• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2021. 12. 16 -

MAKSIMO ANBINDERIO disertacijos svarstymas

2021 m. gruodžio 16 d. 11 val. C302 salėje (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir nuotoliniu būdu vyks doktoranto

MAKSIMO ANBINDERIO disertacijos svarstymas

MIKROBANGŲ DIODŲ FIZIKINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAI MILIMETRINIAME BANGŲ RUOŽE PANAUDOJANT ZONDINĮ MANIPULIATORIŲ

Mokslinis vadovas: prof., dr. Algirdas Sužiedėlis

Recenzentai:
doc., dr. Rimantas Simniškis (Fizinių ir technologijos mokslų centras)
prof., dr. Alvydas Lisauskas (Vilniaus universitetas) 

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFiYTQ2YTYtODJkMS00MGVlLThkODYtMjFhNDJmY2UwZjA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d