Struktūra

Atgal

Elektroninių vyksmų laboratorija

Vadovas prof., dr. habil. proc. Jonas Gradauskas

Elektroninių vyksmų laboratorijos mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros darbų kryptys:

 • elektromagnetinės spinduliuotės sąveikos su puslaidininkiniais nanodariniais tyrimas;
 • optinių šuolių puslaidininkiniuose nanodariniuose tyrimas, panaudojant didelio jautrio pavienių fotonų registravimo įrangą;
 • krūvininkų sukinių pernašos reiškinių puslaidininkiniuose nanodariniuose teorinis modeliavimas;
 • triukšmų, elektromagnetines spinduliuotės emisijos ir detekcijos modeliavimas puslaidininkiniuose dariniuose Monte Carlo metodu;
 • naujų inovatyvių mikrobangų, terahercų bei kvantinės elektronikos prietaisų kūrimas.

Tačiau didžiausia laboratorijos vertybė ir aukščiausias pasiekimas – tai patirtis. Laboratorijos mokslininkai turi milžinišką patirtį:

 • Monte Carlo metodu modeliuojant triukšmus bei spinduliuotės emisiją ir detekciją puslaidininkiniuose dariniuose;
 • spendžiant Maxwell‘o lygtis bangolaidinėse mikrobangų sistemose;
 • teoriškai bei eksperimentiškai tiriant krūvininkų pernašą sudėtingose puslaidininkinėse sistemose;
 • tiriant karštųjų krūvininkų reiškinius kietakūniuose dariniuose.

DARBUOTOJAI


įranga
Skaliariniai Elmika gamybos grandinių analizatoriai leidžia atlikti mikrobangų spinduliuotės sąveikos su puslaidininkiniais dariniais tyrimus dažnių ruože nuo 10 GHz iki 170 GHz, o taip pat atlikti šių darinių voltamperinių ir voltfaradinių charakteristikų matavimus nuostoviosios ir žemo dažnio srovės režime.
   

Agilent puslaidininkių parametrų analizatorius ir LCR matuoklis naudojamas puslaidininkinių darinių voltamperinių ir voltfaradinių charakteristikų matavimams.

 
Turimas Agilent spektro analizatorius leidžia atlikti puslaidininkinių darinių generuojamos elektromagnetinės spinduliuotės tyrimus dažnių ruože nuo 20 kHz iki 325 GHz.
 
Turimos Karl Suess ir Cascade Microtech zondų stotys leidžia atlikti matavimus ant puslaidininkinio padėklo nuostoviosios srovės režime bei 26÷40 GHz ir 75÷110 GHz dažnių juostose. 
   
Originalus kartu su Elmika sukurtas artimojo lauko mikrobangis mikroskopas leidžia tirti medžiagų elektrines savybes plačiame elektrinio laidumo ruože, pradedant dielektrikais ir baigiant metalais, tam naudojant milimetrinio bangų ilgio ruožo elektromagnetinę spinduliuotę.
 
Žemos temperatūros fotoliuminescencijos stendas su dviem fotonų skaičiavimo moduliais. Galima registruoti nuostoviojo srauto ir pikosekundinės trukmės optinius impulsus esant mažam 200-900 nm šviesos intensyvumui temperatūrų intervale 4-300 K ir su spektro skiriamąja geba iki 0,008 nm (arba 0,003 nm geba iki 750 nm bangos ilgio): a) laike koreliuotų pavienių fotonų skaičiavimo modulis leidžia matuoti nuo 10 ps iki 2 µs trukmės fotoliuminescencijos kinetikas, fotonų koreliacijas ir laikinės skyros fotoliuminescencijos spektrus; b) valdomas fotonų skaitiklis leidžia matuoti fotoliuminescencijos spektrus ir jų kinetiką nuo 250 ns.
 
Turima skystinės epitaksijos puslaidininkinių sluoksnių auginimo įranga leidžia pasigaminti norimos konfigūracijos epitaksinius puslaidininkinius darinius Elektronikos skyriuje kuriamiems mikrobangų, infraraudonosios spinduliuotės, rentgeno spinduliuotės jutikliams, originaliems saulės elementams. 
   
Veikia nedidelis mikroelektoninės technologijos modulis, skirtas nedidelės apimties puslaidininkinių elektronikos prietaisų eksperimentinei gamybai.
 
Adatinis Dektak-6M profilometras skirtas bandinių paviršių reljefo matavimams nanometrų skalėje. Juo galima išmatuoti paviršių vertikaliuosius matmenis kelių nanometrų tikslumu.
   
Optinis parametrinis osciliatorius (λ=1.4÷4.2 µm), kaupinamas Nd:YAG lazerio spinduliu (λ=1.06 µm, impulso trukmė ~10 ns) (Ekspla UAB).
 
Derinamo bangos ilgio CO2 lazeris (λ=9.2÷10.8 µm). Galia nuolatinės veikos režime 20-40 W. Impulsinės veikos režime impulso galia 2-5 kW, impulso trukmė ~150 ns (Edinburgh Instruments Ltd).
 
Optiškai kaupinamas tolimosios infraraudonosios spektro srities derinamo dažnio lazeris, dirbantis nuolatinės veikos bei impulsiniame režime ir spinduliuojantis virš 50 diskretinių linijų λ ~ 50 - 700 μm (atitinkamai ƒ~ 6 – 0,4 THz) spektro srityje (Edinburgh Instruments Ltd.).
Vykdomi projektai
 • LMT finansuojamos Lietuvos-Ukrainos programos projektas „Saulės elementų formavimo naujos technologijos sukūrimas, panaudojant plonasluoksnes varizonines porėto Si struktūras su įterptomis plazminėmis metalo nanodalelėmis ir elektrostatinį krūvį turinčiu feroelektriniu sluoksniu“, vad. S.Ašmontas, sutartis Nr. TAP LU–5–2016, projekto trukmė 2016 – 2017 m.
  Elektrocheminiu ėsdinimu bei intensyvia lazerio šviesa formuojamas porėtojo silicio nanometrinių darinių sluoksnis. Tokiems nanometriniams dariniams yra būdingas varizoniškumas, todėl jie leis praplėsti naudingai sugeriamos šviesos spektrą ir tuo pačiu susilpninti nepageidaujamus karštųjų elektronų reiškinius, mažinančius saulės elemento efektyvumą. Taipogi saulės šviesos sugerčiai padidinti bus naudojamos plazminės metalo nanodalelės, įterptos į porėtojo silicio paviršių. 
 • LMT Mokslo programos „Link ateities technologijų“ projektas „Nauji plačiajuosčiai elektromagnetinės spinduliuotės jutikliai su dvimatėmis elektronų protakomis“, vad. A. Sužiedėlis, sutartis Nr. LAT‐03/2016, projekto trukmė 2016 – 2018 m.
  Įgyvendinus LTDEP projektą bus išsiaiškintas elektromagnetinės spinduliuotės detekcijos mechanizmas asimetrinės geometrijos lauko‐tranzistoriniame darinyje su daline sklende virš dvimatės elektronų protakos, šių darinių pagrindu sukurtas jautrus spinduliuotės jutiklis ir praplėstas detektuojamos spinduliuotės ruožas iki rentgeno spindulių. 
svarbiausios publikacijos
 1. Belosludtsev, Alexandr; Sytchkova, Anna; Baltrušaitis, Kazimieras; Vaičikauskas, Viktoras; Jasulaitienė, Vitalija; Gric, Tatjana. Growth of magnetron‐sputtered ultrathin chromium films: In situ monitoring and ex situ film properties // Coatings. ISSN 2079-6412. 2023, vol. 13, iss. 2, art. no. 347, p. 1-11.
 2. Gric, Tatjana; Rafailov, Edik. On the study of ellipsoidal nanowire metamaterials for biomedical applications//Optical and quantum electronics. ISSN 0306-8919. 2023, vol. 55, iss. 11, art. no. 993, p. 1-8.
 3. Kalinauskas, Putinas; Staišiūnas, Laurynas; Grigucevičienė, Asta; Leinartas, Konstantinas; Šilėnas, Aldis; Bučinskienė, Dalia; Juzeliūnas, Eimutis. Composite p-Si/Al2O3/Ni photoelectrode for hydrogen evolution reaction // Materials. ISSN 1996-1944. 2023, vol. 16, iss. 7, art. no. 2785, p. 1-11.
 4.  Gric, Tatjana. Inhomogeneous inclusions enhanced negative absorption in the plasma‑dielectric nanostructure  // Optical and quantum electronics. ISSN 0306-8919. 2023, vol. 55, iss. 7, art. no. 596, p. 1-10.
 5. Čerškus, Aurimas; Ušinskis, Vygantas; Šešok, Nikolaj; Iljin, Igor; Bučinskas, Vytautas. Optimization of damping in a semi-active car suspension system with various locations of masses  // Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2023, vol. 13, iss. 9, art. no. 5371, p. 1-13.
 6. Ašmontas, Steponas; Mujahid, Muhammad. Recent progress in perovskite tandem solar cells // Nanomaterials. eISSN 2079-4991. 2023, vol. 13, iss. 12, art. no. 1886, p. 1-43.
 7. Sužiedėlis, Algirdas; Ašmontas, Steponas; Gradauskas, Jonas; Čerškus, Aurimas; Požela, Karolis; Anbinderis, Maksimas. Competition between direct detection mechanisms in planar bow-tie microwave diodes on the base of InAlAs/InGaAs/InAlAs heterostructures // Sensors. eISSN 1424-8220. 2023, vol. 23, iss. 3, art. no. 1441, p. 1-16.
 8. Dargys, Adolfas; Acus, Artūras. Exponential and logarithm of multivector in low-dimensional (n = p + q 3) Clifford algebras // Nonlinear analysis: modelling and control. ISSN 1392-5113. 2022, vol. 27, no. 6, p. 1129-1149.
 9. Ašmontas, Steponas; Čerškus, Aurimas; Gradauskas, Jonas; Grigucevičienė, Asta; Juškėnas, Remigijus; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Petrauskas, Kazimieras; Selskis, Algirdas; Staišiūnas, Laurynas; Sužiedėlis, Algirdas; Šilėnas, Aldis; Širmulis, Edmundas. Photoelectric properties of planar and mesoporous structured perovskite solar cells // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 12, art. no. 4300, p. 1-14.
 10. Gric, Tatjana; Rafailov, Edik. On the study of advanced nanostructured semiconductor-based metamaterial // Applied sciences. ISSN 2076-3417. 2022, vol. 12, iss. 12, art. no. 6250, p. 1-7.
 11. Sužiedėlis, Algirdas; Ašmontas, Steponas; Gradauskas, Jonas; Čerškus, Aurimas; Anbinderis, Maksimas. Indirect measurement of electron energy relaxation time at room temperature in two-dimensional heterostructured semiconductors // Materials. eISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 9, art. no. 3224, p. 1-16.
 12. Dargys, Adolfas; Acus, Artūras. Exponentials of general multivector in 3D Clifford algebras. Nonlinear analysis: modelling and control. ISSN 1392-5113. 2022, vol. 27, no. 1, p. 179-197.
 13. Ioannidis, Thanos; Gric, Tatjana; Rafailov, Edik. Tunable polaritons of spiral nanowire metamaterials. Waves in random and complex media. ISSN 1745-5030. 2022, vol. 32, iss. 1, p. 381-389.
 14. Gric, Tatjana. Surface plasmons in metamaterial heterostructures. Waves in random and complex media. ISSN 1745-5030. 2021, vol. 31, iss. 6, p. 1246-1257.
 15. Gric, Tatjana; Rafailov, Edik. Propagation of surface plasmon polaritons at the interface of metal-free metamaterial with anisotropic semiconductor inclusions. Optik. ISSN 0030-4026. 2022, vol. 254, art. no. 168678, p. 1-6.
 16. Adomaitienė, Elena; Bumelienė, Skaidra; Tamaševičius, Arūnas Vytautas. Controlling synchrony in an array of the globally coupled FitzHugh–Nagumo type oscillators. Physics letters A. ISSN 0375-9601. 2022, vol. 431, art. no. 127989, p. 1-5.
 17. Ašmontas, Steponas; Čerškus, Aurimas; Gradauskas, Jonas; Grigucevičienė, Asta; Juškėnas, Remigijus; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Petrauskas, Kazimieras; Selskis, Algirdas; Sužiedėlis, Algirdas; Širmulis, Edmundas. Impact of cesium concentration on optoelectronic properties of metal halide perovskites. Materials. ISSN 1996-1944. 2022, vol. 15, iss. 5, art. no. 1936, p. 1-16.
 18. Dargys, Adolfas;  Acus, Artūras. Square root of a multivector in 3D Clifford algebras. Nonlinear analysis: modelling and control. ISSN 1392-5113. 2020, vol. 25, no. 2, p. 301-320.
 19. Tamaševičius, Arūnas Vytautas; Bumelienė, Skaidra; Adomaitienė, Elena. Using a single deactivated oscillator to stabilize the steady states in an array of coupled FitzHugh–Nagumo cells. Nonlinear dynamics. ISSN 0924-090X. 2021, vol. 106, iss. 4, p. 3557-3564.
 20. Anbinderis, Maksimas; Ašmontas, Steponas; Čerškus, Aurimas; Gradauskas, Jonas; Lučun, Andžej; Šilėnas, Aldis; Sužiedėlis, Algirdas.  Sensitive planar microwave diode on the base of ternary AlxGa1-xAs semiconductor compound . Sensors. ISSN 1424-8220. 2021, vol. 21, iss. 13, art. no. 4487, p. 1-17.
 21. Karaliūnas, Mindaugas; Dudutienė, Evelina; Čerškus, Aurimas; Pagalys, Justas; Pūkienė, Simona; Udal, Andres; Butkutė, Renata; Valušis, Gintaras. High precision parabolic quantum wells grown using pulsed analog alloy grading technique: Photoluminescence probing and fractional-dimensional space approach. Journal of luminescence. ISSN 0022-2313. 2021, vol. 239, art.no. 118321, p. 1-7.
 22. Ioannidis, Athanasios; Gric, Tatjana; Rafailov, Edik. Controlling surface plasmon polaritons propagating at the boundary of low-dimensional acoustic metamaterials. Applied sciences. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 14, art. no. 6302, p. 1-8.
 23. Gradauskas, Jonas; Ašmontas, Steponas. Hot carrier photocurrent through MOS structure. Applied sciences. ISSN 2076-3417.  2021, vol. 11, iss. 16, art. no. 7211, p. 1-7.
 24. Ioannidis, Athanasios; Gric, Tatjana; Rafailov, Edik. The study of the surface plasmon polaritons at the interface separating nanocomposite and hypercrystal. Applied sciences. ISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 11, art. no. 5255, p. 1-13.
 25. Gric, Tatjana; Rafailov, Edik. Absorption enhancement in hyperbolic metamaterials by means of magnetic plasma. Applied sciences. eISSN 2076-3417. 2021, vol. 11, iss. 11, art. no. 4720, p. 1-7.
 26. Gric, Tatjana; Sokolovski, Sergei G.; Alekseev, Alexander G.; Mamoshin, Andrian; Andrey, Dunaev; Rafailov, Edik U. The discrete analysis of the tissue biopsy images with metamaterial formalization: identifying tumour locus. IEEE journal of selected topics in quantum electronics. ISSN 1077-260X. 2021, vol. 27, iss. 5, art. no. 4700608, p. 1-8.
 27. Dobrozhan, О.; Shelest, І.; Stepanenko, А.; Kurbatov, D.; Yermakov, M.; Čerškus, Aurimas; Plotnikov, S.; Opanasyuk, А. Structure, substructure and chemical composition of ZnO nanocrystals and films deposited onto flexible substrates. Materials science in semiconductor processing.ISSN 1369-8001. 2020, vol. 108, art. no. 104879, p. 1-8.
 28. Adomaitienė, Elena; Bumelienė, Skaidra; Mykolaitis, Gytis; Tamaševičius, Arūnas Vytautas. Destroying synchrony in an array of the FitzHugh–Nagumo oscillators by external DC voltage source. Nonlinear analysis : modelling and control. ISSN 1392-5113. 2020, vol. 25, no. 1, p. 57-68.
 29. Ašmontas, Steponas; Anbinderis, Maksimas; Čerškus, Aurimas; Gradauskas, Jonas; Sužiedėlis, Algirdas; Šilėnas, Aldis; Širmulis, Edmundas; Umansky, Vladimir. Gated bow-tie diode for microwave to sub-terahertz detection. Sensors. ISSN 1424-8220. 2020, vol. 20, iss. 3, art. no. 829, p. 1-9.
 30. Adomaitienė, Elena; Bumelienė, Skaidra; Tamaševičius, Arūnas Vytautas. Local control of an array of the globally coupled oscillators. Nonlinear dynamics. ISSN 0924-090X. 2020, vol. 99, iss. 3, p. 2129-2137.
 31. Adomaitienė, Elena; Ašmontas, Steponas; Bumelienė, Skaidra; Tamaševičius, Arūnas Vytautas. Pinning control of an array of globally coupled FitzHugh–Nagumo oscillators by means of a four-terminal controller. Physica scripta. ISSN 0031-8949. 2020, vol. 95, no. 7, art. no. 075210, p. 1-6.
 32. Gric, Tatjana; Sokolovski, Sergei; Navolokin, Nikita; Glushkobskaya, Oksana; Rafailov, Edik. Metamaterial formalism approach for advancing the recognition of glioma areas in brain tissue biopsies. Optical materials express. ISSN 2159-3930. 2020, vol. 10, iss. 7, p. 1607-1615.
 33. Ašmontas, Steponas; Bumelienė, Skaidra; Gradauskas, Jonas; Raguotis, Romas; Sužiedėlis, Algirdas. Impact ionization and intervalley electron scattering in InSb and InAs induced by a single terahertz pulse. Scientific reports. ISSN 2045-2322. 2020, vol. 10, art. no. 10580, p. 1-7.
 34. Gric, Tatjana; Rafailov, Edik. Enhancement of the Purcell effect by the wire metamaterials formed by the hexagonal unit cells. Applied Sciences. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 16, art. no. 5687, p. 1-8.
 35. Adomaitienė, Elena; Ašmontas, Steponas; Bumelienė, Skaidra; Tamaševičius, Arūnas Vytautas. Local control of an array of the diffusively coupled FitzHugh–Nagumo oscillators via repulsive mean field. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2020, vol. 128, iss. 7, art. no. 074902, p. 1-7.
 36. Kiprijanovič, Oleg; Ardaravičius, Linas; Gradauskas, Jonas; Šimkevičius, Česlovas; Keršulis, Skirmantas; Ašmontas, Steponas. S-N border instability, magnetic flux trapping and cumulative effect during pulsed S-N switching of high quality YBaCuO thin films. Superconductor science and technology. ISSN 0953-2048. 2020, vol. 33, no. 9, art. no. 095013, p. 1-8.
 37. Ašmontas, Steponas; Anbinderis, Maksimas; Gradauskas, Jonas; Juškėnas, Remigijus; Leinartas, Konstantinas; Lučun, Andžej; Selskis, Algirdas; Staišiūnas, Laurynas; Stanionytė, Sandra; Sužiedėlis, Algirdas; Šilėnas, Aldis; Širmulis, Edmundas. Low resistance TiO2/p-Si heterojunction for tandem solar cells /. Materials. ISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 12, art. no. 2857, p. 1-10.
 38. Adomaitienė, Elena; Ašmontas, Steponas; Bumelienė, Skaidra; Tamaševičius, Arūnas Vytautas. Quenching coupled FitzHugh-Nagumo oscillators by repulsive feedback. Physica scripta. ISSN 0031-8949. 2020, vol. 95, no. 10, art. no. 105202, p. 1-6.
 39. Gradauskas, Jonas; Ašmontas, Steponas; Sužiedėlis, Algirdas; Šilėnas, Aldis; Vaičikauskas, Viktoras; Čerškus, Aurimas; Širmulis, Edmundas; Žalys, Ovidijus Alfonsas; Masalskyi, Oleksandr. Influence of hot carrier and thermal components on photovoltage formation across the p–n junction. Applied sciences. ISSN 2076-3417. 2020, vol. 10, iss. 21, art. no. 7483, p. 1-8.
 40. Trofimov, Aleksej; Gric, Tatjana; Hess, Ortwin. Three-layered nanostructured metamaterials for surface plasmon polariton guiding. Journal of mathematical chemistry. ISSN 0259-9791. 2019, vol. 57, iss. 1, p. 190-201.
 41. Adomaitienė, Elena; Bumelienė, Skaidra; Tamaševičius, Arūnas Vytautas. Suppressing synchrony in an array of the modified FitzHugh–Nagumo oscillators by filtering the mean field. Journal of applied physics. ISSN 0021-8979. 2019, vol. 125, art. no. 104902, p. 1-6.
 42. Gric, Tatjana. Dispersion relation of surface plasmon polaritons in non-local materials. Optics express. ISSN 1094-4087. 2019, vol. 27, no. 9, p. 13568-13573.
 43. Tamaševičius, Arūnas Vytautas; Bumelienė, Skaidra; Adomaitienė, Elena. Stabilization of steady states in an array of all-to-all coupled oscillators. Physical review E. ISSN 2470-0045. 2019, vol. 99, iss. 4, art. no. 042217, p. 1-6.
 44. Ašmontas, Steponas; Bumelienė, Skaidra; Gradauskas, Jonas; Raguotis, Romas; Sužiedėlis, Algirdas. Intense terahertz pulse-induced impact ionization and electron dynamics in InAs. Semiconductor science and technology. ISSN 0268-1242. 2019, vol. 34, iss. 7, art. no. 075016, p. 1-6.
 45. Fedorenko, L.; Šilėnas, Aldis; Havryliuk, O.; Strilchuk, O.; Yukhymchuk, V.; Soloviev, E.; Korchovyi, A.; Širmulis, Edmundas. Laser-stimulated structural transformations in AlxGa1-xAs/GaAs system. Thin solid films. ISSN 0040-6090. 2019, vol. 685, p. 34-39.
 46. Bulat L.P., Novotelnova A.V., Tukmakova A.S., Yerezhep D.E., Osvenskii V.B., Sorokin A.I., Panchenko V.P., Bochkov L.V., Ašmontas Steponas. Simulation of SPS process for fabrication of thermoelectric materials with predicted properties. Journal of electronic materials. ISSN 0361-5235. 2018, vol. 47, iss. 2, p. 1589-1594.
 47. Gric Tatjana. Hess, Ortwin. Long-range surface plasmons supported by the disordered nanowire metamaterials. Journal of electromagnetic waves and applications. ISSN 0920-5071. eISSN 1569-3937. 2018, vol. 32, iss. 6, p. 750-757.
 48. Gric Tatjana, Hess Ortwin. Surface waves supported by the nanostructured semiconductor metamaterials. Journal of electromagnetic waves and applications. ISSN 0920-5071. eISSN 1569-3937. 2018, vol. 32, iss. 5, p. 591-600.
 49. Gradauskas Jonas, Stupakova Jolanta, Sužiedėlis Algirdas, Ašmontas Steponas, Maneikis Andrius, Samuolienė Neringa. Doping influence on microwave detection by metal–porous silicon contacts. Applied physics. A, Materials science & processing. ISSN 0947-8396. 2018, vol. 124, iss. 5, art. no. 352, p. 1-5.
 50. Steponas Ašmontas, Romas Raguotis, Skaidra Bumelienė. Monte Carlo study of impact ionization in n‑type InAs induced by intense ultrashort terahertz pulses. Optical and quantum electronics. ISSN 0306-8919. 2018, vol. 50, iss. 6, art. no. 264, p. 1-9.
 51. Gric Tatjana, Hess Ortwin. Investigation of hyperbolic metamaterials. Applied sciences. ISSN 2076-3417. 2018, vol. 8, iss. 8, art. no. 1222, p. 1-16.
 52. Trofimov Aleksej, Gric Tatjana. Surface plasmon polaritons in hyperbolic nanostructured metamaterials. Journal of electromagnetic waves and applications. ISSN 0920-5071. 2018, vol. 32, iss. 14, p. 1857-1867.
 53. Steponas Ašmontas, Jonas Gradauskas, Algirdas Sužiedėlis, Aldis Šilėnas, Edmundas Širmulis, Vitas Švedas, Viktoras Vaičikauskas, Ovidijus Alfonsas Žalys. Hot carrier impact on photovoltage formation in solar cells. Applied physics letters. ISSN 0003-6951. 2018, vol. 113, iss. 7, art. no. 071103, p. 1-3.
 54. Gric Tatjana, Gorodetsky Andrei, Trofimov Aleksej, Rafilov Edik. Tunable plasmonic properties and absorption enhancement in terahertz photoconductive antenna based on optimized plasmonic nanostructures. Journal of infrared, millimeter, and terahertz waves. ISSN 1866-6892. 2018, vol. 39, iss. 10, p. 1028-1038.
 55. Diachenko O.V., Dobrozhan O.A., Opanasyuk A.S., Ivashchenko M.M., Protasova T.O., Kurbatov D.I., Čerškus Aurimas. The influence of optical and recombination losses on the efficiency of thin-film solar cells with a copper oxide absorber layer. Superlattices and microstructures. ISSN 0749-6036. 2018, vol. 122, p. 476-485.
 56. Čerškus Aurimas, Sužiedėlis Algirdas, Lučun Andžej, Anbinderis Maksimas, Gradauskas Jonas, Šutinys Ernestas. Photoluminescence peculiarities of epitaxial structure with 2DEG layer designed for microwave detectors. Applied physics A. Materials science & processing. ISSN 0947-8396. 2018, vol. 124, iss. 11, art. no. 742, p. 1-6.
 57. Acus Artūras, Dargys Adolfas. The inverse of a multivector: beyond the threshold p + q = 5. Advances in applied Clifford algebras. ISSN 0188-7009. 2018, vol. 28, no 3, art. no 65, p. 1-20.