Apie mus

Atgal

Asmens duomenų apsauga

Centro tvarkomi (renkami, naudojami ir saugomi) asmens duomenys


Duomenų apsaugos pareigūnas

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – FTMC) duomenų apsaugos pareigūno (toliau – DAP) kontaktinė informacija:
Savanorių pr. 231, LT-02300, Vilnius,
elektroninis paštas dap@ftmc.lt

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas) 39 str. 1 d., DAP FTMC atlieka šias užduotis:

  1. Stebi, kaip FTMC laikosi Reglamento reikalavimų ir informuoja FTMC apie prievoles asmens duomenų apsaugos srityje, konsultuoja šiais klausimais.
  2. Bendradarbiauja su priežiūros institucija (toliau – VDAI), atlieka kontaktinio asmens funkciją priežiūros institucijai kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
  3. Teikia konsultacijas dėl FTMC vykdomų asmens duomenų tvarkymo operacijų poveikio duomenų apsaugai vertinimo, stebi jo atlikimą.
  4. Atsižvelgiant į FTMC vykdomo asmens duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, vertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų.
  5. Nagrinėja duomenų subjektų prašymus, teikia jiems informaciją apiejų asmens duomenų tvarkymą FTMC.
Duomenų subjekto prašymo pateikimas FTMC, priežiūros institucija

Duomenų subjekto prašymo pateikimas FTMC

Jums kreipiantis į FTMC dėl Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojame Jums pateikti FTMC nustatytos formos Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Rašytinės formos prašymą FTMC Jūs galite pateikti asmeniškai ar paštu adresu Savanorių pr. 231, LT-02300, Vilnius, ar elektroniniu paštu office@ftmc.lt

Detaliau susipažinti su Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka, galite Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo FTMC tvarkos apraše.

Duomenų subjekto prašymo/skundo pateikimas priežiūros institucijai

Vadovaujantis Reglamento 77 str. 1 d., kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl FTMC vykdomo jo asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai – jei duomenų subjekto nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas yra Lietuvos Respublikoje, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai Lietuvos Respublikoje - VDAI (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; el. paštas: ada@ada.lt); jei duomenų subjekto nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas yra ne Lietuvos Respublikoje, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą ne tik VDAI, bet ir kitos valstybės, kurioje yra nuolatinė duomenų subjekto gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas priežiūros institucijai.