Apie mus

Atgal

Asmens duomenų apsauga

Dokumentai

Centro tvarkomi (renkami, naudojami ir saugomi) asmens duomenys


Duomenų apsaugos pareigūnas

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – FTMC) duomenų apsaugos pareigūno (toliau – DAP) kontaktinė informacija:
Savanorių pr. 231, LT-02300, Vilnius,
elektroninis paštas dap@ftmc.lt

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas) 39 str. 1 d., DAP FTMC atlieka šias užduotis:

  1. Stebi, kaip FTMC laikosi Reglamento reikalavimų ir informuoja FTMC apie prievoles asmens duomenų apsaugos srityje, konsultuoja šiais klausimais.
  2. Bendradarbiauja su priežiūros institucija (toliau – VDAI), atlieka kontaktinio asmens funkciją priežiūros institucijai kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
  3. Teikia konsultacijas dėl FTMC vykdomų asmens duomenų tvarkymo operacijų poveikio duomenų apsaugai vertinimo, stebi jo atlikimą.
  4. Atsižvelgiant į FTMC vykdomo asmens duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, vertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų.
  5. Nagrinėja duomenų subjektų prašymus, teikia jiems informaciją apiejų asmens duomenų tvarkymą FTMC.
Teisinė informacija
Duomenų subjekto prašymo pateikimas FTMC, priežiūros institucija

Duomenų subjekto prašymo pateikimas FTMC

Jums kreipiantis į FTMC dėl Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojame Jums pateikti FTMC nustatytos formos Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Rašytinės formos prašymą FTMC Jūs galite pateikti asmeniškai ar paštu adresu Savanorių pr. 231, LT-02300, Vilnius, ar elektroniniu paštu office@ftmc.lt

Detaliau susipažinti su Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka, galite Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo FTMC tvarkos apraše.

Duomenų subjekto prašymo/skundo pateikimas priežiūros institucijai

Vadovaujantis Reglamento 77 str. 1 d., kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl FTMC vykdomo jo asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai – jei duomenų subjekto nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas yra Lietuvos Respublikoje, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai Lietuvos Respublikoje - VDAI (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; el. paštas: ada@ada.lt); jei duomenų subjekto nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas yra ne Lietuvos Respublikoje, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą ne tik VDAI, bet ir kitos valstybės, kurioje yra nuolatinė duomenų subjekto gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas priežiūros institucijai.

Studijų proceso administravimo tikslu
Studijų proceso administravimo tikslu, sudaromų sutarčių ir teisinės prievolės pagrindais tvarkomi šie duomenys:
 
vardas, pavardė, atstovo vardas ir pavardė (jeigu asmuo yra atstovaujamas),  asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris (neprivalomas),  lytis,  gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pilietybė, šeiminė padėtis, kontaktai nelaimės atveju (neprivalomai), darbo stažas, socialinė padėtis (priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei), karinė tarnyba, išsilavinimo duomenys (baigtos mokyklos kodas, pavadinimas, tipas, baigimo metai, šalis), duomenys apie asmens studijas (studijų pakopa, forma, fakultetas, programa, kursas, semestras, grupė, studijuojančiojo rūšis, finansavimo pobūdis, krepšelio dydis ir metai, studento pažymėjimo numeris, išklausyti dalykai, atsiskaitymų forma, data, studijų pasiekimų įvertinimai), kiti diplomų duomenys, studijuojančiajam suteikti identifikaciniai numeriai, banko sąskaitos numeris, atliktos įmokos ir (ar) išmokos, jų dydis ir datos, studijuojančiajam išduotų dokumentų tipas, serija, numeris, galiojimo (išdavimo) data, nuotolinio mokymo paskaitų ir atsiskaitymų vaizdo ir (arba) garso įrašai. 
 
Šie asmens duomenys turi būti saugomi 50 metų nuo studijų baigimo. Pasibaigus šiam terminui, duomenys turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.
Informacinėje sistemoje šie duomenys tvarkomi ne trumpiau kaip 5 metus po sutartinių santykių pabaigos.
Dokumentai ir duomenys, reikalingi įgytai kvalifikacijai patvirtinti gali būti saugomi neterminuotai ir 5 metų laikotarpiui pasibaigus perduodami saugoti į Centro archyvą per 3 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams.
Mokslo proceso administravimo tikslu
Mokslo proceso administravimo ir rezultatų viešinimo tikslu, sutartinių santykių ir teisinės prievolės pagrindais, mokslo produkcijos autorystei nustatyti, mokslo ir kitų publikacijų leidybai, darbuotojų ir studentų mokslinės (ir meno) veiklos rezultatų vertinimui, tvarkomi šie duomenys:
 
duomenų subjekto (autoriaus) vardas, pavardė, asmens kodas, asmeniniai telefono numeriai, asmeninis elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, darbovietė, gimimo data, institucija (darbo ar studijų), institucijos padalinys (darbo ar studijų), studijų tipas (studentams), akademinė grupė (studentams), studijų pradžios data (studentams, rezidentams, doktorantams), studijų pabaigos data (studentams, rezidentams, doktorantams), personalo grupė (darbuotojams), pareigos, mokslo laipsnis (darbuotojams), darbo pradžios data, darbo pabaigos ir (ar) gynimo data, baigiamojo ar mokslinio darbo parašymo kalba, baigiamojo ar mokslinio darbo tema, baigiamojo ar mokslinio darbo tema anglų kalba, baigiamojo ar mokslinio darbo santrauka lietuvių ir anglų kalba, darbo gynimo proceso dalyvių pareigos ir tapatybę nustatant naudojami duomenys, baigiamojo arba mokslinio darbo prieigos statusas internete, apribojimo terminas, paskelbimo data, baigiamojo arba mokslinio darbo sutapties patikros atlikimo požymis, baigiamojo arba mokslinio darbo sutapties patikros reikšmė, atlikusio sutapties patikrą asmens tapatybei nustatyti naudojami duomenys, baigiamojo arba mokslinio darbo dokumentai, darbo gynimo posėdžio vaizdo ir (arba) garso įrašas. 
 
Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi ne trumpiau kaip 10 metų.
Susiję dokumentai perduodami į Centro archyvą per 3 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams ir saugomi 25 metus.
Vidaus administravimo ir kitais veiklos tikslais
Vidaus administravimo (struktūros tvarkymas, esamų ir buvusių darbuotojų informacijos valdymas, dokumentų valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas) tikslu, sudarytų sutarčių ir teisinės prievolės pagrindais, tvarkomi šie duomenys:
 
vardas, pavardė, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, asmens kodas, gimimo data, lytis, nuotrauka, parašas, šeiminė padėtis, kontaktai nelaimės atveju (neprivalomai), šeimos narių ir išlaikytinių vardai bei pavardės, asmens kodai, asmens socialinio draudimo pažymėjimo numeris, darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų sumos, savanoriško draudimo sutarčių duomenys, draudimo valstybės lėšomis datos, dalyvavimo pensijų kaupime duomenys, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, darbo stažą, pareigos, į kurias asmuo pageidauja būti paskirtas ar perkeltas, tabelinis darbuotojo identifikavimo numeris, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, pedagoginiai vardai, identifikavimo pedagogų registre kodas, duomenų įrašymo (keitimo) data, duomenys apie atostogas, duomenys apie komandiruotes, duomenys apie individualų darbo grafiką, duomenys apie darbo užmokestį, išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, tarnybinius ar darbo pareigų pažeidimus, duomenys apie darbuotojų veiklos vertinimą, viešųjų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, paso ir (ar) asmens tapatybės kortelės numeris (-iai), išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, ankstesnė darbovietė ir pareigos, buvusi pavardė, įgyto mokslo pažymėjimų numeriai. Taip pat gali būti tvarkomi specialiųjų kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu (nustatytoms pareigybėms), bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centrą įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.
 
Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi visą darbo santykių laikotarpį ir 10 metų sutartiniams santykiams pasibaigus. Įsakymai personalo administravimo klausimais saugomi 50 metų.
Taip pat gali būti tvarkomi specialiųjų kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu (nustatytoms pareigybėms), bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Universitetą įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.
Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi visą darbo santykių laikotarpį ir 10 metų sutartiniams santykiams pasibaigus. Įsakymai personalo administravimo klausimais saugomi 50 metų.
Konferencijų ir kitų renginių organizavimo tikslais
Konferencijų ir kitų renginių organizavimo tikslu, sudaromų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie duomenys:
 
duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, asmeniniai telefono numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims-mokėtojams), asmeninis elektroninio pašto adresas, darbovietė, gimimo data, institucija (darbo ar studijų), institucijos padalinys (darbo ar studijų), pareigos, pedagoginiai ir akademiniai vardai, mokslo laipsnis, elektroninio pašto adresas, konferencijos dalyvio asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys, konferencijos vaizdo ir garso įrašai, suteiktų paslaugų duomenys. 
 
Šie duomenys informacinėje sistemoje tvarkomi ne trumpiau kaip 3 metus, ir gali būti tvarkomi neterminuotai. Susiję dokumentai perduodami į archyvą per 3 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams ir saugomi 5 metus.
Finansinių atsiskaitymų tikslu

Finansinių atsiskaitymų tikslu, sudaromų sutarčių pagrindu, tvarkomi šie duomenys:

duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris (fiziniams asmenims-lėšų gavėjams), kredito kortelės numeris ir galiojimo laikotarpis, elektroninio pašto adresas, atstovaujama organizacija ar institucija, pareigos, mokslo laipsnis, elektroninio pašto adresas, asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybės dokumentų duomenys, suteiktų paslaugų duomenys.

Šie duomenys saugomi 10 metų.

Kandidatų atrankos administravimo tikslu

Kandidatų atrankos administravimo tikslu, kandidatų sutikimų pagrindu, tvarkomi šie duomenys:

duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenimo aprašymas ir juose pateikti duomenys – nuotrauka, asmeniniai telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, esama ir buvusios darbovietės, gimimo data, studijų institucija (esama ar buvusi), pareigos, mokslo laipsnis ir kiti kandidato savanoriškai pateikti asmeniniai duomenys.

Šie duomenys tvarkomi visą atrankos proceso laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 1 metus po atrankos pabaigos ir laikotarpiui pasibaigus naikinami, jei subjektas neįdarbintas bei nesuteikė sutikimo tvarkyti duomenis atrankų į kitas pozicijas tikslu. Atrinktų kandidatų duomenys tvarkomi visą įdarbinimo laikotarpį ir tvarkomi vidaus administravimo tikslais tvarkomiems duomenims nustatyta tvarka ir terminais.
Asmens skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslu

Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo, subjektų aptarnavimo kokybės užtikrinimo tikslu, teisinės prievolės pagrindu, tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pareiškimo data ir numeris (registravimo Centro dokumentų valdymo sistemoje numeris), skunde, prašyme ar pareiškime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo metu gauta informacija, Centro atsakymo į skundus, prašymus ar pareiškimus data ir numeris.

Šie duomenys tvarkomi visą skundo ar prašymo administravimo proceso laikotarpį ir vienerius metus po sprendimo (atsakymo) priėmimo.

Viešosios tvarkos, transporto parkavimo ir praėjimo kontrolės tikslu

Viešosios tvarkos, transporto parkavimo ir praėjimo kontrolės tikslu (užtikrinant darbuotojų, studentų ir kitų asmenų, kurie lankosi Centre, ir Centro turto saugumą), pagrįsto Centro teisėto intereso pagrindu, tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, elektroninio rakto numeris, atvykimo ir išvykimo iš pastato/ auditorijos/ stovėjimo aikštelės laikas, data.

Praėjimo kontrolė Centre vykdoma siekiant užtikrinti asmenų, turto, lankytojų saugumą, viešąją tvarką Centro patalpose ir teritorijoje.

Viešųjų pirkimų vykdymo tikslu

Viešųjų pirkimų vykdymo tikslu, teisės aktų reikalavimų pagrindu, paslaugų teikėjų, jų atstovų ir kitų viešųjų pirkimų dokumentuose nurodytų asmenų duomenys:

vardas, pavardė, pareigos, individualios veiklos pažymėjimo arba verslo liudijimo numeris, veiklos vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko ir atsiskaitomosios sąskaitos duomenys, pagal sutartį gaunamos pajamos, išsilavinimą ir turimą kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų duomenys arba jų kopijos (atestatų, sertifikatų, licencijų, pažymėjimų ir pan.), taip pat kiti asmeniui būdingi ekonominio ar socialinio pobūdžio duomenys, kuriuos asmuo pateikė pats, tvarkomi viešojo pirkimo sutarčių vykdymo ir administravimo tikslu.

Šie duomenys saugomi 5 metus po pirkimo pabaigos.