• Nekoreguojami

Nekoreguojami

2022. 09. 29 -

ZITOS ŽUKAUSKAITĖS disertacijos svarstymas

2022 m. rugsėjo 29 d. 10 val. Fizikos instituto salėje (Savanorių pr. 231, Vilnius) 

Doktorantė: Zita Žukauskaitė

Pavadinimas: BIOSORBENTŲ PRITAIKYMAS 137Cs IR Pu IZOTOPŲ NUSTATYMUI GĖLAME VANDENYJE

Mokslinė konsultantė: dr. Rūta Druteikienė

Recenzentės:       
dr. Rita Plukienė (Fizinių ir technologijos mokslų centras)
dr. Asta Judžentienė (Fizinių ir technologijos mokslų centras) 

Nuotolinio prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJiYWFiMDUtNWEyYy00ZjgyLWExZjEtOWVhZTFlN2I0ODRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6500d50-9ca2-4ba9-874d-76df297b8ff5%22%2c%22Oid%22%3a%22488d0a2c-c786-4c00-88a3-ee11509fad73%22%7d