Mokslas

Atgal

Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas

Projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.


Lazerinių technologijų kompetencijos centras FTMC (LATEKOC) (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0013)
Lazerinių technologijų kompetencijos centras FTMC (LATEKOC)
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0013
 
Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. balandžio 14 d. - 2023 m. kovo 31 d.
Projekto vadovas: dr. G. Račiukaitis

Projekto santrauka
Lazerinės technologijos yra viena iš išskirtinių technologijų Europos Sąjungoje. FTMC Lazerinių technologijų skyrius (LTS), dirbantis tiesiogiai su vietine ir užsienio pramone ir būdamas didžiausias lazerių taikymo moksliniu padaliniu Lietuvoje, įkūręs skaitmeninių inovacijų centrą, kurių tinklas Europos Sąjungoje yra svarbus veiksnys, modernizuojant pramonę ir išlaikant jos konkurencingumą, yra pripažįstamas kaip kompetencijos centras pasaulyje.
Šiuo projektu siekiama sustiprinti FTMC LTS kompetencijas, toliau koordinuotai vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą, išbandant jas laboratorijose aukštame technologijos parengties lygyje, sukuriant tolesnėms investicijoms parengtą rezultatą, kuris turi poreikį ir gali būti įdiegtas rinkoje. Siekiama sukurti ir pademonstruoti adityvias ir subtraktyvias lazerines technologijas, skirtas integruotos ant laisvos formos neorganinio dielektrinio paviršiaus elektronikos gamybai. Šis projektas leis pilnai atskleisti sinergines FTMC LTS galimybes licencijuoti sukurtus intelektinius produktus, teikti aukštos kokybės ir pridėtinės vertės MTEP paslaugas verslui.

Projekto tikslas
Sukurti ir pademonstruoti adityvias ir subtraktyvias lazerines technologijas, skirtas integruotos ant laisvos formos neorganinio dielektrinio paviršiaus elektronikos gamybai.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.
Puslaidininkinių infraraudonųjų lazerinių sistemų technologijų centras (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0019)
Puslaidininkinių infraraudonųjų lazerinių sistemų technologijų centras
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0019
 
Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. balandžio 24 d. - 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto vadovas: prof., dr. Arūnas Šetkus

Projekto santrauka
Sparčiai plėtojant infraraudonųjų IR spindulių kompaktinių sistemų taikymus medicinoje, trimačiame skenavime, automobilių pramonėje, medžiagų identifikavime ir pan., ženkliai išaugo tinkamų IR emisijos diodų (LED) ir lazerinių diodų (LD) poreikis. Jų integravimas į mažus išmaniuosius prietaisus reikalauja parametrų bei konstrukcijų įvairovės ir tuo kelia naujus iššūkius LED/LD technologijoms. Panaudojant FTMC aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų potencialą ir pilnai sukomplektuotą technologinę-techninę infrastruktūrą, išvystyta medžiagų, funkcinių dangų bei jų technologijų platforma, skirta kurti ir gaminti puslaidininkinius lazerius ir detektorius bei jų sistemas, pritaikytas veikti nuo artimojo iki tolimojo infraraudonųjų spindulių ruože ir tinkamas rinkai gaminamiems prietaisams. Projekto veiklos nukreiptos į kiekybiškai pamatuojamus rezultatus, sukuriant ir pagaminant puslaidininkinių infraraudonųjų lazerių ir su jais suderintų detektorių sistemas, jas pademonstruojant realių praktinių taikymų sąlygose, dviejuose bangų ruožuose 760-1550 nm ir 5-20 mkm, o taip pat parengiant galimų prietaisų prototipus ir patentais apsaugotus originalius sprendimus.
 
Projekto tikslas
Panaudojus aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų potencialą ir pilnai sukomplektuotą technologinę-techninę infrastruktūrą, išvystyti medžiagų, funkcinių dangų bei jų technologijų, naudojamų puslaidininkinių lazerių, susijusių optoelektroninių komponentų ir jų sistemų kūrimui bei praktiniam pritaikymui, kompetencijos centrą, gebantį MTEP veiklų pagrindu kurti, gaminti ir realiomis sąlygomis išbandyti komercinį potencialą turinčius fotoninių puslaidininkinių prietaisų, jų sistemų prototipus, parengti juos inovatyvių produktų diegimui rinkoje.

Finansavimas
Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.
Funkcinių paviršių, dangų ir struktūrų kompetencijos centras (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0024)
Funkcinių paviršių, dangų ir struktūrų kompetencijos centras
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0024
 
Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. balandžio 15 d. - 2023 m. rugpjūčio 31 d.
Projekto vadovas: prof., habil. dr. Eugenijus Norkus

Projekto santrauka
Šiuo projektu buvo siekiama ugdyti, kaupti ir skatinti kompetencijas, kurių dėka yra kuriamos inovatyvios nanostruktūrinių ir kitų funkcinių paviršių dangos bei gerinti jų prieinamumą Lietuvos verslui bei mokslinių tyrimų įstaigoms. Atlikti moksliniai tyrimai, skirti įvairių tipų nanostruktūrinių dangų kūrimui ir jų techninio funkcionalumo bei ilgaamžiškumo įvertinimui. Visų pirma buvo orientuotasi į plastikų metalizaciją, paviršių anodavimą ir nikeliavimą, detaliai įvertinant ilgaamžiškumą bei atsparumą trinčiai ir dilimui. Šių sričių kompetencija yra itin svarbi kuriant inovatyvių gaminių prototipus bei juos komercializuojant. Projekto metu sukurta ir detaliai ištirta keliasdešimt dangų, priskirtinų anoduotų nanostruktūrų, metalizuoto plastiko, nikeliuotų paviršių ir kitoms kategorijoms. Nuodugniai įvertinti svarbiausių dangų ilgaamžiškumą nulemiantys parametrai: trinties koeficientas ir atsparumas dilimui naudojant tokius testus kaip tribologiniai matavimai, mikroskopijos metodai, oksidacijos bei hidrolizės poveikis ir kiti. Taip pat įvertintas dažų ar pigmentų poveikis dangoms bei tinkamiausių kandidatų ilgaamžiškumas. Kaip šio projekto rezultatas pateiktos trys patentinės paraiškos Europos ir JAV patentų ir prekių ženklų biurams (EPO, USPTO) tarptautiniams patentams gauti, sukurti ir išbandyti trys MTEP veiklos produktai, užmegzti žymiai platesni kontaktai su verslo įmonėmis bei aukštesnio lygio mokslinis bendradarbiavimas ir sukurta kita MTEP produkcija.

Projekto tikslas
MTEP veiklomis sukurto rezultato pritaikymas komercinimui

Finansavimas
Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.
Tvarios aplinkos vertinimo priemonių ir technologijų kūrimo ir taikymo kompetencijų centras (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0031)
Tvarios aplinkos vertinimo priemonių ir technologijų kūrimo ir taikymo kompetencijų centras
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0031
 
Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. balandžio 24 d. - 2023 m. birželio 30 d.
Projekto vadovas: prof., habil. dr. Vidmantas Remeikis

Projekto santrauka
Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Tvarios aplinkos stebėsenos priemonių bei technologijų kompetencijų centras (KC) įgyvendino projektą, kuriame sujungė visas aplinkotyrines ekspertizių sritis, siekiant naujų technologijų ir metodų vystymo eksperimentinėje plėtroje. KC leido užtikrinti aukščiausio lygio mokslinių idėjų, skirtų taršos mažinimui, įgyvendinimą, didinant mokslinių žinių komercinimo ir aplinkotyrinių technologijų plėtros ir įgyvendinimo mastą. KC tikslas - kurti, diegti ir taikyti kompleksines atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekų perdirbimo panaudojimo energijos gavybai poveikio tvariai aplinkai vertinimo priemones ir technologijas, leidžiančias nustatyti taršos šaltinius bei pasiūlyti jiems tinkamiausias ir efektyviausias taršos mažinimo priemones.
Projekto įgyvendinimo metu sukurta:
- CO2 analizatorius su padidintu dinaminiu diapazonu ir bandinio kilmės pagal izotopinius santykius nustatymo galimybe;
- Mobili, dronų technologijomis pagrįsta lazerinė LIDAR teršalų matavimo sistema dronų platformoje, skirta/leidžianti įvertinti mikropriemaišų koncentraciją iš plotinių (privačių ir/arba mažų pramoninių) arba didelių taškinių taršos šaltinių (pramonės įmonių);
- Atmosferos mikropriemaišų sklaidos ir evoliucijos programinė įranga tvarios aplinkos daugiakriteriniam vertinimui ir prognozei.
 
Projekto tikslas
Kurti, diegti ir taikyti kompleksines atsinaujinančių energijos išteklių ir atliekų perdirbimo panaudojimo energijos gavybai poveikio tvariai aplinkai vertinimo priemones ir technologijas.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.
Inovatyvių aplinką tausojančių įrenginių kūrimo ir projektavimo kompetencijų centras (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0016)
Inovatyvių aplinką tausojančių įrenginių kūrimo ir projektavimo kompetencijų centras
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-03-0016
 
Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. balandžio 20 d. - 2023 m. balandžio 30 d.
Projekto vykdytojas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Projekto partneris: Fizinių ir technologijos mokslų centras
FTMC dalies vadovė: dr. Steigvilė Byčenkienė
 
Projekto santrauka
Projekto tikslas yra sutelkti aukšto tarptautinio lygio intelektinį potencialą į kompetencijų centrą, siekiant vykdyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas inovatyvių aplinką tausojančių įrenginių kūrimo, projektavimo ir automatizavimo srityje ir komercinti veiklos rezultatus. Projekto veiklos.Įdiegti efektyvų kintančio dydžio ultrasmulkių dalelių pašalinimą iš pramoninių katilų išmetamųjų dujų, taikant akustinės aglomeracijos technologiją prieš elektrostatinio filtravimo sistemas. Sukurti daugiakanalio ciklono technologiją agresyviųjų dujų valymui nuo smulkiadispersių kietųjų dalelių.Sukurti hidrodinaminį bereagentinį geležies šalinimo iš vandens metodą ir technologiją, kuriaje būtų siekiama ežektuojamo srauto susimaišymo su darbiniu skysčiu ir padidinti sukuriamo akustinio lauko efektyvumą, kuris pagerintų deguonies tirpumą vandenyje taip suaktyvindamas geležies nusodinimą.Sukurti ir ištirti žematemperatūrės atliekinės šiluminės energijos transformavimo technologiją.
 
Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.
TARPDISCIPLININIŲ TYRĖJŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS NUKREIPIANT JAS IŠMANIŲJŲ APSAUGINIŲ TEKSTILĖS GAMINIŲ KŪRIMUI (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0019)
TARPDISCIPLININIŲ TYRĖJŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS NUKREIPIANT JAS IŠMANIŲJŲ APSAUGINIŲ TEKSTILĖS GAMINIŲ KŪRIMUI
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0019
 
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018 m. birželio mėn. 01 d. iki 2021 m. spalio mėn. 31 d.
 
Projekto vadovė: dr. Aušra Abraitienė
 
Pagrindiniai projekto vykdytojai:
Dr. Audronė Sankauskaitė
Habil dr. Rimantas Barauskas
Dr. Vitalija Rubežienė
Dr. Diana Kubilienė
Dr. Laimutė Stygienė
Dr. Sigitas Krauledas
Dr. Ingrida Padleckienė
Dr. Arūnas Stirkė
Dr.  Algirdas Baškys
Dr.Vytautas Bleizgys
Monika Kirsnytė
Martynas Šapurov
Aldas Dervinis
 
Projekto santrauka
Projektas skirtas stiprinti ir ugdyti naujas tyrėjų kompetencijas tarpdisciplininių tekstilės technologijos, fizikos, informatikos, elektronikos bei mechanikos inžinerijos srityse, nukreipiant jas naujų poreikių gamyboje tenkinimui ir naujos gaminių kokybės atsiradimui. Šių kompetencijų sinergijos Lietuvoje ypač trūksta ir tai yra problema, kuriant tokius ateities produktus, kaip išmaniosios tekstilės gaminiai, kuriuose derinamos įvairios žmogaus sveikatos monitoringo, temperatūros reguliavimo, reagavimo į įvairius išorinius dirgiklius ir kt. funkcijos, o jie vis plačiau naudojami aktyviai gyvensenai, sportui, apsaugai nuo pavojingų veiksnių, saugumui. Šio projekto uždavinys – suvienyti skirtingų kompetencijų tyrėjus ir sukurti išmanųjį apsauginį gaminį, turintį didelį rinkos potencialą. Tokio gaminio kūrime bus įgyvendinamos trys viena kitą  papildančios veiklos: sukurta ir į apsauginį gaminį integruota termoreguliacinė aktyvi elektroninė temperatūros reguliavimo sistema, sukurtos funkcinės dangos, efektyviai saugojančios nuo nejonizuojančios elektromagnetinės spinduliuotės bei, naudojant pažangią vakuuminę kompozitų laminatų ir pluoštais armuotų kompozitų formavimo technologiją, sukurti kompozitai, saugantys nuo mechaninio poveikio. Kiekviena iš šių veiklų atskirai turi komercinį potencialą, patrauklų  tolesnėms investicijoms,  o apjungtos į išmanaus gaminio sukūrimą leis padaryti proveržį aukštos pridėtinės vertės gaminių rinkoje. Projekto rezultate bus sukurtas išmaniojo apsauginio gaminio prototipas, kuris gali būti pritaikytas tolesniam diegimui pramonėje. Projekto veiklos ugdys skirtingų sričių mokslininkų bendradarbiavimą, be kurio neįmanomas pažangių  tekstilės ir aprangos produktų bei technologijų kūrimas ir ateities  pramonės vystymasis.
 
Projekto tikslas
Stiprinti ir ugdyti naujas tyrėjų kompetencijas tarpdisciplininių tekstilės technologijų, medžiagotyros, fizikos, informatikos, elektronikos bei mechanikos inžinerijų srityse, nukreipiant jas naujų išmaniųjų apsauginių tekstilės gaminių kūrimui. 
 
Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.
Inovacijų, antreprenerystės ir mokslo žinių komercinimo Fizinių ir technologijos mokslų centre skatinimas (INO-FTMC) (13.1.1-CPVA-K-703-04-0009)

Inovacijų, antreprenerystės ir mokslo žinių komercinimo Fizinių ir technologijos mokslų centre skatinimas (INO-FTMC)
Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0009

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021 m. kovo 31 d. iki 2023 m. gruodžio  31 d. 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) įgyvendino projektą, kurio pagrindinis tikslas - skatinti antreprenerystę ir inovacijas, siekiant padidinti FTMC sukurtų žinių, technologijų ir inovacijų perdavimo ir komercinimo mastą. Antreprenerystė, kuomet siekiama MTEP rezultatus paversti produktais, juos pristatyti rinkoje, MTEP rezultatų pagrindu kurti verslo idėjas, vykdyti MTEP rezultatų komercinimą, žinių ir technologijų perdavimą ir valdyti intelektinę nuosavybę, Lietuvoje vis dar sunkiai skinasi kelią į praktinį pritaikymą. Lyginant su užsienio mokslo centrais, FTMC antreprenerystės mastas galėtų būti dvigubai-trigubai didesnis. Todėl FTMC mokslininkams ir tyrėjams reikalinga kryptinga ir sisteminga pagalba skatinant antreprenerystę ir su tuo susijusį mokslo žinių komercinimą. Projekto veiklomis siekiama, pasinaudojus esamomis kompetencijomis, praplėsti jas ir sinergiškai apjungti į sistemingą veiksmą, nukreiptą į MTEP rezultatų priartinimą prie iki-komercinės stadijos. Tai paskatino mokslininkus ir tyrėjus aktyviau pačius eksperimentuoti su antrepreneryste, o įgytos žinios ir pasitikėjimas ir vėliau skatins jų antreprenerišką veiklą. Galiausiai, antreprenerystės FTMC plėtra leidžia didinti mokslo žinių komercinimą ir inovacijų diegimą, o tuo pačiu teigiamą socialinį ekonominį poveikį makroekonominiu lygiu.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų ir technologijų perdavimo veiklos skatinimas (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0004)

Fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų ir technologijų perdavimo veiklos skatinimas
Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0004

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018 m. sausio 31 d. iki 2021 m. liepos 31 d.

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras yra viena didžiausių taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus atliekanti mokslo įstaiga Lietuvoje. Centre atliekami unikalūs tyrimai lazerinių technologijų, optoelektronikos, branduolio fizikos, organinės chemijos, bio ir nanotechnologijų, elektrocheminės medžiagotyros, funkcinių medžiagų, elektronikos ir kitose mokslo kryptyse. Siekiant paskatinti aktyvesnį komercinį potencialą turinčių MTEP veiklų vykdymą bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą, įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas, kurio tikslas - pertvarkyti Fizinių ir technologijos mokslų centro inovacijų ir technologijų perdavimu užsiimančio padalinio veiklą, siekiant aktyvesnio komercinį potencialą turinčių MTEP veiklų vykdymo bei mokslo ir verslo bendradarbiavimo. Uždavinys - sukurti valdymo bei administravimo sistemą ir padalinį, skirtus intelektinės veiklos kuriamas naujas žinias ir rezultatus ekonomiškai efektyviai perkelti į inovacijas bei jas perduoti abipusiškai naudingomis sąlygomis verslui arba visuomenės poreikiams tenkinti. 2018 - 2021 metais, įgyvendinant projektą, siekiama tobulinti žinių ir technologijų perdavimo funkcijas vykdančių darbuotojų kompetencijas ir ugdyti praktinius įgūdžius, sukurti realiai funkcionuojančią sistemą, kuri leistų sustiprinti intelektinės veiklos rezultatų valdymą ir aktyvesnį komerciškai pritaikomų MTEP rezultatų komercinimą.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.