Mokslas

Atgal

Podoktorantūros stažuotės

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ remiamą veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ įgyvendinami projektai, finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis. Priemonės įgyvendinimą administruoja LR Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokslo taryba.

Elektriškai kaupinamų AlGaN/GaN terahercų emiterių spektrinių savybių tyrimas(Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0136)

Šiuo metu iššūkis yra didelės galios kompaktiški valdomo dažnio, kambario temperatūroje veikiantys terahercinio dažnio spinduliuotės šaltiniai. Viena iš intensyviausiai tiek teoriškai, tiek eksperimentiškai šiuo metu plėtojamų idėjų yra terahercinio dažnio spinduliavimas dėl puslaidininkyje elektriškai sužadintų elektronų plazmos virpesių. Nedidelės galios spinduliavimas labai žemoje temperatūroje jau buvo pademonstruotas Si ir AlGaAs/GaAs struktūrose. Dėl gerų mechaninių ir elektrinių parametrų GaN yra labai tinkama medžiaga didelės galios plazmoninių THz emiterių kūrimui. Projekto tikslas yra nustatyti ir tyrinėti terahercinio dažnio spinduliavimo kanalus iš nelegiruotų didelio ploto ir didelio elektronų judrio elektriškai kaupinamų AlGaN/GaN heterodarinių.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, bendra projekto vertė 42.502,40 Eur. Planuojama projekto trukmė: 2017-2019 m.

Laidumo juostos trūkio nustatymas terehercinių impulsų sužadinimo spektroskopijos metodu (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0149)

Dauguma šiuolaikinių optoelektroninių prietaisų yra daromi iš skirtingo tipo medžiagų. Tokio tipo sandūrose atsiranda laidumo ir valentinės juostos trūkiai. Jų dėka formuojamos kvantinės duobės, jie sudaro potencialinius barjerus puslaidininkyje esantiems krūvininkams. Todėl projektuojant puslaidininkinius prietaisus šių dydžių žinojimas yra labai svarbus. Šio projekto tikslas – sukurti tokią metodiką, kuria būtų galima nustatyti laidumo juostos trūkio energiją dviejų skirtingų puslaidininkių sandūroje. Kadangi THz impulsų generacija yra smarkiai įtakojama puslaidininkio juostinės sandaros, įvairių barjerų ir elektrinių laukų susidarančių judviejų sandūroje, ji gali būti efektyviai panaudota puslaidininkių ir jų darinių tyrimams.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, bendra projekto vertė 53.813,76 Eur. Planuojama projekto trukmė: 2017-2019 m.

Naujų medžiagų sintezė, charakterizavimas ir taikymas metalo-oro baterijose (METBAT) (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0142)

Šiuo projektu siekiama vykdyti aukšto lygio MTEP, kuriant efektyvias medžiagas alternatyviems elektros energijos šaltiniams, t.y., metalo jonų baterijoms. Projekto tikslas – efektyvių medžiagų metalo-oro baterijoms paieška, tyrimai ir vystymas. Pagrindinis uždavinys: sukurti efektyvias medžiagas metalo-oro baterijoms ir ištirti elektrokatalizinių reakcijų, vykstančių metalo-oro baterijose, kinetikos ypatumus, naudojant elektrocheminius metodus ir nanogravimetriją. Šis uždavinys bus sprendžiamas, nusodinant mangano oksidą ar kitų metalų oksidus ant grafeno, turinčio 3D erdvinę struktūrą ir didelį santykinį paviršiaus plotą, taikant cheminius ir elektrocheminius metodus bei formuojant mangano oksido ar kitų metalų oksidų ir grafeno miltelių nanokompozitus, taikant mikrobangų sintezę.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, bendra projekto vertė 42,502.40 Eur. Planuojama projekto trukmė: 2017-2019 m.

Nekoherentinis terahercinės spinduliuotės emiteris – THz žibintas – su AlGaAs/GaAs parabolinėmis kvantinėmis duobėmis (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0172)

Greitai besivystančiai THz spektroskopijos ir vaizdinimo technologijai reikia galingų, kompaktiškų ir pigių THz spinduliuojančių šaltinių. Šiuo metu prieinami subTHz šaltiniai yra ypatingai brangūs ir sąlyginai dideli, o kambario temperatūroje veikiančių kvantinių kaskadinių lazerių emisija, ribota iki 4 THz, nepakankamai skvarbi. Šiame mokslinių tyrimų projekte siūlomas naujas nekoherentinis THz šaltinis, galintis generuoti THz spinduliuotę su pakankama galia, skvarba ir skyra. Kuriamas visiškai naujo veikimo principo optiškai / elektriškai kaupinamas THz žibintas, kurio veikimas pagrįstas kvantiniais krūvininkų šuoliais parabolinėse kvantinėse duobėse su pridėtu skersiniu elektriniu lauku ir skatinant šuolius pridėtu išilginiu elektriniu lauku. Fotonų emisija per krūvininkų šuolius parabolinėse kvantinėse duobėse yra pagrindinis THz spinduliavimo mechanizmas.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, bendra projekto vertė 42,502.40 Eur. Planuojama projekto trukmė: 2017-2019 m.

Organinių puslaidininkių taikymas biologiniuose jutikliuose ir biokuro elementuose (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0186)

Projekto tikslas – pritaikyti organinius puslaidininkius ir jų nanostruktūras biologiniuose jutikliuose ir biokuro elementuose. Darbo metu bus teoriškai modeliuojami organiniai puslaidininkiai, kurie savo struktūroje turės karbazolo, indolo, tiofeno, fenantrolino ir perilendiamodo fragmentus, į skaičiavimus bus įtrauktos ir fermento struktūros dalys dalyvaujančios krūvio pernašoje, didelis dėmesys bus skiriamas triptofano ir tirozino amino rūgštims, kurios dalyvauja krūvio pernešimo ir tuneliavimo procesuose. Tikimasi, kad gauti bio-elektronikos įrenginiai bus ilgaamžiški, pasižymės geru atrankumu bei funkciniu efektyvumu. Taip pat tikimasi, kad šiuos prietaisus bus galima pritaikyti bioanaličių koncentracijų nustatymui.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, bendra projekto vertė 72,249.38 Eur. Planuojama projekto trukmė: 2017-2019 m.

Rezistorinių ir optinių jutiklių, skirtų trumpų didelės galios mikrobangų impulsų matavimams, tyrimas (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0139)

Šiais laikais sparčiai auga elektroninių prietaisų naudojimas, jie tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Dėl sparčios puslaidininkinių technologijų pažangos šiuolaikinių elektroninių prietaisų matmenys mažėja, kas savo ruožtu lemia, kad tokie prietaisai gali būti labiau veikiami išorinio mikrobangų spinduliavimo. Gyvybiškai svarbios infrastruktūros objektuose, pvz., ligoninės, oro uostai, elektrinės ir pan., labai svarbu nepertraukiama elektroninės įrangos veikla, apsaugant ją nuo galimo išorinio elektromagnetinio lauko poveikio. Dėl visų šių priežasčių išauga didelės galios mikrobangų jutiklių, kurie gali būti naudojami tiek tokių atakų aptikimui, tiek elektromagnetinio pažeidžiamumo tyrimuose, svarba. Tokie jutikliai turi pasižymėti plačiu dažnių diapazonu, būti atsparūs elektromagnetiniam spinduliavimui bei tiksliai matuoti mikrobangų impulsų galią. Projekto metu bus tyrinėjami du alternatyvūs metodai mikrobangų galios matavimams: rezistorinis jutiklis ir optinis mikrobangų jutiklis. Pirmuoju atveju būtų jutiklis, matuojantis elektromagnetinio lauko impulso amplitudę dideliu tikslumu, kai tuo tarpu antruoju – jis galėtų būti ne toks tikslus, tačiau pigus ir lengvai tiražuojamas. Tokį jutiklį turėtų būti lengva jungti į tinklinę sistemą, kuri leistų gauti informaciją apie pasikeitusią  elektromagnetinę aplinką.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, bendra projekto vertė 42,502.40 Eur. Planuojama projekto trukmė: 2017-2019 m.