Mokslas

Atgal

MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas

Projektai finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.

Modifikuotų musių (Hermetia illucens) lervų išnarų ir negyvų musių naudojimas nuotekoms valyti (Nr. 01.2.2-MITA-K-702-12-0008)
Projekto sutarties Nr. 01.2.2-MITA-K-702-12-0008
Projekto pavadinimas: Modifikuotų musių (Hermetia illucens) lervų išnarų ir negyvų musių naudojimas nuotekoms valyti
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-04-29 iki 2023-04-29
Projekto vadovas: dr. Vidmantas Ulevičius
Projekto partneriai: UAB „Rekin“, Taikomosios fizikos institutas (Ukrainos Nacionalinė Mokslų akademija), UAB „Alanodas“ ir UAB „Biastra“
 
Santrauka
Gamybos technologijos tampa vis sudėtingesnės, o tai lemia įvairių cheminių teršalų susidarymą nuotekose. Ankstesnės naudotos teršalų nukenksminimo technologijos nebesusitvarko su dabartiniais aplinkosauginiais iššūkias, todėl nuolat yra ieškoma naujų sprendimų. Šiuo metu daug dėmesio yra skiriama pigių natūralių chitino turinčių medžiagų naudojimui teršalams šalinti. Chitino pagrindu pagamintos medžiagos sugeba surišti neorganinius ir organinius teršalus. Chitinas ir jo deacetilintas darinys chitozanas gali būti naudojami vandenų nukenksminime kaip koaguliantas, flokuliantas ar sorbentas. Šiuo projektu siekiama panaudoti musių (Hermetia illucens) lervų išnaras ir negyvas muses kaip chitino šaltinį. Jos yra plonos, mechaniškai gana atsparios struktūros, susidedančios iš beveik gryno chitino. Jos gali būti panaudotos sorbento gamybai praktiškai be didesnio cheminio apdorojimo. Didelis šių chitino turinčių žaliavų kiekis susidaro maistą utilizuojančių musių auginimo fermose (iki kelių tonų per metus iš vienos fermos). Šio projekto tyrimai apsiribos tinkamu musių atliekų modifikavimu, siekiant kuo efektyviau iš vandens nuotekų pašalinti tam tikrus neskaidžius dažus ir stabilius sunkiųjų metalų kompleksus. Bus tiriamos musių lervų išnarų chitino ir chitozano deacetilinimo laipsnis, taikant cheminius ir CARS mikroskopijos metodus, vandens teršalai bus charakterizuojami ChDS ir fotometriniu tyrimų metodais. Nukenksminami teršalai bus parenkami atsižvelgiant į įmonių poreikius ir galimybes atlikti bandymus pilotiniame įrenginyje ir atsižvelgiant į realias galimybes, visų pirma į kainą. Remiantis išsamiais laboratoriniais tyrimais, bus pritaikytas optimalus sorbento iš musių lervų gamybos procesas. Norint įvertinti siūlomos technologijos panaudojimo praktikoje galimybes, bus konstruojami laboratoriniai moduliai, skirti sorbento gamybai ir nuotekų valymui.
 
Siekiamas rezultatas: įrenginio prototipo, skirto valyti nuotekas nuo neskaidžių dažų ir stabilių sunkiųjų metalų kompleksų, sukūrimas ir išbandymas realiomis gamybinėmis sąlygomis. Gaminio išvystymas iki technologinės parengties lygio TPL 7-8. Bendradarbiavimo su įmonėmis užmezgimas. Naudingųjų chitino ir chitozano turinčių junginių savybių tyrimai ir charakterizavimas.
 
Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų priemone Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (MTEP rezultatų komercinimas)
Akustinis ultrasmulkių dalelių filtras dujų išmetimo sistemoms - ACOUSTIC (01.2.2-LMT-K-702-12-0003)
Projekto sutarties Nr. 01.2.2-LMT-K-702-12-0003
Projekto pavadinimas: Akustinis ultrasmulkių dalelių filtras dujų išmetimo sistemoms - ACOUSTIC
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-04-29 iki 2023-09-30
Projekto vadovas: dr. Kristina Plauškaitė-Šukienė
Projekto partneriai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, UAB "Vilpros pramonė"
 
Santrauka
Projektas ACOUSTIC spręs pasaulinio masto iššūkį: mažinti ultrasmulkių aerozolio dalelių (dar vadinamų kietosiomis dalelėmis) koncentraciją atmosferos ore. Manoma, kad padidėjusi ultrasmulkių aerozolio dalelių koncentracija atmosferoje gali būti viena iš pagrindinių klimato kaitos priežasčių. Be to, jos neigiamai veikia žmonių sveikatą ir aplinką. Todėl yra būtina kurti ir plėtoti technologijas, kurios leis sumažinti ultrasmulkių aerozolio dalelių emisijas iš katilų, deginančių iškastinį kurą ir biomasę, dujų išmetimo sistemų. Todėl šio projekto tikslas yra patobulinti ir įdiegti ultrasmulkių polidispersinių aerozolio dalelių pašalinimo iš stacionarinių iškastinio kuro ir biomasės deginimo katilų išmetamųjų dujų technologijas taikant akustinę aglomeraciją iki dalelių dydžių, gali būti efektyviai šalinami elektrostatinio filtravimo sistemomis. Sėkmingas šio gaminio pateikimas į rinką turės teigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai, nes sumažins į atmosferą išmetamų ultrasmulkių dalelių kiekį.
 
Siekiamas rezultatas: akustinės kameros prototipas, skirtas sumažinti su pramoniniais išmetalais į aplinkos orą patenkančių ultrasmulkių aerozolio dalelių koncentracijas. Gaminio išvystymas iki technologinės parengties lygio TPL 7-8. Bendradarbiavimo su įmonėmis užmezgimas.
 
Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų priemone Nr. 01.2.2-MITA- K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (MTEP rezultatų komercinimas)
Išmaniosios eismo kontrolės sistemos (Nr. 01.2.2-MITA-K-702-09-0036)
Projekto tikslas - patobulinti ir komercializuoti išmaniąją transporto vidutinio greičio matavimo sistemą, skirtą mobiliam naudojimui bei užtikrinančią teisinę (atitinkančią teisinės metrologijos normas) laiko apskaitos sietį su Pasaulinio suderintojo laiko (UTC) skale. IEKS grečio matavimo sistemoje numatoma panaudoti naują specializuotą, mobiliojo ryšio tinklams pritaikytą laiko sinchronizavimo algoritmą ir technines priemones, užtikrinančius ypač patikimą aukšto tikslumo laiko matavimą ir nuolatinę sistemos laiko apskaitos sietį su UTC(LT) laiko skale.
 
Projekto vadovas - Rimantas Miškinis.
 
Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų. 
ENERGIJOS PERDAVIMAS BELAIDŽIU BŪDU – ENBELA (NR. 01.2.2-MITA-K-702-09-0025)

Projekto sutarties Nr. 01.2.2-MITA-K-702-09-0025
Projekto pavadinimas: Energijos perdavimas belaidžiu būdu - Enbela
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-12-01 iki 2022-02-28
Projekto vadovas: dr. Romualdas Trusovas
Projekto partneris: MB „Enbela"

Santrauka
Energijos perdavimas belaidžiu būdu – ENBELA projektu yra siekiama komercializuoti nuotolinio mikrobangų energijos perdavimo modulį skirtą daiktų interneto (IoT) jutiklių maitinimui. Modulis pritaikytas standartiniam WiFi mikrobangų siųstuvui, kadangi ši spinduliuotė yra plačiai prieinama. Tokiu būdu sistema yra technologiškai paprastesnė, kas turėtų palengvinti jos patekimą į rinką. Projekto metu bus vykdomos su TPL8-9 produkto technologinės parengties lygiais susijusios veiklos: bandomosios partijos galutinio išbandymo ir galutinio vartotojo naujo produkto įvertinimo realiomis eksploatacinėmis sąlygomis veiklos.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų priemone Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (MTEP rezultatų komercinimas).

Eko - dizaino laisvalaikio apranga iš natūralių ir bioskaidžių pluoštų, paremta žiedinės ekonomikos principais (Nr. 01.2.2-MITA-K-702-08-0009)
Projektas skirtas įvesti į pasaulinę mados rinką tvarius, eko-dizaino aprangos gaminius, su geromis komforto, eksploatacinėmis ir estetinėmis savybėmis, kurie, pasibaigus jų naudojimo laikui, galėtų būti perdirbami ar kompostuojami ir prisidėtų prie tvarios aplinkos kūrimo. Vietoje šiuo metu itin plačiai naudojamų sintetinių pluoštų, kaip alternatyva jiems siūlomi biologiškai skaidūs polipieno rūgšties, vilnos, kanapės pluoštai. Iš jų suprojektuotoms medžiagoms taikoma inovatyvi apdaila, kuriai naudojamos gamtai draugiškos organinės cheminės medžiagos. Medžiagų prototipai panaudoti kuriant Eko-dizaino laisvalaikio aprangą, kuri prisidės prie tvarios mados populiarinimo, vartotojų sąmoningumo kėlimo bei edukacijos. Kaip papildoma vertė šios aprangos pirkėjams bus siūlomas IT įrankis, leisiantis sužinoti produkto kilmę, medžiagiškumą, skatinantis sudėvėjus gaminį grąžinti perdirbimui ar kompostavimui. Eko-dizaino apranga bus kuriama pagal projekto metu sukurtas eko-dizaino gaires.
 
Vadovė - Aušra Abraitienė.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.
Anglies dioksido šalinimas iš pramoninių dujinių išmetalų FFH junginiais (Nr. 01.2.2-MITA-K-702-08-0003)

Projekto sutarties Nr. 01.2.2-MITA-K-702-08-0003
Projekto pavadinimas: Anglies dioksido šalinimas iš pramoninių dujinių išmetalų FFH junginiais
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-09-01 iki 2023-08-01
Projekto vadovas: dr. Vidmantas Ulevičius
Projekto partneriai: UAB „Ineco“, Čenstakavos technologijos universitetas, L. V. Pisarževskio Fizikinės chemijos institutas (Ukrainos Nacionalinė Mokslų akademija) ir IGO Spolka z o.o 

Santrauka
Šiuo projektu siekiama modifikuoti feriferohidrozolio (FFH) junginių chemines ir fizikines savybes, juos optimizuojant CO2 dujų pagavimui. Technologinį naujumą sudaro siūlymas elektrochemiškai gaminant FFH junginius, panaudojus tam tikrus priedus ir pakeitus elektrolizės sąlygas, anodo paviršiuje gauti metalines geležies nanodaleles, kurios yra efektyvus CO2 ir kitų teršalų nukenksmintojas. Bus gaminami įvairios sudėties FFH junginiai, turintys skirtingą geležies jonų koncentraciją ir dalelių dydį. Naujam sorbentui bus sukurta ir išbandyta gamtinių degimo dujų valymo technologija ir įvertintas jos efektyvumas, sulaikant CO2 dujas. Bendradarbiavimas su užsienio partneriais padės rasti sprendimų panaudotą sorbentą utilizuoti aplinkai netaršiu būdu. 

Siekiamas rezultatas: bus modifikuotas FFH sorbentas, optimizuotas CO2 dujų pagavimui ir pritaikytas pramoninei gamybai. Sukurta ir išbandyta pramoninių degimo dujų išmetalų valymo technologija. Panaudotas sorbentas bus utilizuotas aplinkai draugiškais būdais arba pritaikytas antrinių produktų gamybos procese. 

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų priemone Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (MTEP rezultatų komercinimas)

Magnetinio lauko matuoklio komercinimas (sutarties Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0012)
Projekto sutarties Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0012
Projekto pavadinimas: Magnetinio lauko matuoklio komercinimas
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-09-01 iki 2021-11-30
Projekto atsakingas asmuo: dr. Voitech Stankevič
Projekto partneris: MB „Magsensas“
 
Santrauka
Naujų energiją taupančių arba didelės galios elektrotechninių įrenginių (hibridinių automobilių ir elektromobilių varikliai, kombinuoto ciklo elektros jėgainės, elektros pavaros, vėjo jėgainės, magnetinės levitacijos (MAGLEV) tipo traukiniai, elektromagnetinio formavimo ir suvirinimo įrenginiai, elektromagnetinės svaidyklės ir t.t.) kūrime ypatingai svarbūs kintamo ir nuolatinio magnetinio lauko matavimai. Įprastiniai magnetinio lauko matuokliai su Holo jutikliais yra sudėtingos konstrukcijos, o jų išėjimo signalas priklauso nuo magnetinio lauko krypties. Projektu siekiama išvystyti VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC) sukurtą absoliučios vertės (skaliarinio) magnetinio lauko matuoklį ir parengti jį serijinei gamybai. Projekto vykdomos veiklos atitiks MTEP etapų klasifikacijos 7 punkto ir 8 punkto tikslus. Šiuo metu yra sukurtas magnetinio lauko matuoklio prototipas, kuris yra išbandytas laboratorinėmis sąlygomis.

Kuriamas magnetinio lauko matuoklis susideda iš inovatyvaus magnetinio lauko jutiklio (zondo) ir elektroninės jutiklio signalo konvertavimo į skaitmeninį pavidalą schemos. Įtaiso prototipas yra išbandytas laboratorinėse sąlygose ir  pademonstravo stabilumą ir patikimumą, todėl jo panaudojimas įvairiose srityse yra svarbus uždavinys, kuris leis pagerinti kuriamų ir eksploatuojamų sistemų našumą ir kokybę.

Projekto darbo grupę sudaro FTMC mokslininkai  dirbantys nanostruktūrizuotų darinių, ypač manganitų, auginimo, tyrimų ir taikymų srityje apie 20 metų. Jie yra sukūrę ne tik unikalias sluoksnių auginimo, darinių formavimo technologijas, bet ir pasiūlę ir užpatentavę kelis taikymus magnetinio lauko matavimo srityje, kuriant unikalius prietaisus, kurie leidžia matuoti stiprų impulsinį magnetinį lauką mažuose tūriuose, kas sukuria galimybę formuoti naujų unikalių magnetinio lauko matuoklių klasę.

Siekiamas rezultatas: magnetinio lauko matuoklio  išvystymas iki technologinės parengties lygio TPL 8.

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“.

Optiniai elementai generuojantys Beselio tipo pluoštus (Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0006)
Projekto sutarties Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0006
Projekto pavadinimas: Optiniai elementai generuojantys Beselio tipo pluoštus
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-10-01 iki 2022-03-18
Projekto vadovas: dr. Evaldas Stankevičius
Projekto partneris: MB „Plazmonika"

Santrauka
Šio projekto metu bus komercinamas optinis elementas, generuojantis Beselio tipo pluoštus. Beselio tipo pluoštai dėl savo ypatingų savybių (sklidimo invariantiškumo ir gebėjimo atsistatyti) gali būti panaudojami įvairiose srityse: ląstelių transfekcijoje, mikroskopijoje, vaizdinime, lazeriniame mikroapdirbime, atomų ir molekulių pagavime ar transportavime, litografijoje bei optinėje komunikacijoje. Remiantis VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centre vykdomų lazerinių tyrimų metu sukaupta patirtimi (jau yra sukurtas optinio elemento prototipas (TPL6)), projekto metu bus pagaminta bandomoji optinių elementų partija, išbandyta galutinė produkto versija ir įvertinta galutinio produkto vartotojo arba užsakovo (atitinka TPL9).

Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų priemone Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas" (MTEP rezultatų komercinimas).
Gyvsidabrio analizatoriaus GARDIS-7X komercinimas (Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0002)
Projekto sutarties Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0002
Projekto pavadinimas: Gyvsidabrio analizatoriaus GARDIS-7X komercinimas
Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-09-01 iki 2021-11-30
Projekto vadovas: dr. Andriejus Urba
Projekto partneris: MB „GARDIS INSTRUMENTS"
 
Santrauka
Komercinamas MTEP objektas yra patentuotos technologijos (EP3032254B1) pagrindu kuriamas portatyvus bei ultrajautrus gyvsidabrio analizatorius „GARDIS-7X“, skirtas tiek aplinkosauginiams stebėjimams atlikti, tiek moksliniams tyrimams vykdyti. Esamas modelio „GARDIS-7“ gaminio technologinis parengties lygis – devintasis (TRL9). Bandomoji partija buvo pristatyta potencialiems klientams ir parduota. Dviejų su puse metų laikotarpiu dalis klientų prietaisus nupirko pakartotinai, įskaitant pakartotinius pirkimus praėjus ilgesniam negu garantiniam naudojimo laikui, bei įskaitant tęsiamus užsakymus 2020 metais. Iš viso parduota 8 vnt.Yra gauti vartotojų atsiliepimai bei rekomendacijos, ką reikia tobulinti. Šio projekto tikslas yra sukurti naują TRL9 lygio gaminį GARDIS-7X ir parengti jį komercinimui per atžalinę įmonę, padaryti jį konkurencingą, įdiegus klientų pagrįstai pageidaujamas savybes ir sukūrus patrauklų pramoninį dizainą. Projekto tikslai bus įgyvendinti, projektuojant bei įdiegiant technologines (EP patentas), elektronines (hardware) ir programines (software) inovacijas bei jas išbandant ilgalaikiais bandymais. Naujasis gaminys bus pateiktas išbandyti klientams ir bus gauti jų atsiliepimai. Gaminys bus aktyviai reklamuojamas elektroninėje erdvėje, taip pat per turimą mokslinių ir komercinių partnerių tinklą, siekiant įeiti į tikslines rinkas.Vykdytojų komandos branduolį sudaro trys komandoje jau dirbantys esamos produkto versijos kūrėjai bei trys papildomai pritraukti reikiamų sričių aukščiausio lygio specialistai, kurie padės sėkmingai įgyvendinti projekto uždavinius. Kvalifikacijos požiūriu, komandoje yra du patyrę inžinieriai, keturi mokslo daktarai ir vienas docentas. Projekto pareiškėjas yra Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (VMTI FTMC) - didžiausia mokslinių tyrimų įstaiga Lietuvoje, vykdanti unikalius mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros darbus.
 
Finansavimas
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų priemone Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (MTEP rezultatų komercinimas).