Struktūra

Atgal

Medžiagų struktūrinės analizės skyrius

Skyriaus vadovas dr. Rokas Kondrotas

 • Misija - užtikrinti aukštą tarptautinį lygį ir kompetenciją kietojo kūno medžiagų struktūrinių tyrimų ir plonų plėvelių fotoelektros tyrimų srityje, ruošti aukštos kvalifikacijos šios srities specialistus.
 • Tikslai: vystyti tyrimus plonų plėvelių fotoelektros srityje; dalyvauti tarptautiniuose ir Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektuose atliekant tyrimus skenuojančios ir peršviečiančios elektroninės mikroskopijos, rentgeno struktūrinės analizės, rentgeno spindulių fluorescencinės spektroskopijos ir rentgeno fotoelektronų bei Ože elektronų spektroskopijų metodais.
 • Uždaviniai: plėsti tyrimus plonų plėvelių saulės elementų srityje; įvaldyti ir kuo pilniau išnaudoti naujai gaunamos ir turimos struktūrinių tyrimų įrangos galimybes; kurti naujas struktūrinių tyrimų metodikas; ruošti jaunus aukštos kvalifikacijos specialistus įdarbinant projektuose I – III pakopos studentus. Atviros prieigos paslaugų teikimas medžiagų struktūrinės analizės ir cheminės sudėties srityje.

Laboratorijos

 • MEDŽIAGŲ STRUKTŪRINĖS ANALIZĖS LABORATORIJA
 • FOTOELEKTRINIŲ MEDŽIAGŲ LABORATORIJA
 

Paslaugos

1)      Polikristalinių medžiagų rentgeno difrakciniai (struktūriniai) tyrimai:

a)      kokybinė ir kiekybinė fazinė analizė;

b)      kokybinė ir kiekybinė mikrokiekių fazinė analizė naudojant polikapiliarinę optiką;

c)      rentgeno struktūriniai tyrimai esant mėginio temperatūrai nuo +25 iki +1100 °C vakuume ar helio dujų aplinkoje;

d)      kristalitų dydžio, mikrodeformacijų, makrodeformacijų dydžio nustatymas, kristalitų vyraujančios orientacijos tyrimai polinių figūrų metodu;

e)      ypatingai plonų (1-10 nm storio) sluoksnių tyrimai in-plane metodu;

f)       epitaksinių sluoksnių tyrimai svyravimo kreivių (rocking curves) ir atvirkštinės gardelės žemėlapių (reciprocal lattice mapping) metodais;

g)      plonų sluoksnių storio, tankio ir šiurkštumo tyrimai rentgeno spindulių reflektometrijos metodu;

h)      nanoporų ir nanodalelių (1-100 nm) pasiskirstymo pagal dydį tyrimai rentgeno spindulių sklaidos ties mažais kampais (SAXS) peršvietimo ir atspindžio metodais.

2)      Kokybinė ir kiekybinė cheminė (elementinė) analizė miltelių, mineralų, dirvožemių, katalizatorių, keramikos, stiklų, plastmasių, metalų ir jų lydinių rentgeno spindulių fluorescencinės spektroskopijos, rentgeno spektrinės mikroanalizės ir rentgeno fotoelektronų spektroskopijos metodais.

3)      Paviršiaus morfologijos tyrimai skenuojančios elektroninės mikroskopijos (SEM ir FE-SEM) metodais.

4)      Skersinių pjūvių tyrimai fokusuoto galio jonų pluoštelio (FIB) ir FE-SEM metodais.

5)      Vidinės struktūros tyrimai peršviečiančiu elektroniniu mikroskopu (TEM, EDX – energinės dispersijos rentgeno spektroskopija, EDS – elektronų difrakcija pasirinktame plote).

6)      Plonų sluoksnių cheminės ir fazinės sudėties bei jų priklausomybės nuo gylio tyrimai rentgeno fotoelektronų ir Ože elektronų spektroskopijos metodais.

7)      Paviršiaus ir metalografiniai tyrimai optinės mikroskopijos metodais.

8)      Anglies ir sieros kiekių nustatymas anglies ir sieros analizatoriumi CS-2000. Anglies aptikimo riba plienuose 1 ppm.

Kompaktinė vamzdinė krosnis OFT-1200x-4-RTP (MTI Corporation, JAV, 2014 m.) 

įranga

PHI710 (gamintojas - Physical Electronics, JAV, 2020 m.) - Ože elektronų sistema, turinti modernų Ože elektronų spektrometrą, kuriuo tiriama elementinė sudėtis ir cheminė elementų būseną bandinio paviršiuje, nanometrinių dydžių objektuose, plonose plėvelėse ir jų sąlyčio paviršiuose. Ože spektrometras efektyviausias lengvų elementų (nuo Li iki Sn) tyrimuose. Spektrometras pasižymi aukštos kokybės Ože elektronų vaizdinimu, aukšta erdvine skyra (8 nm), dideliu jautrumu ir spektrine skyra.

Spektrometras turi Šotki tipo lauko emisijos koaksialinį elektronų šaltinį (greitinančioji įtampa 1-25 kV) todėl turi ir skenuojančio elektroninio mikroskopo (SEM) funkciją bei yra aprūpintas rentgeno spindulių energijų dispersijos spektrometru (EDS).

Bandinio paviršiaus ėsdinimui (paviršiaus valymas, sudėties pasiskirstymas pagal gylį) yra argono jonų šaltinis, kurio greitinančiąją įtampą galima keisti nuo 0,02 iki 4 kV.

Cilindrinis veidrodinis Ože elektronų analizatorius (Cylindrical Mirror Analyzer (CMA)) formuoja bešešėlinį paviršiaus detalių vaizdą.

Rentgeno spindulių spektrometras su X-Max detektoriumi (be berilio lango, detektoriaus plotas – 50 mm2).

Skyra:

 • skenuojančio elektroninio mikroskopo – 3 nm
 • Ože elektronų – 8 nm.
 
 
 

Rentgeno spindulių difraktometras SmartLab (Rigaku, Japonija, 2011 m.):
Rentgeno spindulių šaltinis - 9 kW su besisukančiu Cu anodu;
Optika Polikristaliniams bandiniams: 1) Bragg-Brentano; 2) lygiagrečių spindulių; 3) polikapiliarinė optika; 4) ypač aukštos skiriamosios gebos ir intensyvumo daugiakristalinis difragavusiųjų spindulių analizatorius CALSA (Cu Ka1 spinduliuotė polikristaliniams bandiniams); gaubtas/plokščias grafito monochromatorius difragavusių spindulių pluošteliui;
Epitaksiniams sluoksniams didelės skyros optika: Ge monochromatoriai:
Ge (220)x2, Ge (220)x4, Ge (400)x2; analizatoriai: Ge (220)x2, Ge (400)x2,
Detektoriai: 1) taškinis scintiliacinis SC-70; 2) 1D (linijinis – linear) D/tex Ultra, 3) 2D (dvimatis) Pilatus 100K;

Mėginių laikikliai: 1) Eulerinis 5 ašių (χ, φ, x, y, z), X-Y (50-50 mm); 2) RxRy, milteliniams mėginiams; 3) aukštatemperatūrinis (aukštatemperatūrinė kamera Anton Paar DHS 1100, T = +20÷ +1100 °C vakuume ar helio dujų atmosferoje).
Vakuuminis priedėlis rentgeno spindulių sklaidos ties mažais kampais tyrimams (SAXS);
Speciali difraktometro ašis In-plane metodui;
Duomenų bazė PDF4+ (2017 m. laidos)

 
 

Rentgeno spindulių difraktometras D8 Advance (Bruker AXS, Vokietija, 2003 m.):
Rentgeno spindulių šaltinis - 2,4 kW rentgeno spindulių vamzdis su Cu anodu;
Optika 1) Bragg-Brentano optika; 2) lygiagrečių spindulių (Giobelio veidrodis); 3) V tipo Ge monochromatorius;
Detektoriai: taškinis scintiliacinis detektorius;
Mėginių laikikliai: Eulerinis (Ψ, φ, x, y, z) mėginių laikiklis. 

 


 

Fluorescentinis banginės dispersijos rentgeno spindulių spektrometras Axios mAX (Panalytical, Olandija, 2011 m.):
Rentgeno spindulių šaltinis 4 kW rentgeno spindulių vamzdis STmax160 su Rh anodu; Detektoriai: 1) proporcinis prapučiamasis; 2) proporcinis užlydytas (užpildytas Xe dujomis); 3) didelio efektyvumo scintiliacinis;
Kristalai-analizatoriai – 6 (analizuojami elementai nuo O iki U imtinai);
Programinė įranga: SuperQ - beetaloninei kiekybinei analizei, Ni-Fe-Co - lydinių kiekybinei analizei, FP-Multi - plonų sluoksnių kiekybinei analizei ir sluoksnių storio nustatymui, Pro-Trace - mikroelementų kiekybinei analizei.

 
 
 

Skenuojantis elektroninis mikroskopas Helios NanoLab 650 (FEI, Olandija, 2011 m.): dviejų spindulių sistema su Šotki tipo lauko emisijos elektronų (FE) šaltiniu ir galio jonų šaltiniu (FIB). Mėginių iškėlėjas Omniprobe 100.7 (Oxford Instruments), platinos nusodinimo ir anglies selektyvaus ėsdinimo dujų įvedimo įrenginiai, kolonos ir bandinių valymo šalčiu ir plazma sistemos. Rentgeno spindulių spektrometras INCAEnergy (Oxford Instruments) su X-Max Rentgeno kvantų detektoriumi. ThinFilm ID programinė įranga plonų sluoksnių elementinei analizei. Greitinanti įtampa iki 30 kV
Skyra: 0,8 nm (30-2 kV), 0,9 nm (1 kV), 1,5 nm (200 V).

 
 
 
 

Skenuojantis elektroninis mikroskopas EVO-50 (Carl Zeiss SMT, Vokietija, 2006 m.): volframo ir LaB6 elektronų šaltiniai; antrinių ir atspindėtųjų elektronų detektoriai; energijos ir bangų dispersijos (EDS ir WDS) rentgeno spindulių spektrometrai INCA (Oxford Instruments); vakuuminė sistema, leidžianti dirbti esant bandinio aplinkoje aukštam (apie 10-3 Pa) arba žemam (5- 2000 Pa) vakuumui. Greitinanti įtampa iki 30 kV.
Skyra 2 nm (LaB6), 3 nm (W) esant 15 kV.

 
 

Peršviečiantis elektroninis mikroskopas Tecnai G2 F20 X-TWIN (FEI, Olandija, 2011 m.): su Šotki tipo lauko emisijos elektronų šaltiniu. Keičiama greitinanti įtampa: 20, 40, 80, 120, 160, 200 kV. Didelio kampo žiedinis tamsaus lauko detektorius (HAADF), energijos dispersijos spektrometras EDAX su r-TEM rentgeno kvantų detektoriumi, 11 MPix ORIUS SC1000B CCD fotokamera (Gatan), goniometriniai laikikliai, bandinių valymo plazma sistema.
Mikroskopo skyra (taškinė-linijinė)- (0,25-0,102 nm).

 
 
 

Anglies ir sieros analizatorių CS-2000 (ELTRA, Vokietija, 2012 m.). 

 
 
 

Rentgeno fotoelektronų spektrometras (XPS) AXIS Supra+ 
(Kratos Analytical, Jungtinė Karalystė, 2019)

Monochromatinių rentgeno spindulių šaltinis su Al/Ag anodu (rentgeno kvantų energija 1487/2984 eV);

Argono dujų jonų klasterių šaltinis (GCIS, Minibeam 6):

 • Monoatominis režimas – Ar+ jonų pluoštelis, kurio jonų energiją galima keisti nuo 0,5 iki 8 keV; tinka tirti cheminių elementų pasiskirstymą pagal gylį neorganinėse medžiagose ir metaluose;
 • Klasterių režimas – pluoštelis Arn+ jonų klasterių, kurių energija gali siekti iki 20 keV; tinka tirti cheminių elementų pasiskirstymą pagal gylį organinėse medžiagose ir polimeruose.

Pusiausferinis analizatorius (HSA) ir sferinio veidrodžio analizatorius (SMA);

DLD (Delay-Line Detector) detektorius skenuojančiai spektroskopijai, momentiniam viso spektro užrašymui ir 2D vaizdinimui.

Kaitinimo ir aušinimo priedai tiriamų bandinių kaitinimui iki 800 °C ar aušinimui iki -100 °C prieš matavimą ar matavimo metu.

Krūvio neutralizatorius, turintis šaltinį žemos energijos elektronų, kurie neutralizuoja teigiamą krūvį, susidarantį ant izoliatoriaus savybėmis pasižyminčio bandinio paviršiaus.

Jonų sklaidos spektroskopija (ISS) – ypatingai jautri paviršiaus tyrimo metodika.

Ultravioletiniais spinduliais sužadintų fotoelektronų spektroskopija (UPS) – skirta valentinių juostų ir elektronų išėjimo darbo matavimams.

Oro poveikiui jautrių mėginių transportavimo įranga. 

 

Mėginių paruošimo tyrimams įranga:

 • Rutulinis malūnas miltelinių mėginių (druskų, uolienų, mineralų, keramikos) paruošimui spektriniams ir difrakciniams (rentgeno struktūriniams) tyrimams Pulverisette 6 (FRITSCH, Vokietija). 80 ml talpos volframo karbido malimo indas ir 5 volframo karbido rutuliai;
 • Hidraulinis presas TP-20 (Herzog, Vokietija) miltelinių mėginių tablečių (Φ37,Φ20 ir Φ10 mm) formavimui;
 • Lydymo krosnis Eagon 2 (Panalytical, Olandija) miltelinių mėginių sulydymui į stiklo pavidalo mėginius (Φ27 mm) fluorescenciniam spektrometrui Axios mAX;
 • Automatinis skersinių šlifų ir paviršiaus paruošimo (poliravimo) įrenginys Tegramin-25 (Stuers, Danija).
Vykdomi projektai
 • Fotoaktyvių sluoksnių ir darinių kūrimas ir tyrimas fotovoltaikai. (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.) Registracijos Nr.01.2.2-LMT-K-718. Vadovas S.Ašmontas
 • III-grupės nitridų MOCVD auginimas Van der Valso epitaksijos metodu naudojant grafeną (GRAFoGaNas). (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.). Registracijos Nr.01.2.2-LMT-K-718. Vadovas T.Malinauskas.
 • Bismidiniai nanodariniai artimosios infraraudonosios spinduliuotės prietaisams. (Mokslininkų grupių projektas) Vykdymo laikotarpis 2017.10.02-2020.03.31. Paraiškos registracijos Nr. S-MIP-17-25. Vadovas V. Pačebutas.
 • Spartūs magnetovaržiniai procesai nanostruktūruotų manganitų sluoksnių jutikliuose, skirtuose elektromagnetinio formavimo įtaisų monitoringui. (Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių projektai, vykdomi bendrai su užsienio šalių partneriais). Vykdymo laikotarpis 2017.03.-2018.11. Paraiškos registracijos numeris Nr. P-MIP-17-470. Vadovas V. Stankevič.
svarbiausios publikacijos
 1. Petrikaitė, Vita; Ignatjev, Ilja; Selskis, Algirdas; Niaura, Gediminas; Stankevičius, Evaldas. Hybrid gold-silver nanoparticles synthesis on a glass substrate using a nanosecond laser-induced dewetting of thin bimetallic films and their application in SERS / Optics & laser technology. ISSN 0030-3992. 2024, vol. 168, art. no. 109956, p. 1-12.
 2. Žalnėravičius, Rokas; Naujokaitis, Arnas; Jasulaitienė, Vitalija; Rutkienė, Rasa; Meškys, Rolandas; Dagys, Marius. A 2D-to-3D morphology transitions of gold in organic acid electrolytes: Characterization and application in bioanode design // Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2024, vol. 642, art. no.158654, p. 1-13.
 3. Lujanienė, Galina; Novikau, Raman; Karalevičiūtė, Karolina; Pakštas, Vidas; Talaikis, Martynas; Levinskaitė, Loreta; Selskienė, Aušra; Selskis, Algirdas; Mažeika, Jonas; Jokšas, Kęstutis. Chitosan-minerals-based composites for adsorption of caesium, cobalt and europium // Journal of hazardous materials. ISSN 0304-3894. 2024, vol. 462, art. no. 132747, p. 1-17.
 4. Baradokė, Aušra; Jarušaitis, Ainis; Reinikovaitė, Viktorija; Jafarov, Ali; Elsakova, Alexandra; Franckevičius, Marius; Skapas, Martynas; Slibinskas, Rimantas; Drobysh, Maryia; Liustrovaitė, Viktorija; Ramanavičius, Arūnas. Detection of antibodies against SARS-CoV-2 Spike protein by screen-printed carbon electrodes modified by colloidal gold nanoparticles // Talanta. ISSN 0039-9140. 2024, vol. 268, part. 1, art. no. 125279, p. 1-9.
 5. Gaigalas, Paulius; Bittencourt, Carla; Klimas, Vaclovas; Pakštas, Vidas; Jagminas, Arūnas. The enhancement of hydrogen evolution reaction on nanoplatelet-shaped MoS2 via anodic pretreatment // Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2024, vol. 475, art. no. 143696, p. 1-11.
 6. Khan, Abdullah; Davulienė, Lina; Šemčuk, Sergej; Kandrotaitė, Kamilė; Minderytė, Agnė; Davtalab, Mehri; Uogintė, Ieva; Skapas, Martynas; Dudoitis, Vadimas; Byčenkienė, Steigvilė. Integrated personal exposure and deposition of black carbon on human lungs // Air quality, atmosphere & health. ISSN 1873-9318. 2024, vol. 17, iss. 1, p. 35-50.
 7. Plavniece, Ance; Kaare, Kätlin; Šimkūnaitė, Dijana; Balčiūnaitė, Aldona; Jasulaitienė, Vitalija; Niaura, Gediminas; Volperts, Aleksandrs; Dobele, Galina; Colmenares-Rausseo, Luis César; Kruusenberg, Ivar; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Manganese-and nitrogen-doped biomass-based carbons as catalysts for the oxygen reduction reaction // Catalysts. eISSN 2073-4344. 2024, vol. 14, iss. 2, art. no. 92, p. 1-15.
 8. Parvin, Maliha; Savickaja, Irena; Tutlienė, Skirmantė; Naujokaitis, Arnas; Ramanauskas, Rimantas; Petrulevičienė, Milda; Juodkazytė, Jurga. Nanostructured porous WO3 for photoelectrochemical splitting of seawater // Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657. 2024, vol. 954, art. no. 118026, p. 1-9.
 9. Bikulčius, Gedvidas; Suchodolskis, Artūras; Selskienė, Aušra; Matijošius, Tadas. Formation of a black anodic coating on alloy AA5052 by using anodizing in a tri-acid environmentally friendly electrolyte // Materials chemistry and physics. ISSN 0254-0584. 2024, vol. 316, art. no. 129124, p. 1-8.
 10. Levinas, Ramūnas; Pakštas, Vidas; Selskis, Algirdas; Murauskas, Tomas; Viter, R.; Anspoks, A.; Pudza, I.; Kuzmin, A.; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Cesiulis, Henrikas; Norkus, Eugenijus. Plasma electrolytic oxidation synthesis of heterostructured TiO 2 / Cu x O films for photoelectrochemical water splitting applications // Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2024, vol. 171, no. 3, art. no. 036501, p. 1-10.
 11. Vanskevičė, Ieva; Kinka, Martynas; Banys, Jūras; Macutkevič, Jan; Schaefer, Sebastien; Selskis, Algirdas; Fierro, Vanessa; Celzard, Alain. Dielectric and ultrasonic properties of PDMS/TiO2 nanocomposites // Polymers. eISSN 2073-4360. 2024, vol. 16, iss. 5, art. no. 603, p. 1-14.
 12. Liudvinavičius, Rodrigas; Selskis, Algirdas; Stankevičius, Evaldas. Titanium adhesion layer influence on the formation of hybrid lattice plasmon structures via laser-direct writing // Optics and laser technology. ISSN 0030-3992. 2024, vol. 175, art. no. 110807, p. 1-7.
 13. Gaidys, Mantas; Selskis, Algirdas; Gečys, Paulius; Gedvilas, Mindaugas. Stainless steel colouring using burst and biburst mode ultrafast laser irradiation // Optics and laser technology. ISSN 0030-3992. 2024, vol. 174, art. no. 110561, p. 1-7.
 14. Vilkevičius, Kernius; Ignatjev, Ilja; Selskis, Algirdas; Niaura, Gediminas; Stankevičius, Evaldas. Tuning SERS performance through the laser-induced morphology changes of gold nanostructures // Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2024, vol. 660, art. no. 160003, p. 1-9.
 15. Kalinauskas, Putinas; Mockus, Zenius; Giraitis, Raimondas; Grigucevičienė, Asta; Jasulaitienė, Vitalija; Juškėnas, Remigijus; Niaura, Gediminas; Stalnionis, Giedrius; Norkus, Eugenijus. New process for the formation of mixed-valence platinum sulfide thin films from bulk CdS Layer: characterization of physical and electrochemical properties // ACS applied energy materials. ISSN 2574-0962. 2024, vol. 7, iss. 7, p. 2755-2766.
 16. Upskuvienė, Daina; Balčiūnaitė, Aldona; Drabavičius, Audrius; Jasulaitienė, Vitalija; Niaura, Gediminas; Talaikis, Martynas; Plavniece, Ance; Dobele, Galina; Volperts, Aleksandrs; Zhurinsh, Aivars; Lin, Yu-Chuan; Chen, Yu-Wen; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Synthesis of nitrogen-doped carbon catalyst from hydrothermally carbonized wood chips for oxygen reduction // Catalysis communications. ISSN 1566-7367. 2023, vol. 184, art. no. 106797, p. 1-8
 17. Šimoliūnas, Eugenijus; Šimoliūnienė, Monika; Laskevičiūtė, Gintarė; Kvederavičiūtė, Kotryna; Skapas, Martynas; Kaupinis, Algirdas; Valius, Mindaugas; Meškys, Rolandas; Kuisienė, Nomeda. Characterization of parageobacillus bacteriophage vB_PtoS_NIIg3.2—a representative of a new genus within thermophilic siphoviruses // International journal of molecular sciences. ISSN 1661-6596. 2023, vol. 24, iss. 18, art. no. 13980, p. 1-15.
 18. Gečė, Gintarė; Pilipavičius, Jurgis; Traškina, Nadežda; Drabavičius, Audrius; Vilčiauskas, Linas. Solvothermal engineering of NaTi2(PO4)3 nanomorphology for applications in aqueous Na-ion batteries // ACS sustainable chemistry & engineering. ISSN 2168-0485. 2023, vol. 11, iss. 8, p. 3429-3436.
 19. Charniakova, Katsiaryna; Klimas, Vaclovas; Karpič, Renata; Naujokaitis, Arnas; Jagminas, Arūnas. Effect of oxalic acid additives on aluminum anodizing in formic acid containing ammonium heptamolybdate // Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2023, vol. 170, iss. 10, art. no. 103511, p. 1-6.
 20. Streckaitė, Simona; Miklušis, Lukas; Maleckaitė, Karolina; Abdelrazik, Lamiaa Salah Zaki; Jašinskas, Vidmantas; Pakštas, Vidas; Drabavičius, Audrius; Rutkauskas, Danielis; Franckevičius, Marius; Gulbinas, Vidmantas. Facile synthesis of ytterbium doped cesium lead halide perovskite powder // Journal of materials chemistry C. ISSN 2050-7526. 2023, vol. 11, iss. 44, p. 15463-15472.
 21. Kondrotas, Rokas; Pakštas, Vidas; Franckevičius, Marius; Suchodolskis, Artūras; Tumėnas, Saulius; Jašinskas, Vidmantas; Juškėnas, Remigijus; Krotkus, Arūnas; Muska, Katri; Kauk-Kuusik, Marit. Band gap engineering by cationic substitution in Sn(Zr1− xTix)Se3 alloy for bottom sub-cell application in solar cells // Journal of materials chemistry A. ISSN 2050-7488. 2023, vol. 11, iss. 48, p. 26488-26498.
 22. Grigucevičienė, Asta; Kalinauskas, Putinas; Staišiūnas, Laurynas; Leinartas, Konstantinas; Selskis, Algirdas; Juzeliūnas, Eimutis. Photoelectrochemical deposition of silicon–carbon layer on P-type semiconductors and aluminum–copper alloy in ionic liquid//Coatings. eISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 7, art. no. 1159, p. 1-12.
 23. Serapinienė, Birutė; Gudavičiūtė, Laima; Tutlienė, Skirmantė; Grigucevičienė, Asta; Selskis, Algirdas; Juodkazytė, Jurga; Ramanauskas, Rimantas. On the electrochemically active surface area determination of electrodeposited porous Cu 3D nanostructures//Coatings. eISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 8, art. no. 1335, p. 1-13.
 24. Taha Abdelhamid Alfa, Ahmed Mohamed; Casanova, Federico; Talaikis, Martynas; Stankevič, Voitech; Žurauskienė, Nerija; Šimonis, Povilas; Pakštas, Vidas; Jurkūnas, Marijus; Gomaa, Mohamed A. E.; Stirkė, Arūnas. Effects of pulsed electric field on the physicochemical and structural properties of micellar casein//Polymers. eISSN 2073-4360. 2023, vol.15, iss.15, art. no. 3311, p. 1-14.
 25. Lukša, Algimantas; Bukauskas, Virginijus; Nargelienė, Viktorija; Treideris, Marius; Talaikis, Martynas; Selskis, Algirdas; Suchodolskis, Artūras; Šetkus, Arūnas. Influence of growth time and temperature on optical characteristics and surface wetting in nano-crystalline graphene deposited by PECVD directly on silicon dioxide//Crystals. eISSN 2073-4352. 2023, vol. 13, iss. 8, art. no. 1243, p. 1-13.
 26. Makaras, Tomas; Jurgelėnė, Živilė; Pakštas, Vidas; Šemčuk, Sergej. Interacting effects of graphene oxide derivatives and trace metals on freshwater brown trout (Salmo trutta L.) behaviour at different stages of development//Environmental science: nano. ISSN 2051-8153. 2023, vol. 10, iss. 8, p. 2172-2184.
 27. Volperts, Aleksandrs; Upskuvienė, Daina; Balčiūnaitė, Aldona; Jasulaitienė, Vitalija; Niaura, Gediminas; Drabavičius, Audrius; Plavniece, Ance; Dobele, Galina; Zhurinsh, Aivars; Lin, Yu-Chuan; Chen, Yu-Wen; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Copper-nitrogen dual-doped activated carbon derived from alder wood as an electrocatalyst for oxygen reduction//Catalysis communications. ISSN 1566-7367. 2023, vol. 182, art. no. 106743, p. 1-11.
 28. Zabielaitė, Aušrinė; Balčiūnaitė, Aldona; Upskuvienė, Daina; Šimkūnaitė, Dijana; Levinas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Vaičiūnienė, Jūratė; Jasulaitienė, Vitalija; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Investigation of hydrogen and oxygen evolution on cobalt-nanoparticles-supported graphitic carbon nitride//Materials. ISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 17, art. no. 5923, p. 1-23.
 29. Uogintė, Ieva; Vailionytė, Agnė; Skapas, Martynas; Bolanos, Dave; Bagurskienė, Ernesta; Gruslys, Vygantas; Aldonytė, Rūta; Byčenkienė, Steigvilė. New evidence of the presence of micro- and nanoplastic particles in bronchioalveolar lavage samples of clinical trial subjects//Heliyon. ISSN 2405-8440. 2023, vol. 9, iss. 9, art. no. e19665, p. 1-6.
 30. Dobele, Galina; Plavniece, Ance; Volperts, Aleksandrs; Zhurinsh, Aivars; Upskuvienė, Daina; Balčiūnaitė, Aldona; Jasulaitienė, Vitalija; Niaura, Gediminas; Talaikis, Martynas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus; Kvello, Jannicke; Colmenares-Rausseo, Luis César. Effect of pretreatment on the nitrogen doped activated carbon materials activity towards oxygen reduction reaction//Materials. eISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 17, art. no. 6005, p. 1-17.
 31. Noreika, Algirdas; Rutkienė, Rasa; Dumalakienė, Irena; Vilienė, Rita; Laurynėnas, Audrius; Povilonienė, Simona; Skapas, Martynas; Meškys, Rolandas; Kalinienė, Laura. Insights into the Alcyoneusvirus adsorption complex//International journal of molecular sciences. ISSN 1661-6596. 2023, vol. 24, iss. 11, art. no. 9320, p. 1-22.
 32. Plaušinaitienė, Valentina; Murauskas, Tomas; Kubilius, Virgaudas; Skapas, Martynas; Stanionytė, Sandra; Selskis, Algirdas; Raudonis, Rimantas. Transparent and highly conductive La-doped strontium stannate thin film growth by PI-MOCVD method on LaAlO3 and MgO substrates of (100), (110), (111) orientations//Surfaces and interfaces. ISSN 2468-0230. 2023, vol. 40, art. no.103035, p. 1-8.
 33. Šimoliūnas, Eugenijus; Šimoliūnienė, Monika; Laskevičiūtė, Gintarė; Kvederavičiūtė, Kotryna; Skapas, Martynas; Kaupinis, Algirdas; Valius, Mindaugas; Meškys, Rolandas; Kuisienė, Nomeda. Geobacillus bacteriophages from compost heaps: representatives of three new genera within thermophilic siphoviruses//Viruses. eISSN 1999-4915. 2023, vol. 15, iss. 8, art. no. 1691, p. 1-18.
 34. Mikoliūnaitė, Lina; Stankevičius, Evaldas; Adomavičiūtė-Grabusovė, Sonata; Petrikaitė, Vita; Trusovas, Romualdas; Talaikis, Martynas; Skapas, Martynas; Zdaniauskienė, Agnė; Selskis, Algirdas; Šablinskas, Valdas; Niaura, Gediminas. Magneto-plasmonic nanoparticles generated by laser ablation of layered Fe/Au and Fe/Au/Fe composite films for SERS application//Coatings. eISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 9, art. no. 1523, p. 1-17.
 35. Žutautas, Vytautas; Trusovas, Romualdas; Sartanavičius, Aivaras; Ratautas, Karolis; Selskis, Algirdas; Pauliukaitė, Rasa. A sensor for electrochemical pH monitoring based on laser-induced graphene modified with polyfolate//Chemosensors. ISSN 2227-9040. 2023, vol. 11, iss. 6, art. no. 329, p. 1-20.
 36. Semaltianos, Nikolaos G.; Balachninaitė, Ona; Juškėnas, Remigijus; Drabavičius, Audrius; Niaura, Gediminas; Hendry, Euan. Femtosecond laser ablation of a bulk graphite target in water for polyyne and nanomaterial synthesis//Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2023, vol. 13, iss. 18, art. no. 10388, p. 1-14.
 37. Nacys, Antanas; Šimkūnaitė, Dijana; Balčiūnaitė, Aldona; Zabielaitė, Aušrinė; Upskuvienė, Daina; Levinas, Ramūnas; Jasulaitienė, Vitalija; Kovalevskij, Vitalij; Šimkūnaitė-Stanynienė, Birutė; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Pt-coated Ni layer supported on Ni foam for enhanced electro-oxidation of formic acid//Materials. eISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 19, art. no. 6427, p. 1-4.
 38. Sukackienė, Zita; Valeckytė, Gitana; Kepenienė, Virginija; Stalnionienė, Irena; Jasulaitienė, Vitalija; Vaičiūnienė, Jūratė; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Stalnionis, Giedrius; Norkus, Eugenijus. Non-precious metals catalysts for hydrogen generation//Coatings. eISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 10, art. no. 1740, p. 1-16.
 39. Janonis, Vytautas; Kacperski, Jacek; Selskis, Algirdas; Balagula, Roman; Prystawko, Pawel; Kašalynas, Irmantas. Directive and coherent thermal emission of hybrid surface plasmon-phonon polaritons in n-GaN gratings of linear and radial shapes//Optical materials express. eISSN 2159-3930. 2023, vol. 13, iss. 9, p. 2662-2673.
 40. Siauciunas, Raimundas; Takulinskas, Žilvinas; Prichockiene, Edita; Selskienė, Aušra. Hydrothermal synthesis of α-C2SH and kilchoanite mixture and its application in CO2 hardening mortar // Ceramics international. ISSN 0272-8842. 2023, vol. 49, iss. 9, p. 14864-14874.
 41. Golubewa, Lena; Klimovich, Aliona; Timoshchenko, Igor; Padrez, Yaraslau; Fetisova, Marina; Rehman, Hamza; Karvinen, Petri; Selskis, Algirdas; Adomavičiūtė-Grabusovė, Sonata; Matulaitienė, Ieva; Ramanavičius, Arūnas; Karpič, Renata; Kulahava, Tatsiana; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Stable and reusable lace-like black silicon nanostructures coated with nanometer-thick gold films for SERS-based sensing // ACS applied nano materials. ISSN 2574-0970. 2023, vol. 6, p. 4770-4781.
 42. Meisak, Darya; Kinka, Martynas; Plyushch, Artyom; Macutkevič, Jan; Žarkov, Aleksej; Schaefer, Sebastien; Selskis, Algirdas; Samulionis, Vytautas; Kuzhir, Polina; Banys, Jūras; Fierro, Vanessa; Celzard, Alain. Piezoelectric nanogenerators based on BaTiO3/PDMS composites for high-frequency applications // ACS Omega. ISSN 2470-1343. 2023, vol. 8, iss. 15, p. 13911-13919.
 43. Lujanienė, Galina; Novikau, Raman; Leščinskytė, Agnė; Mažeika, Kęstutis; Pakštas, Vidas; Tumėnas, Saulius; Skapas, Martynas; Šilobritienė, Beata. Prussian blue composites for Cs adsorption – modification of the method and modelling of the adsorption processes // Journal of radioanalytical and nuclear chemistry. ISSN 0236-5731. 2023, vol. 332, p. 1033-1045.
 44. Meisak, Darya; Plyushch, Artyom; Macutkevič, Jan; Grigalaitis, Robertas; Sokal, A.; Lapko, K. N.; Selskis, Algirdas; Kuzhir, P. P.; Banys, Jūras. Effect of temperature on shielding efficiency of phosphate-bonded CoFe2O4-xBaTiO3 multiferroic composite ceramics in microwaves // Journal of materials research and technology-JMR&T. ISSN 2238-7854. 2023, vol. 24, p. 1939-1948.
 45. Benkovsky, Iurii; Tsyntsaru, Natalia; Silkin, Serhii; Petrenko, Vladimir; Pakštas, Vidas; Cesiulis, Henrikas; Dikusar, Alexandr. Synthesis, wear and corrosion of novel electrospark and electrospark–electrochemical hybrid coatings based on carbon steels // Lubricants. ISSN 2075-4442. 2023, vol. 11, iss. 5, art.no. 205, p. 1-16.
 46. Petrulevičienė, Milda; Savickaja, Irena; Grigucevičienė, Asta; Naujokaitis, Arnas; Ramanauskas, Rimantas; Juodkazytė, Jurga. Optimization of BiVO4 coatings for high yield photoelectrochemical production of reactive chlorine species // Journal of photochemistry and photobiology A: chemistry. ISSN 1010-6030. 2023, vol. 443, art. no. 114842, p. 1-9.
 47. Markauskas, Edgaras; Zubauskas, Laimis; Naujokaitis, Arnas; Čechavičius, Bronislovas; Talaikis, Martynas; Niaura, Gediminas; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Paulauskas, Tadas. GaAs ablation with ultrashort laser pulses in ambient air and water environments // Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2023, vol. 133, iss. 23, art.no. 235102, p. 1-9.
 48. Krautmann, R.; Spalatu, N.; Josepson, R.; Nedzinskas, Ramūnas; Kondrotas, Rokas; Gržibovskis, R.; Vembris, A.; Krunks, M.; Oja Acik, I. Low processing temperatures explored in Sb2S3 solar cells by close-spaced sublimation and analysis of bulk and interface related defects // Solar energy materials and solar cells. ISSN 0927-0248. 2023, vol. 251, art. no. 112139, p. 1-9.
 49. Charniakova, Katsiaryna; Jasulaitienė, Vitalija; Naujokaitis, Arnas; Karpič, Renata; Matulaitienė, Ieva; Klimas, Vaclovas; Jagminas, Arūnas. Aluminum anodizing in an aqueous solution of formic acid with ammonium heptamolybdate additive // Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2023, vol. 170, iss. 1, art. no. 013501, p. 1-8.
 50. Matijošius, Tadas; Stalnionis, Giedrius; Bikulčius, Gedvidas; Jankauskas, Sigitas; Staišiūnas, Laurynas; Asadauskas, Svajus. Antifrictional effects of group IVB elements deposited as nanolayers on anodic coatings // Coatings. ISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 1, art. no. 132, p. 1-11.
 51. Abromavičius, Giedrius; Skapas, Martynas; Juškėnas, Remigijus. Enhancing laser damage resistance of Co2+:MgAl2O4 crystal by plasma etching // Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2023, vol. 13, iss. 2, art. no. 1150, p. 1-13.
 52. Vilkevičius, Kernius; Selskis, Algirdas; Stankevičius, Evaldas. Femtosecond laser wavelength-dependent formation of plasmonic gold nanostructures // Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2023, vol. 617, art. no. 156629, p. 1-9.
 53. Petrikaitė, Vita; Skapas, Martynas; Stankevičius, Evaldas. Generation of gold and silver nanoparticles using laser ablation of thin bimetallic films and bulk targets in water // Optical materials. ISSN 0925-3467. 2023, vol. 137, art. no. 113535, p. 1-14.
 54. Armalytė, Simona; Glemža, Justinas; Jonkus, Vytautas; Pralgauskaitė, Sandra; Matukas, Jonas; Pūkienė, Simona; Zelioli, Andrea; Dudutienė, Evelina; Naujokaitis, Arnas; Bičiūnas, Andrius; Čechavičius, Bronislovas; Butkutė, Renata. Low-frequency noise characteristics of (Al, Ga)As and Ga(As, Bi) quantum well structures for NIR laser diodes // Sensors. eISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 4, art. no. 2282, p. 1-13.
 55. Belosludtsev, Alexandr; Sytchkova, Anna; Baltrušaitis, Kazimieras; Vaičikauskas, Viktoras; Jasulaitienė, Vitalija; Gric, Tatjana. Growth of magnetron‐sputtered ultrathin chromium films: In situ monitoring and ex situ film properties // Coatings. ISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 2, art. no. 347, p. 1-11.
 56. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Jablonskienė, Jolita; Šimkūnaitė, Dijana; Volperts, Aleksandrs; Plavniece, Ance; Dobele, Galina; Zhurinsh, Aivars; Jasulaitienė, Vitalija; Niaura, Gediminas; Drabavičius, Audrius; Juel, Mari; Colmenares-Rausseo, Luis; Kruusenberg, Ivar; Kaare, Kätlin; Norkus, Eugenijus. Black liquor and wood char-derived nitrogen-doped carbon materials for supercapacitors // Materials. eISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 7, art. no. 2551, p. 1-14.
 57. Žalnėravičius, Rokas; Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Klimas, Vaclovas; Paškevičius, Algimantas; Timmo, Kristi; Kauk-Kuusik, Marit; Franckevičius, Marius; Niaura, Gediminas; Talaikis, Martynas; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. Antimicrobial particles based on Cu2ZnSnS4 monograins // Colloids and surfaces B: Biointerfaces. ISSN 0927-7765. 2023, vol. 225, art. no. 113275, p. 1-11.
 58. Bertašius, Povilas; Plyushch, Artyom; Macutkevič, Jan; Banys, Jūras; Selskis, Algirdas; Platnieks, Oskars; Gaidukovs, Sergejs. Multilayered composites with carbon nanotubes for electromagnetic shielding application // Polymers. eISSN 2073-4360. 2023, vol. 15, iss. 4, art. no. 1053, p. 1-12.
 59. Carra, Chiara; Medvids, Arturs; Litvinas, Džiugas; Ščajev, Patrik; Malinauskas, Tadas; Selskis, Algirdas; Roman, Hector E.; Bazaka, Katia, Levchenko, Igor; Riccardi, Claudia. Hierarchical carbon nanocone-silica metamaterials: implications for white light photoluminescence // ACS applied nano materials. ISSN 2574-0970. 2022, vol. 5, iss. 4, p. 4787-4800.
 60. Sabirovas, Tomas; Ramanavičius, Simonas; Naujokaitis, Arnas; Niaura, Gediminas; Jagminas, Arūnas. Design and characterization of nanostructured titanium monoxide films decorated with polyaniline species // Coatings. eISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 11, art. no. 1615, p. 1-11.
 61. Jagminas, Arūnas; Klimas, Vaclovas; Charniakova, Katsiaryna; Jasulaitienė, Vitalija. Designing carbon-enriched alumina films possessing visible light absorption // Materials. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 7, art. no. 2700, p. 1-13.
 62. Uslu, Mehmet Ender; Kondrotas, Rokas; Nedzinskas, Ramūnas; Volobujeva, Olga; Timmo, Kristi; Kauk-Kuusik, Marit; Krustok, Jüri; Grossberg, Maarja. Study of the optical properties of Sb2(Se1-xSx)3 (x = 0–1) solid solutions // Materials science in semiconductor processing. BV. ISSN 1369-8001. 2022, vol. 144, art. no. 106571, p. 1-6.
 63. Krustok, Jüri; Kondrotas, Rokas; Nedzinskas, Ramūnas; Timmo, Kristi; Kaupmees, Reelika; Mikli, Valdek; Grossberg, Maarja. Identification of excitons and biexcitons in Sb2Se3 under high photoluminescence excitation density // Advanced optical materials. ISSN 2195-1071. 2021, vol. 9, iss. 10, art. no. 2100107, p. 1-7.
 64. Palaimienė, Edita; Macutkevič, Jan; Banys, Jūras; Selskis, Algirdas; Apanasevich, Natalia; Kudlash, Alexander; Sokal, Aliaksei; Lapko, Konstantin. Phosphate ceramics with silver nanoparticles for electromagnetic shielding applications // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 20, art. no. 7100, p. 1-9.
 65. Jorudas, Justinas; Pashnev, Daniil; Kašalynas, Irmantas; Ignatjev, Ilja; Niaura, Gediminas; Selskis, Algirdas; Astachov, Vladimir; Alexeeva, Natalia. Green removal of DUV-polarity-modified PMMA for wet transfer of CVD graphene // Nanomaterials. eISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 22, art. no. 4017, p. 1-17.
 66. Lujanienė, Galina; Novikau, Raman; Joel, Edith Flora; Karalevičiūtė, Karolina; Šemčuk, Sergej; Mažeika, Kęstutis; Talaikis, Martynas; Pakštas, Vidas; Tumėnas, Saulius; Mažeika, Jonas; Jokšas, Kęstutis. Preparation of graphene oxide-maghemite-chitosan composites for the adsorption of europium Ions from aqueous solutions // Molecules. ISSN 1420-3049. 2022, vol. 27, iss. 22, art. no. 8035, p. 1-20.
 67. Juškėnas, Remigijus; Naujokaitis, Arnas; Drabavičius, Audrius; Pakštas, Vidas; Vainauskas, Deividas; Kondrotas, Rokas. Seed layer optimisation for ultra-thin Sb2Se3 solar cells on TiO2 by vapour transport deposition // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 23, art. no. 8356, p. 1-10.
 68. Kondrotas, Rokas; Nedzinskas, Ramūnas; Krustok, Juri; Grossberg, Maarja; Talaikis, Martynas; Tumėnas, Saulius; Suchodolskis, Artūras; Žaltauskas, Raimundas; Sereika, Raimundas. Photoreflectance and photoluminescence study of antimony selenide crystals // ACS applied energy materials. ISSN 2574-0962. 2022, vol. 5, iss. 12, p. 14769-14778.
 69. Ašmontas, Steponas; Čerškus, Aurimas; Gradauskas, Jonas; Grigucevičienė, Asta; Juškėnas, Remigijus; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Petrauskas, Kazimieras; Selskis, Algirdas; Staišiūnas, Laurynas; Sužiedėlis, Algirdas; Šilėnas, Aldis; Širmulis, Edmundas. Photoelectric properties of planar and mesoporous structured perovskite solar cells // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 12, art. no. 4300, p. 1-14.
 70. Balčiūnaitė, Aldona; Zabielaitė, Aušrinė; Sukackienė, Zita; Kepenienė, Virginija; Šimkūnaitė, Dijana; Selskis, Algirdas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Fabrication of efficient gold−nickel-supported titania nanotube electrocatalysts for sodium borohydride−hydrogen peroxide fuel cells // Coatings. ISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 6, art. no. 850, p. 1-24.
 71. Žurauskienė, Nerija; Stankevič, Voitech; Keršulis, Skirmantas; Vagner, Milita; Plaušinaitienė, Valentina; Dobilas, Jorūnas; Vasiliauskas, Remigijus; Skapas, Martynas; Koliada, Mykola; Pietosa, Jaroslaw; Wisniewski, Andrzej. Enhancement of room-temperature low-field magnetoresistance in nanostructured lanthanum manganite films for magnetic sensor applications // Sensors. eISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 11, art. no. 4004, p. 1-14.
 72. Jurgelėnė, Živilė; Montvydienė, Danguolė; Šemčuk, Sergej; Stankevičiūtė, Milda; Sauliutė, Gintarė; Pažusienė, Janina; Morkvėnas, Augustas; Butrimienė, Renata; Jokšas, Kęstutis; Pakštas, Vidas; Kazlauskienė, Nijolė; Karabanovas, Vitalijus. The impact of co-treatment with graphene oxide and metal mixture on Salmo trutta at early development stages: The sorption capacity and potential toxicity // Science of the total environment. ISSN 0048-9697. 2022, vol. 838, iss. 4, art. no. 156525, p. 1-18.
 73. Ščajev, Patrik; Mekys, Algirdas; Subačius, Liudvikas; Stanionytė, Sandra; Kuciauskas, Darius; Lynn, Kelvin G.; Swain, Santosh K. Impact of dopant-induced band tails on optical spectra, charge carrier transport, and dynamics in single-crystal CdTe // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, iss. 1, art. no. 12851, p. 1-10.
 74. Stanionytė, Sandra; Malinauskas, Tadas; Niaura, Gediminas; Skapas, Martynas; Devenson, Jan; Krotkus, Arūnas. The crystalline structure of thin bismuth layers grown on silicon (111) substrates // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 14, art. no. 4847, p. 1-12.
 75. Petkevičiūtė, Julija; Sankauskaitė, Audronė; Jasulaitienė, Vitalija; Varnaitė-Žuravliova, Sandra; Abraitienė, Aušra. Impact of low-pressure plasma treatment of wool fabric for dyeing with PEDOT: PSS // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 14, art. no. 4797, p. 1-18.
 76. Davulienė, Lina; Khan, Abdullah; Šemčuk, Sergej; Minderytė, Agnė; Davtalab, Mehri; Kandrotaitė, Kamilė; Dudoitis, Vadimas; Uogintė, Ieva; Skapas, Martynas; Byčenkienė, Steigvilė. Evaluation of work-related personal exposure to aerosol particles // Toxics. ISSN 2305-6304. 2022, vol. 10, iss. 7, art. no. 405, p. 1-15.
 77. Nevinskas, Ignas; Stanionytė, Sandra; Devenson, Jan; Krotkus, Arūnas. Direct bandgap dependence of bismuth films on their thickness // Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2022, vol. 132, iss. 5, art. no. 055301, p. 1-6.
 78. Šatavičė, Eglė; Skridlaitė, Gražina; Grigoravičiūtė-Puronienė, Inga; Kareiva, Aivaras; Selskienė, Aušra; Suzdalev, Sergej; Žalūdienė, Gailė; Taraškevičius, Ričardas. Corded ware and contemporary hunter-gatherer pottery from Southeast Lithuania: Technological insights through geochemical and mineralogical approaches // Minerals. eISSN 2075-163X. 2022, vol. 12, iss. 8, art. no. 1006, p. 1-39.
 79. Zambzickaitė, Greta; Talaikis, Martynas; Dobilas, Jorūnas; Stankevič, Voitech; Drabavičius, Audrius; Niaura, Gediminas; Mikoliūnaitė, Lina. Microwave-assisted solvothermal synthesis of nanocrystallite-derived magnetite spheres // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 11, art. no. 4008, p. 1-16.
 80. Kepenienė, Virginija; Stagniūnaitė, Raminta; Rafique, Sidra; Vaičiūnienė, Jūratė; Jasulaitienė, Vitalija; Pakštas, Vidas; Sukackienė, Zita; Vilkauskaitė, Rasa; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Pd-supported Co3O4/C catalysts as promising electrocatalytic materials for oxygen reduction reaction // Catalysts. ISSN 2073-4344. 2022, vol. 12, iss. 8, art. no. 920, p. 1-15.
 81. Golubewa, Lena; Padrez, Yaraslau; Malykhin, Sergei; Kulahava, Tatsiana; Shamova, Ekaterina; Timoshchenko, Igor; Franckevičius, Marius; Selskis, Algirdas; Karpič, Renata; Obraztsov, Alexander; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. All‐optical thermometry with NV and SiV color centers in biocompatible diamond microneedles // Advanced optical materials. ISSN 2195-1071. 2022, vol. 10, iss. 15, art. no. 2200631, p. 1-13.
 82. Murauskas, Tomas; Kubilius, Virgaudas; Raudonis, Rimantas; Skapas, Martynas; Plaušinaitienė, Valentina. Structure modification, evolution, and compositional changes of highly conductive La:BaSnO3 thin films annealed in vacuum and air atmosphere // Nanomaterials. eISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, no. 14, art. no. 2408, p. 1-13.
 83. Aukštakojytė, Rūta; Gaidukevič, Justina; Niaura, Gediminas; Skapas, Martynas; Bukauskas, Virginijus; Barkauskas, Jurgis. Structural control and electrical behavior of thermally reduced graphene oxide samples assisted with malonic acid and phosphorus pentoxide // Inorganics. eISSN 2304-6740. 2022, vol. 10, iss. 9, art. no. 142, p. 1-16.
 84. Sukackienė, Zita; Balčiūnaitė, Aldona; Kepenienė, Virginija; Vaičiūnienė, Jūratė; Stalnionis, Giedrius; Pakštas, Vidas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Comparison of the activity of 3D binary or ternary cobalt coatings for hydrogen and oxygen evolution reactions // Batteries. ISSN 2313-0105. 2022, vol. 8, iss. 9, art. no. 129, p. 1-14.
 85. Žalnėravičius, Rokas; Klimas, Vaclovas; Naujokaitis, Arnas; Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Arūnas. Development of biofuel cell based on anode modified by glucose oxidase, Spirulina platensis-based lysate and multi-walled carbon nanotubes // Electrochimica acta. ISSN 0013-4686. 2022, vol. 426, art. no. 140689, p. 1-11.
 86. Katelnikovas, Artūras; Steponavičiūtė, Medeina; Ežerskytė, Eglė; Drabavičius, Audrius; Klimkevičius, Vaidas. Ultrasound-induced synthesis of all-inorganic lead perovskite quantum dots: fast, simple, and highly reproducible // Materials today chemistry. ISSN 2468-5194. 2022, vol. 26, art. no. 101163, p. 1-7.
 87. Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Selskis, Algirdas; Balakauskas, Saulius; Talaikis, Martynas; Bruc, L.; Curmei, N.; Niaura, Gediminas; Franckevičius, Marius. Improvement of CZTSSe film quality and superstrate solar cell performance through optimized post-deposition annealing // Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2022, vol. 12, art. no. 16170, p. 1-9.
 88. Paulauskas, Tadas; Pačebutas, Vaidas; Geižutis, Andrejus; Kamarauskas, Mindaugas; Drazdys, Mantas; Rudzikas, Matas; Kondrotas, Rokas; Naujokaitis, Arnas; Nevinskas, Ignas; Šebeka, Benjaminas; Strazdienė, Viktorija; Krotkus, Arūnas. Performance analysis of GaAsBi/InGaAs heterostructure for III-V multi-junction solar cells // Solar energy materials and solar cells. ISSN 0927-0248. 2022, vol. 248, art. no. 112013, p. 1-8.
 89. Novikau, Raman; Lujanienė, Galina; Pakštas, Vidas; Talaikis, Martynas; Mažeika, Kęstutis; Drabavičius, Audrius; Naujokaitis, Arnas; Šemčuk, Sergej. Adsorption of caesium and cobalt ions on the muscovite mica clay-graphene oxide-γ-Fe2O3-Fe3O4 composite // Environmental science and pollution research. ISSN 0944-1344. 2022, vol. 29, iss. 49, p. 74933-74950.
 90. Januškevičius, Justinas; Stankevičiūtė, Živilė; Baltrūnas, Dalis Antanas; Mažeika, Kęstutis; Murauskas, Tomas; Drabavičius, Audrius; Kareiva, Aivaras. Membrane-assisted synthesis of selected mixed-metal ferrite nanotubes using sol-gel derived precursors // Solid state sciences. ISSN 1293-2558. 2022, vol. 132, art. no. 106983, p. 1-10.
 91. Badokas, Kazimieras; Kadys, Arūnas; Augulis, Dominykas; Mickevičius, Jūras; Ignatjev, Ilja; Skapas, Martynas; Šebeka, Benjaminas; Juška, Giedrius; Malinauskas, Tadas. MOVPE growth of GaN via graphene layers on GaN/sapphire templates // Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 785, p. 1-10.
 92. Bikulčius, Gedvidas; Jankauskas, Sigitas; Selskienė, Aušra; Staišiūnas, Laurynas; Matijošius, Tadas; Asadauskas, Svajus. New insight into adherence of Ni-P electroless deposited coatings on AA6061 alloy through Al2O3 ceramic // Coatings. eISSN 2079-6412. 2022, vol. 12, iss. 5, art. no. 594, p. 1-8.
 93. Staišiūnas, Laurynas; Kalinauskas, Putinas; Juzeliūnas, Eimutis; Grigucevičienė, Asta; Leinartas, Konstantinas; Niaura, Gediminas; Stanionytė, Sandra; Selskis, Algirdas. Silicon passivation by ultrathin hafnium oxide layer for photoelectrochemical applications. Frontiers in chemistry. ISSN 2296-2646. 2022, vol. 10, art. no. 859023, p. 1-10.
 94. Staišiūnas, Laurynas; Kalinauskas, Putinas; Juzeliūnas, Eimutis; Grigucevičienė, Asta; Leinartas, Konstantinas; Niaura, Gediminas; Stanionytė, Sandra; Selskis, Algirdas. Silicon passivation by ultrathin hafnium oxide layer for photoelectrochemical applications. Frontiers in chemistry. ISSN 2296-2646. 2022, vol. 10, art. no. 859023, p. 1-10.
 95. Nacys, Antanas; Šimkūnaitė, Dijana; Balčiūnaitė, Aldona; Zabielaitė, Aušrinė; Upskuvienė, Daina; Šebeka, Benjaminas; Jasulaitienė, Vitalija; Kovalevskij, Vitalij; Norkus, Eugenijus; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta. An enhanced oxidation of formate on PtNi/Ni foam catalyst in an alkaline medium. Crystals. eISSN 2073-4352. 2022, vol. 12, iss. 3, art. no. 362, p. 1-18
 96. Labutytė, Greta; Povilonienė, Simona; Šimoliūnas, Eugenijus; Gabrielaitis, Dovydas; Skapas, Martynas; Noreika, Algirdas; Meškys, Rolandas; Časaitė, Vida. Functionalized protein nanotubes based on the bacteriophage vb_klem-rak2 tail sheath protein. Nanomaterials. eISSN 2079-4991. 2021, vol. 11, no. 11, art. no. 3031, p. 1-14.
 97. Šimoliūnienė, Monika; Žukauskienė, Emilija; Truncaitė, Lidija; Cui, Liang; Hutinet, Geoffrey; Kazlauskas, Darius; Kaupinis, Algirdas; Skapas, Martynas; de Crécy-Lagard, Valérie; Dedon, Peter; Valius, Mindaugas; Meškys, Rolandas; Šimoliūnas, Eugenijus. Pantoea bacteriophage vB_PagS_MED16 - a siphovirus containing a 2'-deoxy-7-amido-7-deazaguanosine-modified DNA. International journal of molecular sciences. eISSN 1422-0067. 2021, vol. 22, iss. 14, art. no. 7333, p. 1-21.
 98. Pačebutas, Vaidas; Karpus, Vytautas; Geižutis, Andrejus; Kamarauskas, Mindaugas; Selskis, Algirdas; Krotkus, Arūnas. Reduction of optical transition energy in composite GaInAsBi quantum wells. Infrared physics and technology. ISSN 1350-4495. 2022, vol. 121, art. n. 104002, p. 1-5.
 99. Stankevič, Voitech; Žurauskienė, Nerija; Keršulis, Skirmantas; Plaušinaitienė, Valentina; Lukose, Rasuole; Klimantavičius, Jonas; Tolvaišienė, Sonata; Skapas, Martynas; Selskis, Algirdas; Balevičius, Saulius. Nanostructured manganite films grown by pulsed injection MOCVD: tuning low- and high-field magnetoresistive properties for sensors applications. Sensors. eISSN 1424-8220. 2022, vol. 22, iss. 2, art. no. 605, p. 1-16.
 100. Byčenkienė, Steigvilė; Pashneva, Daria; Uogintė, Ieva; Pauraitė-Dudek, Julija; Minderytė, Agnė; Davulienė, Lina; Plauškaitė-Šukienė, Kristina; Skapas, Martynas; Dudoitis, Vadimas; Touqeer, Gill; Andriejauskienė, Jelena; Araminienė, Valda; Dzenajavičienė, Eugenija Farida; Sicard, Pierre; Gudynaitė-Franckevičienė, Valda; Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Pedišius, Nerijus; Lemanas, Egidijus; Vonžodas, Tomas. Evaluation of the anthropogenic black carbon emissions and deposition on Norway spruce and silver birch foliage in the Baltic region. Environmental research. ISSN 0013-9351. 2022, vol. 207, art. no. 112218, p. 1-10.
 101. Gaidukevič, Justina; Barkauskas, Jurgis; Malaika, Anna; Jasulaitienė, Vitalija; Kozłowski, Mieczysław. Preparation and characterization of basic graphene-based catalysts and their application in biodiesel synthesis. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2021, vol. 554, art. no. 149588, p. 1-13.
 102. Ašmontas, Steponas; Čerškus, Aurimas; Gradauskas, Jonas; Grigucevičienė, Asta; Juškėnas, Remigijus; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Petrauskas, Kazimieras; Selskis, Algirdas; Sužiedėlis, Algirdas; Širmulis, Edmundas. Impact of cesium concentration on optoelectronic properties of metal halide perovskites. Materials. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 5, art. no. 1936, p. 1-16.
 103. Kudrevičius, Tomas; Plyushch, Artyom; Ivanov, Maksim; Svirskas, Šarūnas; Plaušinaitienė, Valentina; Selskis, Algirdas; Kuzhir, Polina; Banys, Jūras. Aqueous tape casting of the 0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O-3-0.3PbTiO(3) ceramic films: Production optimization and properties. Journal of electroceramics. ISSN 1385-3449. 2021, vol. 46, iss. 1, p. 20-25.
 104. Plyushch, Artyom; Mačiulis, Nerijus; Sokal, Aliaksei; Grigalaitis, Robertas; Macutkevič, Jan; Kudlash, Alexander; Apanasevich, Natalia; Lapko, Konstantin; Selskis, Algirdas; Maksimenko, Sergey A.; Kuzhir, Polina; Banys, Jūras. 0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.3PbTiO3 phosphate composites: dielectric and ferroelectric properties. Materials. eISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, no. 17, art. no. 5065, p. 1-9.
 105. Karpus, Vytautas; Čechavičius, Bronislovas; Tumėnas, Saulius; Stanionytė, Sandra; Butkutė, Renata; Skapas, Martynas; Paulauskas, Tadas. Optical anisotropy of CuPt-ordered GaAsBi alloys. Journal of physics D: applied physics. ISSN 0022-3727. 2021, vol. 54, iss. 50, art. no. 504001, p. 1-8.
 106. Juškėnas, Remigijus; Balakauskas, Saulius; Mockus, Zenius; Kanapeckaitė, Stasė; Kalinauskas, Putinas; Stalnionis, Giedrius; Naujokaitis, Arnas; Selskis, Algirdas; Šetkus, Arūnas; Niaura, Gediminas. Impact of sulfurization procedure parameters on photoelectrochemical, compositional and structural features of kesterite. Materials science & engineering B. ISSN 0921-5107. 2021, vol. 274, art. n. 115483, p. 1-7.
 107. Grinevičiūtė, Lina; Badorreck, Holger; Jensen, Lars; Ristau, Detlev; Jupé, Marco; Selskis, Algirdas; Tolenis, Tomas. Impact of deposition conditions on nanostructured anisotropic silica thin films in multilayer interference coatings. Applied surface science. ISSN 0169-4332. 2021, vol. 562, art. no. 150167, p. 1-8.
 108. Nacys, Antanas; Kilmonis, Teofilius; Kepenienė, Virginija; Balčiūnaitė, Aldona; Stagniūnaitė, Raminta; Upskuvienė, Daina; Jablonskienė, Jolita; Vaičiūnienė, Jūratė; Skapas, Martynas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. One-pot microwave-assisted synthesis of graphene-supported PtCoM (M = Mn, Ru, Mo) catalysts for low-temperature fuel cells. Catalysts. ISSN 2073-4344. 2021, vol. 11, iss. 12, art. no. 1431, p. 1-19.
 109. Talianov, Pavel M.; Peltek, Oleksii O.; Masharin, Mikhail; Khubezhov, Soslan; Baranov, Mikhail A.; Drabavičius, Audrius; Timin, Alexander S.; Zelenkov, Lev E.; Pushkarev, Anatoly P.; Makarov, Sergey V.; Zyuzin, Mikhail V. Halide perovskite nanocrystals with enhanced water stability for upconversion imaging in a living cell. Journal of physical chemistry letters. ISSN 1948-7185. 2021, vol.12, iss.37, p. 8991-8998.
 110. Balčiūnaitė, Aldona; Zabielaitė, Aušrinė; Upskuvienė, Daina; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Stalnionienė, Irena; Naruškevičius, Leonas; Vaičiūnienė, Jūratė; Selskis, Algirdas; Juškėnas, Remigijus; Norkus, Eugenijus. Platinum nanoparticles modified copper/titanium electrodes as electrocatalysts for borohydride oxidation. Materials. eISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 24, art. no. 7663, p. 1-15.
 111. Žukauskienė, Emilija; Šimoliūnienė, Monika; Truncaitė, Lidija; Skapas, Martynas; Kaupinis, Algirdas; Valius, Mindaugas; Meškys, Rolandas; Šimoliūnas, Eugenijus. Pantoea bacteriophage vB_PagS_AAS23: A singleton of the genus Sauletekiovirus. Microorganisms. eISSN 2076-2607. 2021, vol. 9, iss. 3, art. no. 668, p. 1-15.
 112. Stankevičius, Evaldas; Ignatjev, Ilja; Petrikaitė, Vita; Selskis, Algirdas; Niaura, Gediminas. Gold nanoparticles generated using the nanosecond laser treatment of multilayer films and their use for SERS applications. ACS Omega. ISSN 2470-1343. 2021, vol. 6, no. 49, p. 33889-33898.
 113. Daublytė, Edita; Zdaniauskienė, Agnė; Talaikis, Martynas; Drabavičius, Audrius; Charkova, Tatjana.  A facile microwave-assisted synthesis of Ag@SiO2nanoparticles for Raman spectroscopy. New journal of chemistry. ISSN 1144-0546. 2021, vol. 45, iss. 24, p. 10952-10958.
 114. Jablonskienė, Jolita; Šimkūnaitė, Dijana; Vaičiūnienė, Jūratė; Stalnionis, Giedrius; Drabavičius, Audrius; Jasulaitienė, Vitalija; Pakštas, Vidas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Synthesis of carbon-supported MnO2 nanocomposites for supercapacitors application. Crystals. eISSN 2073-4352. 2021, vol. 11, no. 7, art. no. 784, p. 1-14.
 115. Kavaliauskaitė, Gabrielė; Kuksėnaitė, Gintarė; Gegevičius, Rokas; Pakštas, Vidas; Selskis, Algirdas; Strazdienė, Viktorija; Padarauskas, Audrius; Orentas, Edvinas; Gulbinas, Vidmantas; Franckevičius, Marius. S-methylthiouronium improves the photostability of methylammonium lead iodide perovskites. ACS applied energy materials. ISSN 2574-0962. 2021, vol. 4, iss. 7, p. 6466-6473.
 116. Stankevičius, Evaldas; Vilkevičius, Kernius; Gedvilas, Mindaugas; Bužavaitė-Vertelienė, Ernesta; Selskis, Algirdas; Balevičius, Zigmas. Direct laser writing for the formation of large-scale gold microbumps arrays generating hybrid lattice plasmon polaritons in Vis–NIR range. Advanced optical materials. ISSN 2195-1071. 2021, vol. 9, iss. 12, art. no. 2100027, p. 1-10.
 117. Pakalniškis, Andrius; Skaudžius, Ramūnas; Zhaludkevich, D.V.; Zhaludkevich, A.L.; Alikin, Denis. O.; Abramov, A.S.; Murauskas, Tomas; Shur, V.Ya.; Dronov, A.A.; Silibin, M.V.; Selskis, Algirdas; Ramanauskas, Rimantas; Lukowiak, Anna; Strek, W.; Karpinsky, Dmitry V.; Kareiva, Aivaras. Morphotropic phase boundary in Sm-substituted BiFeO3 ceramics: Local vs microscopic approaches. Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. 2021, vol. 875, art. no. 159994, p. 1-8.
 118. Sytchkova, Anna; Belosludtsev, Alexandr; Volosevičienė, Lina; Juškėnas, Remigijus; Simniškis, Rimantas. Optical, structural and electrical properties of sputtered ultrathin chromium films. Optical materials. ISSN 0925-3467. 2021, vol. 121, art. no. 111530, p. 1-9.
 119. Devenson, Jan; Norkus, Ričardas; Juškėnas, Remigijus; Krotkus, Arūnas. Terahertz emission from ultrathin bismuth layers. Optics letters. ISSN 0146-9592. 2021, vol. 46, no. 15, p. 3681-3684.
 120. Tutlienė, Skirmantė; Petrulevičienė, Milda; Pilipavičius, Jurgis; Žarkov, Aleksej; Selskis, Algirdas; Stanionytė, Sandra; Juodkazytė, Jurga; Vilčiauskas, Linas. Electrochemical performance of sol-gel synthesized NaTi2(PO4)3- carbon composites as aqueous Na-ion battery anodes. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2021, vol. 168, iss. 6, art. no. 060545, p. 1-11.
 121. Badokas, Kazimieras; Kadys, Arūnas; Mickevičius, Jūras; Ignatjev, Ilja; Skapas, Martynas; Stanionytė, Sandra; Radiunas, Edvinas; Juška, Giedrius; Malinauskas, Tadas. Remote epitaxy of GaN via graphene on GaN/sapphire templates. Journal of physics D: applied physics. ISSN 0022-3727. 2021, vol. 54, iss. 20, art. no. 205103, p. 1-8.
 122. Ščajev, Patrik; Durena, Ramona; Onufrijevs, Pavels; Miasojedovas, Saulius; Malinauskas, Tadas; Stanionytė, Sandra; Žarkov, Aleksej; Zukuls, Anzelms; Bite, Ivita; Smits, Krisjanis. Morphological and optical property study of Li doped ZnO produced by microwave-assisted solvothermal synthesis. Materials science in semiconductor processing. ISSN 1369-8001. 2021, vol. 135, art. no. 106069, p. 1-8.
 123. Nevinskas, Ignas; Mockus, Zenius; Juškėnas, Remigijus; Norkus, Ričardas; Selskis, Algirdas; Norkus, Eugenijus; Krotkus, Arūnas. Terahertz photoconductivity spectra of electrodeposited Thin Bi films. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 12, art. no. 3150, p. 1-9.
 124. Ramanavičius, Simonas; Bittencourt, Carla; Naujokaitis, Arnas; Pakštas, Vidas; Jagminas, Arūnas. Interfacing perovskite strontium molybdate to molybdenum disulfide nanoplatelts for boosting HER from water. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2021, vol. 46, p. 14359-14368.
 125. Balčiūnaitė, Aldona; Sukackienė, Zita; Antanavičiūtė, Kornelija; Vaičiūnienė, Jūratė; Naujokaitis, Arnas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Investigation of hydrogen generation from sodium borohydride using different cobalt catalysts. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2021, vol. 46, iss. 2, p. 1989-1996.
 126. Plyushch, Artyom; Macutkevič, Jan; Sokal, Aliaksei; Lapko, Konstantin; Kudlash, Alexander; Adamchuk, Dmitry; Ksenevich, Vitaly; Bychanok, Dzmitry; Selskis, Algirdas; Kuzhir, Polina; Banys, Jūras. The phosphate-based composite materials filled with nano-sized BaTiO3 and Fe3O4:toward the unfired multiferroic materials. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 1, art. no. 133, p. 1-8.
 127. Stagniūnaitė, Raminta; Kepenienė, Virginija; Balčiūnaitė, Aldona; Drabavičius, Audrius; Pakštas, Vidas; Jasulaitienė, Vitalija; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. An electrocatalytic activity of AuCeO2/carbon catalyst in fuel cell reactions: oxidation of borohydride and reduction of oxygen. Catalysts. ISSN 2073-4344. 2021, vol. 11, iss. 3, art. no. 342, p. 1-15.
 128. Ašmontas, Steponas; Čerškus, Aurimas; Gradauskas, Jonas; Grigucevičienė, Asta; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Petrauskas, Kazimieras; Selskis, Algirdas; Sužiedėlis, Algirdas; Širmulis, Edmundas; Juškėnas, Remigijus. Cesium-containing triple cation perovskite solar cells. Coatings. eISSN 2079-6412. 2021, vol. 11, iss. 3, art. no. 279, p. 1-12.
 129. Meisak, Darya; Macutkevič, Jan; Selskis, Algirdas; Kuzhir, Polina; Banys, Jūras. Dielectric relaxation spectroscopy and synergy effects in epoxy/MWCNT/Ni@C composites. Nanomaterials. eISSN 2079-4991. 2021, vol. 11, iss. 2, art. no. 555, p. 1-16.
 130. Kirdeikienė, Aliona; Girčienė, Olga; Gudavičiūtė, Laima; Jasulaitienė, Vitalija; Selskis, Algirdas; Tutlienė, Skirmantė; Skruodienė, Monika; Pilipavičius, Jurgis; Juodkazytė, Jurga; Ramanauskas, Rimantas. Self-healing properties of cerium-modified molybdate conversion coating on steel. Coatings. ISSN 2079-6412. 2021, vol. 11, iss. 2, art. no. 194, p. 1-15.
 131. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Dordi, Yezdi; Norkus, Eugenijus; Stankevičienė, Ina; Jagminienė, Aldona; Naujokaitis, Arnas; Tumonis, Liudas; Buzas, Vytenis; Maciulis, Laurynas. Electroless platinum deposition using Co3+/Co2+ redox couple as a reducing agent. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 8, art. no. 1893, p. 1-11.
 132. Wang, Chong; Lu, Shuaicheng; Li, Sen; Wang, Siyu; Lin, Xuetian; Zhang, Jun; Kondrotas, Rokas; Li, Kanghua; Chen, Chao; Tang, Jiang. Efficiency improvement of flexible Sb2Se3 solar cells with non-toxic buffer layer via interface engineering. Nano energy. ISSN 2211-2855. 2020, vol. 71, art. no. 104577, p. 1-11.
 133. Palaimienė, Edita; Schaefer, Sebastien; Macutkevič, Jan; Banys, Jūras; Selskis, Algirdas; Fierro, Vanessa; Alain, Celzard. Electrical percolation and electromagnetic properties of polydimethylsiloxane composites filled with Ag nanoparticles of different sizes. Polymer composites. ISSN 0272-8397. 2020, vol. 41, vol. 11, p. 4750-4756.
 134. Ščajev, Patrik; Soriūtė, Vaiva; Kreiza, Gediminas; Malinauskas, Tadas; Stanionytė, Sandra; Onufrijevs, Pavels; Medvids, Arturs; Cheng, Hung-Hsiang. Temperature dependent carrier lifetime, diffusion coefficient, and diffusion length in Ge0.95Sn0.05 epilayer. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2020, vol. 128, no. 11, art. no. 115103, p. 1-8.
 135. Reklaitis, Ignas; Radiunas, Edvinas; Malinauskas, Tadas; Stanionytė, Sandra; Juška, Gytis; Ritasalo, R.; Pilvi, T.; Taeger, S.; Strassburg, M., R.Tomašiūnas. A comparative study on atomic layer deposited oxide film morphology and their electrical breakdown. Surface & coatings technology. ISSN 0257-8972. 2020, vol. 399, art. no. 126123, p. 1-15.
 136. Meisak, Darya; Macutkevič, Jan; Plyushch, Artyom; Polina, Kuzhir; Selskis, Algirdas; Banys, Jūras. Dielectric relaxation in hybrid epoxy/MWCNT/MnFe2O4 composites. Polymers. eISSN 2073-4360. 2020, vol. 12, iss. 3, art. no. 697, p. 1-13.
 137. Balčiūnaitė, Aldona; Sukackienė, Zita; Antanavičiūtė, Kornelija; Vaičiūnienė, Jūratė; Naujokaitis, Arnas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus. Investigation of hydrogen generation from sodium borohydride using different cobalt catalysts. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2021, vol. 46, iss. 2, p. 1989-1996.
 138. Plyushch, Artyom; Macutkevič, Jan; Sokal, Aliaksei; Lapko, Konstantin; Kudlash, Alexander; Adamchuk, Dmitry; Ksenevich, Vitaly; Bychanok, Dzmitry; Selskis, Algirdas; Kuzhir, Polina; Banys, Jūras. The phosphate-based composite materials filled with nano-sized BaTiO3 and Fe3O4:toward the unfired multiferroic materials. Materials. ISSN 1996-1944. 2021, vol. 14, iss. 1, art. no. 133, p. 1-8.
 139. Kepenienė, Virginija; Stagniūnaitė, Raminta; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Pakštas, Vidas; Jasulaitienė, Vitalija; Léger, B.; Rousseau, J.; Ponchel, A.; Monflier, E.; Norkus, Eugenijus. Co3O4/C and Au supported Co3O4/C nanocomposites – Peculiarities of fabrication and application towards oxygen reduction reaction. Materials chemistry and physics. ISSN 0254-0584. 2020,vol. 241, art. no. 122332, p. 1-11.
 140. Zabielaitė, Aušrinė; Balčiūnaitė, Aldona; Šimkūnaitė, Dijana; Lichušina, Svetlana; Stalnionienė, Irena; Šimkūnaitė-Stanynienė, Birutė; Naruškevičius, Leonas; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta; Norkus, Eugenijus; Selskis, Algirdas; Pakštas, Vidas. High performance direct N2H4-H2O2 fuel cell using fiber-shaped Co decorated with Pt crystallites as anode electrocatalysts. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss. 5, art. no. 054502, p. 1-9.
 141. Vagner, Milita; Plaušinaitienė, Valentina; Lukose, Rasuole; Keršulis, Skirmantas; Talaikis, Martynas; Knašienė, Birutė; Stanionytė, Sandra; Kubilius, Virgaudas; Motiejuitis, Karolis; Šaltytė, Zita; Niaura, Gediminas; Naujalis, Evaldas; Žurauskienė, Nerija. PI-MOCVD technology of (La, Sr)(Mn, Co)O3: From epitaxial to nanostructured films. Surface and coatings technology. ISSN 0257-8972. 2020, vol. 385, art. no. 125287, p. 1-8.
 142. Drabavičius, Audrius; Naujokaitis, Arnas; Stalnionis, Giedrius; Giraitis, Raimondas; Mockus, Zenius; Kanapeckaitė, Stasė; Kalinauskas, Putinas; Nedzinskas, Ramūnas; Niaura, Gediminas; Juškėnas, Remigijus. Photoelectrochemical, Raman spectroscopy, XRD and photoluminescence study of disorder in electrochemically deposited kesterite thin film. Journal of alloys and compounds. ISSN 0925-8388. 2020, vol. 824, art. no. 153853, p. 1-9.
 143. Paulauskas, Tadas; Pačebutas, Vaidas; Geižutis, Andrejus; Stanionytė, Sandra;Dudutienė, Evelina; Skapas, Martynas; Naujokaitis, Arnas; Strazdienė, Viktorija; Čechavičius, Bronislovas; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Jakieła, Rafał; Krotkus, Arūnas. GaAs1-xBix growth on Ge: anti-phase domains, ordering, and exciton localization. Scientific reports. eISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, art. no. 2002, p. 1-12.
 144. Kalinauskas, Putinas; Norkus, Eugenijus; Mockus, Zenius; Giraitis, Raimondas; Stalnionis, Giedrius; Jasulaitienė, Vitalija; Juškėnas, Remigijus. The influence of removal of secondary phases and dissolution by-product from the surface of Cu2ZnSnS4 film on the photoelectrochemical response of this film. Journal of the electrochemical society. ISSN 0013-4651. 2020, vol. 167, iss. 2, art. no. 026513, p. 1-6.
 145. Stanchik, A.V.; Tivanov, M.S.; Tyukhov, I.I.; Juškėnas, Remigijus; Korolik, O.V.; Gremenok, V.F.; Saad, A.M.; Naujokaitis, Arnas. Temperature dependence of Raman scattering in the Cu2ZnSnSe4 thin films on a Ta foil substrate. Solar energy. ISSN 0038-092X. 2020, vol. 201, p. 480-488.
 146. Onufrijevs, Pavels; Ščajev, Patrik; Medvids, Arturs; Andrulevicius, Mindaugas; Nargelas, Saulius; Malinauskas, Tadas; Stanionytė, Sandra; Skapas, Martynas; Grase, Liga; Pludons, Arturs; Oehme, Michael; Lyutovich, Klara; Kasper, Erich; Schulze, Joerg; Cheng, Hung Hsiang. Direct-indirect GeSn band structure formation by laser radiation: the enhancement of Sn solubility in Ge. Optics and Laser Technology. ISSN 0030-3992. 2020, vol. 128, art. no. 106200, p. 1-7.
 147. Matijošius, Tadas; Pivoriūnas, Augustas; Čebatariūnienė, Alina; Tunaitis, Virginijus; Staišiūnas, Laurynas; Stalnionis, Giedrius; Ručinskienė, Alma; Asadauskas, Svajus. Friction reduction using Nanothin Titanium layers on anodized aluminum as potential bioceramic material. Ceramics international. ISSN 0272-8842. 2020, vol. 46, iss. 10, pt. A, p. 15581-15593.
 148. Šimoliūnienė, Monika; Truncaitė, Lidija; Petrauskaitė, Emilija; Zajančkauskaitė, Aurelija; Meškys, Rolandas; Skapas, Martynas; Kaupinis, Algirdas; Valius, Mindaugas; Šimoliūnas, Eugenijus. Pantoea agglomerans-infecting bacteriophage vB_PagS_AAS21: A cold-adapted virus representing a novel genus within the family Siphoviridae. Viruses. ISSN 1999-4915. 2020, vol. 12, iss. 4, art. no. 479, p. 1-8.
 149. Paulauskas, Tadas; Pačebutas, Vaidas; Butkutė, Renata; Čechavičius, Bronislovas; Naujokaitis, Arnas; Kamarauskas, Mindaugas; Skapas, Martynas; Devenson, Jan; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Li, Xiaoyan; Kociak, Mathieu; Krotkus, Arūnas. Atomic-resolution EDX, HAADF, and EELS study of GaAs1-xBix alloys. Nanoscale Research Letters. ISSN 1931-7573. 2020, vol. 15, art. no. 121, p. 1-12.
 150. Juodkazytė, Jurga; Petrulevičienė, Milda; Parvin, Maliha; Šebeka, Benjaminas; Savickaja, Irena; Pakštas, Vidas; Naujokaitis, Arnas; Virkutis, Jonas; Gegeckas, Audrius. Activity of sol-gel derived nanocrystalline WO3 films in photoelectrochemical generation of reactive chlorine species. Journal of electroanalytical chemistry. ISSN 1572-6657. 2020, vol. 871, art. no. 114277, p. 1-9.
 151. Staišiūnas, Laurynas; Leinartas, Konstantinas; Juzeliūnas, Eimutis; Bučinskienė, Dalia; Grigucevičienė, Asta; Kalinauskas, Putinas; Selskis, Algirdas; Stanionytė, Sandra. Anticorrosion performance of hafnium oxide ultrathin films on AZ31 magnesium alloy. Surface and coatings technology.ISSN 0257-8972. 2020, vol. 397, art. no. 126046, p. 1-9.
 152. Pačebutas, Vaidas; Norkus, Ričardas; Karpus, Vytautas; Geižutis, Andrejus; Strazdienė, Viktorija; Stanionytė, Sandra; Krotkus, Arūnas. Band-offsets of GaInAsBi–InP heterojunctions. Infrared physics & technology. ISSN 1350-4495. 2020, vol. 109, art. no. 103400, p. 1-4.
 153. Kolenda, Marek; Kezys, Darius; Reklaitis, Ignas; Radiunas, Edvinas; Ritasalo, R.; Kadys, Arūnas; Grinys, Tomas; Malinauskas, Tadas; Stanionytė, Sandra; Skapas, Martynas; Petruškevičius, Raimondas; Tomašiūnas, Roland. Development of polarity inversion in a GaN waveguide structure for modal phase matching. Journal of materials science. ISSN 0022-2461. 2020, vol. 55, p. 12008-12021.
 154. Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Kamarauskas, Egidijus; Giraitis, Raimondas; Skapas, Martynas; Selskis, Algirdas; Juškėnas, Remigijus; Niaura, Gediminas; Franckevičius, Marius. Impact of CdS layer thickness on the composition, structure and photovoltaic performance of superstrate CZTSSe solar cells. Solar energy. ISSN 0038-092X. 2020, vol. 207, p. 1231-1239.
 155. Baltrėnas, Pranas; Urbanas, Davyd; Sukackienė, Zita; Stalnionienė, Irena; Stalnionis, Giedrius; Jasulaitienė, Vitalija; Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Loreta. Flue gas purification from NO using supported Cu–Mn and Cu–Mn–Nb catalysts synthesized by electroless metal deposition method. International journal of environmental science and technology. ISSN 1735-1472. 2020, vol. 17, iss. 9, p. 3857-3874.
 156. Ašmontas, Steponas; Anbinderis, Maksimas; Gradauskas, Jonas; Juškėnas, Remigijus; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Selskis, Algirdas; Staišiūnas, Laurynas; Stanionytė, Sandra; Sužiedėlis, Algirdas; Šilėnas, Aldis; Širmulis, Edmundas. Low resistance TiO2/p-Si heterojunction for tandem solar cells /. Materials. ISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 12, art. no. 2857, p. 1-10.
 157. Klimkevičius, Vaidas; Janulevičius, Matas; Babičeva, Aleksandra; Drabavičius, Audrius; Katelnikovas, Artūras. Effect of cationic brush-type copolymers on the colloidal stability of GdPO4 particles with different morphologies in biological aqueous media. Langmuir. ISSN 0743-7463. 2020, vol. 36, no. 26, p. 7533-7544.
 158. Golubewa, Lena; Rehman, Hamza; Kulahava, Tatsiana; Karpič, Renata; Baah, Marian; Kaplas, Tommy; Shah, Ali; Malykhin, Sergei; Obraztsov, Alexander; Rutkauskas, Danielis; Jankunec, Marija; Matulaitienė, Ieva; Selskis, Algirdas; Denisov, Andrei; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Macro-, micro- and nano-roughness of carbon-based interface with the living cells:towards a versatile bio-sensing platform. Sensors. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 18, art. no. 5028, p. 1-14.
 159. Jagminas, Arūnas; Naujokaitis, Arnas; Gaigalas, Paulius; Ramanavičius, Simonas; Kurtinaitienė, Marija; Trusovas, Romualdas. Substrate impact on the structure and electrocatalyst properties of molybdenum disulfide for HER from water. Metals. ISSN 2075-4701. 2020, vol. 10, iss. 9, art. no. 1251, p. 1-12.
 160. Liashenko, Tatiana; Pushkarev, Anatoly; Naujokaitis, Arnas; Pakštas, Vidas; Franckevičius, Marius; Zakhidov, Anvar; Makarov, Sergey. Suppression of electric field-induced segregation in sky-blue perovskite light-emitting electrochemical cells. Nanomaterials. ISSN 2079-4991. 2020, vol. 10, iss. 10, art. no. 1937, p. 1-13.
 161. Golubewa, Lena; Karpič, Renata; Matulaitienė, Ieva; Selskis, Algirdas; Rutkauskas, Danielis; Pushkarchuk, Aliaksandr; Khlopina, Tatsiana; Michels, Dominik; Lyakhov, Dmitry; Kulahava, Tatsiana; Shah, Ali; Svirko, Yuri; Kuzhir, Polina. Surface-enhanced Raman spectroscopy of organic molecules and living cells with gold-plated black silicon. ACS applied materials & interfaces. ISSN 1944-8244. 2020, vol. 12, iss. 45, p. 50971-50984.
 162. Mordas, Genrik; Jasulaitienė, Vitalija; Steponavičiūtė, Ada; Gaspariūnas, Mindaugas; Petkevič, Romuald; Selskienė, Aušra; Juškėnas, Remigijus; Paul, Dennis F.; Mann, Jennifer E.; Remeikis, Vidmantas; Račiukaitis, Gediminas. Characterisation of CoCrMo powder for additive manufacturing. The international journal of advanced manufacturing technology. ISSN 0268-3768. 2020, vol. 111, iss. 11-12, p. 3083-3093.
 163. Paulauskas, Tadas; Čechavičius, Bronislovas; Karpus, Vytautas; Jočionis, Lukas; Tumėnas, Saulius; Devenson, Jan; Pačebutas, Vaidas; Stanionytė, Sandra; Strazdienė, Viktorija; Geižutis, Andrejus; Čaplovičová, Mária; Vretenár, Viliam; Walls, Michael; Krotkus, Arūnas. Polarization dependent photoluminescence and optical anisotropy in CuPtB-ordered dilute GaAs1–xBix alloys. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979.2020, vol. 128, iss. 19, art. no. 195106, p. 1-10.
 164. Lu, Shuaicheng; Ding, Honghe; Hu, Jun; Liu, Yuhao; Zhu, Junfa; Kondrotas, Rokas; Chen, Chao; Tang, Jiang. In situ investigation of interfacial properties of Sb2Se3 heterojunctions. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2020, vol. 116, iss. 24, art. no. 241602, p. 1-5.
 165. Wang, Chong; Lu, Shuaicheng; Li, Sen; Wang, Siyu; Lin, Xuetian; Zhang, Jun; Kondrotas, Rokas; Li, Kanghua; Chen, Chao; Tang, Jiang. Efficiency improvement of flexible Sb2Se3 solar cells with non-toxic buffer layer via interface engineering. Nano energy. ISSN 2211-2855. 2020, vol. 71, art. no. 104577, p. 1-11.
 166. Palaimienė, Edita; Schaefer, Sebastien; Macutkevič, Jan; Banys, Jūras; Selskis, Algirdas; Fierro, Vanessa; Alain, Celzard. Electrical percolation and electromagnetic properties of polydimethylsiloxane composites filled with Ag nanoparticles of different sizes. Polymer composites. ISSN 0272-8397. 2020, vol. 41, vol. 11, p. 4750-4756.
 167. Kalinauskas, Putinas; Norkus, Eugenijus; Mockus, Zenius; Giraitis, Raimondas; Juškėnas, Remigijus. Electrochemical and photoelectrochemical characterization of Cu2SnSe3 thin films deposited on Mo/Glass substrates. Journal of the Electrochemical Society. ISSN 0013-4651. 2019, vol. 166, iss. 5, p. 3107-3111.
 168. Lukošė, Rasuolė; Plaušinaitienė, Valentina; Vagner, Milita; Žurauskienė, Nerija; Keršulis, Skirmantas; Kubilius, Virgaudas; Motiejuitis, Karolis; Knašienė, Birutė; Stankevič, Voitech; Šaltytė, Zita; Skapas, Martynas; Selskis, Algirdas; Naujalis, Evaldas. Relation between thickness, crystallite size and magnetoresistance of nanostructured La1−xSrxMnyO3±δ films for magnetic field sensors. Beilstein journal of nanotechnology. ISSN 2190-4286. 2019, vol. 10, p. 256-261.
 169. Stanchik, A.V.; Gremenok, V.F.; Juškėnas, Remigijus; Tyukhov, I.I.; Tivanov, M.S.; Fettkenhauer, Ch.; Shvartsman, V.V.; Giraitis, Raimondas; Hagemann, U.; Lupascu, D.C. Effects of selenization time and temperature on the growth of Cu2ZnSnSe4 thin films on a metal substrate for flexible solar cells. Solar energy. ISSN 0038-092X. 2019, vol. 178, p. 142-149.
 170. Pushkarev, Anatoly P.; Korolev, Viacheslav I.; Markina, Daria I.; Komissarenko, Filipp E.; Naujokaitis, Arnas; Drabavičius, Audrius; Pakštas, Vidas; Franckevičius, Marius; Khubezhov, Soslan A.; Sannikov, Denis A.; Zasedatelev, Anton V.; Lagoudakis, Pavlos G.; Zakhidov, Anvar A.; Makarov, Sergey V. A few-minute synthesis of CsPbBr3 nanolasers with a high quality factor by spraying at ambient conditions. ACS Applied materials & interfaces.ISSN 1944-8244. 2019, vol. 11, iss. 1, p. 1040-1048.
 171. Raudonienė, Jolanta; Skaudžius, Ramūnas; Žarkov, Aleksej; Selskis, Algirdas; Karlsson, Olov; Kareiva, Aivaras; Garškaitė, Edita. Wet-chemistry synthesis of shape-controlled Ag3PO4 crystals and their 3D surface reconstruction from SEM imagery. Powder technology. ISSN 0032-5910. 2019, vol. 345, p. 26-34.
 172. Juodkazytė, Jurga; Šebeka, Benjaminas; Savickaja, Irena; Petrulevičienė, Milda; Butkutė, Skirmantė; Jasulaitienė, Vitalija; Selskis, Algirdas; Ramanauskas, Rimantas. Electrolytic splitting of saline water: Durable nickel oxide anode for selective oxygen evolution. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2019, vol. 44, iss. 12, p. 5929-5939.
 173. Franckevičius, Marius; Pakštas, Vidas; Grincienė, Giedrė; Kamarauskas, Egidijus; Giraitis, Raimondas; Nekrasovas, Jonas; Selskis, Algirdas; Juškėnas, Remigijus; Niaura, Gediminas. Efficiency improvement of superstrate CZTSSe solar cells processed by spray pyrolysis approach. Solar energy. ISSN 0038-092X. 2019, vol. 185, p. 283-289.
 174. Pačebutas, Vaidas; Stanionytė, Sandra; Norkus, Ričardas; Bičiūnas, Andrius; Urbanovič, Andžej; Krotkus, Arūnas. Terahertz pulse emission from GaInAsBi. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 125, iss. 17, art. no. 174507, p. 1-5.
 175. Mikalauskaitė, Ieva; Plečkaitytė, Gintarė; Skapas, Martynas; Žarkov, Aleksej; Katelnikovas, Artūras; Beganskienė, Aldona. Emission spectra tuning of upconverting NaGdF4:20% Yb, 2% Er nanoparticles by Cr3+ co-doping for optical temperature sensing. Journal of luminescence. ISSN 0022-2313. 2019, vol. 213, p. 210-217.
 176. Jagminas, Arūnas; Trusovas, Romualdas; Bittencourt, Carla; Kurtinaitienė, Marija; Pakštas, Vidas; Cossement, Damien; Valušis, Gintaras. MoS2 with organic fragment - a new hybrid material for laser writing. Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2019, vol. 9, art. no. 7839, p. 1-10.
 177. Jonauskė, Vilma; Stanionytė, Sandra; Chen, Shih-Wen; Žarkov, Aleksej; Juškėnas, Remigijus; Selskis, Algirdas; Matijošius, Tadas; Yang, Thomas C. K.; Ishikawa, Kunio; Ramanauskas, Rimantas; Kareiva, Aivaras. Characterization of sol-gel derived calcium hydroxyapatite coatings fabricated on patterned rough stainless steel surface. Coatings. ISSN 2079-6412. 2019, vol. 9, iss. 5, art. no. 334, p. 1-14.
 178. Ščajev, Patrik; Litvinas, Džiugas; Kreiza, Gediminas; Stanionytė, Sandra; Malinauskas, Tadas; Tomašiūnas, Roland; Juršėnas, Saulius. Highly efficient nanocrystalline CsxMA1−xPbBrx perovskite layers for white light generation. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 2019, vol. 30, iss. 34, art. no. 345702, p. 1-10.
 179. Kazakevičius, Edvardas; Kežionis, Algimantas; Kazlauskas, Saulius; Žalga, Artūras; Barré, Maud; Juškėnas, Remigijus. Phase transformations in La2-xYxMo2O9 (x=0.05, x=0.075): temperature cycling and DRT analysis. Solid state ionics. ISSN 0167-2738. 2019, vol. 339, art. no. 114989, p. 1-6.
 180. Jagminas, Arūnas; Grincienė, Giedrė; Selskis, Algirdas; Chernyakova, Katsiaryna. Cleavage of alumina cells in organic acid solutions during high voltage anodization. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2019, vol. 21, iss. 27, p. 14941-14944.
 181. Zimin, S.P.; Gorlachev, E.S.; Amirov, I.I.; Naumov, V.V.; Juškėnas, Remigijus; Skapas, Martynas; Abramof, E.; Rappl, P.H.O. Plasma-assisted surface nanostructuring of epitaxial Pb1−x Sn x Te (0 ≤ x ≤ 1) films. Semiconductor science and technology. ISSN 0268-1242. 2019, vol. 34, no. 9, art. no. 095001, p. 1-9.
 182. Čeponis, Tomas; Badokas, Kazimieras; Deveikis, Laimonas; Pavlov, Jevgenij; Rumbauskas, Vytautas; Kovalevskij, Vitalij; Stanionytė, Sandra; Tamulaitis, Gintautas; Gaubas, Eugenijus. Evolution of scintillation and electrical characteristics of AlGaN double-response sensors during proton irradiation. Sensors. eISSN 1424-8220. 2019, vol. 19, iss. 15, art. no. 3388, p. 1-11.
 183. Matijošius, Tadas; Asadauskas, Svajus; Bikulčius, Gedvidas; Selskis, Algirdas; Jankauskas, Sigitas; Višniakov, Jevgenij; Ignatjev, Ilja. Determination of the dye penetration rate in porous aluminum oxide using Raman spectroscopy. Coloration technology. ISSN 1472-3581. 2019, vol. 135, iss. 4, p. 275-282.
 184. Naujokaitis, Arnas; Gaigalas, Paulius; Bittencourt, Carla; Mickevičius, Sigitas; Jagminas, Arūnas. 1T/2H MoS2/MoO3 hybrid assembles with glycine as highly efficient and stable electrocatalyst for water splitting. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2019, vol. 44, iss. 44, p. 24237-24245.
 185. Staišiūnas, Laurynas; Juzeliūnas, Eimutis; Leinartas, Konstantinas; Skapas, Martynas; Grigucevičienė, Asta; Juškėnas, Remigijus; Bučinskienė, Dalia; Jasulaitienė, Vitalija. Microgravimetric study of early-stage aluminum corrosion in neutral media. Corrosion. ISSN 0010-9312. 2019, vol. 75, no. 9, p. 1044-1050.
 186. Liashenko, Tatiana G.; Cherotchenko, Evgeniia D.; Pushkarev, Anatoly P.; Pakštas, Vidas; Naujokaitis, Arnas; Khubezhov, Soslan A.; Polozkov, Roman G.; Agapev, Kirill B.; Zakhidov, Anvar A.; Shelykh, Ivan A.; Makarov, Sergey V. Electronic structure of CsPbBr3xClx perovskites: synthesis, experimental characterization, and DFT simulations. Physical chemistry chemical physics. ISSN 1463-9076. 2019, vol. 21, p. 18930-18938.
 187. Sereika, Raimundas; Žaltauskas, Raimundas; Lapeika, Vytautas; Stanionytė, Sandra; Juškėnas, Remigijus. Structural changes in chlorine-substituted SbSI. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 126, iss. 11, art. no. 114101, p. 1-5.
 188. Belosludtsev, Alexandr; Kyžas, Naglis; Selskis, Algirdas; Narbutienė, Raimonda. Design, preparation and characterization of antireflective coatings using oxynitride films. Optical materials. ISSN 0925-3467. 2019, vol. 98, art. no. 109430, p. 1-5.
 189. Grigorjevaitė, Julija; Ežerskytė, Eglė; Minderytė, Agnė; Stanionytė, Sandra; Juškėnas, Remigijus; Sakirzanovas, Simas; Katelnikovas, Artūras. Optical properties of red-emitting Rb2Bi(PO4)(MoO4):Eu3+ powders and ceramics with high quantum efficiency for white LEDs. Materials. ISSN 1996-1944. 2019, vol. 12, iss. 19, art. no. 3275, p. 1-14.
 190. Ščajev, Patrik; Litvinas, Džiugas; Soriūtė, Vaiva; Kreiza, Gediminas; Stanionytė, Sandra; Juršėnas, Saulius Antanas. Crystal structure ideality impact on bimolecular, Auger, and diffusion coefficients in mixed-cation CsxMA1–xPbBr3 and CsxFA1–xPbBr3 perovskites. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2019, vol. 123, iss. 39, p. 23838-23844.
 191. Plyushch, Artyom; Macutkevič, Jan; Svirskas, Šarūnas; Banys, Jūras; Plaušinaitienė, Valentina; Bychanok, Dz.; Maksimenko, S. A.; Selskis, Algirdas; Sokal, A.; Lapko, K. N.; Kuzhir, P. P. Silicon carbide/phosphate ceramics composite for electromagnetic shielding applications: Whiskers vs particles. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2019, vol. 114, no 18, art. no 183105, p. 1-5.
 192. Jagminas, Arūnas; Ramanavičius, Simonas; Jasulaitienė, Vitalija; Šimėnas, Mantas. Hydrothermal synthesis and characterization of nanostructured titanium monoxide films. RSC advances. ISSN 2046-2069. 2019, vol. 9, iss. 69, p. 40727-40735.
 193. Plyushch, Artyom; Macutkevič, Jan; Kuzhir, Polina; Sokal, Aliaksei; Lapko, Konstantin; Selskis, Algirdas; Banys, Jūras. Synergy effects in electromagnetic properties of phosphate ceramics with silicon carbide whiskers and carbon nanotubes. Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2019, vol. 9, iss. 20, art. no. 4388, p. 1-8.
 194. Badorreck, Holger; Steinecke, Morten; Jensen, Lars; Ristau, Detlev; Jupé, Marco; Müller, Jérôme; Tonneau, Romain; Moskovkin, Pavel; Lucas, Stephane; Pflug, Andreas; Grinevičiūtė, Lina; Selskis, Algirdas; Tolenis, Tomas.. Correlation of structural and optical properties using virtual materials analysis. Optics express. ISSN 1094-4087. 2019, vol. 27, no. 16, p. 22209-22225.
 195. Rokas Gegevičius, Marius Treideris, Vidas Pakštas, Marius Franckevičius, Vidmantas Gulbinas. Oxide layer enhances photocurrent gain of the planar MAPbI3 photodetector. Advanced electronic materials. ISSN 2199-160X. 2018, vol.4, iss. 7, art. no. 1800114, p. 1-7.
 196. S.A. Bashkirov, V.F. Gremenok, Remigijus Juškėnas, Raimondas Giraitis, V.V. Rakitin, G.F. Novikov. Effect of precursors pre-annealing on the microstructure of Cu2ZnSnS4 thin films on titanium foil substrate. Thin solid films. ISSN 0040-6090. 2018, vol. 664, p. 79-82.
 197. Tatariants Maksym, Samy Yousef, Martynas Skapas, Remigijus Juškėnas, Vidas Makarevičius, Stasė Irena Lukošiūtė, Gintaras Denafas. Industrial technology for mass production of SnO2 nanoparticles and PbO2 microcube/microcross structures from electronic waste. Journal of cleaner production. ISSN 0959-6526. 2018, vol. 203, p. 498-510.
 198. Vidmantas Jašinskas, Florian Oberndorfer, Vidas Pakštas, Tobias Hertel, Vidmantas Gulbinas. Direct tracking of ultrafast carrier motion dynamics in semiconducting single-wall carbon nanotubes. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2018, vol. 122, iss. 28, p. 16424-16430.
 199. Agnė Zdaniauskienė, Tatjana Charkova, Ieva Matulaitienė, Olegas Eicher-Lorka, Algirdas Matijoška, Martynas Skapas, Algirdas Selskis, Gediminas Niaura. Electrochemical shell-isolated nanoparticle-enhanced Raman spectroscopy: bonding, structure, and ion-pairing of the positive charge bearing pyridinium ring terminated monolayer at smooth gold electrode. Journal of physical chemistry C. ISSN 1932-7447. 2018, vol. 122, iss. 2, p. 1234-1242.
 200. Eugenijus Šimoliūnas, Monika Šimoliūnienė, Laura Kalinienė, Aurelija Zajančkauskaitė, Martynas Skapas, Rolandas Meškys, Algirdas Kaupinis, Mindaugas Valius, Lidija Truncaitė. Pantoea Bacteriophage vB_PagS_Vid5: A low-temperature siphovirus that harbors a cluster of genes involved in the biosynthesis of archaeosine. Viruses. ISSN 1999-4915. 2018, vol. 10, iss. 11, art. no. 583, p. 1-14.
 201. Justina Gaidukevič, Jurgis Barkauskas, Anna Malaika, Paulina Rechnia-Gorący, Aleksandra Możdżyńska, Vitalija Jasulaitienė, Mieczysław Kozłowski. Modified graphene-based materials as effective catalysts for transesterification of rapeseed oil to biodiesel fuel. Chinese journal of catalysis. ISSN 0253-9837. 2018, vol. 39, iss. 10, p. 1633-1645.
 202. Aušrinė Zabielaitė, Aldona Balčiūnaitė, Irena Stalnionienė, Svetlana Lichušina, Dijana Šimkūnaitė, Jūratė Vaičiūnienė, Birutė Šimkūnaitė-Stanynienė, Algirdas Selskis, Loreta Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Eugenijus Norkus. Fiber-shaped Co modified with Au and Pt crystallites for enhanced hydrogen generation from sodium borohydride. International journal of hydrogen energy. ISSN 0360-3199. 2018, vol. 43, iss. 52, p. 23310-23318.
 203. Edita Palaimienė, Jan Macutkevič, Jūras Banys, Algirdas Selskis, V. Fierro, A.Celzard, S. Schaefer, O. Shenderova. Ultra-low percolation threshold in epoxy resin–onion-like carbon composites. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2018, vol. 113, iss. 3, art. no. 033105, p. 1-4.