRILLIANT (Baltijos mokslinių tyrimų iniciatyva ilgalaikėms branduolinėms technologijoms; Baltic Research Initiative for Long Lasting Nuclear Technologies), EURATOM HORIZON 2020 (EK), projekto Nr. 662167. Trukmė: 2015.07.01 – 2018.07.01. Projekto biudžetas: 1,2 mln. Eurų; FTMC dalis – 107 537 Eurai.
  Projekto tikslas – identifikuoti branduolinės energetikos plėtros kliūtis Baltijos jūros regiono šalyse ir sudaryti sąlygas joms įveikti. BRILLIANT projektas skirtas padėti keistis mokslinėmins žiniomis ir kompetencija tarp regione pirmaujančių institucijų branduolinės energetikos srityje. Bendradarbiaujama infrastruktūros,  kompetencijos ir bendrų tyrimų identifikavimo, branduolinio kuro ciklo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, branduolinės energetikos poveikio ilgalaikėje energijos tiekimo perspektyvoje srityse.

svarbiausios publikacijos
 1. Ledesma, Matias; Gorokhova, Elena; Nybom, Inna; Sobek, Anna; Ahlström, Daniel; Garbaras, Andrius; Karlson, Agnes ML. Does pre-exposure to polluted sediment affect sub-cellular to population-level responses to contaminant exposure in a sentinel species? // Environmental pollution. ISSN 0269-7491. 2024, vol. 341, art. no. 122882, p. 1-11.
 2. Pelikan, Lars; Šidagytė-Copilas, Eglė; Garbaras, Andrius; Jourdan, Jonas, Copilas-Ciocianu, Denis. Competitive interaction in headwaters: slow upstream migration leads to trophic competition between native and non-native amphipods // Neobiota. ISSN 1619-0033. 2024, vol. 90, p. 193-216.
 3. Dahl, Martin; Gullström, Martin; Bernabeu, Irene; Serrano, Oscar; Leiva‐Dueñas, Carmen; Linderholm, Hans W.; Asplund, Maria E.; Björk, Mats; Ou, Tinghai; Svensson, J. Robin; Andrén, Elinor; Andrén, Thomas; Bergman, Sanne; Braun, Sara; Eklöf, Anneli; Ežerinskis, Žilvinas; Garbaras, Andrius; Hällberg, Petter; Löfgren, Elin; Kylander, Malin E.; Masqué, Pere; Šapolaitė, Justina; Smittenberg, Rienk; Mateo, Miguel A. A 2,000‐year record of Eelgrass (Zostera marina L.) colonization shows substantial gains in blue carbon storage and nutrient retention // Global biogeochemical cycles. ISSN 0886-6236. 2024, vol. 38, iss. 3, art. no. e2023GB008039, p. 1-19.
 4. Antoine, Pierre-Olivier; Wieringa, Linde N.; Adnet, Sylvain; Aguilera, Orangel; Bodin, Stéphanie C.; Cairns, Stephen; Conejeros-Vargas, Carlos A.; Cornée, Jean-Jacques; Ežerinskis, Žilvinas; Fietzke, Jan; Gribenski, Natacha O.; Grouard, Sandrine; Hendy, Austin; Hoorn, Carina; Joannes-Boyau, Renaud; Langer, Martin R.; Luque, Javier; Marivaux, Laurent; Moissette, Pierre; Nooren, Kees; Quillévéré, Frédéric; Šapolaitė, Justina; Sciumbata, Matteo; Valla, Pierre G.; Witteveen, Nina H.; Casanova, Alexandre; Clavier, Simon; Bidgrain, Philibert; Gallay, Marjorie; Rhoné, Mathieu; Heuret, Arnauld. A Late Pleistocene coastal ecosystem in French Guiana was hyperdiverse relative to today // Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). ISSN 0027-8424. 2024, vol. 121, no. 14, art. no. e2311597121, p. 1-11.
 5. Piličiauskienė, Giedrė; Skipitytė, Raminta; Micelicaitė, Viktorija; Blaževičius, Povilas. Dogs in Lithuania from the 12th to 18th C AD: diet and health according to stable isotope, zooarchaeological, and historical data // Animals. eISSN 2076-2615. 2024, vol. 14, iss. 7, art. no. 1023, p. 1-28.
 6. Bučinskas, Laurynas; Garbarienė, Inga; Mašalaitė-Nalivaikė, Agnė; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Jasinevičienė, Dalia; Remeikis, Vidmantas; Garbaras, Andrius. Dual carbon and sulfur isotopes as tracers of PM1 pollution sources after COVID-19 confinement in Vilnius, Lithuania // Urban climate. ISSN 2212-0955. 2024, vol. 55, art. no. 101894, p. 1-14.
 7. Lukashanets, Dzmitry; Petkuvienė, Jolita; Barisevičiūtė, Rūta. The significance of recent glacial history for the limno-terrestrial microfauna in Trygghamna (Svalbard, High Arctic) // Polar biology. ISSN 0722-4060. 2023, vol. 46, iss. 11, p. 1175-1190.
 8. Barisevičiūtė, Rūta; Mažeika, Jonas; Maceika, Evaldas; Juodis, Laurynas; Rakauskas, Vytautas; Jefanova, Olga; Ežerinskis, Žilvinas; Šapolaitė, Justina; Butkus, Laurynas; Remeikis, Vidmantas. What cooling pond sediments can reveal about 14C in nuclear power plant liquid effluents: Case study Lake Drūkšiai, Ignalina nuclear power plant cooling pond // PLoS one. ISSN 1932-6203. 2023, vol. 18, iss. 10, art. no. e0285531, p. 1-15.
 9. Kurila, Laurynas Vytis; Piličiauskienė, Giedrė; Simčenka, Edvardas; Miliauskienė, Žydrūnė; Ežerinskis, Žilvinas; Šapolaitė, Justina; Garbaras, Andrius. New human bone radiocarbon dates from the Roman Period–Migration Period Lithuanian cemeteries // Radiocarbon. ISSN 0033-8222. 2023, vol. 65, iss. 2, p. 411-429.
 10. Stankevič, Valdemar; Karosas, Jonas; Gvozdaitė, Rasa; Račiukaitis, Gediminas; Gečys, Paulius. Etching peculiarities in sapphire induced by double-pulse irradiation with variable delay and crossed polarisation//Optics & laser technology. ISSN 0030-3992. 2023, vol. 167, art.no. 109620, p. 1-11.
 11. Garankin, Jevgenij; Plukis, Artūras; Grinevičiūtė, Lina. Optimization of neutron and gamma particles separation in polyethylene naphthalate scintillation detector//IEEE transactions on nuclear science. ISSN 0018-9499. 2023, vol. 70, iss. 1, p. 58-63.
 12. Garbaras, Andrius; Garbarienė, Inga; Bučinskas, Laurynas; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Matijošius, Jonas; Rimkus, Alfredas; Remeikis, Vidmantas. Characterization of particulate matter emissions from internal combustion engines using δ13C values: Impact of engine operation conditions and fuel type on PM10 isotopic composition//Atmospheric pollution research. ISSN 1309-1042. 2023, vol. 14, iss. 9, art. no. 101868, p. 1-9.
 13. Nacys, Antanas; Šimkūnaitė, Dijana; Balčiūnaitė, Aldona; Zabielaitė, Aušrinė; Upskuvienė, Daina; Levinas, Ramūnas; Jasulaitienė, Vitalija; Kovalevskij, Vitalij; Šimkūnaitė-Stanynienė, Birutė; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Pt-coated Ni layer supported on Ni foam for enhanced electro-oxidation of formic acid//Materials. eISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 19, art. no. 6427, p. 1-4.
 14. Prokopčiuk, Nina; Juškienė, Izabelė; Tarasiuk, Nikolaj; Franck, Ulrich; Kostiuk, Olena; Valiulis, Algirdas; Taminskienė, Vaida; Valiulis, Arūnas. On the additional risk for human health in the use of sandblasting of building walls // Environmental science and pollution research. ISSN 0944-1344. 2023, vol. 30, p. 56558-56568.
 15. Lujanienė, Galina; Novikau, Raman; Leščinskytė, Agnė; Mažeika, Kęstutis; Pakštas, Vidas; Tumėnas, Saulius; Skapas, Martynas; Šilobritienė, Beata. Prussian blue composites for Cs adsorption – modification of the method and modelling of the adsorption processes // Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. ISSN 0236-5731. 2023, vol. 332, p. 1033-1045.
 16. Ledesma, Matias; Gorokhova, Elena; Garbaras, Andrius; Röjning, Linda; Brena, Beatriz; Karlson, Agnes M. L. High capacity for a dietary specialist consumer population to cope with increasing cyanobacterial blooms // Scientific reports. ISSN 2045-2322.  2022, vol. 12, art. no. 22169, p. 1-3.
 17. Balčiauskas, Linas; Garbaras, Andrius; Stirkė, Vitalijus; Skipitytė, Raminta; Balčiauskienė, Laima. Isotopic space of the house mouse in the gradient of anthropogenic habitats // Diversity. eISSN 1424-2818. 2023, vol. 15, art. no. 173, p. 1-13.
 18. Barisevičiūtė, Rūta; Rakauskas, Vytautas; Virbickas, Tomas; Ežerinskis, Žilvinas; Šapolaitė, Justina; Remeikis, Vidmantas. Analysis of radiocarbon distribution in the eutrophic lake fish assemblage using stable C, N, S isotopes //  Radiocarbon. ISSN 0033-8222. 2023, vol. 65, iss. 1, p. 29-40.
 19. Liénart, Camilla; Tedengren, Michael; Garbaras, Andrius; Lim, Hwanmi; Chynel, Mathias; Robinson, Christophe; Meziane, Tarik; Karlson, Agnes M.L. Diet quality determines blue mussel physiological status: A long-term experimental multi-biomarker approach // Journal of experimental marine biology and ecology. ISSN 0022-0981. 2023, vol. 563, art. no. 151894, p. 1-14.
 20. Cappelletti, David; Ežerinskis, Žilvinas; Šapolaitė, Justina; Bučinskas, Laurynas; Luks, Bartłomiej; Nawrot, Adam; Larose, Catherine; Tuccella, Paolo; Gallet, Jean Charles; Crocchianti, Stefano; Bruschi, Federica; Moroni, Beatrice; Spolaor, Andrea. Long-range transport and deposition on the Arctic snowpack of nuclear contaminated particulate matter // Journal of hazardous materials. ISSN 0304-3894. 2023, vol. 452, art. no. 131317, p. 1-11.
 21. Karoblis, Dovydas; Mažeika, Kęstutis; Raudonis, Rimantas; Žarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras. Sol-Gel synthesis and characterization of yttrium-doped MgFe2O4 spine // Materials. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 21, art. no. 7547, p. 1-10.
 22. Juodis, Laurynas; Maceika, Evaldas; Barisevičiūtė, Rūta; Pabedinskas, Algirdas; Ežerinskis, Žilvinas; Šapolaitė, Justina; Plukis, Artūras; Remeikis, Vidmantas. Radiocarbon generation and atmospheric release assessment from nuclear power plant with RBMK type reactors // Nuclear engineering and design. ISSN 0029-5493. 2022, vol. 394, art. no. 111822, p. 1-10.
 23. Šermukšnis, Emilis; Jorudas, Justinas; Šimukovič, Artūr; Kovalevskij, Vitalij; Kašalynas, Irmantas. Self-heating of annealed Ti/Al/Ni/Au contacts to two-dimensional electron gas in AlGaN/GaN heterostructures // Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 21, art. no. 11079, p. 1-17.
 24. Piličiauskienė, Giedrė; Kurila, Laurynas Vytis; Ežerinskis, Žilvinas; Šapolaitė, Justina; Garbaras, Andrius; Zagurskytė, Aurelija; Micelicaitė, Viktorija. Horses in Lithuania in the Late Roman–Medieval period (3rd–14th C AD) burial sites: updates on size, age and dating // Animals. eISSN 2076-2615. 2022, vol. 12, iss. 12, art. no. 1549, p. 1-25.
 25. Lujanienė, Galina; Novikau, Raman; Joel, Edith Flora; Karalevičiūtė, Karolina; Šemčuk, Sergej; Mažeika, Kęstutis; Talaikis, Martynas; Pakštas, Vidas; Tumėnas, Saulius; Mažeika, Jonas; Jokšas, Kęstutis. Preparation of graphene oxide-maghemite-chitosan composites for the adsorption of europium Ions from aqueous solutions // Molecules. ISSN 1420-3049. 2022, vol. 27, iss. 22, art. no. 8035, p. 1-20.
 26. Linauskienė, Kotryna; Dahlin, Jakob; Ežerinskis, Žilvinas; Isaksson, Marlene; Šapolaitė, Justina; Malinauskienė, Laura. The penetration of chromium: an up-to-date 0.5% potassium dichromate vehicle comparison // Dermatitis. ISSN 1710-3568. 2022, vol. 33, no. 5, p. 368-372.
 27. Garbarienė, Inga; Pauraitė-Dudek, Julija; Pashneva, Daria; Minderytė, Agnė; Šarka, Karolis; Dudoitis, Vadimas; Davulienė, Lina; Gaspariūnas, Mindaugas; Kovalevskij, Vitalij; Lingis, Danielius; Bučinskas, Laurynas; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Mainelis, Gedi; Ovadnevaitė, Jurgita; Kecorius, Simonas; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Byčenkienė, Steigvilė. Indoor-outdoor relationship of submicron particulate matter in mechanically ventilated building: Chemical composition, sources and infiltration factor // Building and environment. ISSN 0360-1323. 2022, vol. 222, art. no. 109429, p. 1-16.
 28. Balčiauskas, Linas; Stirkė, Vitalijus; Garbaras, Andrius; Skipitytė, Raminta; Balčiauskienė, Laima. Stable isotope analysis supports omnivory in bank voles in apple orchards // Agriculture. ISSN 2077-0472. 2022, vol. 12, iss. 9, art. no. 1308.
 29. Butkus, Laurynas; Šapolaitė, Justina; Garbarienė, Inga; Garbaras, Andrius; Bučinskas, Laurynas; Pabedinskas, Algirdas; Remeikis, Vidmantas; Ežerinskis, Žilvinas. Development of graphitization method for low carbon aerosol filter samples with Automated Graphitization System AGE-3 // Applied radiation and isotopes. ISSN 0969-8043. 2022, vol. 190, art. no. 110461, p. 1-6.
 30. Novikau, Raman; Lujanienė, Galina; Pakštas, Vidas; Talaikis, Martynas; Mažeika, Kęstutis; Drabavičius, Audrius; Naujokaitis, Arnas; Šemčuk, Sergej. Adsorption of caesium and cobalt ions on the muscovite mica clay-graphene oxide-γ-Fe2O3-Fe3O4 composite // Environmental science and pollution research. ISSN 0944-1344. 2022, vol. 29, iss. 49, p. 74933-74950.
 31. Januškevičius, Justinas; Stankevičiūtė, Živilė; Baltrūnas, Dalis Antanas; Mažeika, Kęstutis; Murauskas, Tomas; Drabavičius, Audrius; Kareiva, Aivaras. Membrane-assisted synthesis of selected mixed-metal ferrite nanotubes using sol-gel derived precursors // Solid state sciences. ISSN 1293-2558. 2022, vol. 132, art. no. 106983, p. 1-10.
 32. Lingis, Danielius; Gaspariūnas, Mindaugas; Kovalevskij, Vitalij; Plukis, Artūras; Remeikis, Vidmantas. A model to simulate large angle Rutherford backscattering spectra in GEANT4. Computer physics communications. ISSN 0010-4655. 2022, vol. 271, art. no.108187, p. 1-12.
 33. Källberg Normark, Lydia; Liénart, Camilla; Pillay, Deena; Garbaras, Andrius; Savage, Candida; Karlson, Agnes ML. Isotopic niche size variability in an ecosystem engineer along a disturbance gradient in a South African lagoon. Marine environmental research. ISSN 0141-1136. 2022, vol. 173, art. no. 105541, p. 1-10.
 34. Pakalniškis, Andrius; Skaudžius, Ramūnas; Zhaludkevich, D.V.; Latushka, S.I.; Sikolenko, V.; Sysa, A.V.; Silibin, M.; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Niaura, Gediminas; Talaikis, Martynas; Karpinsky, D.V.; Kareiva, Aivaras. Pressure induced phase transitions in Sm-doped BiFeO3 in the morphotropic phase boundary. Materials chemistry and physics. ISSN 0254-0584. 2022, vol. 277, art. no. 125458, p. 1-10.
 35.  Mašalaitė-Nalivaikė, Agnė; Byčenkienė, Steigvilė; Pauraitė, Julija; Garbarienė, Inga; el Haddad, I.; Bozzetti, C.; Jaffrezo, J.L.; Besombes, J.L.; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Garbaras, Andrius; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Dudoitis, Vadimas; Barisevičiūtė, Rūta; Ulevičius, Vidmantas; Prevot, A.S.H.; Remeikis, Vidmantas. Seasonal observation and source apportionment of carbonaceous aerosol from forested rural site (Lithuania). Atmospheric environment. ISSN 1352-2310. 2022, vol. 272, art. no. 118934, p. 1-12.
 36. Rinkevičiūtė, Simona; Stankevič, Robertas; Radzevičius, Sigitas; Meidla, Tonu; Garbaras, Andrius; Spiridonov, Andrej. Dynamics of ostracod communities throughout the Mulde/lundgreni event: contrasting patterns of species richness and palaeocommunity compositional change. Journal of the Geological Society. ISSN 0016-7649. 2021, vol. 179, no. 1, art. no. jgs2021-039, p. 1-14.
 37. Dudutis, Juozas; Zubauskas, Laimis; Daknys, Eimantas; Markauskas, Edgaras; Gvozdaitė, Rasa; Račiukaitis, Gediminas; Gečys, Paulius. Quality and flexural strength of laser-cut glass: classical top-down ablation versus water-assisted and bottom-up machining. Optics express. eISSN 1094-4087. 2022, vol. 30, iss. 3, p. 4564-4582.
 38. Lagzdina, Elena; Lingis, Danielius; Plukis, Artūras; Plukienė, Rita; Germanas, Darius; Garbaras, Andrius; Garankin, Jevgenij; Gudelis, Arūnas; Ignatjev, Ilja; Niaura, Gediminas; Krutovcov, Sergej; Remeikis, Vidmantas. Structural and radiological characterization of irradiated RBMK-1500 reactor graphite. Nuclear engineering and technology. ISSN 1738-5733. 2022, vol. 54, iss. 1, p. 234-243.
 39. Norkus, Mantas; Laurikėnas, Andrius; Vištorskaja, Diana; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Skaudžius, Ramūnas; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Investigation of substitution effects of the first four lanthanides (La, Ce, Pr and Nd) in yttrium iron garnet. Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. 2022, vol. 903, art. no. 163978, p. 1-12.
 40. Balčiauskas, Linas; Ežerinskis, Žilvinas; Stirkė, Vitalijus; Balčiauskienė, Laima; Garbaras, Andrius; Remeikis, Vidmantas. The elemental composition of small mammals in a commercial orchard–meadow system. Chemosphere. ISSN 0045-6535. 2022, vol. 296, art. no. 134048, p. 1-9.
 41. Nacys, Antanas; Šimkūnaitė, Dijana; Balčiūnaitė, Aldona; Zabielaitė, Aušrinė; Upskuvienė, Daina; Šebeka, Benjaminas; Jasulaitienė, Vitalija; Kovalevskij, Vitalij; Norkus, Eugenijus; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta. An enhanced oxidation of formate on PtNi/Ni foam catalyst in an alkaline medium. Crystals. eISSN 2073-4352. 2022, vol. 12, iss. 3, art. no. 362, p. 1-18.
 42. Jones, Douglas; Ovegård, Maria; Dahlgren, Henrik; Danielsson, Sara; Greger, Maria; Landberg, Tommy; Garbaras, Andrius; ML Karlson, Agnes. A multi-isotope approach to evaluate the potential of great cormorant eggs for contaminant monitoring. Ecological indicators. ISSN 1470-160X. 2022, vol. 136, art. no. 108649, p. 1-8.
 43. Liénart, Camilla; Garbaras, Andrius; Qvarfordt, Susanne; Walve, Jakob; Karlson, Agnes M. L. Spatio-temporal variation in stable isotope and elemental composition of key-species reflect environmental changes in the Baltic Sea. Biogeochemistry. ISSN 0168-2563. 2022, vol. 157, iss. 2, p. 149-170.
 44. Dahl, Martin; Ismail, Rashid; Braun, Sara; Masqué, Pere; Lavery, Paul S.; Gullström, Martin; Arias-Ortiz, Ariane; Asplund, Maria E.; Garbaras, Andrius; Lyimo, Liberatus D.; Mtolera, Matern S.P.; Serrano, Oscar; Webster, Chanelle; Björk, Mats. Impacts of land-use change and urban development on carbon sequestration in tropical seagrass meadow sediments. Marine environmental research. ISSN 0141-1136. 2022, vol. 176, art. no. 105608, p. 1-12.
 45. Remeikis, Vidmantas; Grinevičiūtė, Janina; Duškesas, Grigorijus; Juodis, Laurynas; Plukienė, Rita; Plukis, Artūras. Review of modeling experience during operation and decommissioning of RBMK-1500 reactors. I. Safety improvement studies during operation. Nuclear engineering and design. ISSN 0029-5493. 2021, vol. 380, art. no. 110952, p. 1-14.
 46. Remeikis, Vidmantas; Grinevičiūtė, Janina; Duškesas, Grigorijus; Juodis, Laurynas; Plukienė, Rita; Plukis, Artūras. Review of modeling experience during operation and decommissioning of RBMK-1500 reactors. II. Radioactive waste management. Nuclear engineering and design. ISSN 0029-5493. 2021, vol. 380, art. no. 111242, p. 1-28.
 47. Mažeika, Kęstutis; Reklaitis, Jonas; Nicolenco, Aliona; Vainoris, Modestas; Tsyntsaru, Natalia; Cesiulis, Henrikas. Magnetic state instability of disordered electrodeposited nanogranular Fe films. Journal of magnetism and magnetic materials. ISSN 0304-8853. 2021, vol. 540, art. no. 168433, p. 1-7.
 48. Yao, Peng; Ni, Haiyan; Paul, Dipayan; Mašalaitė-Nalivaikė, Agnė; Huang, Ru-Jin; Meijer, Harro A. J.; Dusek, Ulrike. An automated method for thermal-optical separation of aerosol organic/elemental carbon for C-13 analysis at the sub-μgC level: A comprehensive assessment. Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2022, vol. 804, art.no 150031, p. 1-10.
 49. Khundadze, Nana; Küppers, Christoph; Kammer, Beatrix; Garbaras, Andrius; Mašalaitė-Nalivaikė, Agnė; Wissel, Holger; Lücke, Andreas; Chankvetadze, Bezhan; Rudolph, Jochen; Kiendler-Scharr, Astrid; Gensch, Iulia. Benchmarking source specific isotopic ratios of levoglucosan to better constrain the contribution of domestic heating to the air pollution. Atmospheric environment. ISSN 1352-2310. 2022, vol. 268, art. no. 118842, p. 1-9.
 50. Garbarienė, Inga; Dudoitis, Vadimas; Ulevičius, Vidmantas; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Kilikevičius, Artūras; Matijošius, Jonas; Rimkus, Alfredas; Kilikevičienė, Kristina; Vainorius, Darius; Maknickas, Algirdas; Borodinas, Sergejus; Byčenkienė, Steigvilė. Application of acoustic agglomeration technology to improve the removal of submicron particles from vehicle exhaust. Symmetry. ISSN 2073-8994. 2021, vol. 13, iss. 7, art. no. 1200, p. 1-15.
 51. Barisevičiūtė, Rūta; Maceika, Evaldas; Juodis, Laurynas; Pabedinskas, Algirdas; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Butkus, Laurynas; Remeikis, Vidmantas. Modeling of 14C vertical distribution in bottom sediments of the Ignalina nuclear power plant cooling reservoir. Water. eISSN 2073-4441. 2021, vol. 13, iss. 10, art. no. 1397, p. 1-15.
 52. Balčiauskas, Linas; Skipitytė, Raminta; Garbaras, Andrius; Stirkė, Vitalijus; Balčiauskienė, Laima; Remeikis, Vidmantas. Stable isotopes reveal the dominant species to have thewidest trophic niche of three syntopic Microtus voles. Animals. ISSN 2076-2615. 2021, vol. 11, iss. 6, art. no. 1814, p. 1-14.
 53. Balčiauskas, Linas; Balčiauskienė, Laima; Garbaras, Andrius; Stirkė, Vitalijus. Diversity and diet differences of small mammals in commensal habitats. Diversity.  ISSN 1424-2818. 2021, vol. 13, iss. 8, art. no. 346, p. 1-13.
 54. Griesiūtė, Diana; Sinušaitė, Lauryna; Kizalaitė, Agnė; Antuzevics, Andris; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Tomoyo, Goto; Sekino, Tohru; Kareiva, Aivaras; Žarkov, Aleksej. The influence of Fe3+ doping on thermally induced crystallization and phase evolution of amorphous calcium phosphate. CrystEngComm. eISSN 1466-8033. 2021, vol. 23, iss. 26, p. 4627-4637.
 55. Karpinsky, D.V.; Silibin, M.V.; Zhaludkevich, D.V.; Latushka, S.I.; Sysa, A.V.; Sikolenko, V.V.; Zhaludkevich, A.L.; Khomchenko, V.A.; Franz, A.; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Kareiva, Aivaras. Magnetic properties of BiFeO3 – BaTiO3 ceramics in the morphotropic phase boundary: A role of crystal structure and structural parameters. Journal of magnetism and magnetic materials. ISSN 0304-8853. 2021, vol. 539, art. no. 168409, p. 1-7.
 56. Karoblis, Dovydas; Diliautas, Ramūnas; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Niaura, Gediminas; Talaikis, Martynas; Beganskienė, Aldona; Žarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras. Lanthanum and manganese Co-doping effects on structural, morphological, and magnetic properties of sol-gel derived BiFeO3. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 17, art. no. 4844, p. 1-12.
 57. Balčiauskas, Linas; Skipitytė, Raminta; Garbaras, Andrius; Stirkė, Vitalijus; Balciauskiene, Laima; Remeikis, Vidmantas. Isotopic niche of syntopic granivores in commercial orchards and meadows. Animals. ISSN 2076-2615. 2021, vol. 11, iss. 8, art. no. 2375, p. 1-13.
 58. Stepšys, Augustinas; Mickevičius, Saulius; Germanas, Darius; Kalinauskas, Ramutis Kazys. Calculation of five-particle harmonic-oscillator transformation brackets. Computer physics communications. ISSN 0010-4655. 2021, vol. 265, art. no. 108023, p. 1-6.
 59. Karoblis, Dovydas; Žarkov, Aleksej; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Niaura, Gediminas; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. YFeO3-GdFeO3 solid solutions: Sol-gel synthesis, structural and magnetic properties. Solid state sciences. ISSN 1293-2558.2021, vol. 118, art. no. 106632, p. 1-8.
 60. Mažeika, Kęstutis; Šiliauskas, Laurynas; Skridlaitė, Gražina; Matelis, Antanas; Garjonytė, Rasa; Paškevičius, Algimantas; Melvydas, Vytautas Boleslovas. Features of iron accumulation at high concentration in pulcherrimin-producing Metschnikowia yeast biomass. Journal of biological inorganic chemistry. ISSN 0949-8257. 2021, vol. 26, iss. 2-3, p. 299-311.
 61. Politi, Tobia; Barisevičiūte, Rūta; Bartoli, Marco; Bonaglia, Stefano; Cardini, Ulisse; Castaldelli, Giuseppe; Kančauskaitė, Akvilė; Marzocchi, Ugo; Petkuviene, Jolita; Samuiloviene, Aurelija; Vybernaite-Lubiene, Irma; Zaiko, Anastasija; Zilius, Mindaugas. A bioturbator, a holobiont, and a vector: the multifaceted role of Chironomus plumosus in shaping N‐cycling. Freshwater biology. ISSN 0046-5070. 2021, vol. 66, no. 6, p. 1036-1048.
 62. Diliautas, Ramūnas; Beganskienė, Aldona; Karoblis, Dovydas; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Žarkov, Aleksej; Raudonis, Rimantas; Kareiva, Aivaras. Reinspection of formation of BiFe1-xMnxO3 solid solutions via low temperature sol-gel synthesis route. Solid state sciences. ISSN 1293-2558. 2021, vol. 111, art. n. 106458, p. 1-6.
 63. Gorokhova, Elena; El-Shehawy, Rehab; Lehtiniemi, Maiju; Garbaras, Andrius. How copepods can eat toxins without getting sick: gut bacteria help zooplankton to feed in cyanobacteria blooms. Frontiers in microbiology. eISSN 1664-302X. 2021, vol. 11, art. no. 589816, p. 1-11.
 64. Novickij, Vitalij; Stanevičienė, Ramunė; Gruškienė, Rūta; Badokas, Kazimieras; Lukša, Juliana; Sereikaitė, Jolanta; Mažeika, Kęstutis; Višniakov, Nikolaj; Novickij, Jurij; Servienė, Elena. Inactivation of bacteria using bioactive nanoparticles and alternating magnetic fields. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2021, vol. 11, iss. 2, art. no. 342, p. 1-16.
 65. Karoblis, Dovydas; Žarkov, Aleksej; Garškaitė, Edita; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Niaura, Gediminas; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Study of gadolinium substitution effects in hexagonal yttrium manganite YMnO3. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2021, vol. 11, art. no. 2875, p. 1-14.
 66. Montvydienė, Danguolė; Jagminas, Arūnas; Jurgelėnė, Živilė; Kazlauskas, Mindaugas; Butrimienė, Renata; Žukauskaitė, Zita; Kazlauskienė, Nijolė. Toxicological effects of different-sized Co–Fe (CoFe2O4) nanoparticles on Lepidium sativum L.: towards better understanding of nanophytotoxicity. Ecotoxicology. ISSN 0963-9292. 2021, vol. 30, iss. 2, p. 277-291.
 67. Januškevičius, Justinas; Stankevičiūtė, Živilė; Baltrūnas, Dalis Antanas; Mažeika, Kęstutis; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Aqueous sol-gel synthesis of different iron ferrites: from 3D to 2D. Materials. eISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, art. no. 1554, p. 1-12.
 68. Linauskienė, Kotryna; Dahlin, Jacob; Ežerinskis, Žilvinas; Isaksson, Marlene; Šapolaitė, Justina; Malinauskienė, Laura. Occupational exposure to nickel, cobalt, and chromium in the Lithuanian hard metal industry. Contact dermatitis. ISSN 0105-1873. 2021, vol. 84, no. 4, p. 247-253.
 69. Liénart, Camilla; Garbaras, Andrius; Qvarfordt, Susanne; Sysoev, Anton Öberg; Höglander, Helena; Walve, Jakob; Schagerström, Ellen; Eklöf, Johan; Karlson, Agnes ML. Long‐term changes in trophic ecology of blue mussels in a rapidly changing ecosystem. Limnology and oceanography. ISSN 0024-3590. 2021, vol. 66, iss. 3, p. 694-710.
 70. Karoblis, Dovydas; Diliautas, Ramūnas; Raudonytė-Svirbutavičienė, Eva; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Beganskienė, Aldona; Žarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras. The synthesis and characterization of sol-gel-derived SrTiO3-BiMnO3 solid solutions. Crystals. ISSN 2073-4352. 2020, vol. 10, iss. 12, art. no. 1125, p. 1-11.
 71. Jorudas, Justinas; Šimukovič, Artūr; Dub, Maksym; Sakowicz, Maciej; Prystawko, Paweł; Indrišiūnas, Simonas; Kovalevskij, Vitalij; Rumyantsev, Sergey; Knap, Wojciech; Kašalynas, Irmantas. AlGaN/GaN on SiC devices without a GaN buffer layer: electrical and noise characteristics. Micromachines. ISSN 2072-666X. 2020, vol. 11, iss. 12, art. no. 1131, p. 1-13.
 72. Diliautas, Ramūnas; Beganskienė, Aldona; Karoblis, Dovydas; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Žarkov, Aleksej; Raudonis, Rimantas; Kareiva, Aivaras. Reinspection of formation of BiFe1-xMnxO3 solid solutions via low temperature sol-gel synthesis route. Solid state sciences. ISSN 1293-2558. 2021, vol. 111, art. n. 106458, p. 1-6.
 73. Gorokhova, Elena; El-Shehawy, Rehab; Lehtiniemi, Maiju; Garbaras, Andrius. How copepods can eat toxins without getting sick: gut bacteria help zooplankton to feed in cyanobacteria blooms. Frontiers in microbiology. eISSN 1664-302X. 2021, vol. 11, art. no. 589816, p. 1-11.
 74. Novickij, Vitalij; Stanevičienė, Ramunė; Gruškienė, Rūta; Badokas, Kazimieras; Lukša, Juliana; Sereikaitė, Jolanta; Mažeika, Kęstutis; Višniakov, Nikolaj; Novickij, Jurij; Servienė, Elena. Inactivation of bacteria using bioactive nanoparticles and alternating magnetic fields. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2021, vol. 11, iss. 2, art. no. 342, p. 1-16.
 75. Karoblis, Dovydas; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Lukowiak, Anna; Strek, Wieslaw; Žarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras. Novel synthetic approach to the preparation of single-phase BixLa1−xMnO3+δ solid solutions. Journal of sol-gel science and technology. ISSN 0928-0707. 2020, vol. 93, p. 650-656.
 76. Mašalaitė-Nalivaikė, Agnė; Remeikis, Vidmantas; Zenker, K.; Westra, I.; Meijer, H.A.J.; Dusek, U. Seasonal changes of sources and volatility of carbonaceous aerosol at urban, coastal and forest sites in Eastern Europe (Lithuania). Atmospheric environment. ISSN 1352-2310. 2020, vol. 225, art. no. 117374, p. 1-11.
 77. Zenker, Katrin; Sirignano, Carmina; Riccio, Angelo; Chianese, Elena; Calfapietra, Carlo; Prati, Maria Vittoria; Mašalaitė-Nalivaikė, Agnė; Remeikis, Vidmantas; Mook, Emily; Meijer, Harro A.J.; Dusek, Ulrike. δ13 C signatures of organic aerosols: Measurement method evaluation and application in a source study. Journal of aerosol science. ISSN 0021-8502. 2020, vol.145, art. no. 105534, p. 1-14.
 78. Prokopčiuk, Nina; Franck, Ulrich; Dudoitis, Vadimas; Tarasyuk, Nikolay; Juškienė, Izabelė; Valiulis, Arūnas; Čepuraitė, Daiva; Štaras, Kęstutis; Ulevičius, Vidmantas. On the seasonal aerosol pollution levels and its sources in some primary schools in Vilnius, Lithuania. Environmental science and pollution research. ISSN 0944-1344. 2020, vol. 27, iss. 13, p. 15592-15606.
 79. Sinušaitė, Lauryna; Popov, Anton; Antuzevics, Andris; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Yang, Jen-Chang; Horng, Jiun Lin; Shi, Shengfang; Sekino, Tohru; Ishikawa, Kunio; Kareiva, Aivaras; Žarkov, Aleksej. Fe and Zn co-substituted beta-tricalcium phosphate (β-TCP): Synthesis, structural, magnetic, mechanical and biological properties. Materials science & engineering C: materials for biological applications. ISSN 0928-4931. 2020, vol. 112, art. no. 110918, p. 1-10.
 80. Karoblis, Dovydas; Žarkov, Aleksej; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Niaura, Gediminas; Beganskienė, Aldona; Kareiva, Aivaras. Sol-gel synthesis, structural, morphological and magnetic properties of BaTiO3–BiMnO3 solid solutions. Ceramics international. ISSN 0272-8842. 2020, vol. 46, no 10, part B, p. 16459-16464.
 81. Konkel, Robert; Toruńska-Sitarz, Anna; Cegłowska, Marta; Ežerinskis, Žilvinas; Šapolaitė, Justina; Mažeika, Jonas; Mazur-Marzec, Hanna. Blooms of toxic cyanobacterium Nodularia spumigena in Norwegian fjords during Holocene warm periods. Toxins. eISSN 2072-6651. 2020, vol. 12, iss. 4, art. no. 257, p. 1-12.
 82. Pakalniškis, Andrius; Baltrūnas, Dalis Antanas; Mažeika, Kęstutis; Skaudžius, Ramūnas; Ramanauskas, Rimantas; Kareiva, Aivaras. Reinspection of low temperature synthesis of bulk Bi3Fe5O12 (BIG): An aqueous sol-gel processing. Materials chemistry and physics. ISSN 0254-0584. eISSN 1879-3312. 2020, vol. 253, art. no. 123283, p. 1-6.
 83. Rakauskas, Vytautas; Šidagytė-Copilas, Eglė; Stakėnas, Saulius; Garbaras, Andrius. Invasive Neogobius melanostomus in the Lithuanian Baltic Sea coast: Trophic role and impact on the diet of piscivorous fish. Journal of Great Lakes research. ISSN 0380-1330. 2020, vol. 46, iss. 3, p. 597-608.
 84. Garbarienė, I.; Garbaras, A.; Masalaite, A.; Ceburnis, D.; Krugly, E.; Kauneliene, V.; Remeikis, V.; Martuzevicius, D. Identification of wintertime carbonaceous fine particulate matter (PM2.5) sources in Kaunas, Lithuania using polycyclic aromatic hydrocarbons and stable carbon isotope analysis. Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310. 2020, Vol. 237, art. no. 117673, p. 1-9.
 85. Remeikis, Vidmantas; Plukienė, Rita; Plukis, Artūras; Barkauskas, Vytenis; Gudelis, Arūnas; Druteikienė, Rūta; Gvozdaitė, Rasa; Juodis, Laurynas; Duškesas, Grigorijus; Lagzdina, Elena; Germanas, Darius; Ridikas, D.; Krutovcov, S. Characterisation of RBMK-1500 graphite: A method to identify the neutron activation and surface contamination terms. Nuclear engineering and design. ISSN 0029-5493. 2020, vol. 361, art. no. 110501, p. 1-10.
 86. Barisevičiūtė, Rūta; Maceika, Evaldas; Ežerinskis, Žilvinas; Šapolaitė, Justina; Butkus, Laurynas; Mažeika, Jonas; Rakauskas, Vytautas; Juodis, Laurynas; Steponėnas, Andrius; Druteikienė, Rūta; Remeikis, Vidmantas. Distribution of radiocarbon in sediments of the cooling pond of RBMK type Ignalina Nuclear Power Plant in Lithuania. PloS one. eISSN 1932-6203. 2020, vol. 15, no. 8, art. no. e0237605, p. 1-14.
 87. Šimėnas, Mantas; Balčiūnas, Sergejus; Wilson, Jacob N.; Svirskas, Šarūnas; Kinka, Martynas; Garbaras, Andrius; Kalendra, Vidmantas; Gagor, Anna; Szewczyk, Daria; Sieradzki, Adam; Maczka, Miroslaw; Samulionis, Vytautas; Walsh, Aron; Grigalaitis, Robertas; Banys, Jūras. Suppression of phase transitions and glass phase signatures in mixed cation halide perovskites. Nature communications.eISSN 2041-1723. 2020, vol. 11, art. no. 5103, p. 1-9.
 88. Ledesma, Matias; Gorokhova, Elena; Holmstrand, Henry; Garbaras, Andrius; Karlson, Agnes M.L. Nitrogen isotope composition of amino acids reveals trophic partitioning in two sympatric amphipods. Ecology and evolution. ISSN 2045-7758. 2020, vol. 10, iss. 19, p. 10773-10784.
 89. Karoblis, Dovydas; Griesiūtė, Diana; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Karpinsky, Dmitry; Lukowiak, Anna; Gluchowski, Pawel; Raudonis, Rimantas; Katelnikovas, Artūras; Žarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras. A Facile Synthesis and Characterization of Highly Crystalline Submicro-Sized BiFeO3. Materials. ISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 13, art. no. 3035, p. 1-10.
 90. Mordas, Genrik; Jasulaitienė, Vitalija; Steponavičiūtė, Ada; Gaspariūnas, Mindaugas; Petkevič, Romuald; Selskienė, Aušra; Juškėnas, Remigijus; Paul, Dennis F.; Mann, Jennifer E.; Remeikis, Vidmantas; Račiukaitis, Gediminas. Characterisation of CoCrMo powder for additive manufacturing. The international journal of advanced manufacturing technology. ISSN 0268-3768. 2020, vol. 111, iss. 11-12, p. 3083-3093.
 91. Rimkus, Tomas; Ežerinskis, Žilvinas; Šapolaitė, Justina; Peseckas, Kęstutis. Mesolithic AMS 14C evidence on microlithic and pressure blade technology in the lakeland of eastern Lithuania. Lithic technology. ISSN 0197-7261. 2020, vol. 45, no. 4, p. 215-226.
 92. Karoblis, Dovydas; Diliautas, Ramūnas; Raudonytė-Svirbutavičienė, Eva; Mažeika, Kęstutis; Baltrūnas, Dalis Antanas; Beganskienė, Aldona; Žarkov, Aleksej; Kareiva, Aivaras. The synthesis and characterization of sol-gel-derived SrTiO3-BiMnO3 solid solutions. Crystals. ISSN 2073-4352. 2020, vol. 10, iss. 12, art. no. 1125, p. 1-11.
 93. Juodis, Laurynas; Maceika, Evaldas; Plukis, Artūras; Dacquait, Frédéric; Genin, Jean-Baptiste; Benier, Gilles. Assessment of radioactive contamination in primary circuit of WWER-440 type reactors by computer code OSCAR for the decommissioning case. Progress in nuclear energy. ISSN 0149-1970. 2019, vol. 110, p. 191-198.
 94. Stepšys, Augustinas; Mickevičius, Saulius; Germanas, Darius; Kalinauskas, Ramutis Kazys. Calculation of orbital fractional parentage coefficients for five particles in translationally invariant basis. Computer physics communications. ISSN 0010-4655. 2019, vol. 236, p. 26-33.
 95. Uogintė, Ieva; Lujanienė, Galina; Mažeika, Kęstutis. Study of Cu (II), Co (II), Ni (II) and Pb (II) removal from aqueous solutions using magnetic Prussian blue nano-sorbent. Journal of hazardous materials. ISSN 0304-3894. 2019, vol. 369, p. 226-235.
 96. Garbaras, Andrius; Skipitytė, Raminta; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Remeikis, Vidmantas. Seasonal variation in stable isotope ratios of cow milk in Vilnius region, Lithuania. Animals. ISSN 2076-2615. 2019, vol. 9, iss. 3, art. no. 69, p. 1-14.
 97. Balčiauskas, Linas; Skipitytė, Raminta; Balčiauskienė, Laima; Jasiulionis, Marius. Resource partitioning confirmed by isotopic signatures allows small mammals to share seasonally flooded meadows. Ecology and evolution. ISSN 2045-7758. 2019, vol. 9, iss. 9, p. 5479-5489.
 98. Ek, Caroline; Garbaras, Andrius; Yu, Zhenyang; Oskarsson, Hanna; Eriksson Wiklund, Ann-Kristin; Kumblad, Linda; Gorokhova, Elena. Increase in stable isotope ratios driven by metabolic alterations in amphipods exposed to the beta-blocker propranolol. PLoS One. ISSN 1932-6203. 2019, vol. 14, iss. 5, art. no. e0211304, p. 1-17.
 99. Čeponis, Tomas; Badokas, Kazimieras; Deveikis, Laimonas; Pavlov, Jevgenij; Rumbauskas, Vytautas; Kovalevskij, Vitalij; Stanionytė, Sandra; Tamulaitis, Gintautas; Gaubas, Eugenijus. Evolution of scintillation and electrical characteristics of AlGaN double-response sensors during proton irradiation. Sensors. eISSN 1424-8220. 2019, vol. 19, iss. 15, art. no. 3388, p. 1-11.
 100. Zguna, Nadezda; Karlson, Agnes M. L.; Ilag, Leopold L.; Garbaras, Andrius; Gorokhova, Elena. Insufficient evidence for BMAA transfer in the pelagic and benthic food webs in the Baltic Sea. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, art. no. 10406, p. 1-11.
 101. Robson, Harry Kenneth; Skipitytė, Raminta; Piličiauskienė, Giedrė; Lucquin, Alexandre; Heron, Carl; Craig, Oliver; Piličiauskas, Gytis. Diet, cuisine and consumption practices of the first farmers in the southeastern Baltic. Archaeological and anthropological sciences. ISSN 1866-9557. 2019, vol. 11, no. 8, p. 4011-4024.
 102. Podlipskas, Žydrūnas; Jurkevičius, Jonas; Kadys, Arūnas; Kolenda, Marek; Kovalevskij, Vitalij; Dobrovolskas, Darius; Aleksiejūnas, Ramūnas; Tamulaitis, Gintautas. Extreme radiation resistance in InN. Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. 2019, vol. 789, p. 48-55.
 103. Mekys, Algirdas; Jurkevičius, Jonas; Kadys, Arūnas; Kolenda, Marek; Kovalevskij, Vitalij; Tamulaitis, Gintautas. Influence of proton irradiation on carrier mobility in InN epitaxial layers. Thin solid films. ISSN 0040-6090. 2019, vol. 692, art. no. 137619, p. 1-7.
 104. Badorreck, Holger; Steinecke, Morten; Jensen, Lars; Ristau, Detlev; Jupé, Marco; Müller, Jérôme; Tonneau, Romain; Moskovkin, Pavel; Lucas, Stephane; Pflug, Andreas; Grinevičiūtė, Lina; Selskis, Algirdas; Tolenis, Tomas.. Correlation of structural and optical properties using virtual materials analysis. Optics express. ISSN 1094-4087. 2019, vol. 27, no. 16, p. 22209-22225.
 105. Grinevičiūtė, Lina; Babayigit, Ceren; Gailevičius, Darius; Bor, Emre; Turduev, Mirbek; Purlys, Vytautas; Tolenis, Tomas; Kurt, Hamza; Staliunas, Kestutis. Angular filtering by Bragg photonic microstructures fabricated by physical vapour deposition. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2019, vol. 481, p. 353-359.
 106. Ananyevskaya, Elina; Aytgaly, A.K.; Beisenov, A.Z.; Dmitriev, E.A.; Garbaras, Andrius; Kukushkin, I.A.; Loman, V.G.; Šapolaitė, Justina; Usmanova, E.R.; Varfolomeev, V.V.; Voyakin, D.A.; Zhuniskhanov, A.S.; Keen, Giedrė [Motuzaitė Matuzevičiūtė, Giedrė] Early indicators to C4 plant consumption in central Kazakhstan during the Final Bronze Age and Early Iron Age based on stable isotope analysis of human and animal bone collagen. Archaeological research in Asia. Oxford : Elsevier Science. 2018, vol. 15, p. 157-173.
 107. Andriukonis, Eivydas; Stirkė, Arūnas; Garbaras, Andrius; Mikoliūnaitė, Lina; Ramanavičienė, Almira; Remeikis, Vidmantas; Thornton, Barry; Ramanavičius, Arūnas Yeast-assisted synthesis of polypyrrole: Quantification and influence on the mechanical properties of the cell wall. Colloids and surfaces B: Biointerfaces. Amsterdam : Elsevier Science BV. 2018, Vol. 164, p. 224-231.
 108. Bliujienė, Audronė; Matulaitienė, Ieva; Garbaras, Andrius; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Ulozaitė, Regina; Bračiulienė, Ramunė Dietary aspects of the West Lithuanian people during the Late Roman and Early Migration periods with reference to household and funerary pottery. Praehistorische Zeitschrift. Berlin : De Gruyter. 2018, vol. 93, iss. 1, p. 144-165.
 109. Ek, Caroline; Holmstrand, Henry; Mustajärvi, Lukas; Garbaras, Andrius; Barisevičiūtė, Rūta; Šapolaitė, Justina; Sobek, Anna; Gorokhova, Elena; Karlson, Agnes M. L. Using compound-specific and bulk stable isotope analysis for trophic positioning of bivalves in contaminated Baltic Sea Sediments. Environmental science & technology. Washington : American Chemical Society. 2018, Vol. 52, iss. 8, p. 4861-4868.
 110. Ežerinskis, Žilvinas; Šapolaitė, Justina; Pabedinskas, Algirdas; Juodis, Laurynas; Garbaras, Andrius; Maceika, Evaldas; Druteikienė, Rūta; Lukauskas, Darius; Remeikis, Vidmantas Annual variations of 14C concentration in the tree rings in the vicinity of Ignalina Nuclear Power Plant. Radiocarbon. Tucson : University of Arizona. 2018, vol. 60, no. 4, p. 1227-1236.
 111. Garankin, Jevgenij; Plukis, Artūras; Plukienė, Rita; Lagzdina, Elena; Remeikis, Vidmantas Identification of particles of ionizing radiation by the analysis of fluorescence pulse form of the thin pen film scintillator. IEEE transactions on nuclear science. New York : IEEE. 2018, vol. 65, iss. 2, p. 739-743.
 112. Garbaras, Andrius; Šapolaitė, Justina; Garbarienė, Inga; Ežerinskis, Žilvinas; Mašalaitė-Nalivaikė, Agnė; Skipitytė, Raminta; Plukis, Artūras; Remeikis, Vidmantas Aerosol source (biomass, traffic and coal emission) apportionment in Lithuania using stable carbon and radiocarbon analysis. Isotopes in environmental and health studies. London : Taylor & Francis Group. 2018, vol. 54, no. 5, p. 463-474.
 113. Garbaras, Andrius; Skipitytė, Raminta; Meliaschenia, A.; Senchenko, T.; Smoliak, T.; Ivanko, M.; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Remeikis, Vidmantas Region dependent ¹³C, ¹⁵N, ¹⁸O isotope ratios in the cow milk. Lithuanian journal of physics. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2018, vol. 58, no. 3, p. 277-282.
 114. Karlson, Agnes M. L.; Reutgard, Martin; Garbaras, Andrius; Gorokhova, Elena Isotopic niche reflects stress-induced variability in physiological status. Royal Society Open Science. London : The Royal Society. 2018, Vol. 5, iss. 2, art. no 171398, p. 1-18.
 115. Lingis, Danielius; Lagzdina, Elena; Plukis, Artūras; Plukienė, Rita; Remeikis, Vidmantas Evaluation of the primary displacement damage in the neutron irradiated RBMK-1500 graphite. Nuclear instruments and methods in physics research. Section B: Beam interactions with materials and atoms. Amsterdam : Elsevier Science B.V. 2018, vol. 436, p. 9-17.
 116. Mašalaitė-Nalivaikė, Agnė; Holzinger, R.; Čeburnis, Darius; Remeikis, Vidmantas; Ulevičius, Vidmantas; Röckmann, T.; Dusek, U. Sources and atmospheric processing of size segregated aerosol particles revealed by stable carbon isotope ratios and chemical speciation. Environmental pollution. Oxford : Elsevier. 2018, Vol. 240, p. 286-296.
 117. Piličiauskas, Gytis; Asheichyk, Vitali; Osipowicz, Grzegorz; Skipitytė, Raminta; Varul, Liivi; Kozakaitė, Justina; Kryvaltsevich, Mikоla; Vaitovich, Aliaksandra; Lakiza, Vadzim; Šapolaitė, Justina; Ežerinskis, Žilvinas; Pamazanau, Mikalai; Lucquin, Alexandre; Craig, Oliver E.; Robson, Harry K. The Corded Ware culture in the Eastern Baltic: New evidence on chronology, diet, beaker, bone and flint tool function. Journal of archaeological science: reports. Amsterdam : Elsevier Science. 2018, vol. 21, p. 538-552.
 118. Plukienė, Rita; Lagzdina, Elena; Juodis, Laurynas; Plukis, Artūras; Puzas, Andrius; Gvozdaitė, Rasa; Remeikis, Vidmantas; Révay, Zsolt; Kučera, Jan; Ancius, Darius; Ridikas, Danas Investigation of impurities of RBMK graphite by different methods. Radiocarbon. Tucson : University of Arizona. 2018, vol. 60, no. 6, p. 1861-1870.
 119. Plukienė, Rita; Plukis, Artūras; Juodis, Laurynas; Remeikis, Vidmantas; Šalkauskas, Ovidijus; Ridikas, D.; Gudowski, W. Transmutation considerations of LWR and RBMK spent nuclear fuel by the fusion–fission hybrid system. Nuclear engineering and design. Lausanne : Elsevier B.V. 2018, vol. 330, p. 241-249.
 120. Plukis, Artūras; Barkauskas, Vytenis; Druteikienė, Rūta; Duškesas, Grigorijus; Germanas, Darius; Gudelis, Arūnas; Juodis, Laurynas; Lagzdina, Elena; Plukienė, Rita; Remeikis, Vidmantas Uncertainty of determination of 158Tb in the RBMK nuclear reactor waste. Applied radiation and isotopes. Oxford : Elsevier Ltd. 2018, Vol. 134, p. 190-193.
 121. Rakauskas, Vytautas; Šidagytė-Copilas, Eglė; Butkus, Rokas; Garbaras, Andrius Effect of the invasive New Zealand mud snail (Potamopyrgus antipodarum) on the littoral macroinvertebrate community in a temperate mesotrophic lake / Vytautas Rakauskas ... [et al.]. Marine and freshwater research. Clayton : CSIRO Publishing. 2018, Vol. 69, iss.1, p. 155-166.
 122. Raudoniūtė, Jovilė [Raudoniute, Jovile]; Stasiulaitienė, Inga [Stasiulaitiene, Inga]; Kulvinskiene, Ieva; Bagdonas, Edvardas; Garbaras, Andrius; Krugly, Edvinas; Martuzevičius, Dainius [Martuzevicius, Dainius]; Bironaitė, Daiva [Bironaite, Daiva]; Aldonytė, Rūta [Aldonyte, Ruta] Pro-inflammatory effects of extracted urban fine particulate matter on human bronchial epithelial cells BEAS-2B. Environmental science and pollution research. Berlin : Springer. 2018, vol. 25, iss. 32, SI, p. 32277-32291.
 123. Remeikis, Vidmantas; Lagzdina, Elena; Garbaras, Andrius; Gudelis, Arūnas; Garankin, Jevgenij; Plukienė, Rita; Juodis, Laurynas; Duškesas, Grigorijus; Lingis, Danielius; Abdulajev, Vladimir; Plukis, Artūras Rapid analysis method for the determination of 14C specific activity in irradiated graphite. PLoS ONE. San Francisco, CA : Public library of science. 2018, vol. 13, iss. 1, art. no. e0191677, p. 1-16.
 124. Venckutė-Aleksienė, Agnė; Spiridonov, Andrej; Garbaras, Andrius; Radzevičius, Sigitas Integrated foraminifera and δ13C stratigraphy across the Cenomanian–Turonian event interval in the eastern Baltic (Lithuania). Swiss journal of geosciences. Basel : Springer. 2018, vol. 111, iss. 1-2, p. 341-352.