Apie mus

Sertifikatai

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro 
VEIKLOS PAŽYMĖJIMŲ, ATESTATŲ, LICENCIJŲ IR SERTIFIKATŲ SĄRAŠAS 

DokumentasVeiklos sritisDokumentą išdavusi institucijaKontaktas
Sertifikatas Nr.90956-2010-AQ-LTU-FINAS 
Fizinių ir technologijos mokslų centras atitinka LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus šiose veiklos srityje: moksliniai tyrimai, eksperimentinė plėtra ir aukščiausios kvalifikacijos mokslininkų rengimas DNVGL
Kokybė vadovė
Jolanta Juodienė
tel. 85 2649211
Sertifikatas Nr. LTQ0002794

VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras Tekstilės institutas atitinka ISO 9001:2015 reikalavimus šiose veiklos srityse: mokslo tyrimai, tekstilės medžiagų bei gaminių iš jų projektavimas ir gaminimas UAB LRQA Lietuva
tel. 837 308663

Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.083

Korozijos bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2006 reikalavimus ir yra akredituota atlikti metalų ir jų lydinių bei anodinių ir katodinių metalo dangų, konversinių dangų, anodinų oksidinių dangų ir organinių dangų ant metalinių medžiagų korozijos bandymus neutralaus druskos rūko dirbtinėje atmosferoje Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras
Akredituotos Korozijos bandymų laboratorijos vadovas
tel. 85 2729492
Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.048

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Tekstilės instituto Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyrius atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituotas atlikti tekstilės medžiagų fizikinius ir cheminius tyrimus (1 priedas) asmens apsauginių priemonių (profesinė gerai matoma įspėjamoji apranga, apsauginė apranga, dėvima suvirinimo ir panašių procesų metu, apsauginė apranga, apsaugoti nuo karščio ir liepsnos, apsauginė apranga nuo sklaidomojo elektrostatinio krūvio, apsauginė apranga nuo lietaus) atitikties įvertinimo procedūrą – EB tipo tyrimą pagal techninio reglamento „Asmeninės Apsauginės priemonės“ (AAP), patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69, kuriuo perimta Europos Tarybos direktyva 89/686/EEC „Dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, suvienodinimo „ ir ją pataisančios direktyvos 93/68/EEC ir 96/58/EC reikalavimus

Nacionalinis akreditacijos biuras
Akredituotos Tekstilės medžiagų fizinių-cheminių tyrimų skyriaus vedėja
Vitalija Rubežienė
tel. 837 308661
 
Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.011-13

Skyrius taip pat atitinka LST EN ISO/IEC 17065:2012 reikalavimus ir akredituotas atlikti asmeninių apsauginių priemonių (gerai matoma apranga; apsauginė apranga, dėvima suvirinimo ir panašių procesų metu; apsauginė apranga, apsauganti nuo karščio ir liepsnos; apsauginė apranga nuo sklaidomojo elektrostatinio krūvio; apsauginė apranga nuo lietaus) atitikties įvertinimo procedūrą - ES tipo tyrimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencija Nr.1717

Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Fizinių ir technologijos mokslų centrui suteikiama teisė naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius Radiacinės saugos centras
Atsakingas už radiacinę saugą Arūnas Gudelis
tel. 85 2644855