Struktūra

Biofizikinių tyrimų laboratorija

Laboratorijos vadovas prof., habil. dr.  Leonas Valkūnas

Misija: nustatyti įvairių biologinių sistemų bei sintetinių molekulinių darinių vykdomų funkcijų sąryšius su juose stebimais dinaminiais vyksmais, siejant juos su šių sistemų struktūros ypatumais.
Tikslai: suprasti reiškinių, vykstančių biologinės kilmės objektuose, fizikinius mechanizmus, norint šias žinias panaudoti stebimų reiškinių valdymui.
Uždaviniai: panaudoti turimus bei vystyti naujus spektroskopijos metodus, tinkamus biologinės ir sintetinės kilmės nanoobjektams tirti, kaip antai įvairus femtosekundinės (nekoherentinės ir koherentinės) spektroskopijos, paviršiaus spektroskopijos, pavienių molekulių spektrokopijos metodus. Reiškinių charakterizavimui pritaikyti turimus ir sukurti tinkamus teorinio modeliavimo metodus. Nagrinėti galimą koherentiškumo vaidmenį sužadinimo bei krūvininkų pernašai baltymuose.